DOC

slowka_ang_pol_Pasie

By Jay Rose,2014-01-29 04:54
10 views 0
slowka_ang_pol_Pasieslowka

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    SŁOWNICZEK

    PODSTAWOWYCH TERMINÓW ANGIELSKICH

    DO ĆWICZEŃ Z GEOLOGII OGÓLNEJ

    Rok I

    Semestry 1 i 2

    Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 1 Geologiczny podział dziejów ziemi

    dominujące formy życia dominant life forms eon eon

    epoka epoch

    era era

    geologia geology

    izotop promieniotwórczy radioactive isotope korelacja correlation

    makroskopowe rozpoznawanie macroscopic identification of rocks skał

    metoda izotopowa isotope method minerał mineral

    narzędzia stosowane do dating tools

    oznaczania wieku (skał)

    okaz skalny rock specimen okres period

    okres dominacji ssaków mammals dominated period okres połowicznego rozpadu radio-active half life określanie wieku względnego determining relative ages podział classification

    proces geologiczny geological process rozpad promieniotwórczy radio-active decay rozwój prymitywnych form życia primitive life abundance skała rock

    skorupa ziemska earth’s crust

    szczegółowy opis skały detailed rock description tabela geochronologiczna geological time table warstwa layer

    warunki naturalne natural conditions wiek bezwzględny absolute time

    wiek względny relative time

    wiek ziemi age of earth

    zasada przecinania principle of cross-cutting relationships zasada superpozycji principle of superposition zdarzenie geologiczne geological event ziemia earth

    zmiany ewolucyjne evolutionary changes znaczące wydarzenia major geological events geologiczne

    2 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 2 Cechy minerałów

atom atom

    barwa color

    budowa uporządkowana ordered structure cechy chemiczne chemical features cechy fizyczne physical properties jon ion

    kryształ crystal

    lupa magnifying glass łatwo łupiący się easy cleavable łupliwość cleavage

    minerał mineral

    okaz mineralny sample mineral pierwiastek element

    płaskie powierzchnie łupliwości flat cleavage surfaces pokrój crystal shape (habit) połysk lustre

    połysk matowy dull lustre

    połysk błyszczący shiny luster połysk szklisty vitreous lustre połysk tłusty greasy lustre powierzchnia błyszcząca glittering surface, brilliant surface powierzchnia matowa mat surface, lusterless surface powierzchnia świeżego przełamu freshly broken surface powierzchnia zwietrzała weathered surface przełam fracture

    przełam błyszczący brilliant fracture przełam gładki even fracture przełam szklisty vitreous fracture przełam tłusty (woskowy) waxy fracture przewodność ductivity

    rozmieszczenie atomów arrangement of atoms rozpoznawanie minerałów identification of minerals rylec steel penknife, scratching tool rysa scratch

    sieć krystaliczna crystal lattice skala Mohs’a Mohs hardness scale skała rock

    słabo widoczny poorly visible sposób wykształcenia kryształu crystal form struktura krystaliczna crystalline structure struktura wewnętrzna internal structure trójwymiarowy three-dimensional trudno łupiący się hardly cleavable twardość hardness

    uporządkowana struktura wewnętrzna ordered internal structure warunki wzrostu kryształu crystal growth conditions własności fizyczne physical properties wygląd kryształu crystal appearance zapach odor

    zarysować scratch

    związek chemiczny chemical compound

    3 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 3 Minerały skałotwórcze skał magmowych

    amfibol amphibole biotyt biotite, black mica budowa wewnętrzna internal structure ciasto skalne groundmass, matrix ciekły stan skupienia liquid state dwutlenek krzemu silicon dioxide gazowy stan skupienia gaseous state granat garnet

    krawędź kryształu crystal edge krystaliczny crystalline kryształy drobne fine crystals kryształy drobne fine crystals kryształy grube coarse crystals kryształy grube coarse crystals krzemionka silica

    kwarc quartz

    mika mica

    minerał akcesoryczny accessory mineral minerał akcesoryczny accessory mineral minerał ciężki heavy mineral minerał główny major minerals, abundant mineral, essential mineral

    minerał odporny resistant mineral minerał towarzyszący accompanying mineral minerał uboczny accessory mineral, minor mineral minerału użyteczne useful minerals minerały budujące skałę constituent minerals minerały ozdobne gems

    minerały poboczne minor minerals minerały skał magmowych igneous minerals minerały skałotwórcze rock-forming minerals muskowit muscovite, white mica oliwin olivine

    pierwiastek chemiczny chemical element piroksen pyroxene

    plagioklaz plagioclase procesy skałotwórcze rock forming processes skalenie alkaliczne alkali feldspars skalenie potasowe potassic feldspars skaleń feldspar

    skały magmowe igneous rocks, magmatic rocks sprężystość elasticity

    stały stan skupienia solid state ściana kryształu crystal face tutmalin tourmaline uziarnienie grain-size zapach odor (odour) zarysowywanie minerałów (rylcem) scratching test ziarno mineralne mineral grain

