DOC

Deviatio septa nasi

By Joshua Ross,2014-07-18 12:05
14 views 0
Deviatio septa nasiDevi

FES

    Výrazný rozvoj, endoskopická v.s. mikroskopická sekce

    Koncepce:

    princip endonasální funkční chirurgie vychází s výborné regenerační schopnosti respirační sliznice

    nosu a VDN, působí v oblasti ústí dutin (OMK) a vlastní sliznice dutin není narušována jako při

    dřívějších výkonech zevním přístupem (Caldwell-Luc)

    Při uzavření ústí dutiny dochází k resorpci vzduchu, změně pH, zastavení pohybu řasinek, hlenové

    sekreci. Vzniká začarovaný kruh. Artificiálním otevřením ústí je kruh rozetnut a je umoţněno regeneraci

    a obnově funkce dutiny.

    Indikace:

    - chr. záněty nosu a VDN rezistentní na konzervativní terapii ; pozor na mykotické

    - nosní polyposa

    - hypertrofická sliznice dolních skořep – mukotomie

    - deformity septa septoplastika

    - tumory benigní kauzálně, maligní diagnostické biopsie, endoskopický přístup nesmí sníţit radikalitu

    výkonu, uţívá se při invertovaných papilomech

    - EAT, DCR, choanální atresie, mukokély

    - dekomprese orbity

    - terapie likvorey, řešení traumat a komplikací infekcí omezené

    - přístupová cesta k tu adenohypofýzy

    Není potřeba zcela radikálního výkonu – nasalizace.

    Při etmoidectomii postupovat kompartmentově (přední a zadní) pro sníţení rizik při reoperacích. Optika 25 st., výjimečně 70 st., v začátcích moţno 0 st. kvůli bezpečnosti (není tendence se tlačit laterálně). Předoperační příprava anemizací, infiltrace Mesocain + Adrenalin (10ml + 4gtt.)

    Postup operace:

    Odtlačení střední skořepy mediálně aţ k septu, moţno rozrušení pro vznik synechií

    Resekce procesus uncinatus po infiltraci pro zvětšení prostoru a lepší přehlednost

    Identifikace bulla etmoidalis a penetrace do ní s odsátím a uvolněním dutiny

    Nasondování předních etmoidů pomocí zahnuté odsávačky a jejich postupná resekce Identifikace recesus frontalis

    Nasondování zadních etmoidů a jejich resekce

    Přehlédnutí vzniklé velké etmoidální dutiny a uvolnění příp. polypů z recesus frontalis, kde hrozí větší

    krvácení

    Otevření maxilárního ústí po tupém nasondování zahnutou odsávačkou

    Drenáţ tkalounem s Framykoinem na cca 1 týden, přední tamponáda se pouţívá jen při větším trvajícím

    krvácení

    Komplikace

    příčiny – faktory objektivní a subjektivní ; peroperační a pooperační

    1/ komplikace v nose a VDN

    - silné krvácení

    - synechie 85% nevýrazných

    - stenozy ústí (antrostomie < 3 mm), nedostatečný výkon (přetrvávají potíţe)

    - porucha slzných cest

    2/ komplikace orbitální

    1/ por. lamina papyracea ? hematom a emfyzem víček, emfyzem orbity

    2/ uskřinutí m. orb. med. rectus – por. hybnosti bulbu

    3/ krvácení do očnice – retrobulbární hematom AEA, ACI

    4/ přímé poranění n. opticus – sphenoid či Onodiho sklípek

    3/ komplikace intrakraniální

    - likvorea při okamţité diagnose při operaci moţnost záplaty

    - pneumocefalus, poškození front. laloku

    - intrakraniální krvácení - ACI

    - sekundární záněty – meningitida, absces preformovaná cesta pro rhinosinusogení komplikace

    Chirurgie nosních skořep

    DS: edém x hypertrofie

     konvenční metody - kryochir., submukosní termokoagulace, turbinoplastika,

     mukotomie, lateral out fracture, lateropozice s vytětím klínu, resekce DS

    SS: pokud moţno zachovat, po resekci zborcení

    Nové metody: laserová mukotomie, koagulace argonovou plazmou, shaverová

     turbinoplastika

    Mukotomie:

    Dnes ústup od tohoto výkonu, snaha o konzervativní léčbu, vysoké riziko vzniku špatně léčitelné atrofické

    rhinitidy po 5-ti letech.

