DOC

11210141-document-2010-02-16-6920356-0-documentatia-atribuire

By Keith Hayes,2014-07-12 20:07
8 views 0
11210141-document-2010-02-16-6920356-0-documentatia-atribuire

    DIRECTIA GENERALA ACHIZITII PUBLICE

Nr................../ ...............................

     APROB,

     MINISTRU

    ELENA GABRIELA UDREA

     DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

    A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICA PRIVIND LUCRARILE

    PENTRU PROIECTAREA, REALIZAREA, INSTALAREA SI INTRETINEREA

    INDICATOARELOR DE ORIENTARE ŞI INFORMARE, IN VEDEREA

    DEZVOLTARII SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND RUTE

    CULTURALE, ARII PROTEJATE, MONUMENTE IMPORTANTE DIN PUNCT

    DE VEDERE AL CIRCULAŢIEI TURISTICE

Prezentul document contine 42 de pagini si cuprinde: fisa de date a achizitiei, caietul de

    sarcini, formulare si contractul de lucrări.

     1

AVIZAT:

    DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI

     ADMINISTRATIV

     DIRECTOR GENERAL

     ALINA IOANA DINCA

    DIRECTIA DEZVOLTARE SI RELATII

     INTERNATIONALE

     DIRECTOR

     OCTAVIAN ARSENE

     DIRECTIA GENERALA JURIDICA

     DIRECTOR GENERAL

     MIHAI CALOTA

     DIRECTIA GENERALA ACHIZITII PUBLICE

     DIRECTOR GENERAL

     BOGDAN RAILEANU

     2

    CUPRINS

SECŢIUNEA FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA FORMULARE

SECŢIUNEA MODEL CONTRACT DE LUCRARI

     3

SECŢIUNEA

= FIŞA DE DATE A ACHIZITIEI =

4

    FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

    Adresă: Strada Apolodor, Nr.17, Latura Nord

    Localitate: Bucuresti Cod poştal: Ţara: România

     050741

    Persoana de contact: Bogdan Raileanu Telefon: 037.211.1551 E-mail: bogdan.raileanu@yahoo.com Fax: 037.211.1445

    I.2. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII

     CONTRACTANTE

    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului Servicii publice centrale

    Autoritatea contractantă nu achiziţionează în numele altei autorităţi contractante

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la sediul Ministerul Dezvoltarii Regionale si

    Turismului din Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucuresti Tel: 037.211.1551, Fax: 037.211.1445

     Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor este Consiliul Naţional de Soluţionare a

    Contestaţiilor

    Adresă: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 Cod poştal: 030084 Localitate: Bucureşti Ţara: România E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.3104641

     Fax: 021.3104642 Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari: 08.03.2010

I.3.SURSA DE FINANŢARE - Fonduri bugetare

II: OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea lucrarilor pentru semnalizare, proiectarea,

    executia, montarea si intretinerea indicatoarelor de informare si orientare, in vederea dezvoltarii

    sistemului informational privind rute culturale, arii protejate, monumente importante din punct de

    vedere al circulaţiei turistice pentru un numar de 1215 obiective turistice care trebuie semnalizate.

II.1) DESCRIERE

    II.2.) DENUMIRE CONTRAT: Achizitionarea lucrarilor pentru semnalizarea, proiectarea,

    executia, montarea si intretinerea indicatoarelor de informare si orientare, in vederea dezvoltarii

    sistemului informational privind rute culturale, arii protejate, monumente importante din punct de vedere al circulaţiei turistice.

Locul desfasurarii: Zone cu resurse turistice

    II. 3.) CONTRACT DE LUCRARI

    Cod CPV: 45233290-8 „Instalare de indicatoare rutiere”

     45259000-7 „Reparare si intretinerea echipamentelor”

     71242000-6 „Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor” Valoarea estimata: 847.675 Euro (fara TVA), echivalent a aproximativ 3.645.000 lei.

II. 4.) FINALIZAREA PROCEDURII

    Procedura se finalizează prin contract de achiziţie publică

     5

II. 5.) DURATA CONTRACTULUI: Data limita previzionata a contractului este de la semnarea

    contractului pâna la 01 decembrie 2010, ofertantul castigator obligandu-se sa asigure intretinerea indicatoarelor pana la 31 decembrie 2010. In cazul in care situatia din teren o cere, contractul se

    poate prelungi si dupa data previzionata, dar fara depasirea plafonului valoric anuntat. II.6.) Contractul nu este divizat pe loturi.

     II.7.) Nu sunt acceptate oferte alternative.

