DOC

1257236077-Konkurs_Rozaje_

By Jonathan Ford,2014-07-19 10:29
20 views 0
1257236077-Konkurs_Rozaje_1257

     Crna Gora

     Vlada Crne Gore

     UPRAVA ZA ŠUME

     Broj:4923

     Pljevlja,02.11.2009.godine

    Na osnovu čl.52 i čl. 53. Zakona o šumama (''Sl.list RCG br.55/00''),i Zaključka Vlade Crne Gore broj

    03-9460 od 10.09.2009.godine kojim se donosi Odluka o utvrĎivanju početne visine koncesione

    naknade za korišćenje šuma u Područnoj jedinici Roţaje za 2009. godinu, Uprava za šume raspisuje

    K O N K U R S

    ZA DAVANJE ŠUMA NA KORIŠĆENJE

     u sjevernom šumskom području

    1. PREDMET KONKURSA

    Predmet Konkursa je davanje šuma na korišćenje u Područnoj jedinici Roţaje, u 5 gazdinskih

    jedinica u 39 odjeljenja

    3Ukupna drvna masa koja je ponuĎena u ovom Konkursu je 5.532 m u okviru 5 gazdinskih jedinica

    u 39 odjeljenja.

    Ugovori o Korišćenju šuma će stupiti na snagu od dana potpisivanja ugovora .

    IzvoĎački projekti za sva odjeljenja koja su predmet ovog Konkursa se nalaze u PJ.Roţaje.

    2. SVRHA UGOVORA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA

    PonuĊaĉ je u obavezi da o svom trošku izvodi radove na odrţavanju i izgradnji puteva za

    odjeljenja koja dobije na korišćenje, u skladu sa Planskim dokumentima i Zakonom.

    3. UĈESNICI NA KONKURSU

     Konkurs je otvoren za sva pravna lica.

    4. PONUDE ZA KONKURS

     Ponude slati na adresu: UPRAVA ZA ŠUME - ul.Miloša Tošića bb, 84.210 Pljevlja, Crna Gora, sa

    naznakom PONUDA - NE OTVARAJ, upakovana prema uputstvima iz konkursne dokumentacije.

    SJEVERNO ŠUMSKO PODRUĈJE

    Doznaĉena Poĉetna cijena Iznos bruto drvna masa Koncesione nakn. Gazdinska Depozita (m?) EUR-a jedinica Odjeljenje broj 30 % ĉetinari lišćari ? ĉetinari lišćari 18b -redovna doznaka 82 292 374 15,30 6,00 901,98 82a - redovna doznaka 744 720 1.464 15,30 6,00 4.710,96 4 - sanitarna doznaka 25 25 15,30 114,75 ‘’Baćko -Besniĉke šume’’

    5 - sanitarna doznaka 64 64 15,30 293,76 13 -sanitarna doznaka 40 40 15,30 183,60

    UKUPNO: (redovna+sanitar) 5 955 1.012 1.967 6.205,05 20a -redovna doznaka 874 236 1.110 15,30 5,50 4.401,06 56ab - redovna doznaka 1.179 1.179 15,30 5.411,61 ‘’Balotićke šume’’

    60 -sanitarna doznaka 12 12 15,30 55,08

    UKUPNO:(redovna+sanitar) 3 2.065 236 2.301 9.867,75 59 -sanitarna doznaka 7 7 15,00 31,50 60 -sanitarna doznaka 53 53 15,00 238,50 ‘’Crnja Ibarac’’ 82 -sanitarna doznaka 101 101 15,00 454,50 83 -sanitarna doznaka 12 12 15,00 54,00

     UKUPNO:(redovna+sanitar) 4 173 173 778,50 2 -sanitarna doznaka 27 27 15,00 121,50 3 -sanitarna doznaka 6 6 15,00 27,00 11 -sanitarna doznaka 31 31 15,00 139,50 12 -sanitarna doznaka 3 3 15,00 13,50 16 -sanitarna doznaka 41 41 15,00 184,50 17 -sanitarna doznaka 18 18 15,00 81,00 23 -sanitarna doznaka 26 26 15,00 117,00 29 -sanitarna doznaka 106 106 15,00 477,00 30 -sanitarna doznaka 110 110 15,00 495,00 38 -sanitarna doznaka 56 56 15,00 252,00 ‘’Lovniĉke šume’’ 41 -sanitarna doznaka 40 40 15,00 180,00 42 -sanitarna doznaka 22 22 15,00 99,00 43 -sanitarna doznaka 26 26 15,00 117,00 45 -sanitarna doznaka 128 128 15,00 576,00 47 -sanitarna doznaka 49 49 15,00 220,50 50 -sanitarna doznaka 68 68 15,00 306,00 53a -sanitarna doznaka 29 29 15,00 130,50 53b -sanitarna doznaka 19 19 15,00 85,50 54 -sanitarna doznaka 63 63 15,00 283,50 55 -v.kul. 72 72 15,00 324,00