    Moţno resekovat zadní pól dolní skořepy, přední 1 cm v oblasti vnitřní chlopně, jinak infrakci a resekci

    laterální části dolní skořepy a přetaţení intaktní mediální sliznice, není se třeba obávat ductus lacrimalis.

    Adrenalin a FES

    Povrchová anemizace 1:10 000

    Infiltrace sliznice 1:100 000

    1:40 000 = 5 kapek v 10 ml

    v CA nepouţívat Halothan

Polyposis nasi

    Polypy jsou slizniční útvary v dutině nosní, které jsou jedním z projevů chronického zánětu respiračního epitelu Klasifikace podle Stammbergera I-V :

    antrochoanální polyp,jiný solitární polyp, polypy s chronickou sinusitidou bez eosinofilů

    polypy s chronickou sinusitidou s eosinofily, polypy provázející jiná onemocnění

    Polypy : alergický, chr. zánětlivý – fibrózní, s hyperplazií mucinózních ţlázek, se stromální atypií

     atypický polyp destruuje lok., odlišit tu, moţná záměna

    Rizikové faktory recidiv astma, intolerance acylpyrinu, chr. rhinosinusitis V terapii jsou směrodatné potíţe pacienta – obstrukce x poruchy čichu

    Strategie léčby

    1. Lokální kortikoidy 5 měsíců

    2. Celkové kortikoidy buď vysoké dávky s postupným sniţováním,

    nebo pulsně Prednison 20-40 mg na 5 dnů, kryto ATB

    3. PE + etmoidectomie poté je efekt kotikoidů větší

    Podávání lokálních kortikoidů při rizikových faktorech trvale, bez rizikových faktorů po 1 roce sníţení či úplné

    vysazení.

    Po 3 letech komplexní terapie za poţití všech léčebných postupů:

     1/4 dostane potíţe

     1/5 opět narostou polypy

     1/10 je třeba operační revize

ASA sy.

    Polyposa + astma + chronická rhinosinusitida

    Tp. Desenzibilizace lysin-ASA

Deviatio septa nasi

    V populaci u 80%, jen 20 % bez deviace. Rozděleno do oblastí I-V.

    Diagnostika objektivní nález a rhinomanometrie jsou v korelaci (viz. tabulka)

    Rhinomanometrie měření vzdušného proudu a tlakového gradientu v nose během klidového dýchání

    Typ I. II. III. IV. V. VI. VII.

    Vzhled Deviace

    v horizontální

    i vertikální

    rovině

    Dechové ne ano ne výrazné ano výrazné výrazné potíţe

    Septoplastika

Preferuje modelaci před resekcí, Balanger se jiţ nepouţívá, bez krytí ATB.

    Postup operace:

    I. Lokální příprava

    1) Kontaktní dekongesce Hirschův roztok

    2) Infiltrační anestezie kolumely – Mesocain + Adrenalin II. Expozice septa

    1) Hemitransfixní řez – na okraji septa za pouţití kolumelárního drţáku a chránícího háku

    2) Uvolnění kaudálního okraje septa – sací raspatorium, Cottle, nůţ, nůţky - subperichondriálně

    3) Zaloţení horních tunelů

    4) Uvolnění spina nasalis inferior a baze kříţové vazy

    5) Zaloţení dolních tunelů

    6) Propojení horních a dolních tunelů

    7) Vytvoření kolumelární kapsy

    III. Zákroky na septu

    1) Mobilizace chrupavčitého septa (swinging door) – septum zůstane uchyceno pouze k dorsu

