DOC

zmlenebilmesine

By Warren Lee,2014-05-21 07:24
54 views 0
zmlenebilmesine

    TEK YAPI ÖLÇEĞĠNDE RÖLÖVE, RESTĠTÜSYON VE RESTORASYON

    PROJELERĠ

    TEKNĠK ġARTNAMESĠ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1.

3386 ve 5226 sayılı Yasalar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

    Koruma Yasası kapsamında belirlenen sit alanları ve koruma alanlarında Yüksek

    Kurul İlke Kararları, Koruma Bölge Kurulu Kararları ve koruma amaçlı imar planları

    veya imar planları doğrultusunda tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıkları ile

    yapının yakın çevre bağlantıları, ada-parsel ilişkileri, peyzaj ve mimari öğeleri ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının

    sağlanmasına ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon (onarım ve

    yenileme gibi çeşitli müdahaleleri tanımlayan) projeleri ile mühendislik dallarında

    yapılması gereken her türlü projenin elde edilmesidir.

HEDEFLER VE ĠLKELER

MADDE 2.

Tarihi ve mimari önemi olan veya çevreye uyumlu, yapıları koruyarak, onararak,

    düzelterek çevrenin mimari niteliğinin yükseltilmesi,

Korunması gerekli yapıların restorasyon ilkelerine bağlı olarak onarımlarının

    sağlanmasıdır.

HĠZMET TANIMLARI VE PROJE DÜZENLEME ESASLARI

MADDE 3.

PROJE TEKNĠĞĠ:

3.1 Rölöve

Yapı veya yapı gruplarının mevcut durumunu belirten rapor ve/veya ölçekli çizimlerle

    anlatımıdır.

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları da, eserin mimari tanımını, yapım tekniğini,

    kullanılan malzeme cinsini, süsleme elemanlarına ilişkin mevcut durum tanımlarını,

    taşıyıcı eleman sorunlarını, yapısal bozulmaları, deformasyonları ve esere yapılan

    müdahaleleri içeren rapor ve eserin mevcut durumunun ölçekli çizimlerle anlatımı ve

    belgelenmesidir.

Rölöveler yapıyı ve konstrüksiyonu tam olarak anlatacak şekilde plan, kesit ve

    görünüşleri kapsamalıdır. Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri

    plan üzerine işaretlenir. Rölövelerde malzeme türleri ve mimari bileşenlerin korunma

     1

durumları açıklamalarla belirtilir. Bezemelerle ilgili fotoğraf ve ayrıntılı çizimler

    dosyada yer alır.

    Tarih kitaplarından, arşiv belgelerinden, özel monografilerden ve gözlemlerden yararlanılarak derlenen bilgiler ışığında tarihi yapının dokusunun daha iyi kavranıp

    anlaşılması mümkün olur. Binanın daha önce yapılmış rölöveleri, eski fotoğrafları,

    yöreyle ilgili hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının

    kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler de sağladıkları

    bilgilerle bazı karmaşık noktaların çözümlenebilmesine olanak sağlarlar. Bozulma süreçlerinin ve malzemelerin incelenmesi sonrasında derlenen bilgilerle yapılacak

    restorasyonu yönlendirecek temel veriler derlenmiş olur.

Bu bilgiler ışığında onarım olasılıkları tartışılır ve çabalar binalar mümkün olduğu

    kadar yıkılmadan ve en az müdahaleyle koruma ilkesine uygun öneri geliştirme üze-rinde yoğunlaşır.

Rölövenin yapılış amacı onun çizim tekniğini, çalışma ölçeğini etkiler. Bir sokak

    üzerinde yer alan binaların genel görünümünü, plan ve kütle özelliklerini anlatacak

    bir rölövenin 1/200 ölçekli olması yeterlidir. 1/100 ölçekteki bir rölöve çalışması

    yeniden kullanım projeleri için uygun olabilir. Restorasyona yönelik rölöveler ise 1/50

    ölçekli olur ve 1/20 ve daha büyük ölçekli plan, kesit ve görünüşlerle desteklenir.

Çizim Teknikleri:

Yapının her katı için bir plan çizilir. Ara katlar olduğunda ek çizimlerle bu mekanların

    da anlatımı sağlanır. Plan yatay düzlemi döşemenin 90-100 cm üstünden geçecek şekilde alınır. Eğer karmaşık bir yapılar gurubunun planı birlikte çizilecekse, yaklaşık

    aynı seviyede olan mekanları ifade edecek şekilde yatay düzlem aşağı yukarı

    hareket ettirilerek geçirilir, görünüş ve kesitler üzerine plan düzlemleri işaretlenir.

