DOC

_velser i excel

By Teresa Barnes,2014-07-20 16:28
13 views 0
_velser i excel_vel

Øvelser i excel

    ; Fagligt mål: ”formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller,

    beregninger, tabeller, diagrammer og begrebsskemaer”

    ; Vejledning: ”Beregninger kan være: simple indekstal, vækstmål, procentvise andele,

    frem- og tilbageskrivninger.” (læreplan og vejledning i samfundsfag)

    Nedenfor nogle enkle øvelser, der kan give ideer til, hvordan disse krav kan imødekommes.

    Udgangspunkt her: en enkel antagelse om, at voldskriminaliteten har været stigende de senere år i forhold til andre typer af kriminalitet.

     Det vil vi nu undersøge v.h.a. noget tilgængelig statistik (tabel 6.2 i Samfundsstatistikken) nedenfor. Vi piller nogle kolonner ud (rediger ? slet hele kolonner).

     Hurtig hovedregning viser, at voldsforbrydelser i alt er steget ca. 2,5 gange og anmeldte straffelovsovertrædelser i alt langt mindre.

Tab 1. Anmeldte straffelovsovertrædelser

     1980 1990 1995 2000 2005 2007

    Straffelovsovertrædelser i alt 408177 527421 538963 504235 432704 445271

    Sædelighedsforbrydelser i alt 2220 2521 2779 2800 2799 2602

    Voldtægt og lignende 422 486 440 497 475 566

    Voldsforbrydelser i alt 7226 10651 13357 15161 18777 19419

    Vold mod privatperson 4854 7698 8622 9796 11115 11635

     heraf grov vold . 900 905 1262 1539 1763

    Ejendomsforbrydelser i alt 391951 507763 515954 479190 403407 416478

    Indbrud 95238 122371 106533 99568 76865 78787

    Tyveri 108670 168115 175521 193893 168120 175337

    Brugstyveri af bil og motorcykel 22384 30721 36737 33730 17614 17754

    Andre forbrydelser i alt 6780 6486 6873 7084 7721 6772

    Narkokriminalitet 1275 1125 756 904 932 979

Tab. 2

     1980 1990 1995 2000 2005 2007 Pct ændr

    Straffelovsovertrædelser i alt 408177 527421 538963 504235 432704 445271 9,09

    Voldsforbrydelser i alt 7226 10651 13357 15161 18777 19419 168,74

Beregning af indekstal 1980:100

    Straffelovsovertr. I alt 100 129 132 124 106 109

    Voldsforbrydelser i alt 100 147 185 210 260 269

    Procentændringen i løbet af perioden: Formlen ser sådan ud: =(G25-B25)*100/B25 forskellen på sidste år og første år ganget med 100 og det hele divideret med første år. Denne celle kan kopieres en række ned (copypaste), og det hele rykker. Det gør det, fordi der bruges det, der kaldes relative cellereferencer. Når man vil lave beregning eller lægge en formel ind, startes med et lighedstegn.

     1

Diagram 1: Indeks for anmeldte straffelovsovertrædelser og voldsforbrydelser, 1980 2007, 1980:

    100

    300

    250

    200

    Straffelovsovertr. I alt150Voldsforbrydelser i alt

    100

    50

    0

    198019901995200020052007

    Når vi skal beregne simple indekstal i tab 2, skal vi fastholde det første år. Det sættes jo til 100 og skal fastholdes ved at dividere op i de følgende år og gange med 100, for at få værdierne for de respektive år. Dertil bruges såkaldt absolut cellereference.

     Formlen for 1990, der giver tallet 129 ser sådan ud: =C25*100/$B$25. Det er når man sætter $-tegnet foran, at man laver absolut reference til denne celle, dvs cellens talværdi fastholdes, når man kopierer. Nøjes man med $-tegn foran B, er det muligt at kopiere nedad, hvis man har flere rækker, som operationen skal udføres på.

     Decimalerne i de udregnede celler fjernes ved, at man formaterer cellen inden kopiering (tryk på ikon for decimalreduktion øverst i menubjælke).

    Vi har nu fået beregnet relative tal, der viser udviklingen lidt klarere, så det bliver lettere at sammenligne udviklingen over tid.

Diagram 2. : Simpelt kurvediagram ud fra tallene i tab 2

    600000

    500000

    400000

    Straffelovsovertrædelser i alt300000Voldsforbrydelser i alt

    200000

    100000

    0

    198019901995200020052007

    Det kunne også have været gjort v.h.a. diagrammer. Det kan være lettest at lave diagrammerne, eller få overblik over det, når man copypaster de relevante tal ned i et tomt sted i regnearket, jvf tab 2 ovenover. Diagram laves nu ved at ”male” de tal, der skal med i klikke på diagramikonet. Når det

     2

    kommer frem, får vi en masse valgmuligheder m.h.t. søjlediagram, kurvediagram mv.

