DOC

AS Revekor

By Fred Cole,2014-07-19 05:16
76 views 0
AS RevekorAS R

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     1

    HANKEDOKUMENT

     AS REVEKOR

     Riigihange

    Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine

    Katlamaja projekteerimine ja ehitamine

    Hankedokument

     AS REVEKOR

    Aadress: Hariduse 1 64505 Räpina Põlvamaa

    Tel: 5108317

    Faks: 7961172

    E-post: revekor.rapina@mail.ee , vilja.kvetkovski@mail.ee

Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     2

    HANKEDOKUMENT

    SISUKORD

    1.HANKEMENETLUSE KIRJELDUS ........................................................................................ 4

    1.1 Informatsioon ................................................................................................................... 4

    1.2 Hankeprotseduuri avalikkus ............................................................................................. 5 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED NING INFORMATSIOON JA

    DOKUMENDID, MIS TULEB ESITADA KVALIFIKATSIOONI HINDAMISEKS ............... 6

    2.1 Pakkuja kvalifitseerimise tingimused ............................................................................... 6 2.2 Pakkumise tagatis ............................................................................................................. 8

    2.3 Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik ............................................................... 8 2.4 Pakkumuse vormistamise keel .......................................................................................... 9 2.5 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg ........................................................................................... 9 2.6 Pakkumuse esitamine ....................................................................................................... 9

    2.7 Pakkumiseelne koosolek ................................................................................................ 10 2.8 Pakkumuste avamine ...................................................................................................... 10

    3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE ........................................ 10

    4. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL ............................................................... 11

    4.1 Pakkumuse läbivaatamine .............................................................................................. 11 4.2 Pakkumuse tagasilükkamine........................................................................................... 11 5. PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE ..................................................... 11

    5.1 Hindamiskriteeriumid .................................................................................................... 11

    5.2 Põhjendamatult madala maksumusega pakkumus ........................................................... 11 5.3 Viga pakkumises ............................................................................................................ 12

    5.4 Kõikide pakkumuste tagasilükkamine ............................................................................ 12 5.5 Hankemenetluse tühistamine .......................................................................................... 12 5.6 Eduka pakkumuse otsusest teavitamine .......................................................................... 12 5.7. Hankelepingu sõlmimine ................................................................................................ 12

    6. TEHNILINE KIRJELDUS.............................................................................................. 13

    6.1 Töövõtu korraldus .......................................................................................................... 13

    6.2 Töövõtu kvaliteedi- ja tehnilised näitajad ....................................................................... 13 6.3 Hinnakujundus ............................................................................................................... 13

    6.4 Töövõtja poolt ehitusperioodil koostatavad dokumendid ................................................ 13 6.5 Objekti korraldus ........................................................................................................... 14

    6.6 Järelevalve ..................................................................................................................... 15

    6.7 Objekti haldamine ja organisatsioon ............................................................................... 16 6.8 Vastuvõtmine ................................................................................................................. 16

    7. LEPINGUTINGIMUSED................................................................................................ 17

    7.1 Töövõtulepingu sõlmimine ............................................................................................. 17 7.2 Töövõtulepingu dokumentatsioon .................................................................................. 17 7.3 Töövõtu kestus, tähtpäev ja hilinemistrahv ..................................................................... 17 7.4 Garantiiperiood, tagatised, kindlustused ......................................................................... 18 7.5 Töövõtuhinna maksmine, muutus- ja lisatööd ................................................................. 18 7.6 Eriarvamused ................................................................................................................. 19

    LISA 1 VORM 1 PAKKUMISE BLANKETT .................................................................. 20

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     3

    HANKEDOKUMENT

    LISA 1 VORM 2 ................................................................................................................ 21 LISA 1 VORM 3 ................................................................................................................. 22 LISA 1 VORM 5 ................................................................................................................ 23 LISA 1 VORM 6 ................................................................................................................. 24 LISA 2 PAKKUMUSE TAGATIS .................................................................................... 25 LISA 3 HANKEDOKUMENTIDE KÄTTESAAMISE KINNITUS ..................................... 26 LISA 4 TÕEND PAKKUMUSE ESITAMISE KOHTA ..................................................... 27 LISA 5 EHITUSPERIOODI PANGATAGATIS ............................................................... 28 LISA 6 GARANTIIPERIOODI PANGATAGATIS ........................................................... 29 LISA 7 TEHNILNE KIRJELDUS JA TÖÖMAHTUDE TABEL ......................................... 30 LISA 8 PROJEKTEERIMIS-EHITUSTÖÖVÕTU LEPINGU PROJEKT ........................... 37