    Planlar belli kat düzenlerine göre (bodrum, zemin vb. gibi) veya kotları verilerek adlandırılır. Eğrisel örtü izdüşümleri kesik çizgilerle gösterilir. Beşik veya sivri tonoz

    izdüşümlerinin profilleri, dayandıkları duvarla 90 derece oluşturacak şekilde

    yatırılarak çizilir.

Tavan izdüşümleri, kesik çizgilerle veya noktalarla gösterilir. Eğer planla karışması

    istenmiyorsa, tavan izdüşümleri ayrı çizilir. Planın geçtiği düzlem üstünde yer alan

    öğeler de kesik çizgilerle veya noktalarla belirtilir. Kesik çizgiler yok olan,

    görülemeyen öğelerin anlatımı için de kullanılır; bir sütun dizisinin yok olan kaidelerine ait izlerin yerlerinin belirtilmesi veya kalınlığı ölçülemeyen fakat mevcut

    diğer duvarlara dayanılarak sınırı tahmin edilen bir duvarın doğrultusunu göstermek

    için kullanılabilir. Girilemeyen, ölçülemeyen mekanlara girilemedi, ölçülemedi açıklaması konur. Tahmine dayalı çizimler kesin olmadığını belirten bir not veya (?)

    konularak açıklanır.

Bütün görünüşler, cephelere paralel düzlem üzerinden dik bakılarak projeksiyonla

    çizilmelidir. Duvarları kırık çizgiler üzerine oturan yapılarda, genel görünüşün yanı

    sıra, her yüzeyin açılımı çizilir.

     2

Kesitler yapının bütün özelliklerini anlatacak biçimde, değişik özelliklere sahip

    mekanlardan, iki yöne bakacak şekilde geçirilir. Kesitlerin geçtikleri yönler ve bakış

    doğrultuları plan üzerine harf veya numara ile işlenir.

    Bezemeler ve özel ayrıntılar gerçeğe daha yakın ölçülerde, 1/10-1/5-1/2 veya 1/1 ölçekli olarak çizilir. Yazıt, kabartma gibi özel ayrıntıların mulajları alınır.

    Plan, kesit ve cepheler üzerinde alınan tüm ölçüler, kotlar düzenli bir biçimde gösterilir. Ölçülerin kolay anlaşılabilir biçimde ve iç mekanlar köşegen ölçülerle

    tanımlanarak verilmeleri önemlidir.

Yapının yapım tekniğini, özel mekan düzenini, strüktürel tasarımını daha iyi

    açıklayabilmek amacıyla gerektiğinde izometrik perspektiflerden yararlanılır.

Her paftanın sağ alt yanına yapının ve paftanın adının yazılması, bir anahtar şema

    yardımıyla çizimin yapının hangi seviyesine, cephesine vb. ait olduğunun

    gösterilmesi, ölçeğinin, hazırlanış tarihinin, kimler tarafından yapıldığının ve

    çizildiğinin belirtilmesi gerekir.

Fotoğrafla Belgeleme:

Rölöveler yapının veya yapılar gurubunun genel konum ve ayrıntılarını açık bir

    biçimde gösteren fotoğraflarla desteklenir. Çizimler bir yapının bezeme ayrıntılarını,

    renklerini, genel etkisini anlatmakta yeterli olmaz. Bu nedenle ölçek, yer, yön ve

    tarih belirten işaret ve yazılar konularak çekilen fotoğraflar rölöveyi destekleyen

    önemli belgelerdir. Hasar görmüş yapıların genel durum ve ayrıntılarının anlatımı

    için de fotoğraflar yardımcı olur.

Fotoğraflar bütün mekanları ve önemli ayrıntıları kapsayacak sayıda olmalı,

    çekimlerin yakın plandan, cepheye paralel yapılmasına özen gösterilmelidir.

    Genelden ayrıntıya giden bir düzende dizilerek bir albüm oluşturulur. Sıra numarası

    verilen fotoğrafların çekildikleri yerler ilgili çizim paftaları üzerine işlenir. Negatifler,

    üzerine tarih yazılan ve sıra numarası verilen koruma poşetlerine yerleştirilir ve

    tekrar başvurulması gerektiğinde kolayca ulaşılacak biçimde saklanır.

Analiz ÇalıĢmaları:

Yapıdaki bozulmalar saptanır; plan, kesit ve görünüşler üzerine işlenen hasarların

    genel değerlendirmesi sonucu müdahale türleri ve yerleri konusunda karar verilir.