     Bazální chondrotomie

     Dorsální chondrotomie

    2) Bazální resekce chrupavky, krist a spin

    3) Resekce v oblasti V spiny a kristy vomeru zde je resekce neomezena

     Moţno resekovat sfenoidální výběţek septální chrupavky

    4) Osteotomie lamina perpendicularis - !! nebezpečí vylomení

     Opět moţná neomezená resekce

     Zachování 1 cm vysokého lemu při dorsu a zachování oblasti Key area

    5) Modelace septa u lehkých deviací horizontální nářezy na konkávní straně

     U těţších deviací vertikální řezy a klínovité excise

    IV. Fixace

    1) Umístění kaudálního okraje septa v kolumelární kapse za pomoci fixační pinzety

     Fixace ke spina nasalis anterior pomocí Vicryl 4 osmičkovým překříţeným stehem

     Fixace do kolumely skrze všechny listy přepáţky nevstřebatelným vláknem na rovné velké jehle

    2) Umístění intranasální dlahy – fixace nevstřebatelným stehem, na dobu 7-10 dní

    3) Přední tamponáda jen lehká

    Pozn. Při dokonalé plastice s neporušením sliznice v zadní části před uzavřením udělat drenáţní perforaci

Granulomatozní záněty nosu a VDN

    Wegenerova granulomatosa

    = alergická nekrotická granulomatosní vaskulitida (imunokomlexy)

    Příznaky – zvýšení teploty, malátnost, projevuje se jako infekce HCD

     epistaxe, záněty VDN, chronická rhinitida, obstrukce nosu, gingivitida, stenosa hrtanu Lokalizovaná forma (nejčastěji nos) neléčená generalizuje

     90% přeţije 2 roky, smrt nastává na renální selhání či při septikémii

    Sekundární infekce v nekrózách, při generalizaci postihuje ledviny, středouší, kůţi, klouby, oko, plíce. cANCA ab. aktivní proces při , lab. změny

    Histologie nekrosa, vaskulitida, obrovské bb. (grajulomatosní zánět)

    lokální destrukce

    Dif.Dg. lymfom, TBC, syfilis, sarkoidosa Tp. GK, imunosuprese cyklofosfamid

    Sklerom

     Klebsiella rhinoskleromatis

    u nás vzácné on emocnění, řazeno mezi granulomatosní záněty nosu a VDN

    Průběh :

    1) exudativní fáze mukopurulentní sekrece, katar HCD

    2) fibrotizace granulomů

    3) jizevnaté stadium

    Tp. TCT, Cefalosporiny 6 měsíců, chirurgická jen u komplikací

    TBC

    formy : lupus či ulcerace (jizvící se) ; KO edém sliznic, ragády vchodu, infiltrát či vřed Syfilis

    Treponema palidum, tp. PNC

    - získaný sklerosa a vřed ? erytém, papuly, rhinitis ? gumma, vřed ? sekvestrace ? sedlovitý nos

    - vrozený praecox (rýma) či tarda (gumma)

Sinusitidy

    etiopatogenese rhinogeně, odontogeně, hematogeně, traumaticky

     porucha ventilace ? ?ciliárního transportu ? zablokování drenáţe – začarovaný kruh věkové rozloţení, brát v úvahu postnatální postupný vývoj dutin myslet na koincidenci s dalšími chorobami – cystická fibrosa, primární ciliární dyskineze

    symptomy : sekrece z nosu, obstrukce, cefalea intenzivnější při předklonu, febrilie, tlaky v obličeji Akutní < 4 týdny Subakutní 4-12 týdnů Chronické > š měsíce

     Sinusitis acuta : etmoidy ? antrum ? frontální ? sphenoid

     Sinusitis chornica : problematika OMK ; pozor na mykotické (Aspergilom, Mukormykozy)

    Komplikace : místní či vzdálené

    - slizniční cysty antra H. – d.d. odontogenní (radikulární)