     UKUPNO:(redovna+sanitar) 20 940 940 4.230,00 1 -v.kul. 24 24 13,80 99,36 2 -sanitarna doznaka 20 20 13,80 82,80 3 -sanitarna doznaka 8 8 13,80 33.12 4 -sanitarna doznaka 41 41 13,80 ‘’Pauĉinske šume’’ 16,56 8 -sanitarna doznaka 16 16 13,80 66,24 10 -sanitarna doznaka 10 10 13,80 41,40 11 -sanitarna doznaka 32 32 13,80 132,48

     UKUPNO:(redovna+sanitar) 7 151 151 471,96

     SVEGA:(redovna+sanitar) 39 4.284 1.248 5.532 21.553,26

    6. Uslovi za uĉešće na Konkursu

    Kod dostavljanja svojih ponuda ponuĊaĉi moraju poštovati sve instrukcije, forme, odredbe i specifikacije

    sadrţane u ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Ponude koje su u predviĊenom roku dostavljene bez svih traţenih podataka i dokumentacije neće se

    uzeti u razmatranje.

Komisija za vrijednovanje ponuda moţe ocijeniti samo podatke koje su sadrţani u ponudama.

Komisija za vrijednovanje ponuda ne moţe ocjenjivati nešto što nije navedeno u ponudi!

Uspješnom ponuĊaĉu će se dodijeliti ugovor na osnovu ponude, a dijelovi ponude će postati dio

    ugovora.

Kršenje ponude dostavljene na konkursu dovešće do raskida ugovora

    - PonuĊaĉ mora biti pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti iz oblasti

    šumarstva, u skladu sa čl.9 a u vezi čl.16 Zakona o šumama.

     - Ponude se podnose za svako odjeljenje posebno.

     - Jedan PonuĊać moţe dostaviti samo jednu ponudu za jedno odjeljenje.

     - Jedan PonuĊać ima pravo dostaviti ponude za više odjeljenja, u skladu sa ovim

    Konkursom.

    - Ponuda ne smije biti data alternativno, uslovno ili modifikovano ni u jednom dijelu.

    - PonuĊaĉ mora dostaviti dokaz o uplati depozita ponude u iznosu koji su dati u Tabeli

    br.1.Uplata ovog depozita se vrši na ţiro račun br. 510-20515-90 Sindikalna

    organizacija Uprave za šume.

    - Uplata depozita mora sadrţati naziv gazdinske jedinice i odjeljenja za koju je uplata

    izvršena, a uplaćeni iznos na ime depozita smatraće se uplatom Posebne naknade.

    - Dostavljena ponuda sa cjelokupnom dokumentacijom se neće vraćati ponuĎačima.

    - O prijemu ponude, Uprava za šume izdaće PonuĊaĉu pisanu potvrdu sa naznačenim

    tačnim datumom, danom i časom prijema ponude.

    - Uprava za šume ima pravo zahtijevati od PonuĊaĉa da u slučaju potrebe omogući

    ovlašćenim licima Uprave za šume provjeru svih podataka ponude.

    - Ukoliko ovlašećna lica utvrde da ponuda sardţi podatke koji ne odgovaraju stvarnom

    stanju kod PonuĊaĉa, takva ponuda biće odbačena.

    - Uprava za šume moţe odustati od zaključenja Ugovora bez bilo kakvog obrazloţenja

    ili naknade sa bilo kojim ili svim PonuĊaĉima, ili poništiti dio ili cjelokupni Konkurs.

     7. DOSTUPNOST INFORMACIJA

    Za sve potrebne informacije u vezi ovog Konkursa biće zaduţena kontakt osoba Kalač Faruk

    tel.068-872-290 ili 051-271-306 i Slavica Joksimović 068-872-020 tel. 089/323-578 Fax

    089/323-730 e -mail.cgsume@cg.yu;

     Podnošenjem ponude PonuĊaći izjavljuju da su im Konkurs i konkursna dokumentacija jasni, te

    da je bez prigovora prihvataju, po tumačenju Uprave za šume.