    ? Hasar ve bozulmaların rölöveler üzerine iĢlenmesi: Çatlaklar, oyuklar,

    yüzey kaybına uğramış taşlar, çiçeklenmeler, ot, ağaç gibi bitkiler, biyolojik

    bozulmalar, kirlenmeler paftalar üzerine işlenerek müdahale öncesindeki

    durum grafik olarak anlatılır. Bu paftalar renkli veya siyah-beyaz tekniğiyle

    hazırlanabilir. Her paftanın bir lejantı olması gerekir. Eğer sonradan yapılan

    ve korunması gerekli olmayan ekler varsa bunlar rölöve paftalarına işlenir ve

    Koruma Kurulunun onayı alındıktan sonra kaldırılır. Yapının özgün

    ayrıntılarını örten eklerin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan veriler

    fotoğrafla belgelenir ve ölçekli çizimleri yapılır.

     3

3.2 Restitüsyon

Rölöve analizi, tarihi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda;

    dönemler itibariyle değişikliğe uğramış, eklenmiş, kısmen yıkılmış veya yok olmuş

    öğelerin ve/veya yapıların ilk tasarımlarındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarını

    belirten rapor/belge ile ölçekli çizimlerle anlatımıdır.

Bu bilimsel ve zorunlu bir çalışmadır. Parçaların tekrar birleştirilmeleri söz konu-su

    olmasa da bu şekildeki restitüsyon çalışmaları, bir eserin özgün tasarımını

    açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların daha iyi kavranabilmesini

    sağlamak için yapılır.

Restitüsyon projesi hazırlanırken, yapı üzerindeki izlerden, korunmuş kısımlardan,

    benzer yapılardan yararlanılarak, yıkılmış, boyutu değiştirilmiş veya içi doldurulmuş

    açıklıkların, pencere veya kapıların çizimlerle yeniden eski düzeninde ifade edilmesi

    mümkün olur.

İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler, veriler

    değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1. Dönem restitüsyonu, 2.

    Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.

Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler, bina üzerinde bulunan yazıtlar, değişik

    onarım tarihleri hakkında önemli verilerdir. Ancak bu onarımların plan, kesit ve görünüşler üzerinde ayırt edilerek belirtilmesi için binanın dikkatle incelenmesi,

    yapım tekniği ve üslup benzerliği/farklılığı gösteren bölgelerin saptanması ve analizi

    gerekir. Bu çalışma sonucunda belirlenen yapım ve onarım evreleri farklı renk ve

    taramalarla gösterilir. Çizimin sağ alt köşesine yerleştirilen bir lejantla özgün yapı,

    tarihlenebilen diğer yapım evreleri değişik gösterimlerle belirtilir. Yapım tekniği,

    üslubu nedeniyle farklı olduğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler, değişik

    dönemlere ait ekler, bunlara ilişkin olası tarihler belirtilerek gösterilir.

Yapı hakkında mimari konumu, kontur ve gabarisi v.b. gibi özgün şeklini tanımla-

    maya veri oluşturacak temel bilgilerin sağlanamaması durumunda, restitüsyon

    çalışmalarının çizim veya maket olarak kalması, (gelecek kuşakları yanıltıcı ve

    gerçeğine aykırı bir bina yaratmamak için) uygulamaya konulmaması gerekir.

3.3 Restorasyon

Yapının mevcut durumunun belgelenmesinden sonra, sorunların saptanarak

    potansiyel ve yeni kullanım olanaklarının araştırılması, onarıma yönelik temel

    yaklaşım ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi ile yeni kullanımın gerektirdiği

    müdahalelerin rapor, ölçülü ve ölçekli çizimlerle aktarımıdır.

    Uygulamanın doğru yürütülebilmesi amacıyla her öğe için seçilen müdahale biçiminin paftalar üzerinde (plan-kesit-görünüşler) açıkça belirtilmesi gerekir. Grup

    koşullarına uygun olarak hazırlanan 1/50 ölçekli proje 1/20 sistem detayları ve 1/10,

    1/5 ve 1/1 ölçekli gerekli nokta detayları uygulamada kullanılacak malzeme ve tekniklerin belirtildiği raporla birlikte kurula sunulur.

