DOC

antipsikotiklerin

By Ruby Adams,2014-05-09 18:43
22 views 0
4.1.1. ACE NH B T RLER VE KOMB NASYONLARI4.1.2. Digoxin...8.2.12. Kanser tedavisi s ras nda ortaya kan yan etkileri nlemek amac ...

S.G.K'DAN DUYURULUR... 10-08-2007

    PROTOKOL 3.2.11 ENDİKASYON UYUMUNA BAKILACAK DURUMLAR A) SUT da ödeme koĢulu endikasyona bağlı olan ilaçların (SUT 12.7.112.7.30)

    12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri ......... 24 12.7.2. Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri ................................................................ 25 12.7.3. AĢı ve serum temini uygulaması................................................................................................ 26 12.7.4. Rasburicase kullanım ilkeleri .................................................................................................... 27 12.7.5. Botulismus toksini Tip A .......................................................................................................... 27 12.7.6. Büyüme hormonu kullanım esasları .......................................................................................... 28 12.7.7. DüĢük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri ............................................................... 29 12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri............................................................. 30 12.7.9. Eritropoietin alfabeta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri............................. 30 12.7.10. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri ................................................................................. 32 12.7.11. Glokom ilaçları....................................................................................................................... 33 12.7.12. Ġmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri ...................................................................................... 33 12.7.13. Ġnterferon kullanım ilkeleri...................................................................................................... 34 12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri (c .1 maddesi haricinde)........................................................... 36 12.7.15. Klopidogrel kullanım ilkeleri…………………………….…………………………………….37 12.7.16. DoğuĢtan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı …………………………………………38 12.7.17. Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri ......................................................................................... 39 12.7.18. Orlistat ve sibutramin etken maddesi içeren ilaçların kullanım ilkeleri ..................................... 40 12.7.19. Migrende ilaç kullanım ilkeleri................................................................................................ 41 12.7.20. Palivizumab kullanım ilkeleri.................................................................................................. 41 12.7.21. Anagrelid kullanım ilkeleri...................................................................................................... 41 12.7.22. Aktive Protein C kullanım ilkeleri .......................................................................................... 41 12.7.23. AmfoterisinB ve kaspofungin ve vorikanozol kullanım ilkeleri............................................... 42

    12.7.24. Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri .............................................................. 42 12.7.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri: .................................................................................. 42 12.7.26.Levosimendan kullanım ilkeleri: ............................................................................................. 42 12.7.27. Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri ………………………………………43 12.7.28. Lipid düĢürücü ilaçların kullanım ilkeleri ................................................................................ 44 12.7.29. Kadın cinsiyet hormonları kullanım ilkeleri............................................................................. 45 12.7.30. Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri:45 B) SUT’un

    12.2 Ġlaç kullanım raporu aranmaksızın baĢlığı altındaki a ve b bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar Ġlaç kullanım raporu ar anmaksızın:

    a) Menopozda ve/veya disfonksiyonel uterin kanamalarda kullanılan ilaçlar, Tebliğ ve eki listelerdeki özel düzenlemeler hariç olmak üzere, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri veya aile hekimliği

    uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda,

    b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla

    en fazla bir aylık dozda, reçete edildiği takdirde bedeli ödenir.

    Bu tedavilerde kullanılan ilaçlardan 1 kutu yazılması halinde teĢhis ilaç uyumu aranmaz. C) EK:2A, EK:2B, EK:2C LĠSTESĠNDE ÖDEME KOġULU OLARAK AYRICA ENDĠKASYON BELĠRTĠLEN ĠLAÇLAR

    11-ANTĠVĠRAL ĠLAÇLAR

    A) HIV/AIDS TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN SPESĠFĠK ĠLAÇLAR

    108 Abacavir EHU

    109 Stavudin EHU

    110 Zalsitabin EHU

    111 Ġndinavir EHU

    112 Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil) EHU

    113 Nevirapin EHU

    114 Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil) EHU

115 Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil) EHU

    93 Kaspofungin Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

    97 Lipid Komplex Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

    98 Lipozomal Amfoterisin B Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

    101 Varicanazole Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

    124 Adefovir, Entakavir Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

    145Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak

    163 Amifostin Kemoterapi ve radyoterapide raporla

    164 Üre içeren preparatlar UHP, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir . 169 Ġloprost trometamol (Ġntravenöz formları) Üniversite, Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinde tanıyı

    doğrulayan resmi kurumca onaylanmıĢ görüntüleme tetkik raporları eklenmiĢ; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir. 174 Dornaz alfa Yalnızca kistik fibr ozisli hastalar da Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerinin verdiği heyet raporu ile tüm hekimlerce

