DOC

poreska praksa za februar 2010

By Roy Flores,2014-12-25 01:40
12 views 0
poreska praksa za februar 2010

    Poreska praksa za februar 2010. godine

    Porez na dodatu vrijednost

    1. Da li ste oslobođeni poreza na prihod ostvaren prodajom robe (nakita, torbi, novčanika...), na našem tržištu, a čitav prihod donirate u lokalne dobrotvorne svrhe i dobrotvorne fondacije osnovane u Luksemburgu?

    U Vašem aktu navodite da se bavite prodajom kozmetičkih proizvoda, dodatnog pribora za kozmetiku i asesorara. TakoĎe navodite da se od prodaje na našem tržištu prihod donira u lokalne dobrotvorne svrhe i dobrotvorne fondacije

    osnovane u Luksemburgu te Vas interesuje da li su takvi prihodi osloboĎeni poreza.

    Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, broj 65/01 … i Sl. list CG”, broj 16/07), članom 3 je propisano da je predmet oporezivanja PDV-om

    promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu.

     Ako poreski obveznik koristi proizvode koji su dio njegovih poslovnih sredstava i upotrijebi ih za lične potrebe ili za potrebe svojih zaposlenih, otuĎi ih bez naknade ili uz naknadu manju od one koja bi se ostvarila na tržištu, odnosno iskoristi u svrhe koje nijesu u funkciji obavljanja njegove djelatnosti, takva upotreba, odnosno otuĎenje, smatra se prometom proizvoda izvršenim uz

    naknadu (član 5).

     Izuzetno od stava 1 ovog člana, ne smatra se prometom proizvoda izvršenim uz naknadu: besplatno davanje poslovnih uzoraka u razumnim (realnim) količinama kupcima ili budućim kupcima, ako ih ne daju na prodaju, odnosno

    ukoliko su u takvom obliku da ih nije moguće prodavati, davanje poklona

    manjih vrijednosti u okviru obavljanja djelatnosti poreskog obveznika, ako se daju povremeno i ne daju istim licima.Poklonom manje vrijednosti smatraju se proizvodi čija pojedinačna vrijednost bez PDV-a ne prelazi 30 ?.

    Dakle na osnovu gore navedenih odredbi, svako davanje proizvoda osim onih koji se mogu smatrati poklonom ili u vidu poslovnih uzoraka, smatraju se prometom proizvoda koji podliježu oporezivanju PDV.

     1

    U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Sl list RCG br.65/01..i Sl list CG br.86/09) poreskim obveznikom poreza na dobit smatra se rezidentno odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. Predmet oporezivanja rezidenta je dobit koju rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore. Osnovicu poreza na dobit predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika. Za utvrĎivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrĎenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se ureĎuje računovodstvo izuzev rashoda za koje ovim zakonom propisan drukčiji način utvrĎivanja.

    Članom 14 Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da se kod utvrĎivanja poreske osnovice, usklaĎivanja rashoda i prihoda, izdaci za zdrastvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, humanitarne, sportske i svrhe zaštite životne sredine priznaju kao rashod najviše do 3,5% ukupnog prihoda.

    Ukoliko se radi o rashodima koji se ne mogu svrstati u navedene svrhe, iste treba iskazati na rednom broju 7 Poreske prijave, kao troškove koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

    Iz Vašeg akta se može zaključiti da vršite prodaju proizvoda i takva prodaja je u potpunosti oporeziva i PDV-om i porezom na dobit.

    Činjenica da dio prihoda izdvajate za donacije samo ukazuje da nemate pravo da iste iskazujete i kao troškove, osim do iznosa limitiranog Zakonom o porezu na dobit pravnih lica.

    2.Kakav je poreski tretman pružanja usluga isporuke napitaka na automatima za samoposluživanje?

    Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (?Sl. List RCG?br.65/01, ... 04/06 i ?Sl. List CG?br.16/07) u čl. 31 propisana je obaveza poreskog obveznika da za svaki izvršeni promet proizvoda, ili usluga kupcu izda račun, a ukoliko taj promet proizvoda odnosno usluga naplaćuje u gotovini obavezan je taj promet

    iskazati preko poreske registar kase. Uredbom o upotrebi poreske registar kase i načinu evidentiranja prometa i usluga preko te kase ( ?Sl. List CG?br. 27/08, 40/08), bliže je uredjen pojam i upotreba poreske registar kase i način evidentiranja prometa, odnosno usluga koji se naplaćuju u gotovom preko te kase.

    Članom 32 Zakona propisani su podaci koje mora sadržati račun. Stav 4 ovog člana precizira da je poreski obveznik dužan kupcu proizvoda, odnosno naručiocu usluga izdati račun, bez obzira da li je to kupac, odnosno naručilac zahtijevao.