    - mukokély

    - kostní komplikace ostitidy a osteomyelitidy

    - orbitální komplikace orbitocelulitis

    - intrakraniální komplikace pachymeningitis externa, subdurální empyem, leptomeningitis purulenta,

    mozkový absces, tromboflebitis sinus cavernosus

    - OMA či OMCh

    - sinobronchiální syndrom

Nosní likvorea

    traumata fraktury rhinobaze, iatrogenní (FES)

    netraumatická tumory v pokročilém stadiu s intrakran. šířením, vrozené vady, infekce

    paradoxní moţnost průniku Eustachovou trubicí oběma směry

    D.d. rhinitis, pozor na skrytou likvorheu při krvácení z nosu po traumatech Dg. Beta 2 transferin, Glukosa, cytologie ; detekce kontrastních látek, cisternografie CT Tp. konzervativní ATB, acetazolamid, lumbálky

     chirurgická cestou FES, intradurální či extradurální

Zhoršená nosní průchodnost

    unilat x bilat

    čas – krátce, dlouhodobě ; trvale x intermitentně ; fluktuující

    Symptomy doprovodné sekrece a její charakter, epistaxe, bolest, tlak, porucha čichu, neurologické potíţe

     oční příznaky, otologické potíţe, moţnost likvorhey

    Doprovodné choroby astma, alergie, medikace

    Jednotlivé poruchy :

    Vrozené vady choanální atrezie

    Infekce rhinitidy akutní x chronické ; bez či s komplikacemi

    Deviace septa nasi, kristy

    Polyposa nosní

    Specifické procesy granulomatosní ; TBC, sklerom, Syfilis, Wegener, vaskulitidy

    Tumory nosu, VDN a nosohltanu invertovaný papilom, juvenilní angiofibrom, hemangiom,

    estezioneuroblastom, karcinom nosu či nosohltanu

    Hypertrofie nosní mandle vegetatio adenoidae

    Cizí těleso

    Trauma hematom septa, deformita, fraktura Diagnostika:

    přední a zadní rhinoskopie, optická rhinoskopie

    rhinomanometrie, akustická rhinometrie, olfaktometrie

    diafanoskopie, SONO A-mode, RTG VDN, CT, NMR

    angiografie

Onemocnění nosního septa

    symptomy obturace, krvácení, sekrece z nosu, zevní deformity

    anamnéza trvání potíţí, trvale x fluktuující, předchozí traumata (opakované), recidiv. rýmy,

     další onemocnění – astma, alergie, hypertenze, DM Dg. přední a zadní rhinoskopie, optická rhinoskopie, rhinomanometrie, zobrazovací metody

    Onemocnění :

    - deviace, kristy, spiny - vrozené / traumatické

    - epistaxe z l.K. anatomie cév (AEA, AEP, ASP, ANP)

    - perforace posttraumatická, granulomatozní procesy, iatrogenně

    - sedlovitý nos - syfilis

    - synechie nosní posttraumatické, postoperační

    - Hematom a absces

    - krvácivý polyp

    - Ulcus septi rotundum perforans rhinitis sicca atrophica anterior

    - granulomatosy

    - tumory hemangiom, angiofibrom, polyp krvácející, vzácně sliz. melanom či Ca

Rhinosinusitidy

    Akutní < 4 týdny Subakutní 4-12 týdnů Chronické > š měsíce Rhinitidy s kýcháním a sekrecí či s bostrukcí

    Rhinitida alergická intermitentní či perzistující (4d/t, 4t)

    Antihistaminika s imunomodulačním účinkem – III. generace Xyzal Antileukotrieny

    CT kompletní, redukované (10 skenů), limitované (1-5 skenů)

     Tzv.kompozitní okno šíře 2000HU, centr 200HU

Rhinitidy

    časté onemocnění všech věkových kategorií, avšak rozdílný průběh ; problém u novorozenců a kojenců, protoţe neumějí dýchat ústy akutní / chronické ; specifické / nespecifické ; samostatné / sdruţené symptomy obstrukce, sekrece, svědění, kýchání, epistaxe, febrilie, celková únava Akutní

