TXT

How to do research

By Sharon Gonzalez,2014-05-28 14:27
8 views 0
How to do research

     本文由wangwei10987贡献

     pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT!或下载源文件到本机查看。

     +RZ 7R 'R 5HVHDUFK

     0LFURVRIW 5HVHDUFK &KLQD

     7KH IDFW 7KH IXQ 7KH VNLOOV 7KH DUW 7KH VW\OH 7KH HQYLURQPHQW 7KH VWDQGDUG 7KH

    PDQDJHPHQW

     :KDW ,V 5HVHDUFK"

     $UFK 6H$UFK 5H6H$UFK

     9 9

     d d

     9

     ?

     9

     c d

     d

     d

     &766 0XOWLFV 66' 8QL[ 6'6 906 6NHWFKSDG 8WDK *0,%0 /XFDV)LOP ( 6 6*, 3,;$5 $USDQHW ,QWHUQHW (WKHUQHW 3XS 'DWDNLW '(&QHW /$1V 7&3,3 /LVS PDFKLQH 6WDQIRUG ;HUR[ $OWR $SROOR 6XQ (QJOHEDUW 5RFKHVWHU $OWR 6PDOOWDON 6WDU 0DF 0LFURVRIW

     %LOOLRQ 'ROODU\HDU ,QGXVWU\

     7KH )XQ

     .HHS \RXUVHOI PRWLYDWHG HYHU\GD\

     %HOLHYH LQ ZKDW \RX DUH GRLQJ 9 %H H[FLWHG DERXW \RXU SURMHFW 9 )LQG LQWHUHVWLQJ

    SHRSOH

     9

     5HVHDUFK LV 127 ELJJHU WKDQ OLIH

     9

     +DYH D OLIH

     7KH *LVW RI 5HVHDUFK :KDW?V 1HZ"

     9

     'DLO\ *ULQG 2I $ 5HVHDUFKHU

     5HDGLQJ :ULWLQJ 7KLQNLQJ

     +DFNLQJ

     7DONLQJ

     +DSS\ 5HDGLQJ

     1HHG WR NQRZ WKH VWDWHRIDUW 5HDG D ORW 5HDG VHOHFWLYHO\ )LQG WKH NH\ LGHDV LQ WKH SDSHU 8QGHUVWDQG WKH PRWLYDWLRQ RI WKH SDSHU /HDUQ KRZ WR ZULWH D JRRG SDSHU

     )LQGLQJ $ *RRG 7RSLF

     $ UHDO SUREOHP QRW D WR\ SUREOHP

     7RSLF FRQQHFWHG WR H[LVWLQJ UHVHDUFK 9 7RSLF UHODWHG WR SURGXFWV

     9

     6LJQLILFDQW \HW PDQDJHDEOH

     6ROLG WKHRUHWLFDO ZRUN RU 9 *RRG HPSLULFDO UHVXOWV 9 2U ERWK

     9

     9 9 9

     d d d

     H&RPPHUFH 3

     9

     d

     3 d

     9

     d

     3 d

     6W\OH ?:KHUH $UH *RRG ,GHDV"

     7KH PDWUL[ DSSURDFK 'HSWKILUVW %UHDGWKILUVW 5HSUHVHQWDWLRQ UHSUHVHQWDWLRQ

    UHSUHVHQWDWLRQ &URVVGLVFLSOLQDU\ +DPPHUDQGQDLOV

     (VWDEOLVK JRDOV

     9

     c c c

     7KLQN VLPSOH

     9 9

     +DQGRQ

     9

     ([SHULPHQW DQG EXLOG SURWRW\SHV

     8VH VFLHQWLILF PHWKRGRORJ\ DQG WRROV &ROODERUDWH 'RFXPHQW UHVXOWV

     c

     3 93

     9

     c c3

     c3

    

     3 93 93

     9

    

     9 9

     c

     9 9

     d c c d c

     9 9

     d c c d d

     d

     9 9

     c c d

     d

     d

     9 9

     9

     d d c

     9

     d

     c

     9

     ?