    MeĎutim, uluge koje se pružaju gradjanima putem automata u skladu sa članom 32 stav 6 Zakona o PDV ne podliježu obavezi evidentiranja prometa preko poreske registar kase i ako se naplata vrši gotovinski, ali su svakako u obavezi

     2

    da vode urednu knjigovodstvenu evidenciju. Podaci o pruženim uslugama se obzbjeĎuju popisom brojčanika odnosno početnih i konačnih zaliha, koje se vrši najmanje jednom u mjesecu. Usluge na automatima se vrše bez prisustva

    prodajnog osoblja, automat se aktivira u pogon pomoću žetona (novca) koji odgovara cijeni usluge.

    Poreski obveznik je dužan da obezbijedi Poreskoj upravi potpuni uvid poslovanja bilo kroz dokumentaciju, bilo kroz računovodstveni sistem ili na

    drugi način. Istovremeno, poreski obveznik je dužan da Poreskoj upravi na zahtjev i u roku koji ona odredi, pruži sve raspoložive informacije neophodne za utvrĎivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje.

    Članom 85 Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u stavovima od 1 do 6

    propisano je obračunavanje poreza na dodatu vrijednost, a stavom 4 Pravilnika je propisano da ako za izvršene isporuke proizvoda odnosno usluga u poreskom periodu nijesu izdati računi, PDV se obračunava kao da su računi izdati i uključuje se u obračun PDV. Osnovica PDV je vrijednost naknade za izvršene usluge.

    Kod vršenja inspekcijskog nadzora, prilikom utvrĎivanja poreske osnovice u skladu sa članom 52 i 53 Zakona o poreskoj administraciji u slučaju kada poreski obveznik ne obračuna ili netačno obračuna porez, utvrĎivanje poreske obaveze vrši poreski organ. UtvrĎivanje poreske obaveze vrši se rješenjem, a ako poreski organ rješenje ne može donijeti na osnovu poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, onda će rješenje donijeti na osnovu procjene poreske osnovice.

    Dakle, usluge koje pružate gradjanima putem automata ne podliježu obavezi evidentiranja prometa preko poreske registar kase i ako se naplata vrši gotovinski, ali ste svakako u obavezi da vodite urednu knjigovodstvenu evidenciju.

3. Da li imate pravo na korišćenje ulaznog PDV-a, prilikom nabavke hrane

    za restoran koji posluje u okviru preduzeća?

    U vašem aktu navodite da u okviru preduzeća posluje restoran gdje se priprema i služi doručak samo radnicima tog preduzeća. S tim u vezi ukazujemo da je Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/01…4/06 i Sl.

    list CG 16/07), u članu 37 stav 1, propisano da poreski obveznik može, prilikom obračunavanja svoje poreske obaveze, odbiti PDV (pretporez) koji je

    dužan da plati ili je platio prilikom nabavke proizvoda, odnosno usluga od

    drugog poreskog obveznika, prilikom uvoza proizvoda i kao primalac (korisnik) usluge, ako je te proizvode, odnosno usluge upotrijebio (iskoristio) ili će ih iskoristiti u svrhe obavljanja djelatnosti za koje se plaća PDV.

    Dakle, na osnovu gore navedenog, s obzirom da se ne radi o korišćenju proizvoda u svrhu obavljanja djelatnosti za koje se plaća PDV, ne možete koristiti pravo na odbitak ulaznog PDV-a.

     3

    Ovom prilikom vam ukazujemo i na obavezu obračuna i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica.

    Članom 78 Zakona o radu ( ?Sl. list CG? broj 49/08...88/09), je propisano da bruto zaradu čini zarada koju zaposleni ostvaruje za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećana zarada, naknada zarade i druga primanja utvrĎena kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a članom 23 je propisano da sam ugovor o radu izmeĎu ostalog sadrži i iznos osnovne zarade, visinu koeficijenta i elemenata za utvrĎivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog. TakoĎe, članom 4 Zakona o radu je propisano i da kolektivni ugovor i ugovor o radu ne mogu da sadrže odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrĎuju nepovoljniji uslovi rada od prava i

    uslova koji su utvrĎeni zakonom.

    Opštim kolektivnim ugovorom je propisano da poslodavac zaposlenom nadoknaĎuje izmeĎu ostalog i povećane troškove za ishranu u toku rada ( topli obrok) u visini od 50 % najniže cijene rada, kao i da u obračunu prilikom isplate

    zarade, odnosno naknade zarade, poslodavac zaposlenom daje i pisani obračun zarade.

    Kada je u pitanju oporezivanje, odredbama člana 14 stav 4 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (?Sl. list RCG?, broj 65/01 ... 04/07 i ?Sl.list CG? broj

    86/09), je propisano da se ličnim primanjem koje poreski obveznik ostvari od zaposlenja, smatraju se i primanja ostvarena u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanje rashoda obveznika novčanom naknadom ili neposrednim plaćanjem. U smislu stava 5 navedenog člana, iznos ličnih primanja iz stava 4 predstavlja nominalna vrijednost bonova, novčanih potvrda i akcija, cijena koja bi se postigla prodajom robe na tržištu, naknada koja bi se postigla na tržištu za usluge odnosno pogodnosti koje se čine obvezniku ili novčani iznos pokrivenih rashoda.