    4 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 4 Struktury i tekstury skał magmowych

afanitowy aphanitic

    agregaty kryształów aggregates of crystals bezładny random

    fanerokrystaliczny phanerocrystalline fanerokrystaliczny phaneric

    geneza origin

    hipokrystaliczny hypocrystalline holokrystaliczny holocrystalline jawnokrystaliczny phaneric

    krystaliczność crystallinity

    krystaliczny crystalline

    kryształ automorficzny automorphic crystal kryształ bliźniaczy twin crystal

    kryształ górski rock krystal

    kształt kryształu crystal shape kulisty spherical, spheric masa krystaliczna crystalline groundmass nierównoziarnisty varygranular

    niewyraźny indistinct, indistinctive oś kryształu crystal axis

    pokrój igiełkowaty acicular habit pokrój izometryczny normal habit

    pokrój kryształu crystal shape, crystal habit pokrój płytkowy tabular habit

    pokrój słupowy columnar habit pokrój włóknisty fibrous habit

    porfirowy phyric

    porowaty porous

    postać krystalograficzna crystal form

    przekrój poprzeczny cross-section równoległy parallel

    równoziarnisty equigranular

    skała głębinowa plutonic rock, deep-seated rock skała plutoniczna plutonic rock

    skała wulkaniczna volcanic rock, eruptive rock skała wylewna eruptive rock, volcanic rock skała żyłowa vein rock

    składnik skały rock component struktura structure

    substancja mineralna mineral substance szklisty vitreous

    tekstura texture

    ułożenie osiowe alignment

    ułożenie przestrzenne spatial orientation, spatial arrangement uporządkowanie arrangement, array, order, uporządkowany ordered

    wielkość kryształu crystal size

    wrostek inclusion

    wykształcenie kryształu crystal form, crystal habit wyraźny distinctive

    zbity massive, solid

    5 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 5 Klasyfikacja skał magmowych

amfibol amphibole

    andezyt andesite

    bazalt basalt

    biotyt biotite

    dioryt diorite

    dwutlenek krzemu silicon dioxide

    gabro gabbro

    granit granite

    hornblenda hornblende

    krystalizacja crystallization

    kryterium criterion

    krzemionka silica, silicon dioxide krzepnięcie magmy magma solidification lamprofir lamprophyre

    metale alkaliczne alkali metals

    minerały nierozpoznawalne minerals unable to identify muskowit muscovite

    nadmiar krzemionki silica excess, silica oversaturation niedomiar krzemionki silica deficiency

    oliwin olivine

    opis okazu/próbki specimen description pegmatyt pegmatite

    perydotyt peridotite

    piroksen pyroxene

    plagioklaz plagioclase

    porfir porphyry

    przesycony krzemionką silica supersaturated, silica oversaturated rozróżnienie pomiędzy distinction between schemat klasyfikacyjny classification scheme skała ciemna dark-shaded rock

    skała jasna bright-shaded rock skała kwaśna acidic rock

    skała nasycona krzemionką silica saturated rock skała składająca się z a rock composed of skała ultrazasadowa ultra-basic rock

    skała zasadowa basic rock

    skaleń alkaliczny alkali feldspar

    skaleniowce feldspathoid group skały obojętne semi-basic rock, neutral rock, mesosilicic rock skały subwulkaniczne sub-volcanic rock

    skały wzbogacone w krzemionkę silica-rich rocks

    skład mineralny mineral composition, mineral content stygnięcie magmy magma self-cooling tlenek oxide

    udział w składzie skały part in a rock composition uziernienie malejące decreasing grain-size warunki powstawania conditions of formation wskaźnik barwy colour index

    wzajemna proporcja minerałów jasnych proportion of light and dark minerals i ciemnych

    wzrost zawartości minerałów jasnych increase in light minerals content

    6 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 6 Minerały skał osadowych

anhydryt anhydrite

    chalcedon chalcedony dolomit dolomite

    epidot epidote

    erozja erosion

    frakcja fraction, grain-size gips gypsum

    halit halite

    illit illite

    kalcyt calcite

    kaolinit kaolinite

    minerał chlorkowy chloride mineral mineral fosforanowy phosphate mineral minerał krzemionkowy siliceous mineral minerał siarczanowy sulphureous mineral mineral węglanowy carbonate mineral mineralły solne salt mineral minerały ilaste clay minerals minerały skałotwórcze rock-forming minerals montmorillonit montmorillonite odporny na wietrzenie weathering resistant opal opal

    rozdrabnianie skały rock disintegration rozkład minerałów decomposition of minerals rozpuszczanie dissolution solution ruchy masowe mass movements ścieranie abrasion

    serpentyn serpentine siarczan sulfate

    siarczek sulfide

    skała macierzysta bedrock

    skała osadowa sedimentary rock skupienie/nagromadzenie aggregation of minerals minerałów