    187 Multivitamin Pronatal Sadece gebelikte

    190 . Alfa Lipoik Asit Periferal Diabetik Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir” kaydı ilave edilmiĢtir. 191 Valgansiklovir yalnızca CMV endikasyonunda EHU” kaydı ilave edilmiĢtir

    192 Pantoprazol” etken maddeli ilaçların 20 mg. formlarının. H. pylori” endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması” kaydı ilave edilmiĢtir 6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTĠBĠYOTĠK TEDAVĠSĠ”

    Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile iĢleme alınır.

    A72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peĢ peĢe kullanılamaz. APAT uygulamasına aĢağıdaki durumlar girer :

    a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr . KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

    b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

31 Seftriakson UHP, A 72 APAT’TA KY (Bakınız 6/a)

    5. Sadece EHU olmadığı durumlar da, aĢağıda belirtilen hekimler tarafından belirtilen endikasyonlar da aranacaktır.

    A72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak

    ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler. Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronĢektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları

    veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dıĢında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk

    hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

    7 Mezlosilin UHP, A 72

    9 Piperasilin UHP, A 72

    13 Karbenisilin UHP, A 72

    26 Sefoperazon UHP, A 72

    28 Sefotaksim UHP, A 72

    29 Seftazidim UHP, A 72

    30 Seftizoksim UHP, A 72

    33 Aztreonam UHP, A 72

    60.1 Siprofloksasin Parenteral UHP, A 72

    62.1 Levfoloksasin Parenteral UHP, A 72

    64.1 Ofloksasin Parenteral UHP, A 72

    66.1 Moxifloksasin Parenteral UHP, A 72

    92 Amfoterisin B (Klasik) UHP, A 72

    94 Flukonazol Parenteral UHP, A 72

    Ayrıca Ek2/A listesinde yanında EHU kaydı bulunan ilaçların acil durumda kullanıldığı ve bunun reçetede belirtilmesi durumunda endikasyon uyumu aranacaktır. ( Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde

    kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye baĢlayabilir, ancak takip eden

    ilk iĢ günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.) EK2/B

    SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALĠNDE BEDELLERĠ ÖDENECEK ĠLAÇLAR 1.Active proteinC (Madde 12.7.22’ye göre)

    2.AmfoterisinB formları, Kaspofungin ve Vorikanozol (parenteral formları) (Madde 12.7.23’e göre)

    5.Sefodizim, Sefoperazon, SefaperazonSulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Siprofloksasin Parenteral, Levfloksasin Parenteral, Ofloksasin Parenteral, Moksifloksasin Parenteral, Teikoplanin (EHU APAT'TA KY),

    Gansiklovir (Kanser Hastalarında, Tüberküloz Hastalarında, BronĢektazide, Pnömonide, Diyaliz tedavisi gören ve Kronik Böbrek Hastalarında, Nefrotik Sendromda, Osteomiyelitte, Tromboflebitte, Kistik Fibroziste, Antibiyotik kullanımı gerektiren immün bozukluğu olan hastalarda, Kronik Karaciğer Hastalıklarında, Diyabetli Hastalarda, Bir aydan küçük yenidoğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda, orbital selülitte, yatarak tedavide baĢlanan antibiyotiğin hastaneden çıkıĢta devamı gerektiğinde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen Ģartlarda ayaktan verilebilecektir.)