    Rhinitis acuta catarrhalis (corysa) virové, bakteriální superinfekce, kapénkový přenos, inkubace pár dní

     prodromální suché stadium ? katarální stadium ? hlenovitá sekrece Chronické

    et. infekční, alergeny ; hyperreaktivní, kombinované ; rhinopatie exogenně či endogenně podmíněné

    rhinitis chr. simplex prostá

    rhinitis chr. hypertrophica

    rhinitis chr. atrophica sicca anterior

    rhinitis chr. atrophica crustosa (oazena)

    ; rhinopathia medicamentosa

    ; rhinopathia gravidarum

    ; rhinopatia neurovaskularis (hyperreactiva) VMR

     alergické testy negativní, Eosinofily v nosním sekretu ; NARES = nealergická rýma s eosinofilií

    Rhinopathia alergica

    stoupající incidence

    Symptomy : intermitentní či perzistentní - <4 dny/t nebo <4 t/r

     obstrukce, sekrece, kýchání, poruchy čichu, oční příznaky

     všímáme si astmatu, chronické sinusitidy, lékové či potravinové alergie Lehká / středně těţká / těţká

    sesonalis (polinosis) / nonsesonalis tp. specifická desenzibilizace, vyřazení alergenů, lok. kortikoidy, antihistaminika, kromoglykany ; prevence

Diagnostické možnosti :

     anamnéza, ORL vyšetření

     Zobrazovací metody

     bakteriologické a cytologické vyšetření

     alergologické vyšetření

     měření nosní průchodnosti

     vyšetření mukociliární funkce, vyšetření čichu

     vyšetření krve, beta 2 transferinu k vyloučení likvorey

     nosní provokační testy

Epistaxe

    poměrně častý symptom, děti X dospělí

    anatomie : a. etmoidalis ant. et post., s. sphenopalatina, a. nasopalatina

     plexus pterygoideus, v. ophtalmica

    anamnéza: doba trvání, intenzita (proud x ukapávání)

     unilat či bilat, zatékání retronasálně, do uší (haemotympanon)

     zda se opakuje, dřívější potíţe

     ostatní choroby hypertenze, DM, ICHS, AIM, ictus, ATS

     rhinologické potíţe – obstrukce, sekrece, bolesti, deformity nosu Dg. přední a zadní rhinoskopie, optická rhinoskopie

     další po stabilizaci akut. potíţí – RTG, CT, NMR, angiografie

     změřit tlak a puls – u hypertonika moţno po větších ztrátách naměřit norm. tlak, ? tepu, ev. šok

     vyš. lab. (KO, sráţlivost), konzultace internisty, hematologa

    nejčastější lokality – l.Kiesselbachii a Woodruffova pleteň

    1/ infekce u dětí, slabé krvácení

    2/ hypertenze u starších, polymorbidních, první příznak hypertenze, dekomp.

    3/ tumory juvenilní angiofibrom, hemangiom, krvácivý polyp, vzácně karcinom

    4/ traumata časté dráţdění prstem, úder do nosu, opakované tamponády, iatrogenně – postoperačně 5/ poruchy sráţlivosti, hypovitaminosa C

    6/ gravidita, febrilie, meteorologické vlivy (změny tlaku)

    D.d. pozor na moţnost skryté likvorey

    Tp. první pomoc

     AgNO3, elektrokoagulace, Gelaspon

     Ascorutin, Pamba, Kanavit, Dicynone

     přední či zadní tamponáda

     kompenzace tlaku či sráţlivosti, náhrada velkých ztrát

     operace septa, podvazy artérií a. maxilaris

Rhinochirurgické výkony

    endonasální / vnějším přístupem (sublabiální, laterální rhinotomie, degloving)

    volba přístupu dle příčiny a rozsahu procesu

    FES

    Zevní přístupy :