     ? !

     d

     d c ddd

     9

     ? ?

     d

     c c

     c d

     d

     9

     d

     c

     d

     +DQGVRQ

     5HVHDUFK LV D SURFHVV +DQGVRQ FRGLQJ DQG H[SHULPHQW RI RXU LGHDV ([SHULPHQW GHVLJQ

    DQG GDWD FROOHFWLQJ DUH LPSRUWDQW SURFHVVHV RI UHVHDUFK -XQLRU VWXGHQWV DUH H[WHQVLRQ

    RI RXU WHDP EXW QRW ?

     &RPPRQ 3UREOHPV

     3URFUDVWLQDWH ?

     9

     ,I \RX GRQ?W GR LW \RX QHYHU JHW WKHUH ,I VRPHWKLQJ ZRUNV PXVW EH D UHDVRQ

    EHKLQG )RFXV RQ ZKDW?V LPSRUWDQW

     6WRS WRR VRRQ ?

     9

     1R WKHVLV

     9

     7DON ,V 127 &KHDS

     ,W LV YHU\ LPSRUWDQW WR FRPPXQLFDWH

     +HOS \RX FODULI\ ZKDW \RXU LGHD UHDOO\ LV 9 *HW FRQVWUXFWLYH IHHGEDFN 9 +HOS \RX

    EXLOG FULWLFDO VNLOOV

     9

     )LQG V\PSDWKHWLF HDUV

     )RUFH \RXU DGYLVRUERVV WR OLVWHQ 9 /LVWHQ WR \RXU FROOHDJXHV

     9

     9 9 9 9 9 9 9 9

     c d

     d c

     9 9 9

     d d d

     9 9

     d

     μ3?

     3HRSOH ? 9 3URJUDPV ? 9 3XEOLFDWLRQV ? 9 3DWHQWV ? 9 3URWRW\SHV ? 9

    3URGXFW ,PSDFW ?

     9

     3ULQFLSOHV RI 6XFFHVV

     7R KLUH WKH EHVW SHRSOH WKHUH DUH DQG KDYH WKHP GR ZKDW WKH\ DUH JRRG DW %XW NHHS

    DQ H\H RQ ZKDW?V JRRG IRU WKH &RPSDQ\ (VSHFLDOO\ WR VHH ZKHWKHU ORQJWHUP SURMHFWV

    DOVR FDUU\ VKRUWWHUP EHQHILWV

     &RPSDULVRQ $PRQJ /DEV

     ,%0 DQG %HOO /DEV +3 /DEV RUJDQL]HG DURXQG EXVLQHVV ;HUR[ 3$5& QR SURGXFW

    LPSDFW ,QWHO6XQ6LHPHQV.RGDN ? 065 LV D EHVW VHW XS IRU &6 UHVHDUFK

     9 9

     9 9 9 9 9

     d c c d d d

     9 9

     9 9 9 9 9 9

     9 9

     c

     9 9 9

     c c

     c

     ?

     9

     d

     9 9

     ?

     c

     ? d

     9

     $LP \RXU FDUHHU DW D ZHOONQRZ VFLHQWLVW LQ \RXU ILHOG c c d

     9

     9

     c

     d d

     c

     d

     c

     9

     c

     d

     d

     5HVHDUFK RQ SUREOHPV ZLWK SRWHQWLDO KLJK LPSDFW LQ WKH UHVHDUFK ILHOG DQGRU KLJK

LPSDFW WHFK WUDQVIHU

     9

     c

     c

     c

     d

     PDNH D GLIIHUHQFH LQ SHRSOH?V OLYHV $QWLFLSDWH IXWXUH XVHU?V QHHGV DQG VROYH WKHP ZLWK QHZ LGHDV

     6ROLG H[SHULPHQWV RQ RXU LGHDV DQG DOJRULWKPV QHYHU IDNH

     6ROLG H[SHULPHQW GHVLJQ 9 6ROLG H[SHULPHQW 9 &RQYLQFH \RXUVHOI ILUVW 9 5HVHDUFK LV QRW IRU VKRZ 9 <RX DUH VPDUW HQRXJK WR GR ILQG QRQ UHVHDUFK MREV

     9

     7DUJHW RQ PRVW SUHVWLJLRXV FRQIHUHQFHV DQG MRXUQDOV

     9 9

     1XPEHU GRHV QRW FRXQW %H UHIHUUHG LV WKH PHDVXUH (QJOLVK LV QRW WKH SUREOHP RI SUHYHQWLQJ JRRG SDSHUV 6HULRXVQHVV LV HVVHQWLDO 5HDG LW