    12.Human Albumin (Madde 12.7.27 esaslarına göre)

    14.Ġntravenöz inhalasyon anestezikleri (kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir) 16.Levosimendan (Madde 12.7.26 esaslarına göre)

    29.Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayaktan tedavide de ödenir) 35.Faktör VIIa (Madde 12.7.27A’ya göre)

    36.Rasburicase (Madde 12.7.4’e göre)

    39.LOrnithinLAspartat (Ġç Hastalıkları veya Pediatri Uzmanları tarafından Sağlık Bakanlığınca onaylanmıĢ endikasyonlarında reçete edilir)

    40.Ġntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme Ġlkeleri baĢlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım Ġlkeleri fıkrasının (b) alt bendinde yer alan “Idiopatik (Ġmmün) Trombositopeni’de Kullanımı koĢullarına göre) 41.Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde)

    42. Ziprosidon” etken maddesinin ampul formu (madde 12.7.2’ye göre)

    EK2/C

    AYAKTA TEDAVĠDE SAĞLIK RAPORU (UZMAN HEKĠM RAPORU/SAĞLIK KURULU RAPORU) ĠLE VERĠLEBĠLECEK ĠLAÇLAR LĠSTESĠ

    3.Bifosfonatlar (Madde 12.7.17’ye göre)

    4.Bosentan, Iloprost trometamol inhale formları (madde 12.7.30.'a göre)

    5.Büyüme hormonları (Madde 12.7.6’ya göre)

    7.Clostridium botulinum toxini (Madde 12.7.5’e göre)

    10.Desmopressin (Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman hekimce de reçete edilebilir.) 13.Eritropoietin, darbepoietin (Madde 12.7.9’a göre)

    14.1. Ezetimib:. Madde 12.7.28’e göre)

    14.2. Ezetimib+statin kombinasyon tedavisi: Madde 12.7.28’e göre)

15.Faktör VII,VIII, IX, X (Madde 12.7.27A’ya göre, Faktör VIIa hariç)

    17.Gabapentin, pregabalin : Madde 12.7.25’e göre)

    19.Gonadotropinler (FSH, LH,HCG, kombinasyonları) ve Gonadotropinleri etkileyen ilaçlar (Ganireliks, Setroreliks)(infertilite ve tüp bebek tedavisinde 10.1.1 maddesindeki hükümler geçerlidir) (çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerce de reçete edilebilir) (Üriner hcg hariç)

    22.Her türlü enteral ve parenteral beslenme ürünleri (Lipid, protein, aminoasit solüsyonları gibi; Madde 12.7.8’e göre)

    24.Ġnterferonlar (Madde 12.7.13’e göre)

    26.Kontraseptifler (prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dıĢında ödenmez)

    28.Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaĢ altında, tedavi Ģemasını içeren, çocuk/eriĢkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/eriĢkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir 30.Kanser kemoterapötikleri (Madde 12.7.14’e göre)

    34.Raloxifen (Madde 12.7.17’ye göre)

    38.Paranteral Triptanlar (Madde 12.7.19’a göre)

    44.Altın Preparatları (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile) 45.Etanersept (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    46.Ġnfliksimab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    47.Adalimumab (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    48.Leflunomid (Madde 12.7.1’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    49.Alerji aĢıları (Madde 12.7.3’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    50.Botilismus Antitoksini Tip A (Madde 12.7.5’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile) 51.Sevelamer (Madde 12.7.9’de belirtilen uzmanların katıldığı ilaç raporu ile)

    52.Copolymer (Madde 12.7.13’e göre)

    53.Klopidogrel (Madde 12.7.15’e göre)

    54.Metabolik hastalıklarda kullanılan mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)

    55.Palivizimab (Madde 12.7.20’ye göre)

    56.Antitrombin III (Madde 12.7.27’ye göre)

    57.Strontium Renelate (Madde 12.7.17’ye göre)

58.Özel amaçlı tıbbi mamalar (Madde 12.7.16’ya göre)

    59.Vorikanazol oral (Madde 12.7.23’e göre)

    60.Thalidomid (Madde 12.7.14’e göre)

    61.Orlistat ve sibutramin (Madde 12.7.18’e göre)

    62.Subkütan Metotreksat (Madde 12.7.1’e göre)

    63.Anagrelid ( Madde 12.7.21’e göre)

    64.Aprepitant:Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile geliĢen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası geliĢen emezisin önlenmesinde, bu durumların sağlık kurulu raporuyla belirtilmesi halinde ödenir)

    65. Teriparatid: 65 yaĢ üstü kadınlarda; T skoru 4 ve daha az olan (L1L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuĢ hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir. 66.Silostazol: 1. Ġleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiĢ ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiĢ olan ve eĢlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.

    67.Pegaptanib Sodyum: Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koĢullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir.