     Antrum - Caldwell-Luc, Osteoplastická operace, Sinusoskopie

    komplikace por. citlivosti zubů, stenóza slzovodu, osteomyelitida čelisti

    neuralgie n. V, por. citlivosti tváře n. V2

     Etmoidy transmaxilární přístup, zevní etmoidectomie

    komplikace stenosa ductus nasofrontalis, orbitální, intrakraniální, krvácení, kosmetický defekt

     Fontální Jansen-Ritter, Killian, Riedl, Osteoplastická operace

    komplikace poškození dury, orbitální, poškození slzovodu,

    neuralgie a porušení citlivosti n. V1, kosmetický defekt

     Sphenoid transmaxilární, transetmoidální, transseptální

     Laterální stěna nosní při tumorech – přístup lat. rhinotomií, mediální či totální maxilectomie Septorhinoplastiky

Onemocnění očnice se vztahem k ORL

    onemocnění očnice vţdy jen při pokročilých procesech ORL – infekce, tumor nutná spolupráce s oftalmologem

    moţnost váţných následků – slepota

    Symptomy : poruchy hybnosti bulbu, diplopie, exo a enoftalmus, konjuktivitis, otoky a hematomy víček

     porucha zraku aţ slepota

     rhinologické symptomy, celkové příznaky

    Tumory ORL

    součást pokročilejších stádií, primární tumory očnice vzácné

    Juvenilní angiofibrom, Ca nosohltanu, Ca nosu a VDN, estezioneuroblastom, mukokély a meningokély

    tp. chir. v rámci rhinochirurgického výkonu a výkonu ChBL exenterace orbity Infekce

    princip postupného šíření infekce jak intrakraniálně

    nejčastěji s etmoidů a front. dutiny, méně ze sphenoidu

    Orbitocelulitis obecně pouţívaný název pro orbit. komplikace infekcí VDN

    - konjuktivitis u prostých rhinitid

    - periostitis a subperiostální absces skrze lamina papyracea, moţná deviace bulbu

    - phlegmona očnice , infekce se dostala do tuku – exoftalmus, deviace bulbu, por. zraku

    - infekt bulbu

    - neuritis n. opticus moţný přestup z přední části orbity nebo přímo ze sphenoidu či zadních etmoidů Traumata

    fraktury očnice samostatně či ve spojení s frontobaz. frakturami

    1/ strop nadočnicový oblouk a přední stěna čelní dutiny

    2/ laterální stěna – součást zlomenin zygomatikomaxilárního komplexu

    3/ mediální stěna – zlomeniny nasoorbitální či etmoidální typu blow out

    4/ spodina transmarginální či retromarginální typu blow out

    5/ kombinovaná s horizontálním průběhem, oboustraně LeFort II

    iatrogenní při operacích (FES, zevním přístupem)

    1/ por. lamina papyracea ? hematom a emfyzem víček, emfyzem orbity

    2/ uskřinutí m. orb. med. rectus – por. hybnosti bulbu

    3/ krvácení do očnice – retrobulbární hematom AEA, ACI

    4/ přímé poranění n. opticus – sphenoid či Onodiho sklípek

    Další

    DCR sacus lacrimalis

    dekomprese orbity cestou FES při G-B, ...

Nasální likvorea beta2transferin, CT cisternografie, fluoresceinový test, RTG, CT, NNR

     Tp. Chir., konzervativní odčerpání likvoru, ATB podle situace

    - traumatická 95% - akutní či pozdní (iatrogenní)

    - netraumatická (sponánní) vyšší intrakraniální tlak (tu, benigní, hydrocefalus)

    - norm intrakraniální tlak ( anomalie, dystrofie, eroze)

    - paradoxní 5% - otologické et.