    środowisko sedymentacji sedimentation environment syderyt syderite

    tlenek glinu aluminum oxide tlenek żelazowy ferric oxide wietrzenie weathering wietrzenie chemiczne chemical weathering wietrzenie fizyczne physical weathering wodorotlenek hydroxide wodorotlenek glinu aluminum hydroxide

    7 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 7 Klasyfikacja skał osadowych

    basen sedymentacyjny sedimentation basin bloki blocks

    brekcja breccia

    ewaporaty evaporites frakcja aleurytowa aleurite grain size frakcja pelitowa pelitic grain-size frakcja psamitowa psammite grain-size frakcja psefitowa psephite grain-size gruz debris

     clay, silt

    iłowiec claystone kaustobiolity caustobiolithes krzepnięcie lawy lava solidification osadzanie deposition piaskowiec sandstone popioły wulkaniczne lava ashes pyłowiec siltstone

    skała biochemiczna bio-chemical rock skała chemiczna chemical rock skała ilasta argillaceous rock, clay rock, luteous rock

    skała klastyczna clastic rock skała krzemionkowa silicic rock skała luźna detached rock skała organogeniczna bio-genic rock skała piriklastyczna pyroclastic rock skała terrygeniczna terrigene rock skała węglanowa carbonate rock skała zwięzła coherent rock, solid rock, tough rock

    skały okruchowe clastic rock skały żelaziste ferrolites

    składniki ziarnowe grain components spoiwo cement

    średnia średnica ziarna mean grain-size średnica ziarna grain-size szczątki organiczne organic remains szczątki roślin plant fossils szczątki zwierząt animal fossils tuf tuff

    tufit tuffite

    zlepieniec conglomerate żwir gravel

    8 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 8 i 9 Struktury sedymentacyjne

    cechy teksturalne textural features dobrze wysortowany well-sorted

    drobno-ziarnisty fine grained gruboziarnisty coarse-grained hieroglify hieroglyphs jednostki ; ; units

    kształt ziarna grain shape kulisty sphere-shaped laminacja równoległa parallel lamination ławica bed

    metoda pół-ilościowa semi-quantitative method miąższość thickness

    obtoczenie roundness

    odchylenie standardowe standard deviation oś ziarna grain axis

    powierzchnia graniczna warstwy layer boundary prądy denne bed currents przekształcenie logarytmiczne logarythmic transformation rozkład wielkości ziarna grain-size distribution rozrzut wielkości ziaren grain-size dispersion słabo wysortowany poorly-sorted struktury deformacyjne deformational structures struktury depozycyjne depositional structures struktury erozyjne erosional structures struktury sedymentacyjne sedimentary structures średnia średnica average diameter, mean diameter średnioziarnisty medium-grained uławicenie bedding

    ułożenie ziaren orientation of grains upakowanie ziaren packing of grains uziarnienie frakcjonalne graded bedding warstwa layer

    warstwowanie stratification warstwowanie konwolutne convolute bedding warstwowanie przekątne cross-bedding wielkość ziarna grain-size, fraction wysortowanie sorting

    wzorzec visual standard ziarna stykające się ze sobą adjacent grains ziarno elipsoidalne ellipsoidal grain ziarno kuliste spherical grain ziarno spłaszczone flattened grain ziarno wrzecionowate cigar-shaped grain ziarno wydłużone elongated grain

    9 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

    ? Krzysztof Pasierbiewicz

    Ćwiczenie Nr 10 Skały okruchowe

arkoza arkose

    blok skalny block of rock

    bomba wulkaniczna volcanic bomb brekcja wulkaniczna volcanic breccia, eruptive breccia, igneous

    breccia, lava breccia dobrze obtoczony well-rounded

    głaz boulder

     clay

    iłowiec claystone, clay shale lapilli lapilli

    less loes

    łupek shale, schist, slate, slatestone łupek ilasty argillaceous schist muł mud

    mułowiec mudstone, siltstone Ostro krawędzisty sharp-edged

    piasek sand

    piaskowiec sandstone

    popiół wulkaniczny lava ash

    pył silt

    pył dust

    skała luźna non-cohesive rock skała zwięzła coherent rock, solid rock, tough rock słabo obtoczony poorly-rounded słabo-zwięzły weakly cohesive spoiwo cement

    spoiwo dolomityczne dolomitic cement spoiwo hematytowe hematitic cement spoiwo ilaste argillaceous cement spoiwo kontaktowe contact cement spoiwo krzemionkowe siliceous cement spoiwo margliste marlaceous cement spoiwo podstawowe basal cement

    spoiwo porowe pore cement

    spoiwo wapniste calcareous cement spoiwo żelaziste ferruginous cement szarogłaz grauwacke, greywacke, wacke zlepieniec conglomerate

    żwir gravel

    10 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

    Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com