     8. OTVARANJE PONUDA

    Ponuda mora u svemu odgovarati uslovima predviĎenim ovim Konkursom i konkursnoj

    dokumentaciji.

    Ponuda mora prispjeti ili biti predata Upravi za šume najkasnije 11.11.2009. godine do 12 sati

    bez obzira na način predaje ili slanja.

    Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zaintresovani podnosioci ponuda, odnosno

    njihovi ovlašćeni predstavanici, biće odrţano dana 11.11.2009.godine u 13 sati u prostorijama

    Uprave za šume ul.Miloša Tošića bb, 84210 Pljevlja.

    Ponude koje pristignu Upravi za šume posle utvrĎnog dana i časa neće biti razmatrane.

     9. VRIJEDNOVANJE PONUDA

    Vrijednovanje tehniĉkih ponuda - Kvalitet svake tehničke ponude se vrijednuje u skladu sa

    utvrĎenim kriterijumima i bodovima.

    Vrijednovanje finansijskih ponuda- Nakon završetka vrijednovanja tehničkih ponuda, izvršiće

    se vrednovanje finansijskih ponuda u skladu sa utvrĎenim kriterijumima i bodovima.

     10. ODABIR PONUĐAĈA

    Odabir najpovoljnije ponude se vrši vrijednovanjem tehničkog kvaliteta i cijene u odnosu 50/50

    Konačna odluka po ovom Konkursu biće donijeta u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja

    ponuda.

    Ukoliko ponuda ili više ponuda jednog PonuĊaĉa ne bude zadovoljila sve uslove konkursa,

    takva ponuda ili sve ponude biće bez razmatranja odbačene.

    Ponuda mora biti vaţeća najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda.

    Ukoliko PonuĊaĉ odustane od ponude ili odbije da zaključi ponuĊeni Ugovor, Uprava za šume

    ima pravo zadrţati iznos uplaćen na ime depozita, kao i da zaključi Ugovor sa drugim

    najpovoljnijim PonuĊaĉem za to odjeljenje.

     11. OBAVJEŠTENJE O ISHODU KONKURSA

    PonuĊaĉima koji zaključe ugovor za korišćenje šuma uplata depozita će biti tretirana kao avansna

    uplata po ugovoru- posebna naknada.

    PonuĊaĉima koji ne budu izabrani po ovom konkursu ovaj depozit biće vraćen u roku od 7 dana od

    dana konačnosti odluke po ovom Konkursu.

    Ukoliko PonuĊaĉ ima primjedbi na postupak izbora najpovoljnijih ponuda moţe uloţiti ţalbu.

    Ţalba se podnosi Ministarstvu,poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Zakonom propisanom postupku.

    12. KRITERIJUMI ZA VRIJEDNOVANJE PONUDA

; Kadrovski i tehničko - tehnološki uslovi......................................50 bodova

     PonuĎena visina koncesione naknade.......................................50 bodova ;

    OSTALE VAŢNE INFORMACIJE ZA PONUĐAĈE

     13. MIJENJANJE ILI POVLAĈENJE PONUDE

    PonuĊaĉi mogu mijenjati ili povući svoje Ponude pisanim obavještenjem prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

Nijedna ponuda se ne moţe mijenjati nakon isteka tog roka.

    14. TROŠKOVI PRIPREME PONUDE

Svi PonuĊaĉi su odgovorni za svoje troškove i izdatke povezane sa pripremom i podnošenjem

    ponude na ovaj Konkurs.

    15. KOMISIJA ZA VRIJEDNOVANJE PONUDA

    Sve ponude vrijednuje Komisija za vrijednovanje ponuda koju formira Direktor Uprave za šume svojim Rješenjem a čine je predstavnici Uprave za šume.

    16. PRAVO NA PONIŠTENJE PONUDE, ili diskvalifikaciju ponuda

     PONIŠTENJE

     U slučaju poništenja Konkursa, PonuĊaĉi će biti obaviješteni u pisanoj formi o poništenju od strane Uprave za šume uz navedene razloge za poništenje.

?Uprava za šume zadrţava pravo da se u bilo kojoj fazi povuče iz procesa odabira ili

    vrednovanja ponuda.