    Husk forklaring (legend) på, hvad tallene viser, og husk altid at angive, hvad der er ud ad akserne. Der skal også være en overskrift. Legend kan anbringes andre steder. Man højreklikker på legend-

    kassen, og der kommer en menu frem, hvorefter man kan vælge at anbringe den f.eks. under diagrammet.

    Det ovenstående diagram kan ikke bruges til ret meget m.h.t. at sandsynliggøre vores antagelse, fordi forskellen i niveau mellem de to talserier er for stort. Det kan der gøres noget ved, og der kan også manipuleres med fremstillingen, så en udvikling kommer til at tage sig mere eller mindre dramatisk ud.

     Når man højreklikker på y-aksen, kommer en menu frem (”formater akse” ? ”skala”), der gør det

    muligt f.eks. at vælge logaritmisk diagram og f.eks. at indstille på den startende minimumsværdi på y-aksen. Det viser sig med den logaritmiske skala, at det bliver lettere at sammenligne relativ udvikling. Relativ procentvis ændring kan direkte aflæses på kurvens form, og vi kan se, at det ser ud til, at voldskriminaliteten (anmeldelser) vokser hurtigere i starten af perioden end samtlige overtrædelser.

Diagram 3: Tab2 med logaritmisk skala og minimumsværdi på 1000 på y-aksen

    1000000

    100000

    Straffelovsovertrædelser i alt

    Voldsforbrydelser i alt

    10000

    1000

    198019901995200020052007

    Vi kunne også have valgt at arbejde med to y-akser. Så bliver kurverne lettere at sammenligne, idet talserien med de små talværdier får sin egen y-akse med egen inddeling:

Diagram 4: Tab 2 med to akser. Voldsforbrydelser 2. y-akse

     3

60000025000

    50000020000

    400000

    15000Straffelovsovertrædelser i alt300000Voldsforbrydelser i alt

    10000

    200000

    5000100000

    00

    198019901995200020052007

    2. akse findes ved, at vi i det simple diagram stiller cursoren på kurven med voldsforbrydelser og klikker med højre musetast. Der kommer nu en menu frem, der gør det muligt at vælge 2. skala.

     Jeg kan også vælge at få udviklingen i voldsforbrydelser til at tage sig mere dramatisk ud. Det gør jeg ved at stille mig i diagrammet med cursoren på 2. skala og højreklikke på musen. Der kommer nu menu frem for 2. skala, hvor jeg vælger at sætte minimum på 5000 ind, dvs tallene starter fra denne værdi og kurven får derved et mere ”dramatisk” forløb.

Diagram 5: Ekstrablads- versionen af tab 2

    60000021000

    19000500000

    17000

    40000015000

    Straffelovsovertrædelser i alt30000013000Voldsforbrydelser i alt

    11000200000

    9000

    1000007000

    05000

    198019901995200020052007

xy-punktdiagram

    Mange af tabellerne i Samfundsstatistikken har asymmetriske årstal, f.eks. 1990, 1995, 2000, 2001, 2002, etc. Det gælder også tabel 6.3 med anmeldte straffelovsovertrædelser i alt. Ovenstående er brugt en tilpasset version, hvor kolonner er taget ud.

     4

     Hvis man laver et diagram uden at tage højde for de asymmetriske årstal, kommer diagrammet til at ”snyde” i sin repræsentation af tallene. Man kan overvinde problemet ved at indsætte et xy-punktdiagram, jvf digram 5 herunder:

Diagram 6: xy-punktdiagram

    Straffelovsovertrædelser i alt

    600000

    500000

    400000

    300000Straffelovsovertrædelser i alt

    200000

    100000

    0

    19751980198519901995200020052010

    Tallene kan vises enten som punkter i diagrammet eller i udglattet form.

Gå i stå - ”fare vild” i dialogbokse

    Et af de steder, hvor man typisk kan gå i stå ved konstruktion af diagrammer i excel er, hvis f.eks. rækken med årstal fortolkes som en række data, og excel i stedet for årstal tæller 1,2,3,4, etc. Hvordan kommer man så videre?

     Det nemmeste er at stille mus/cursor på kurven med de ”forkerte tal”, fremhæve den og delete.

    For så at komme videre og få sat årstallene ind, går man ind og højreklikker på en kurve. Herefter kommer en dialogboks frem, hvor man vælger kildedata. Her får man så mulighed for at tilføje

    serier og at sætte årstal (kategoriakseetiketter) ind, jvf figur 1.

Figur 1: Dialogboks til valg af ekstraserier/årstal.