     4

Paftalarda çalışmanın yapıldığı tarih ve projenin oluşumuna katkıda bulunan mimar

    ve diğer uzmanlık dallarına ait kişilerin adları yer almalıdır. Önerilen müdahaleler

    restorasyon paftalarına bir lejantla işlenir. Yapının onarım sonrasında alacağı

    durumu daha iyi açıklamak ve çevresiyle ilişkisini göstermek amacıyla, restorasyon

    projesine ek olarak normal ve aksonometrik perspektifler ile maketlerden yararlanılır.

Restorasyon projesi genellikle, yalnız strüktürün sağlamlaştırılması ve uygulanacak

    teknolojilerin belirtilmesiyle kalmaz, tarihi yapının yeniden kullanılmasıyla ilgili

    önerileri de içerir. Verilmesi istenen işlevin yapıya uyarlanabilirliği araştırılır ve

    yeniden kullanım projesinin eserin kütlesel ve mekansal özelliklerini bozacak ekler,

    değişimler getirmemesine dikkat edilir. Restorasyonda önemli olan yapının

    korunmasıdır, yeniden kullanım bir araçtır. (Venedik Tüzüğü Madde:5)

Yeni işlev verilen binalarda çağdaş kullanımla ilgili servis mekanlarının bina içine

    yerleştirilmesi, yapının deprem koşullarına uygun hale getirilmesi, yangına karşı

    önlem alınması, sakatların binaya girebilmeleri için engellerin kaldırılması gibi

    konular proje aşamasında çözülmelidir.

Yapının teşhir –tanzim ve dekorasyonuna ilişkin projeler restorasyon projesi

    kapsamında elde edilir.

    Restorasyon Teknikleri

Kültür varlıklarının korunmasındaki temel yaklaşım sürekli bakımlarının

    sağlanmasıdır. Restorasyon uygulamalarına geçmeden önce yapılan araştırmalar

    ve belgeleme çalışmaları binanın ayrıntılı olarak tanınmasını sağlar. Ön araştırmalar

    sonucunda elde edilen bilgiler hasar nedenlerini ortadan kaldıracak veya etkilerini

    azaltacak koruma tekniklerinin seçilerek uygulanmasına temel oluşturur. Bu

    teknikler;

    ? Sağlamlaştırma

    ? Bütünleme

    ? Yenileme

    ? Yeniden yapma

    ? Temizleme

    ? Taşıma

Çoğu kez bir kültür varlığının restorasyonu için yukarıda sıralanan tekniklerin birkaçı

    bir arada uygulanır. Bilimsel restorasyonda olabildiğince az müdahaleyle, kültür

    varlığının tarihi belge ve estetik değerinin korunması amaçlanır. Onarım sırasında

    yapılan müdahalelerin derecesi, sağlamlaştırmadan yeniden yapıma doğru artar.

    Koruma açısından en uygunu sağlamlaştırmayla yetinmektedir.

    ? Sağlamlaştırma

    -Kültür varlığının yapıldığı malzemelerin sağlamlaştırılması

     -Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması

     -Çemberleme, bağlantı çubukları-gergi uygulaması

     5

    ? Bütünleme (Reintegrasyon)

Bir bölümü hasar görmüş, yada yok olmuş yapı ve öğeleri ilk tasarımlarındaki

    bütünlüğe kavuşturacak biçimde geleneksel ya da çağdaş malzeme

    kullanılarak tamamlama işlemine bütünleme-reintegrasyon denir. Bütünleme ancak gerçek yapısal verilere ya da belgelere dayandırıldığında

    kabul edilebilen bir uygulamadır.

    ? Yenileme (Renovasyon-Rehabilitasyon)

Zamanla değişen yaşam biçimi ve ona bağlı isteklerle işlevini yitirmiş tarihi

    yapıların farklı bir işleve uyarlanması ya da işlevleri devam eden, ancak

    konfor koşulları eskiyerek standart altı kalan tarihi yapıların

    güncelleştirilmesidir.

    Çevresel özellikleri nedeniyle korunması istenen yapıların yeniden

    kullanımlarında, yeni işlevin dış görünümü bozmadan gerçekleştirilmesi arzu

    edilir. Bu binaların kurtarılması için tek ekonomik yol olan yeniden kullanım

    sırasında, iç düzenlemede daha esnek uygulamalara gidilmesi söz

    konusudur. Yangın, bakımsızlık nedeniyle döşeme ve tavanlarını yitirmiş ve

    ilk tasarıma ait yeterli veri bulunmayan 2. gurup yapılarda, yeni bir iç

    düzenleme yapılmasına izin verilebilir. Çok önemli mimari öğeler, plan ve iç

    mekan değerlerine sahip olan 1.grup yapılarda ise yeni kullanıma elverişli,

    serbest iç düzenlemeler uygulanmaktan çok tarihi mekanların anısını

    sürdüren düzenlemelere gidilmesi doğrudur.