    UPUTSVO ZA PODNOŠENJE PONUDA

     ? DOKUMENTACIJA PONUĐAĆA TREBA DA SADRŢI:

    ; TEHNIĈKI DIO PONUDE i

    ; FINANSIJSKI DIO PONUDE

    Ponuda mora biti predata u zapeĉaćenom kovertu (Koverat br.1) sa jasno ispisanim nazivom PonuĊaĉa,

    naznakom PONUDA NE OTVARAJ, i naziv odjeljenja na koje se ponuda odnosi.

     Sadrţaj ponude (Koverta br.1) su dvije zapečaćene koverte sa nazivima i to :

    Koverta br.2 - TEHNIĈKI DIO PONUDE

    Koverat br.3 - FINANSIJSKI DIO PONUDE

     Tehnička ponuda i Finansijska ponuda treba da budu u samo jednoj kopiji.

? Tehniĉki dio ponude

Tehnička ponuda obuhvata sledeća dokumenta:

    Obrazac 1

    a) Podaci o ponuĊaĉu - Formular za svako pravno lice koje se javilo na Konkurs, o neophodnim

    informacijama koje jasno identifikuju pravno lice. Formular se nalazi na sajtu Uprave za šume

    www.upravazasume.me Ovaj formular treba popuniti jasno i nedvosmisleno.

    Obrazac 2

    b) Pregled ponude

    Uz ovaj obrazac PonuĊaĉ je duţan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova konkursa i konkursne

    dokumentacije koji će biti sistematizovani u jedan uvezani dokument, na način koji onemogućava

    manipulaciju (uvezano jemstvenikom i pečatirano), redosledom kao kako je navedeno u obrazcu broj

    2- prateća dokumentacija.

Obrazac 3

    c) Tehniĉka osposobljenost - Formular koji sadrţi tehničke informacije o kadrovima , iskustvu koje je

    preduzeće imalo u sječi drveta i drvopreradi, odrţivom razvoju šumarstva i drvoprerade kao i

    finansijske sposobnosti preduzeća

    ? Finansijski dio ponude

     Finansijska ponuda se dostavlja u formatu Obrasca br.4

    ; Ova koverta mora sadrţati jasan, nedvosmislen i bez mogućnosti drugačijeg tumačenja , numerički i 3slovni novčani iznos koncesione naknade, izraţen u eurima ( ? ) po m, bruto drvne mase, po vrsti

    drveta na paritetu franko cc panj dubeće viĎeno stanje, u skladu sa Tabelom 1 iz Konkursa.

    ; Naknada po čl.33 Zakona o šumama nije uključena u koncesionu naknadu i biće posebno obračunata,

    u skladu sa posebnim propisom.

    ; Obrazac za finansijsku ponudu treba popuniti posebno za SVAKO odjeljenje za koju ponuĎač

    dostavlja ponudu. Svi obrasci finansijskih ponuda se predaju u ISTOJ koverti finansijska ponuda.

    ; Svako kršenje ovih pravila (npr., nezapečaćene koverte) se smatra kršenjem pravila i dovešće do

    odbijanja ponude.

Obrazac 1: Podaci o ponuĊaĉu

    Molimo popunite bijela polja. VAŢNA napomena: Ponuda se moţe odbiti zbog nepotpunih odgovora, ili u

    slučaju da se dokaţe da su dostavljeni podaci netačni.

    Br. Pitanje

    Smjernice za PonuĊaĉe: Ukoliko isti PonuĊaĉ dostavi ponudu za neko drugo odjeljenje,

    neophodno je navesti svako odjeljenje za koje se prema ovom tenderu dostavljaju ponude (iskoristite posebnu stranicu ukoliko je potrebno) Za svako od tih odjeljenja treba da ispunite

    odvojeni Obrazac 2.

    Navedite nazive odjeljenja za koju dostavljate ponudu:

     a)

     b)

     c)

     d)

     e)

    A. Firma

    Vaţeći naziv A.1 PonuĊaĉa/ pravnog lica

    Sjedište PonuĊaĉa A.2

    Registarski broj A.3 PonuĊaĉa iz CRPS:

    A.4 Godina registracije:.

    A.5 PDV broj:

    Smjernice za PonuĊaĉe: Od PonuĊaĉa se traţi da u pisanoj formi sa zaglavljem firme i potpisom

     ovlašćene osobe potvrdi da se moţe traţiti mišljenje navedene banke u bilo kojoj fazi trajanja

    konkursa ili realizacije Ugovora.