LISA 9 PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KAUST VÄLJAVÕTE EELPROJKETIST

Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     4

    HANKEDOKUMENT

1.HANKEMENETLUSE KIRJELDUS

1.1 INFORMATSIOON

    Riigihanke nimetus: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja

    projekteerimine ja ehitamine

    Hankija: AS Revekor

     Aadress: Hariduse 1 64505 Räpina Põlvamaa

     Tel: 5108317

     Faks: 7961172

     E-post: revekor.rapina@mail.ee

     Kontaktisikud ja -telefonid: Vilja Kvetkovski, vilja.kvetkovski@mail.ee ,

     5108317 (Hariduse 1, Räpina)

1.1.1 Hankemenetluse liik: avatud

    1.1.2 Finantseerimisallikad:

    AS Revekor , RIS

    1.1.3 Hanke dokumendid (edaspidi HD) on:

    a) Käesolev HD koos kõikide lisadega (vt sisukord);

    b) Kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid,

    millega on muudetud või selgitatud HD nõudeid.

    HD osad täiendavad üksteist ja moodustavad tervikliku aluse pakkumuse

    koostamiseks. Ükskõik millises dokumendis märgitud nõue on pakkujale siduv. 1.1.4 HD-ga tutvumine

    Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on õigus tasuta tutvuda HD-ga

    Hankija juures, tööpäevadel kella 9.00 kuni 16.00 ja AS Revekor kodulehel

    www.revekor.ee

    1.1.5 HD väljastamine

    Paberkandjal HD väljastamise koht: AS Revekor kontor, Hariduse 1, Räpina,

    Põlvamaa

    Paberkandjal HD väljastatakse kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse

    saamisest arvates.

    Pakkuja kinnitab HD kättesaamist HD vastuvõtmise blanketi täitmisega (Lisa

    3). Paberkandjal väljastatav HD on tasuline (30 EUR) ja HD eest saab tasuda

    sularahas AS Revekor kontoris dokumentide kättesaamisel või ülekandega AS

    Revekor a/a1120243225.

    Hankedokumendid on tasuta alla laetavad AS Revekor kodulehelt

    www.revekor.ee (hanked) ja registreeritud kasutajatele riigihangete registri

    kodulehelt.

    AS Revekor kodulehelt hankedokumentide alla laadimise järel tuleb täita

    dokumentide lisas olev fail "Hankedokumentide kättesaamise kinnitus", see

    allkirjastada ning toimetada AS Revekor kontorisse (Hariduse 1, 64505, Räpina), Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     5

    HANKEDOKUMENT

    faksida 7961172 või skaneerida või allkirjastada digitaalallkirjaga ning saata

    elektronpostiga revekor.rapina@mail.ee . Hankija aktsepteerib ainult nende

    pakkujate pakkumusi, kes on võtnud välja hankedokumendid.

1.1.6 Pakkumuse esitamine

    Pakkumus esitatakse kirjalikult kinnises pakendis ja märgistatult. Pakkuja võib

    pakkumuse tagasi võtta enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades hankijale

    pakkumusega samas vormis sellekohase teate. Kui pakkuja esitab pakkumuste

    esitamise tähtaja jooksul uue pakkumuse, ei muutu eelnevalt tema poolt esitatud

    pakkumused seetõttu ilma eelpool nimetatud teateta kehtetuks. Pakkuja ei või

    esitada ühist pakkumust, kui ta esitab pakkumuse üksi või kui ta esitab ühise

    pakkumuse koos teiste ühispakkujatega. Pakkuja ei või esitada pakkumust, kui

    ta on andnud teisele pakkujale nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses

    alltöövõtjana hankelepingu täitmisel. Pakkumuse esitamine vastavalt

    hanketeatele ja käesolevatele HD-le tähendab Pakkuja täielikku nõustumist kõigi

    hankija tingimustega, mis on teatavaks tehtud hanketeates ja käesolevates HD-s.