    III. PROCEDURA SELECTATĂ licitatie deschisa

III.1) Nu există etapă finală de licitaţie electronică

IV. Legislaţia aplicată:

    1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de

    achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de

    concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

    atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

    34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune

    de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi

    completările ulterioare.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

    V.1) SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI Se solicită declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 Formular A Se solicită declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Formular B

V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITAŢII PROFESIONALE

    (INREGISTRARE)

    Pentru persoane juridice/fizice române:

    Certificat constatator, in original sau copie legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe

    langă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că:

    - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;

    - nu sunt inscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura

    insolvenţei, cu modificările ulterioare, sau că societatea se află in incapacitate de plată. Pentru persoane juridice /fizice străine:

    - documente edificatoare care să dovedească o formă de inregistrare ca persoană juridică

    sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesională, in conformitate cu prevederile

    legale din ţara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie

    legalizată, anexandu-se şi traducerea in limba română)

    V. 3.) SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

     Se solicita declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.

     Se va completa si depune, in original, Formularul D din Sectiunea Formulare. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimi 3 ani rezultand din activitatea corespunzatoare obiectului

    procedurii trebuie sa fie egala sau mai mare de 1.000.000 Euro, echivalent a aproximativ

    4.300.000 Lei.

    Nota: In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai

    putin de 3 ani, cifra de afaceri se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.

     6

V.4.) CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

     Se solicita lista principalelor lucrari similare efectuate in ultimii 5 ani, continand valori,

    perioade, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati si prezentarea unui contract de lucrari anterior finalizat ce reprezinta din punct de vedere valoric

    suma de minim 250.000 Euro, echivalent a aproximativ 1.075.000 Lei sau prezentarea a trei

    contracte anterioare finalizatea caror suma cumulata sa fie de minim 420.000 Euro, echivalent a aproximativ 1.806.000 Lei. Lucrarile efectuate se confirma prin prezentarea de recomandari din

    partea autoritatii sau a clientului privat beneficiar.

    Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare. Se va anexa cel putin o recomandare emisa de beneficiari, la care se face referire in formularul F,

    in original sau copie.

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine capacitate tehnica pentru instalare formata din cel putin

    doua truse de montaj care trebuie sa cuprinda cel putin:

    - camion multifunctional tip unimog (utilaj similar) dotat cu brat retractabil si sfredel hidraulic de

    dimensiuni 300*200mm pentru gaurile de montaj stalpi de sustinere; - remorca pentru ciment si agregate;

    - mijloc de transport echipa de instalare si sculele necesare;

    - personal calificat demonstrat prin declaratie pe proprie raspundere.

V.5) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII

     a) Se vor prezenta, în copie legalizată, documente care atestă ca au implementat si au fost

    certificate de auditor tert sistemelor de management al calitatii conform ISO 9001 şi respectiv de

    mediu conform ISO 14001 la ofertant si producător, precum si certificat pentru Sistemul de Management pentru Sănătatea şi Securitatea muncii OHSAS 18001 sau echivalent.

    b) b) Agrement tehnic şi Aviz tehnic pentru indicatoare, emis de instituţiile abilitate din România.

    Agrementul tehnic prezentat se refera explicit la indicatoarele rutiere cu dubla bordurare si bordurare continua pe contur (inchise la colturi).

     c) Agrement tehnic şi Aviz tehnic pentru folia reflectorizantă folosită pentru confecţionarea

    indicatoarelor, emis de instituţiile abilitate din România;

    Avand in vedere ca termenul de realizare a proiectului este relativ scurt, Agrementele tehnice

    trebuie sa aiba valabilitate la data depunerii documentatiei de atribuire. Nu sunt admise documente care sa ateste ca agrementul tehnic este in curs de obtinere.

     d) Certificat de atestare tehnică acordat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din

    România pentru execuţia lucrărilor de semnalizare rutieră verticală;

     e) Acordul producătorului foliei reflectorizante - în original - pentru tipul de folie reflectrizantă solicitat, din care să reiasă că producătorul foliei va asigura folia reflectorizantă necesară pentru

    producerea indicatoarelor solicitate în prezenta documentaţie;

     f) Certificat de atestare pentru proiectarea lucrărilor de semnalizare rutieră verticală. Toate documentele care se vor prezenta in copie vor fi marcate cu mentiunea „CONFORM CU

    ORIGINALUL”.

    VI. PREZENTAREA OFERTEI

    VI.1) LIMBA DE REDACTARE a ofertei este româna.

    VI.2) PERIOADA DE VALABILITATE a ofertei este de 90 zile de la data deschiderii ofertelor, pana in cea de-a 90-a zi inclusiv.

