DOC

Notat

By Katherine Webb,2014-02-17 11:35
8 views 0
Notat

     1 av 6

HMS-avdelingen Dato Referanse

    03.03.2008 2008/3567/ABH

    AMU-sak 11/08

Notat

    Arbeidsmiljøutvalget Til:

     Kopi til:

    HMS-avdelingen Fra:

     Signatur:

    HMS-opplæring

Bakgrunn

    HMS-kurs (Grunnopplæring HMS)

    HMS-avdelingen har i samarbeid med SINTEF og SiT gjennomført felles HMS-kurs siden 1996. Dette samarbeidet har fungert godt og har vært til gjensidig nytte både for deltakere og arrangører. Kurset har gått over fire dager pluss en dag til gruppearbeid. Innholdet i kurset har gjennomgått nødvendige tilpasninger i løpet av denne tiden. Det vises til vedlagte rammeplan for HMS-kurset høsten 2007, se vedlegg 1. Kurset har gjennomgående fått svært god evaluering. Ved de siste kursene er det imidlertid registrert at deler av dagens opplæring ikke er like relevant for alle.

Annen HMS-opplæring

    Flere enheter har arrangert egne HMS-relaterte kurs. Eksterne HMS-kurs er også benyttet. HMS-avdelingen har tilbudt ulike kurs innen spesielle tema, bl.a. strålevern, stoffkartotek, miljøledelse, ergonomi, organisatoriske og mellommenneskelige forhold.

Status

    Det registreres økende fokus på helse, miljø og sikkerhet, og krav om opplæring og HMS-dokumentasjon er skjerpet. HMS-avdelingen får stadig flere forespørsler om å tilby kurs innen HMS.

    I Arbeidsmiljøloven (AML) med forskrifter og veiledninger beskrives ulike krav til opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon HMS-sjef

    7491 Trondheim E-post: Høgskoleringen 6 + 47 73 59 80 24 Anne-Beth Holte

     Geologibygget Telefaks

     http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 80 27

    All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

    Dato Referanse

    03.03.2008 2008/3567/ABH Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

    Blant annet:

    ; AML ? 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og

    sikkerhetsarbeid.

    Beskrives nærmere i veiledningen:

    http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=41478

    Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen skal gjennomføres på en måte som er tilpasset virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse. Det sies så langt ikke noe om opplæringens varighet.

; Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg: http://www.lovdata.no/for/sf/ai/xi-

    19770429-0007.html

    I forskrift om verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg sies det at opplæringen skal være på minst 40 timer. Det kan imidlertid avtales kortere opplæring, dersom partene i fellesskap er kommet frem til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Aktuelt

    Med bakgrunn i de positive erfaringene NTNU har fra samarbeid med SINTEF og SiT, er det tatt initiativ til å utvikle dette videre. I tillegg ønsker en å gjøre opplæringen mer målrettet og fleksibel.

    En tenker seg obligatorisk HMS-opplæring (2 dager). I tillegg foreslås ulike fordypningsmoduler med varierende varighet, disse kan evt. være valgfrie ut fra behov, se vedlegg.

    Det legges opp til at kursene (obligatorisk og emnekurs) tilbys en gang per semester.

    Det fremlagte forslaget kan ivareta krav om 40 timer ved at modulene bygges sammen. Samtidig bør det åpnes for kortere opplæring der det anses som forsvarlig.

Forslag til vedtak:

    AMU tar det fremlagte forslaget til etterretning og ber HMS-avdelingen videreutvikle innholdet i de enkelte modulene.

    AMU ønsker at endringene gjennomføres fra høsten 2008.

Vedlegg:

    1. Rammeprogram HMS-kurs 2007

    2. Forslag til HMS-opplæring 2008

    AMU-sak 11/08, Vedlegg 1

    RAMMEPLAN FOR KURS I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID HMS 2/2007

    15. okt 16. okt 17. okt 8. nov 0830 Åpningshilsen 0830 Oppsummering 0830 Oppsummering 0830 Oppsummering v/HR-direktør

    Ingeborg Lund, SINTEF 0900 Kartleggingsverktøy 0900 0845 Fremlegging av

     Arbeidsmiljø/mellommenneskelige og gruppeoppgaver

     0840 Presentasjon Risikovurdering organisatoriske forhold GRUPPE- v/ HMS-rådgiver/ bedr.sykepleier v/HMS- rådgiver/sikkerhetssjef v/ HMS-rådgiver/bedr.sykepleier OPPGAVER 11.00 HMS ytre miljø Eline Hoen, SINTEF Arild A. Danielsen, SINTEF Eline Hoen, SINTEF v/miljøkoordinator