    Navedite naziv i adresu

    A.6 banke deponenta

    PonuĊaĉa

    A.7 Broj bankovnog računa:

    PIB / matični broj A.8 PonuĊaĉa:

    Adresa sjedišta A.9 PonuĊaĉa:

    A.10 Tel/Fax:

    Ime i prezime osobe

    A.11 ovlašćene za kontakte

    u okviru ovog konkursa

    B. Izjave

    Da li je PonuĊaĉ u stečaju?

    Smjernice za PonuĊaĉe: Vaţna napomena: priloţite potvrdu kojom se potvrĎuje da proces stečaja

     ili likvidacije nije u toku. Uprava za šume neće potpisati ugovor sa PonuĊaĉem koji se nalazi u

    procesu stečaja

    Da li je PonuĊaĉ u vlasničkom odnosu sa nekim

    drugim privrednim društvom koje je već

     registrovano kao koncesionar i/ili drugi

    potencijalni ponuĎač u trenutku trajanja konkursa

    ili dostavljanja ponude?

    Ukoliko jeste, molimo navedite ime(na) drugih B.1 preduzeća u kojima je ponuĎač vlasnik kapitala,

    akcija i sl.

    Da li kod PonuĊaĉa neko drugo pravno lice ima vlasničkog udjela u B.2 DA NE trenutku dostavljanja ponude?

    Ukoliko je odgovor potvrdan na pitanja B1 ili B2, B.3 molimo navedite sve podatke u priloţenom

    obrascu izjave dioničara

    Smjernice za PonuĊaĉe: Ovaj podatak se traţi kako bi se obezbijedila transparentnost vlasništva

    kompanija PonuĊaĉa i da bi se obezbijedilo da isto preduzeće ne dostavlja ponude za različite

    koncesije pod različitim nazivima

    Da li je neki sud ili pravosudni organ utvrdio da je vaše preduzeće u

    DA NE B.4 protekle 3 godine prekršilo Zakon o šumama za djela iz čl.37 i 64 (tačke

    5,6,7,8,9,10) i Krivičnog zakonika čl.324 i čl. 325

    B.5 Ako jeste, navedite pojedinosti

    C. Izjava

    Ovim potvrĎujemo da su svi gore navedeni podaci tačni, kao i dolje navedeno preduzeće koje

    dostavlja ovu ponudu, individualno ili kao dio konzorcijuma:

    • nije trenutno i nije bilo u protekle 3 godina u stečaju, nesolventno, DA NE niti je bilo predmet takvih postupaka;

    • je preduzeće protiv kog nije pokretan krivični postupak vezano za DA NE rad ili struku;

    DA NE • nije zloupotrijebilo svoje poslovanje ili struku;

    • nije propustilo da ispuni sve obaveze u dijelu plaćanja doprinosa za DA NE svoje zaposlene ,

    DA NE • nije propustilo da ispuni obaveze u dijelu plaćanja poreza;

    • potvrĎuje da će ova ponuda vaţiti najmanje 90 dana od dana DA NE otvaranja ponuda.

    D. Potpis

    Svojeručni potpis (ovlašćena osoba).:

     Ime i prezime:

    PonuĊaĉ (naziv i pečat PonuĊaĉa) : M.P.

Obrazac 2: Pregled ponude

    Molimo označite u bijelim poljima da li je dokument podnešen ili nije.

    PonuĊaĉ

    Odjeljenje

    Dostavio Naslov dokumenta DA NE

    DA NE 1.Potvrda o registraciji iz CRPS i vaţeći statut preduzeća

    DA NE 2. Rješenje o razvrstavanju izdato od MONSTAT

    DA NE 3. Rješenje poreske uprave o PIB

    DA NE 4. Rješenje poreske uprave za PDV

    DA NE 5. Karton deponovanih potpisa iz poslovne banke

    DA NE 6. Ovlašćenje o zastupanju PonuĎača - Formular "PUN"

    7.Diploma ili drugi odgovrajući dokument kojim se dokazuje stručna sprema za šumarskog

    inţinjera, šumarskog tehničara, i KV radnika šumarske struke, za sva lica iz Pregleda

    ponude. DA NE 8. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu za KV radnike koji nisu šumarske struke, a

    navedeni su u Pregledu ponude. DA NE 9. Ugovori o radu za sve zaposlene iz tač.9,10,11 Pregleda ponude. DA NE 10. Obrasci M1, MZ3, ROD 1, za sve zaposlene iz tač.9,10,11 Pregleda ponude. DA NE 11. Račun ili ugovor ili računovodstveni dokument kojim se dokazuje svojina opreme i

    DA NE mehanizacije.