    Kada su u pitanju doprinosi za socijalno osiguranje, u članu 4 stav 1 tačka 24 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (?Sl.list CG? broj 13/07...79/08 i 86/09), je propisano da bruto zarada zaposlenog obuhvata zaradu za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanu zaradu, naknadu zarade i druga lična primanja koja podliježu plaćanju poreza na dohodak fizičkih lica, utvrĎenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

    Dakle, imajući u vidu sve citirane odredbe, obezbijeĎena ishrana toplog obroka zaposlenim u organizovanom restoranu podrazumijeva izdavanje bonova ili potvrda zaposlenim koji imaju odreĎenu novčanu vrijednost, a isti se smatraju

    ličnim primanjem na koje se plaća i porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a što ujedno predstavlja i osnovicu za obračun poreza i doprinosa.

     4

4. Da li se obračunava PDV na usluge smještaja i ishrane za iznemogla i

    stara lica u domovima koji su registrovani kao zdravstveno socijalne ustanove?

    Odredbama člana 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost ( Sl. list RC br.65/01 ... 4/06 i Sl. list CG br 16/07) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu.

    Članom 24 a stav 1 tačka 6 propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% kod prometa proizvoda, usluga izmeĎu ostalog i na usluge

    smještaja u hotelima, motelima, aparthotelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima i vilama.

    Pravilnik o utvrĎivanju proizvoda i usluga koje se oporezuju po sniženoj stopi PDV- a (?Sl. list RCG?, br. 81/05....02/06) u članu 9 propisuje da uslugom

    smještaja u hotelima, motelima itd. u smislu 24 a stav 1 tačka 6 Zakona, smatra samo usluga prenoćišta u ovim objektima, koji su razvrstani u kategorije u skladu sa propisima kojima se ureĎuje obavljanje.

    Ako se uz uslugu smještaja iz stava 1 ovog člana pruža i usluga konzumacije

    jela i pića na licu mjesta (noćenje sa doručkom, polupansion, pansion i sl.) snižena stopa se primjenjuje samo na uslugu smještaja (prenoćišta).

    U slučaju iz stava 2 ovog člana obveznik je dužan da u računu posebno iskaže naknadu za uslugu smještaja, a posebno naknadu za uslugu konzumacije jela i pića na licu mjesta.

    Na osnovu gore navedenog, usluge koje vi pružate ne mogu se svrstati u turističke usluge, odnosno u promet proizvoda i usluga iz člana 24a stav 1 tačka

    6 Zakona o PDV, samim tim ste u obavezi da obračunate i platite porez na ostvareni prihod po stopi od 17%.

    5. Da li se albumi sa samoljepljivim sličicama oporezuju po sniženoj stopi PDV-a?

Članom 24a stav 8 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br.

    65/01…4/06 i Sl. list CG 16/07) je propisano da se PDV obračunava i plaća po

    sniženoj stopi od 7% na promet proizvoda, usluga i uvoza proizvoda dnevne i periodične štampe, osim štampe koja u cjelini ili većem dijelu uključuje reklamne sadržaje .

    U skladu sa Pravilnikom o utvrĎivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a (Sl list RCG br 81/05..i Sl list CG br.11/09) knjigama, odnosno monografskim publikacijama, u smislu člana 24a stav 1 tačka 5) Zakona, smatraju se publikacije u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi na štampanom ili elektronskom mediju, u jednom ili više djelova, čije je izdavanje unaprijed utvrĎeno i ograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In

     5

Publiccation), uključujući meĎunarodni knjižni broj ISBN (International

    Standard Book Number), kao njegov sastavni dio( član 8).

    Serijskim publikacijama, u smislu člana 24a stav 1 tačka 5) Zakona, smatraju se časopisi, bilteni, godišnjaci, zbornici radova i slična graĎa koja se objavljuje

    sukcesivno, u odreĎenim vremenskim intervalima štampanom ili elektronskom mediju, sa numeričkim i hronolškim oznakama čije izdavanje može da traje neograničeno, a koje imaju CIP zapis, uključujući meĎunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Book Number), kao njegov sastavni dio i koji je odštampan na svakom broju publikacije.

    Iz vašeg dopisa i priložene dokumentacije može se zaključiti da se radi o dječjim albumima sa samoljepljivim sličicama UEFA CAMPIONS LEAGUE 09-10, što predstavlja odreĎeni vid reklame timova i igrača učesnika lige, za koje je izdavač pretpostavljamo prethodno morao obezbijediti pravo na štampanje.

    Mišljenja smo da albumi sa samoljepljivim sličicama ne mogu se smatrati proizvodima iz člana 8 Pravilnika o utvrĎivanju proizvoda i usluga koji se

    oporezuju po sniženoj stopi PDV-a, već da su u pitanju štampani proizvodi koji

    u cjelini ili većem dijelu uključuju reklamne sadržaje, koji se oporezuju po stopi od 17%.

6. Kakve su obaveze za PDV kada strana firma izvodi građevinske ra