    Pakkuja iga lisatingimus, mis on eelolevaga vastuolus, jääb pakkumuse

    hindamisel tähelepanuta või toob kaasa pakkumuse osalemisest eemaldamise 1.1.7 Riigihanke jaotamine osadeks

    Hankija ei ole riigihanget jaotanud osadeks. Esitatav pakkumine peab katma

    HD poolt määratud tööde mahu täies ulatuses.

    1.1.8 Pakkumuse variandid

    Pakkumuse variantide esitamine ei ole lubatud.

    1.1.9 Ühispakkumused

    Ühispakkumuste esitamine on lubatud. Ühispakkujate ühises pakkumuses peab

    sisalduma kinnitus, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad

    solidaarselt. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad

    järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud

    toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et

    hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja

    kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega HD Lisa 1 Vorm 5. 1.1.10 Konfidentsiaalsus

    Hankija ei avalikusta pakkujatelt või taotlejatelt nende ning pakkuja ja taotleja

    ei avalikusta ostjalt tema äritegevuse kohta saadud informatsiooni ega

    pakkumuste ja läbirääkimiste sisu, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. 1.1.11 Pakkumuse koostamise kulud

    Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega ning esitamisega seotud

    kulud. Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta

    esitab pakkuja alltöövõtjate nimed, registrikoodid, nende poolt teostatavate

    tööde loetelu ja protsentuaalne osa kogutöödest iga alltöövõtja osas.

    Alltöövõtjate mittekasutamise juhul esitab pakkuja vastava kinnituse HD Lisa

    1 Vorm 4.

1.2 HANKEPROTSEDUURI AVALIKKUS

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     6

    HANKEDOKUMENT

    1.2.1 Informatsiooni esitamine

    Riigihanke ükski osapool ei tohi anda valet või eksitavat informatsiooni ega

    varjata asjaolusid, mis võivad mõjutada teise osapoole tegevust. Teisele

    osapoolele antav informatsioon peab olema täpne ja üheselt mõistetav ning

    selle esitaja vastutab informatsiooni õigsuse eest. Informatsioon tuleb esitada

    kirjalikult või e- mailiga ning sellel peab olema koostamise kuupäev ning

    esitaja nimi (kirjalikul informatsioonil ka allkiri).

    Teated, otsused ja muud dokumendid, mida Hankija esitab Pakkujale või

    vastupidi, koostatakse nende sisu täielikku säilimist tagavas vormis. 1.2.2 Läbirääkimised

    Läbirääkimised on keelatud.

    1.2.3 HD muutmine

    Hankija võib HD-s teha muudatusi pakkumise esitamise tähtaja esimese poole

    jooksul, saates need samaaegselt kõikidele HD saanud pakkujaile.

    Hankija võib pikendada pakkumise esitamise tähtaega esitades pakkujatele ja

    registrile teate tähtaja pikendamise kohta.

    1.2.4 Selgitused

    Pakkuja võib Hankijalt enne pakkumise esitamise tähtaega nõuda kirjalikult

    või e-maili teel selgitusi hanke kutse ja HD sisu kohta. Hankija peab sellisele

    nõudele 3 (kolme) tööpäeva jooksul kirjalikult või e-mailiga vastama,

    edastades vastuse ka kõikidele teistele pakkujatele.

    Hankija võib nõuda pakkujatelt selgitusi pakkumises esinevate ebatäpsuste ja

    ebaselguste kohta. Nõudmine ja selgitused peavad olema edastatud kirjalikult

    või e-maili teel. Kui pakkuja temalt põhjendatult nõutud selgitusi Hankijale

    viie tööpäeva jooksul ei esita, võidakse tema pakkumine tagasi lükata.

2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED NING

    INFORMATSIOON JA DOKUMENDID, MIS TULEB ESITADA

    KVALIFIKATSIOONI HINDAMISEKS

    2.1 PAKKUJA KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED

     Pakkuja võib olla eraõiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik juriidiline isik

     , kes omab seadusejärgset registreeringut. Pakkumisel

     eeldatakse, et Hankija ja pakkujad tunnevad kõiki käesoleva riigihankega

     seotud kehtivaid seadusi, määrusi ja eeskirju.

    Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja pakkumiselt mis tahes

    ajal kui pakkujal on ilmnenud RHS ? 38 lõikes 1 punktides 1-6 sätestatud

    asjaolud.

    Kvalifikatsiooni kontrollimiseks tuleb pakkujal pakkumuses esitada

    alljärgnevad dokumendid, mille põhjal kontrollitakse alltoodud

    kvalifitseerimise nõuete täidetust:

    1. viimase majandusaasta auditeeritud bilanss, kasumiaruanne ja audiitori

    järeldusotsus; Kvalifitseerimiseks peab pakkuja kolme viimase

    majandusaasta auditeeritud netokäive kokku ületama 45miljonit krooni.

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     7

    HANKEDOKUMENT

    Andmed Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta esitatakse Lisa 1 Vormil 3

    2. Majandustegevuse registri väljavõte; Kvalifitseerimiseks peab pakkuja omama käesoleva riigihanke teostamiseks vajalikke registreeringuid (ehitamine, projekteerimine ja surveseadmetööd);

    3. pakutavas töövõtus võtmepositsioonidele (juhtivatele positsioonidele) kavandatavate isikute (võtmeisikute) erialast väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad (õppeasutuse diplom, Eesti volitatud inseneri kutsetunnistus jms) ja töökogemust tõendavad dokumendid (CV koos loeteluga projektidest, milles osaletud ja isiku roll selles projektis); Võtmeisikut võib vahetada välja ainult hankija nõusolekul. Kvalifitseerimiseks on võtmeisikutele esitatud alljärgnevad miinimumnõuded:

    Pakkujal peab olema vähemalt 1(üks) tehnilise kõrgharidusega insener (projektijuht);

    Pakkujal peab olema vastutav isik- töödejuhataja (objektijuht)

    Positsioon Erialane väljaõpe Töökogemus

    Projektijuht ehk kõrgem tehniline haridus vähemalt 5 aastane töökogemus

    töövõtja esindaja (nõuded vt eespool) katlamajade ja/või

    soojussüsteemide valdkonnas ja

    kes on osalenud vähemalt 3

    ( kolme) biokütusel (hakkepuidul)

    ötava katlamaja (võimsus üle

    1,0 MW) ehitamisel või

    rekonstrueerimisel.

    Objektijuht ehk ehitusalane või tehniline kesk-vähemalt 3 aastat ehitusettevõttes

    vastutav eri või kõrgem haridus objektijuhina ja kes on osalenud

    töödejuhataja vähemalt 3 ( kolme) biokütusel

    (hakkepuidul) töötava katlamaja

    (võimsus üle 1,0 MW) ehitamisel

    või rekonstrueerimisel.

    Pakkuja peab kasutama kvaliteetseid materjale. Pakkuja esitab

    pakutavate materjalide kvaliteedi sertifikaadi.

    Pakkuja tegevusrisk peab olema kindlustatud. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastutuskindlustuse sõlmimiseks pakkumuse edukaks tunnistamise korral. Pakkuja peab arvestama, et lepingu sõlmimise hetkeks peab ta esitama Hankijale viimase kasuks sõlmitud vastutuskindlustuspoliisi, millest nähtub tema tegevusest või tegevusetusest tulenevate riskide kindlustamine minimaalselt lepingu hinna suuruses summas ning hoidma kindlustust jõus vähemalt 24 kuud alates teenuste vastuvõtmisest Hankija poolt. Kõikidel paigaldatavatel seadmetel peab olema CE märgis.

    4. Pakkujal peab olema analoogsete tööde tegemise kogemus s.t pakkuja peab olema viimase 5 aasta jooksul ehitanud või rekonstrueerinud vähemalt 3 (neist ühe viimase kolme aasta jooksul) biokütusel (hakkepuidul) töötavat katlamaja võimsusega 1,0-5,0 MW. Tööd peavad olema teostatud korrektselt ja hea ehitustava kohaselt. Pakkuja esitab loetelu viimase viie aasta jooksul täidetud lepingutest koos andmetega

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     8

    HANKEDOKUMENT

    tellijate kohta, andmed katlamaja võimsuse ja kütteliigi kohta Lisa 1

    Vormil 6 toodud tabeli kujul

    Teostatud tööde loetelus kajastatud tööde hankelepingute korrektne

    täitmine on kvalifitseerimise tingimus. Hankija jätab endale õiguse

    pakkuja diskvalifitseerimiseks saadud info alusel, kui Pakkuja

    ebakvaliteetset tööd tõendab jõustunud kohtuotsus.

