DOC

KERALA STATE HAJ COMMITTEE

By Esther Palmer,2014-07-16 07:32
14 views 0
KERALA STATE HAJ COMMITTEEHaj,HAJ

    KERALA STATE HAJ COMMITTEE

    HAJ HOUSE, PO CALICUT AIRPORT, MALAPPURAM - 673647

    PHONE: 0483-2710717 / 2717571 FAX: 0483-2717572 Website: www.keralahajcommittee.org; E-mail: keralahajcommittee.gmail.com

H2-01/2011/HAJ Xob-Xn :14.04.2011

    ]{X-?p-dn?v

    70 hb-Ên\v apI-fnepÅ-hÀ?v \dp-s?-Sp?v IqSmsX lÖn\v A\p-

    aXn \ÂIp?p

    2011 amÀ?v 31 \v 70 hbÊv ]qÀ?n-bm-b-hÀ?v Cu hÀjw apX lÖn\v At]-?n-?p-I-bm-sW-?n AhÀ?pw Hcp klm-bn?pw kwØm-\-?n\v A\p-h-Zn?s?? Izm?-bn \n?v Xmsg ]d-bp? \n_-Ô-\-IÄ?v hnt[-b-ambn \dp-s?-Sp?v IqSmsX Xs? lÖn\v A\paXn \ÂIp-hm? tI{µ lÖv I?nän Xocp-am-\n-?n-?p?v.

    1. At]-?-It\m klm-bntbm Ignª 5 hÀj-?n-\p-Ån lÖv sNbvX-h-cm-bn-cn-?-cp-Xv. Ccp-hÀ?pw Imem-h[n Ign-bm? A?m-

    cmjv{S ]mkvt]mÀ?v D?m-bn-cn-t?-?-Xm-Wv.

    2. klmbn ]pcp-jt\m H?n?v bm{X A\p-h-Z-\o-b-amb kv{Xotbm BIm-hp-?-Xm-Wv. At]-?I kv{Xo BsW-?n klmbn ]pcp-j? (sal-dw) Bbn-cn-t?-?-Xm-Wv.

    3. GsX-?nepw Imc-W-h-im At]-?-I\v bm{X d?m-t??n hcn-I-bm-sW-?n klm-bn-bpsS bm{Xbpw XZ-\p-k-cWw d?m-?-s?-Sp-?-Xm-Wv.

    4. At]-?-I-t\m-sSm-?-amWv klm-bnbpw At]-?n-t?-?-Xv.-C-hÀ c?p-t]Àam-{Xta Hcp Ih-dn DÄs?-Sm-hq. C-h-cpsS Ih-dn-\p-ap-I-fn ''lÖv At]-?þ2011---- þ kn.Im-ä-Kdn'' F?pw klm-bn-bpsS At]-?-bpsS apI-fn ''A-t]-?-Isâ t]cpw'' tcJs?Sp-t?-?-Xm-Wv. At]-?bpw A\p-_Ô tcJ-Ifpw 2011 G{]n 30 \v sshIp-t?cw 5 aWn?v ap?mbn

    X]m amÀ?w lÖv I?nän Hm^o-kn e`n-?n-cn-t?-?-Xm-Wv. t\cnt?m Ah-km\ Xob-Xn?v tijtam e`n-?p? At]-?-IÄ bmsXmcp Imc-W-h-imepw kzoI-cn-?p-?-X-Ã.

    5. \ne-hn At]? kaÀ?n? 70 hb-Ên\p apI-fn-ep-Å-hÀ ho?pw At]-?n-t?-?-Xn-Ã. Ah-cpsS Ih-dn-epÅ Hcmsf klm-bn-bmbn \nÝ-bn?v IhÀ \?À klnXw Sn hnhcw Ah-km\ Xob-Xn-?Iw lÖv I?n-änsb tcJm-aqew Adn-bn-?p-I-bm-sW-?n AhÀ?pw klm-bn?pw am{Xw \dp-s?-Sp?v IqSmsX lÖn\v bm{Xm\p-aXn \Â?p-?-Xm-Wv.- I-h-dnse _m?nbpÅ-hsc \dp-s?-Sp-?n DÄs?-Sp-?p-?-Xp-am-Wv. _m?nbp-Å-h-scÃmw kv{XoI-fm-sW-?n Ahsc \dp-s?-Sp?n\v ]cn-K-Wn-?p?-Xn\v ]pXp-Xmbn Hcp ]pcp-js\ (sal-dw) DÄs?-Sp-t?-?-Xp?v. CXn-\pÅ ]pXnb sal-d-?nsâ At]-? Snbms\ sal-d-ambn AwKo-I-cn?v sIm?pw At?-l-hp-am-bpÅ _Ôw hyà-am-?p-?-Xp-amb _m?n-bp-Å-h-cpsS k?X]{Xw kln-Xw 2011 G{]n 30 \Iw Hm^o-kn e`n-?n-cn-?-Ww. Ah-km\ Xob-Xn-?Iw \nÝnX coXn-bn At]-?n-?m-?-hÀ?v Cu B\p-Iqeyw e`n-?p-I-bn-Ã.

    2011 lÖnsâ FÃm \nÀt?-i-?fpw ChÀ?pw _m[Iam-bn-cn-?pw. IqSp-XÂ hnh-c-?Ä?v lÖv I?nän Hm^o-kp-ambn _Ô-s?-Sm-hp-?-Xm-Wv (-t^m?: 04832710717).

    (H?v)

PnÃm If-IvSÀ, ae-?pdw & FIvkn.-

Hm-^o-kÀ

tIcf kwØm\ lÖv I?nän

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com