     .HHS KLJKHVW VWDQGDUG LQ SDSHU ZULWLQJ

     9 9 9

     1HYHU IDNH LQ H[SHULPHQW DQG RYHU FODLP UHVHDUFK LV QRW 35 1R FRS\ RI RWKHU?V LGHD 7HDPZRUN DQG FROODERUDWLRQ 1HYHU GRXEOH VXEPLW SDSHUV $OZD\V SD\ DWWHQWLRQ WR ,3 FRS\ULJKWV $OZD\V SURWHFW FRPSDQ\?V LQWHUHVWV

     3DWHQWLQJ LQ 5HVHDUFK

     3DWHQWV DUH DQ PDMRU SDUW RI D FRPSDQ\?V ,3 .HHS \RXU HPSOR\HU LQ DQ DGYDQWDJHRXV ,3 SRVLWLRQ 3URWHFW \RXU HPSOR\HU?V LQWHUHVW LQ WKH PDUNHW SODFH $ PDMRU PHDVXUH RI RXU LPSDFW DQG VXFFHVV

     3DWHQW )LOLQJ 3URFHVVHV

     :ULWH GRZQ FOHDUO\ WKH LGHD DV D SUH GLVFORVXUH DQG SUHVHQW WR SDWHQW FRRUGLQDWRU DQG \RXU UHVHDUFK PDQDJHU 5HYLHZ LPSRUWDQFH RI LGHD 0HHWLQJ ZLWK SDWHQW DWWRUQH\ )ROORZLQJ XS ZLWK DWWRUQH\ LQ UHYLVLQJ GUDIW 6LJQ RII WKH ILOOLQJ

     3DWHQW )LOLQJ 5XOHV

     ,GHDV ZLWK SRWHQWLDOO\ KLJK VLJQLILFDQFH LQ SURGXFW LPSDFW 1RW REYLRXV QR SULRUL DUW EXW DYRLG VHDUFK ([SHULPHQWDO WHVWLQJ QRW DOZD\V QHFHVVDU\ 3DWHQW LV QRW D SDSHU RQO\ SHRSOH ZKR FRQWULEXWHG WR WKH LGHDV TXDOLILHV IRU DQ LQYHQWRU

     3URWHFW &RPSDQ\ ,3 FRQW

     3URWHFW RWKHUV? ,3

     9 9 9 9 9 9

     1RW EULQJ ,3 VRXUFH FRGHV IURP SUHYLRXV MRE %H FDUHIXO ZKHQ XVLQJ SXEOLF GRPDLQ FRGH 1R SXEOLF GRPDLQ FRGH LQ SURGXFW 'RQ?W DVNKLUH RWKHU FRPSDQLHV? FRQILGHQWLDO LQIRUPDWLRQ 1R LOOHJDO FRS\ RI VRIWZDUH %H FDUHIXO RQ FRS\ ULJKW EH FDUHIXO LQ XVLQJ RWKHU?V FRQWHQW

     6XPPDU\$ )HZ 7LSV

     6WD\ PRWLYDWHG $OZD\V DVN 3ZKDW?V QHZ" )RFXVHG RQ VPDOO LGHDV

     9

     3ODQQLQJ ? GDLO\ ZHHNO\ PRQWKO\

     %XW NHHS WKH WKHVLV LQ PLQG %XLOG D 3EXGG\ V\VWHP 3DWLHQFH

     &RQFOXVLRQ

     6WULYLQJ WR DQWLFLSDWH SHRSOH?V QHHGV UHVXOWV LQ JUHDW LGHDV DQG WKH ZRUOG?V EHVW SURGXFWV :DNH XS HYHU\ GD\ ZLWK D IHHOLQJ RI SDVVLRQ IRU WKH GLIIHUHQFH WHFKQRORJ\ ZLOO PDNH LQ SHRSOH?V OLYHV

     5HVHDUFK LV

     7KH %HVW 5HVHDUFK &XOWXUH LV

     %LOO *DWHV

TXT由“文库宝”下载:http://www.mozhua.net/wenkubao

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com