     5

    Man kan også vælge denne mulighed til at starte konstruktion af et diagram et vilkårligt sted, f.eks. en enkelt række i tabellen. Denne fremhæves og herefter følges proceduren i dialogboksene, jvf figur 1. Prøv at få et overblik over dialogboksenes opbygning. Der er mange, og man kan næsten ”fare vild” i dem.

Vækstmål

    Lange talserier bruges til at undersøge langsigtede udviklingstendenser. Det kan være i arbejdsstyrke, arbejdsløshed eller f.eks. økonomisk vækst. Når tallene er plottet ind i regnearket, kan excel bruges til at undersøge, om der er regelmæssighed i f.eks. væksten. Tal kan findes mange steder.

     På Bureau of Economic Analysis, USA ( http://www.bea.gov/national/xls/gdplev.xls ), kan vi

    f.eks. finde væksttal for den amerikanske økonomi, jvf filen BnpkinaUS.xls (nævnt i oversigten nederst i dokumentet), hvor der er lavet et diagram for væksten.

     6

    Diagram 7: USA’s BNP 1929-2007. Mia $ i markedspriser og faste priser (år 2000-priser)

    Økonomisk vækst i USA

    16.000

    14.0000,0361xy = 763,22e12.000

    10.000

    8.000

    Mia $

    6.000

    4.000

    2.000

    0

    1929

    1933

    USA BNP markedspriserUSA BNP i faste priserEksponentiel. (USA BNP i faste priser)1937 1941

    1945Når man laver et diagram i Excel over væksttallene, kan man bede Excel om at tegne en tendenslinje. Når man står på kurven med BNP i f.eks. faste priser og klikker med højre musetast, 1949

    kommer en menu frem. Her kan man vælge at lave en tendenslinje, og det, der er relevant i denne 1953

    sammenhæng, er at se, om der er tale om en eksponentiel vækst. Når man har tilføjet tendenslinje, 1957

    kan man yderligere klikke på tendenslinjen og anmode om, at formlen for tendenslinjens 1961

    eksponentielle funktion sættes ind i diagrammet. 1965

     1969

    Man kan også arbejde med vækstmål ved at lade regnearket arbejde med eksponentialfunktionen 1973n Starttal * (1 + vækstprocent) 1977 1981Dette er vist i den nævnte fil for vækst i USA og Kina. Noget af det, der optager sindene meget i 1985diskussionen af det globale systems udvikling er, hvornår den kinesiske økonomi vil være større 1989end den amerikanske. Det kan man altså fremskrive ud fra givne præmisser for de to landes vækst. 1993 1997 2001Frem- og tilbageskrivning af indtægtsstrømme

    2005

    Det er spørgsmålet om, hvad fremtidige betalingsstrømme er værd på et nutidstidspunkt, og hvad de

    er værd på et tidspunkt i fremtiden. Det bruges f.eks. til at vurdere værdien af et finansielt aktiv,

    f.eks. en aktie. Vurderingen af de fremtidige indtægtsstrømme er udgangspunktet for, hvad virksomhedens markedsværdi er nu. Det afhænger af kalkulationsrentens størrelse. Jo lavere den er, n-ndesto større bliver nutidsværdien: beløb * 1/ (1 + r). Eller det kan skrives sådan: beløb * (1 + r). r

    er kalkulationsrenten, og n er antallet af perioder, der opløftes i potens med tegnet ^ på tastaturet.

    Excel har finansfunktioner til at beregne nutidsværdi (nv) og fremtidsværdi (fv) af ens betalingsstrømme til en given kalkulationsrente og nutidsværdi (nutidsværdi)/internt afkast (ia) en

     7

    række indtægter og udgifter af forskellig værdi (afsættes som indtægter og udgifter i et område i regnearket). Filen http://gf.dk/eoe/ia.xls viser nogle af mulighederne.

     Frem- og tilbageføring bruges bl.a. i økonomiske cost-benefitanalyser i f.eks. forskning omkring virkningerne af global opvarmning og af forskellige tiltag til reduktion af global opvarmning.

Placering af anvendte tabeller og øvelsestabeller:

http://gf.dk/eoe/tabel62.xls

    http://gf.dk/eoe/tabel62a.xls (den bearbejdede tabel)

    http://gf.dk/BnpkinaUS.xls

    http://gf.dk/eoe/stxtab1.xls

    http://gf.dk/eoe/stxtab2.xls

    http://www.gf.dk/eoe/ia.xls

Ekstra øvetabeller:

    http://www.gf.dk/eoe/tabel112.xls

    http://www.gf.dk/eoe/skatter.xls

    Der er lagt links til statistik i excel eller exceltransformerbart format på nettet her: http:gf.dk/indgang.htm

    (wto-handelsstatistik, amerikanske statistikker m.m.)

Ovenstående dokument ligger her på nettet: http://www.gf.dk/eoe/oevelser_excel.doc

     8

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com