    5. Hankija nõuab pakkujalt kirjalikku kinnitust Riigihangete seaduses ?38

    lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaolude puudumise kohta (Lisa 1 Vorm 2). 6. volikiri juhul, kui pakkumisele alla kirjutanud isik või isikud ei ole

    äriregistri B-kaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et ta või nad

    omavad pakkumisele allakirjutamiseks volitusi;

    7. Kinnitus pakkujalt kõigi hankedokumentides esitatud tingimuste

    ülevõtmisest. Kinnituse võib esitada Lisa 1 Vormil 1

    8. Pakkujal peavad olema hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud

    rahalised vahendid või tal on võimalus neid saada. Selle kohta esitab

    pakkuja kirjaliku kinnituse. Kinnituse võib esitada Lisa 1 Vormil 1. 9. Pakkuja esitab tõendi pakkuja asukohajärgsest kohalikust omavalitsusest

    kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta. Kvalifitseerimiseks ei

    tohi pakkujal olla kohalike maksude võlgnevusi.

    2.2 PAKKUMISE TAGATIS

    Hankija nõuab pakkujalt pakkumuse tagatist 2000 ?, mis kindlustab Hankijale

    pakkuja poolt kohustuste täitmata jätmise korral täieliku või osalise kahjude hüvitamise.

    Pakkumise tagatisena peab pakkuja pakkumuses esitama krediidi- või kindlustusasutuse garantiikirja või kandma nimetatud rahasumma AS Revekor arvele 1120243225 Swedbank, kusjuures raha deponeerimise tõendamiseks esitatakse maksekorralduse koopia. Pakkumuse tagatise vormistamiseks võib kasutada Lisas 2 toodud vormi.

    Pakkumuse tagatis peab kehtima pakkumuse jõusoleku tähtajal. Hankija võib nõuda pangalt või kindlustusseltsilt täielikku või osalist kahjude hüvitamist, kui:

    ; Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetlusest;

    ; Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi;

    Pakkumuse tagatis tagastatakse pakkujale kolme tööpäeva jooksul pärast: ; tema pakkumise jõusoleku tähtaja lõppemist;

    ; sõlmitud hankelepingu jõustumist;

    ; hankemenetluse kehtetuks tunnistamist;

    ; pakkumuse tagasivõtmise korral enne pakkumuse esitamise tähtpäeva

    saabumist RHS ? 44 lõikes 2 sätestatud juhul;

    2.3 PAKKUMUSE HINNA VÄLJENDAMISE VIIS JA RAHAÜHIK

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     9

    HANKEDOKUMENT

    Pakkumuse hind tuleb väljendada kogumaksumusena koos käibemaksuga.

    Hinna pakkumiseks kasutada Lisas 1 Vorm 1 esitatud pakkumusblanketti.

    Töömahtude tabelis (Lisas 7) tuleb hinnata kõik positsioonid, tuues ära

    käibemaksuta ühikhinnad, arvutada ehitustööde summa, millele lisatakse

    käibemaks 20%. Saadud lõppsumma (kokku maksumus) peab moodustama

    pakkumushinna.

    Pakkumuse hinna rahaühikuks on euro.

    2.4 PAKKUMUSE VORMISTAMISE KEEL

    Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

    Pakkumusele lisatud reklaammaterjalid võivad olla ka inglise, soome või vene

    keeles.

    2.5 PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

    Pakkumus peab olema jõus 90 (üheksakümne) päeva jooksul alates esitamise

    tähtpäevast.

    Hiljemalt kümme päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemist võib

    Hankija pakkujatelt taotleda pakkumuse jõusoleku perioodi pikendamist

    lisaperioodi võrra. Vastav taotlus ning pakkujate vastused tuleb esitada

    kirjalikult.

    2.6 PAKKUMUSE ESITAMINE

    2.6.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht

    Pakkumuse esitamise tähtaeg on 26.07. 2011.a. kell 10.00.