    12.Vaţeća upotrebna dozvola za najmanje period Ugovora o korišćenju za mašine za primarnu preradu drveta koje su u svojini PonuĊaĉa. DA NE

    DA NE 13.Izjava odgovornog lica da ponuĎač proizvodi polufinalni proizvod od drveta.

    DA NE 14. Izjava odgovornog lica da ponuĎač proizvodi finalni proizvod od drveta.

    15. Pisana bezrezervna izjava ovlašćenog računovoĎe ili revizora da PonuĊaĉ ima finansijski efekat poslovanja za drvnu industriju u iznosu od_______?, u poslednje dvije

    DA NE godine.

    16. Kopije Ugovora sklopljenih sa Upravom za šume CG u posledenje tri godne, sa

    DA NE sumarno iskazanom bruto drvnom masom svih Ugovora.

    DA NE 17. Dokaz o uplati depozita.

    18.Izjava PonuĊaĉa da će njegova ponuda vaţiti najmanje 90 dana od dana otvaranja

    ponuda. DA NE 19. Uvjerenje da se ne vodi proces stečaja ili likvidacije. DA NE 20.Revidovani računi za prethodne tri fiskalne godine plus trenutni nacrt računa do danas. DA NE Svojeručni potpis (ovlašćena osoba).: Ime i prezime: PonuĊaĉ (naziv i pečat PonuĊaĉa) : M.P.

Obrazac 3: Tehniĉka osposobljenost

    Molimo popunite bijela polja prema pitanjima, osim polja za bodove, koja će popuniti komisija. PonuĊaĉ

    Odjeljenje

    Da li ponuĊaĉ ispunjava minimalne kadrovske Da Ne i tehniĉkih uslove za korišćenje šuma?

    A Operativni kapacitet za korišćenje šuma - utvrĊivanje "maksimalne zapremine"

    Smjernice za PonuĊaĉe Smjernice za vrednovanje ponuda

    Ovi podaci ne doprinose tehničkom zbiru "bodova".

    Podaci su potrebni za utvrĎivanje vašeg učinka tokom

    protekle tri godine i provjeriće se u odnosu na podatke Na osnovu utvrĎene maksimalne zapremine, PonuĊaĉ

    Uprave za šume. na osnovu konačnog skora moţe da bude izabran samo

    Podaci će se iskoristiti da se utvrdi "maksimalna za broj jedinica za koje je ukupna zapremina manja od zapremina" sirovine, koja se moţe dodijeliti preduzeću njegove maksimalne. Kod sledećih jedinica izabraće se

    na preradu, ukoliko to preduzeće bude uspješno u ponuĎač sa najvišim ukupnim skorom od preostalih

    procesu nadmetanja. Uprava za šume zadrţava pravo PonuĊaĉa.

    da izvrši procjenu realnih granica na osnovu tehničke

    osposobljenosti PonuĊaĉa.

    Koje je ugovore za korišćenje šuma vaše 3 mA.1 preduzeće potpisalo sa Upravom za šume u ? 3protekle tri godine, izraţeno u mi ? ?

     2006 ->

     2007 ->

     2008 ->

    Koju drvnu masu smatrate da ste u mogućnosti 3m A.2 da a) posječete i b) preradite godišnje (prosjek) tokom narednih 7-15 godina?

     a) kapacitet za sječu (m3 trupaca godišnje)

    b) kapacitet za primarnu preradu (m3 trupaca godišnje)

    c) kapacitet za polufinalnu i finalnu preradu (m3 rezane graĎe godišnje)

    Kadrovi za korišćenje šuma A.3

    Smjernice za PonuĊaĉe

    Od PonuĊaĉa se traţi da dostave podatke za svakog zaposlenog u preduzeću, koji će biti zaduţen za praćenje odreĎenih operacija .

     Molimo navedite:

     Broj šumarskih inţinjera

     Broj šumarskih tehničara

     Broj radnika na sječi

     Ukupan broj zaposlenih na korišćenju šuma

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com