     Marit Svendsen og

    prosjektleder 1000 Grunnlaget for HMS-arbeidet Arbeidsmiljøundersøkelse

    v/bedr.fys./HMS-rådgiver v/HMS-sjef Geir Skaaren, NTNU

    Mette Estenstad, SINTEF Randi B. Strand, SINTEF

     1030 Inkluderende arbeidsliv

    v/KS-sjef Bjørn Eide, SiT/ Gruppearbeid HMS-runde

    v/rådgiver rådgiver Astri Bonesmo Holm, NAV Innleveres innen

    Kirsti G.Undebakke, NTNU 1. november 2007

     Kurskomiteen

     Gruppearbeid v/Tove Gjelset

    Tove.Gjelset@ntnu.no

     1130-1215 LUNSJ 1130-1215 LUNSJ 1130-1215 LUNSJ 1200-1245 LUNSJ

    1215 Systematisk HMS-arbeid 1215 Oppsummering av 1215 Rusforebyggende arbeid 1245 Beredskap v/rådgiver v/HMS-sjef Anne Beth Holte, NTNU v/HMS-rådgiver/sikkerhetssjef gruppearbeid

     Arild A. Danielsen, SINTEF Kirsti G. Undebakke, NTNU

     1300 HMS-datablad

     v/rådgiver/overing 14.00 Humor i hverdagen

    Mette Helseth v/daglig leder 1315 Gruppearbeid

    Kari Engen, HMS-sentret Indre

    Namdal 1330 Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø 1315 Den nødvendige v/førsteamanuensis samtalen/medarbeidersamtalen Kristin Svendsen, IØT, NTNU v/rådgiver Tove Gjelset, NTNU

    1430 Ergonomi v/bedr.fysioterapeut 1530 Informasjon om 1530 Evaluering/avslutning Inger Hustad, NTNU gruppeoppgaven

     1545 Slutt 1545 Slutt 1545 Slutt 1545 Slutt Møteleder: Møteleder: Møteleder: Møteleder: Kirsti G. Undebakke/Tove Gjelset Bjørn Eide/Tove Gjelset Tove Gjelset/ Bjørn Eide Eline Hoen/Tove Gjelset

     AMU-sak 11/08, vedlegg 2

    HMS-opplæring (obligatorisk)

    Målgruppe Ledere, HMS-koordinatorer, verneombud, medlemmer og varamedlemmer av arbeidsmiljøutvalg samt andre med roller og oppgaver i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

    Læringsmål Deltakerne skal få oversikt over de grunnleggende bestemmelsene innenfor HMS og innføring i de forskjellige HMS-områdene. Det skal sette deltakerne i bedre stand til å ivareta sitt ansvar, sin rolle og sine oppgaver innen HMS.

    Arbeidsmåter Kursene er basert på forelesninger og dialog. Det forventes aktiv deltakelse av kursdeltakerne, og erfaringsutveksling deltakerne imellom sees på som en viktig del av opplæringen.

Dag 1: (10:00-15:30)

    Ekstern foreleser: Advokat Frode Samuelsen (?)

    Åpning: v/leder fra SiT, SINTEF eller NTNU

    HMS-arbeid

    - Lovgrunnlaget for HMS-arbeidet

    - Ansvar, roller og oppgaver

    - Diskusjon/refleksjon

Dag 2: (08:30-15:30)

    Interne/eksterne forelesere

    Systematisk HMS-arbeid ved din virksomhet (deltakerne grupperes)

    - HMS-verktøy

    - Kartleggingsmetoder (deltakerne samles)

    - HMS i hverdagen

    Psykososialt arbeidsmiljø

    - Arbeidsmiljøfaktorer, organisatoriske og mellommenneskelig forhold

     4

     AMU-sak 11/08, vedlegg 2

    Fordypningsmoduler

Modul 1

    Sikkerhetskultur

Varighet?

    Knut Randi/Arild, NTNU repr.

Modul 2

    Arbeid i lab/verksted/felt

    - Beredskap

    - Risiko

    - Fysisk/kjemisk/biologisk

    - Gravide

    - Brann

    - Førstehjelp

Varighet?

    Ann Kristin Arild, Olav, Margunn, Mette H, Eline

Modul 3

    Strålevern

    -

Varighet?

    Eline Oddbjørn

Modul 4

    Inspirerende og inkluderende arbeidsliv - Samhandling/lagånd

    - IA

    - Den nødvendige samtalen

    - Sykefravær

    - Rusforebygging

Varighet?

    Tove, Eline, Kirsti, Bjørn, Mette E

     5

     AMU-sak 11/08, vedlegg 2

Modul 5

    Ytre miljø

    - Praktisk miljøarbeid

    - Transport

    - Avfall

    - Energi

    - Innkjøp

Varighet:?

    Bjørn, Knut, Marit

Modul 6

    Ergonomi

    - Generell ergonomi

    - Kontor

    - Barnehage

    - Kafeer

    - Generell ergonomi

    - Laboratorier

    - Verksted

    - Produksjon

Varighet:?

    Mette E, Inger, LBHT?

Opplistingen så langt er ikke uttømmende. I arbeidet med å utvikle innholdet i

    modulene bør aktuelle fagmiljøer trekkes inn.

Det skal vurderes alternative lokaler til Strindveien 4.

_________________________________________________________________________

     6

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com