    Pakkumus tuleb esitada käsipostiga või tähitult AS Revekor aadressil Hariduse

    1 Räpina 64505.

    Pakkumuse vastuvõtja annab üleandjale (käsipost) või saadab (post,

    kullerteenus) lähetajale täidetud ja allkirjastatud tõendi vastavalt Lisas 4

    esitatud vormile, milles on märgitud pakkumuse vastuvõtmise kuupäev ja

    kellaaeg. Sama märge tehakse ka esitatud pakkumuse pakendile.

    Pärast pakkumuse esitamise tähtaega laekunud pakkumine tagastatakse

    pakkujale avamata kujul.

    2.6.2 Pakkumuse vormistamine

    Pakkumus esitatakse 1 originaaleksemplaris. Pakkumuse kõik lehed peavad

    olema köidetud ja nummerdatud. Köide peab olema varustatud sisukorraga.

    Kvalifitseerimiseks esitatavad dokumendid peavad olema köidetud HD-s

    toodud järjekorras.

    Pakkumuse kõik lehed peavad olema allkirjastatud originaalallkirjadega.

    Pakkumus peab olema allkirjastatud äriregistri B-kaardil toodud äriühingu

    esindusõigusega juhatuse liikme(te) või volikirjaga selleks volitatud isiku(te)

    poolt.

    Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult ja kinnises pakendis.

     Pakendil peab olema tekst:

    AS REVEKOR

    Riigihanke viitenumber 126226

    Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja projekteerimine ja ehitamine

     10

    HANKEDOKUMENT

    Hariduse 1 64505 Räpina Põlvamaa

     Riigihange: Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine katlamaja

     projekteerimine ja ehitamine

    Mitte avada enne 26.07. 2011.a. kella 11.00

    Pakkuja: /pakkuja ärinimi, registrikood/

    Kui pakend (ümbrik) ei ole suletud ning varustatud nõuetekohaselt andmetega,

    ei vastuta Hankija pakkumuse võimaliku sattumise eest valesse kohta ega

    pakkumuse enneaegse avamise eest.

    2.6.3 Pakkumuse tagasivõtmine või asendamine

    Pakkuja võib oma pakkumuse asendada või selle tagasi võtta enne pakkumuse

    esitamise tähtpäeva. Sellekohane kirjalik teade tuleb esitada Hankijale enne

    pakkumuste esitamise tähtpäeva.

2.7 PAKKUMISEELNE KOOSOLEK

    Pakkumiseelne koosolek toimub AS Revekor kontoris (Hariduse 1 Räpina)

    19.07.2011.a. kell 10.00. Koosoleku protokoll edastatakse kõikidele

    pakkujatele.

2.8 PAKKUMUSTE AVAMINE

    2.8.1 Pakkumuste avamise koht, kuupäev ja kellaaeg

    Pakkumised avatakse AS Revekor kontoris (Hariduse 1 Räpina ) 26.07. 2011.a.

    kell 11.00.

    2.8.2 Kohalviibijad

    Kõigil pakkujatel või nende esindajatel on õigus osaleda pakkumuste avamisel.

    Ühe pakkuja esindajate arv ei ole piiratud. Pakkumuste avamisel kantakse

    osalejate nimed pakkumuste avamise protokolli.

    2.8.3 Pakkumuste avamise protseduurid

    Pakkumuste avamisel kontrollitakse pakendi (ümbriku) terviklikkust ning

    vastuvõtu kuupäeva, kellaaja, vastuvõtja allkirja ja teiste vajalike andmete

    olemasolu sellel.

    Pakendite avamisel loetakse ette pakkujate nimed, registrikoodid, dokumentide

    loetelu ja pakkumuse hinnad.

2.8.4 Pakkumuste avamise protokoll

    Protokolli märgitakse millised esitatud pakkumused ei vastanud avamisel

    kontrollitud asjaolude alusel hankedokumentides sätestatule ja mittevastavuse

    täpne kirjeldus.

    Pakkumuste avamise protokolli ärakiri saadetakse kolme tööpäeva jooksul

    pakkumuste avamise päevast arvates kõikidele pakkujatele.

3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI KONTROLLIMINE

    Riigihanke viitenumber 126226

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com