Teorie

    Vestibulární receptory makuly reagují na lineární zrychlení, ampuly na úhlové

     princip depolarizace a hyperpolarizace vláskových buněk

     kristy jsou obdařeny gelatinozní substancí, makuly gelatinozní otolytickou membránou

     uloţení utrikulu jsou horizontální, sakulu vertikální

    Vestibulární jádra jsou na spodině čtvrté komory

    Tractus vestibularis lateralis kontrakce extenzorů a relaxace flexorů krku, trupu a DK

    Tr. vestib. medialis koordinuje pohyby očí a hlavy v relaci se stimulací vestib. nervů

    Oční pohyby – pomalé sledovací a rychlé sakády

    Nystagmus vestibulo-okulární reflex

     pomalá a rychlá sloţka – princip diskoordinace a kompenzace Anamnéza NODEC III Claussen komplexy otázek

    BERA V. vln

    Elektronystagmografie - ENG

     elektrický dipól retina negativní, kornea pozitivní

     kalorizace horká (homolaterální Ny) a studená (kontralaterální),

    centrální frekvence Ny kumulace (akmé), 30s

     grafický formulář tvaru motýlku

     rotační zkouška – laterální polokruhovitý kanálek

     Ny perrotační je homolaterální, postrotační kontralaterální

     pendel test

    BEAM mapování elektrické aktivity mozku

    CCG Fukuda (úhlová odchylka, úchylka kolem svislé osy, délka dráhy, stranová odchylka)

     Romberg

    Posturografie

    Vyšetření optokinetiky – LED lišta

Léčebné modality

    Mobilizační a remobilizační léčba

    Antivertiginoza Betahistin, Torecan, Arlevert, Cinnarizin Vazoaktivní reologická léčba – pentoxyphyllin, Cavinton, Ginkgo biloba, Tanakan

    Kortikoidy

    Neurotransmitery vit. B6, Nootropil

    Psychoterapie

    Fyzioterapie vestibulární adaptace a habitace, kompenzace Chirurgická léčba – konzervativní či radikální

    Kompetitivní kinestetická terapie

    Vizuo-vestibulární biofeedback

Periferní a centrální vestibulární syndrom Dif.Dg.

    Periferní

    Závrať intenzivnější, vegetativní symptomatologie, rotace subj. či obj., výtahový příznak Spontánní Ny horizontálně-rotační, konjugovaný, aţ III.st.

     inhibován oční fixací vyšetřovat s brýlemi

     známky únavy a habitace, postkalorická hypo aţ areflexie

     dle vztahu k onemocněné straně je iritační (k postiţenému uchu) či zánikový (ke zdravému) Je korelace mezi vertigem a nystagmem Harmonický sy. = úchylky stejným směrem – ve směru …… sloţky Ny

    Et.: neuritis n.VIII, labyrintitis, m. Meniere, BPPV, trauma, toxické poškození

     kořenové syndromy či onemocnění labyrintu

    Závrať vzniká náhle, je krátká, zhoršuje se polohou hlavy, rychle se kompenzuje centrálním mechanismem,

    latence Ny 10-20s (40), bývá tinitus a event. poruchy sluchu. Periodicita. Většinou doprovázena

    nedoslýchavostí a tinitem.

Centrální

    Závrať spíše pocit instability, vzácně se vyskytuje v podobě rotační a vyšší intenzity Spontánní Ny jakýkoliv směr, charakteristický je vertikální, diskonjugovaný

     oční fixace bez inhibice, nejeví známky únavy

     postkalorická hyperreflexie

    Není korelace mezi závratí a nystagmem Tonické úchylky nezávislé

    Disharmonický syndrom

    Et.: ischemie kmene či CRBL, demyelinizační choroby, tu MMK, trauma, infekce CNS, CC por. Závrať doprovázejí často další neurologické příznaky, trvá déle a je většinou mírná, kompenzace je pomalá.

DifDg. závratí

    Periferní vestibulopatie

    BPPV 16%

    Nuronitis VIII, labyrintitis 9%

    M. Meniere 4%

    Ostatní 13%

    Centrální vestibulární sy.

    vaskulární 6%

    tumor < 1%

    ostatní 3%

    Psychogenní

    neurosa 11%

    hyperventilační sy – 5%

    anxiosní poruchy, somatoformní poruchy, hysterie

    Nevestibulární závratě

    presynkopální stavy 6%

    poruchy rovnováhy 5%

    ostatní 12% a nejasné 12%

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com