    68.Efalizumab: (madde 12.7.1’e göre).

    EK2 LĠSTESĠNDE : “*”

    ĠĢaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır. Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dıĢında kullanımı da ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır)

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF ĠLAÇLAR LĠSTESĠ

    1. Tüberküloz

    1.1. Antitüberküloz ilaçlar

    1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç dir enci olan tüber külozlar)

    1.2.1. Kanamisin

    1.2.2. Amikasin

1.2.3. Siprofloksasin

    1.2.4. Ofloksasin

    1.2.5. Levofloksasin

    1.2.6. Moksifloksasin

    1.2.7. Gatifloksasin

    1.2.8. Amoksisilin/klavunat

    1.2.9. Klaritromisin

    1.2.10. Rifapentin

    1.2.11. Linezolid

    1.2.12. Azitromisin

    1.2.13. Roksitromisin

    1.3. Kapreomisin

    1.4. Klofazimin

    1.5. Kor tikoster oidler

    1.6. Tiosemikar bazon ve tür evleri 1.7. Viomisin

    2. Kanser

    2.1. Analjezikler ve nar kotik Analjezikler 2.2. Antineoplastik ilaçlar * (12.7.14 de belirtilen endikasyon dıĢı kullanım izni aranmayacak etken

    maddeler hariç)

    2.3. Ġmmünglobulin prepar atları * 2.4. Ġmmünsupressifler

    2.5. Kanser tedavisi sır asında or taya çıkan yan etkiler i önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar

    2.6. Oral ve enteral beslenme ürünleri 2.7. Radyofarmasötik müstahzarlar * 2.8. Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar , antiemetikler ve aĢılar

    2.9. Parenteral Beslenme Ürünleri

2.10. LHRH analogları

    3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli 3.1. Antiagreganlar

    3.2. Antianemik Ġlaçlar

    3.3. Antihipertansifler

    3.4. Antimikotik

    3.5. Antiviral Ġlaçlar

    3.6. Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar , parenteral sıvılar

    3.7. Diüretik ilaçlar

    3.8. Esansiyel aminoasitler

    3.9. Ġmmünglobulinler *

    3.10. Ġmmünsupresif ilaçlar * (sadece endikasyonu olan nakillerde) 3.11. KolĢisin

    3.12. Kor tikosteroidler

    3.13. Kronik böbrek yetmezliğine eklenen piyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler

    3.14. Periton diyaliz solüsyonları

    3.15. Aktif D vitaminleri ve metabolitleri

    3.16. Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde) 3.17. Oral, enteral ve parenteral beslenme solüsyonları 3.18. Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalar da) 4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları

    4.1. Kalp Yetmezliği

    4.1.1. ACE ĠNHĠBĠTÖRLERĠ VE KOMBĠNASYONLARI 4.1.2. Digoxin

    4.1.3. Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları 4.1.4. Antiagreganlar

    4.1.5. Beta blokerler

4.1.6. Diüretikler

    4.1.7. Nitratlar

    4.1.8. Vasodilatatörler

    4.1.9. Alfa beta reseptör blokerleri 4.2. Koroner Ar ter Hastalığı

    4.2.1. ACE inhibitörleri ve kombinasyonları 4.2.2. Antiagregan ilaçlar

    4.2.3. Beta blokerler

    4.2.4. Kalsiyum kanal blokerleri 4.2.5. Kolesterol ve lipid düĢürücüler * 4.2.6. Nitratlar (uzun ve kısa etkili) 4.2.7. Antikoagülanlar

    4.2.8. Alfa beta reseptör blokerleri 4.2.9. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları

    4.2.10. Trimetazidin HCl

    4.3. Disritmiler

    4.3.1. Antiaritmik ilaçlar

    4.3.2. Antiagreganlar

    4.3.3. Antikoagülanlar

    4.3.4. Digoxin

    4.4. Periferik ve serebral (serebrovasküler ) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler

    4.4.1. Antiagreganlar

    4.4.2. Antikoagülanlar

    4.4.3. Periferik ve serebral damar düzenleyiciler 4.5. Arteriyelhipertansiyon

    4.5.1. Adrenerjik nöron blokerleri 4.5.2. Alfa adrenerjik reseptör blokerleri

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com