     7

VI.3) DOCUMENTELE DE INSCRIERE la procedură sunt:

     1. Cerere de participare la procedură (cerere tip Formularul C din Secţiunea Formulare)

     In original.

     2. Imputernicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să

     angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

     (Formularul E din Secţiunea Formulare) in original

    Imputernicirea va fi insoţită de o copie a actului de identitate a persoanei imputernicite.

     3. Certificatul de inregistrare in copie

    VI.4) SE SOLICITA GARANTIE DE PARTICIPARE: depusa sub forma de scrisoare bancara

    in valoare de 16.950 Euro, echivalent a aproximativ 72.885 lei, valabila 90 de zile de la data

    deschiderii ofertelor.

    VI.5) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

    Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrarilor care urmează a fi realizate cu cerinţele prevazute in Caietul de sarcini.

    Ofertantul trebuie să prezinte:

    - un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute in Caietul de sarcini

    prin care să demonstreze corespondenţa acestora prezentate in propunerea

    tehnică, cu specificaţiile solicitate;

     - alte documente solicitate prin Caietul de sarcini.

    VI.6) MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

     Ofertantul trebuie să prezinte un formular de ofertă, conform Formularului G din Secţiunea

    formulare.

    Preţul include valoarea cheltuielilor aferente lucrarilor pentru realizarea indicatoarelor de informare

    şi orientare, în vederea dezvoltarii sistemului informational privind rute culturale, arii protejate,

    monumente importante din punct de vedere al circulaţiei turistice.

Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin următoarele

    informaţii: preţurile unitare precum si orice alte elemente de natură financiară sau comercială care

    sunt necesare pentru evaluarea ofertei.

    VI.7) MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI.

     Oferta şi documentele care insoţesc oferta se vor depune la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din Strada Apolodor, Nr.17, Latura Nord, registratura. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2010 ORA - 10.00

    Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta: Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor de

    calificare, în original şi o copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala

    originalul.

    Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate si

    stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi corespunzător să

    angajeze ofertantul în contract.

    Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate

    de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

    Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

    Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:

    Documentele de calificare, în original şi copie, se vor prezenta în plicuri închise şi sigilate, pe care

    se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE

    CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE.

     8

Propunerea tehnică, în original şi copie, se va prezenta în plicuri închise şi sigilate, pe care se va

    scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL,

    respectiv COPIE.

    Propunerea financiară, în original şi copie, se va prezenta în plicuri închise şi sigilate, pe care se va

    scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ

    ORIGINAL, respectiv COPIE.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Autoritatii contractante şi cu inscripţia “A NU SE

    DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 15.03.2010, Ora: 12.00 si cu adresa si numele ofertantului

    pentru a putea fi returnate nedeschise in cazul in care sunt depuse la o alta adresa sau sunt depuse

    dupa data si ora limita depunerii ofertelor.

    Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de înscriere la procedură si scrisoarea de

    garantie de participare, în original, în plic nesigilat.

    VI.8) POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICARII OFERTEI Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta,

    după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la

    procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare,

    cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor

    legale.

    Autoritatea contractantă nu-şi asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă

    decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de participare. Oferta care este primită de către autoritatea

    contractanta, după expirarea termenului limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

VI.9) DESCHIDEREA OFERTELOR

    DATA: 15.03.2010 ORA 12.00

    LOCUL DESCHIDERII: Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului din Strada Apolodor, Nr.17, Latura Nord, sala de consiliu.

    Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere:

    Fiecare ofertant va putea fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de o singură persoană, pe baza imputernicirii de participare la procedura.

    Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanţilor, a însoţitorilor acestora, care prin comportamentul lor impiedica buna desfasurare a procedurii.

    VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE al contractului va fi in mod exclusiv pretul cel mai scazut, calculat in functie de totalul preturilor unitare oferite conform tabelului din Caietul de

    sarcini.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

    VIII.1) SE SOLICITA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, prin scrisoare de garantie bancara sau retineri succesive din facturile

    achitate.

VIII.2) AJUSTAREA PREŢULUI

    Nu se accepta ajustarea pretului.

     9

    IX. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CÂŞTIGĂTOR

    În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de

    achizitie publica în condiţiile de bază impuse prin documentaţia de atribuire, în termenul prevăzut, la preţul de atribuire, de neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract, acesta

    va pierde garanţia de participare depusă şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii

    contractului de achiziţie.

    Înştiinţarea, motivată, se va face în scris de către persoana juridică achizitoare şi, după caz, de

    ofertantul câştigător.

X. PRECIZĂRI FINALE

    Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor

    prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din

    partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau

    legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com