    ? Yeniden Yapım (Rekonstrüksiyon)

    Tümüyle yıkılmış, yok olmuş, ya da çok harap durumda olan bir kültür

    varlığının veya sitin elde bulunan belgelere dayanılarak yeniden yapılmasıdır.

    Bu ancak özel durumlarda kabul edilen bir uygulamadır. Yeni yapı, yerine

    yapıldığı kültür varlığının tarihi dokusuna, özgün malzeme ve işçiliğine sahip

    değildir. Bir kopya, tarihi yapının kütle ve mekanlarını ancak biçimsel olarak

    canlandırabilir, kültür varlığının yerini alamaz. Bu nedenle yeniden yapımda doğru ve yeterli bir restitüsyon araştırması ve

    buna dayalı restitüsyon projesinin temel alınması gerekir. Ayrıca gelecek

    kuşaklar açısından yapının yeniden yapıldığı tarih de (rekonstrüksüyon tarihi)

    cephesindeki bir plaket üzerinde belirlenmelidir.

    ? Temizleme

    Kültür varlığının ve kentsel sitlerin genel etkisini bozan, tarihi ve estetik değer

    taşımayan (muhdes) eklerden arındırılmasıdır. Kaldırılacak eklerle ilgili karar verme yetkisi Koruma Kurullarına aittir.

    Kaldırılması istenen yapısal ekler farklı bir gösterimle plan, kesit ve görünüş

    rölöve paftalarına işlenir ve temizlik sonrası durum öneri proje olarak kurula

    sunulur. Yetkili kuruldan onay alındıktan sonra ekler kaldırılabilir. Temizleme

    işleminden önce ve işlem sırasında fotografik belgeleme yapılmalıdır.

     6

    ? Taşıma

    Genel olarak bir kültür varlığının yerinde korunması temel prensiptir. Ancak,

    başkaca bir alternatifin kesin olarak bulunamadığı ve yüksek kamu çıkarı

    bulunan çok önemli Bayındırlık etkinlikleri, jeolojik yapı ya da doğal afetler bir

    kültür varlığının ya da tarihi yerleşmenin bulunduğu yerde korunmasını

    zorlaştırabilir, olanaksız kılabilir. Bu durumda kültür varlığı ya da yerleşmenin

    önceden belirlenen uygun bir konuma taşınarak orada yaşamını sürdürmesi

    gerekebilir.

    Taşıma işlemi, kültür varlığının boyutlarına, malzemesine ve yapım tekniğine

    göre çeşitli tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

MADDE 4- RÖLÖVE HĠZMETLERĠ

    Rölöve Hizmetleri Oranı Rölöve Analiz Raporu (Sorunlar)………….……………. % 15 Kesin Proje………………………………………………………. % 25 Rölöve Çizimleri……………………..………………… ……….% 30 Detaylar………………………………………………………….. % 20 İhale dosyası ……………………………………………………. % 5 Orijinal teslimi…………………………………………………… % 5 Toplam…………………………………………………………… %100

    4.1 Mevcut Durumun Belgelenmesi ve Vaziyet Planı (Ön Proje)

    ? Vaziyet Planı

    Yapının yakın çevresiyle bağlantısı, yapı-parsel, ada-parsel ilişkisi, girişler, trafik düzenlemesi, peyzaj ve mimari öğelerin mevcut durumunu gösterir belgeleme.

    ? Yapısal (Fiziki) Durum Belirlemesi.

    ? Tarihsel ve Tipolojik Araştırma.

    1. Plan ve cephe tipolojisi ile raporu, cephe özellikleri, mimari elemanlara ait

    özelliklerin nitelikli dönem yapıları ile karşılaştırmalı şematik çizimlerle

    anlatılması

    2. Çalışılan yapıda korumayı sağlayan faktörler.

4.2. Rölöve

    Yapının rölövesi, ölçülü ve malzeme tanımlı, bozulmalar vb. gösterimlerin yer

    aldığı paftalar halinde hazırlanacaktır.

    a) 1/100 ölçekli Vaziyet Planı, iki kesit ve iki görünüş.

Parselde ve komşu parsellerde yer alan yapılar, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe

    duvarı, döşeme malzemesi vb.her türlü öğe, kotlar, yol yapı ilişkileri işlenecektir.

     7

    b) Kat Planları

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    c) Çatı Planı

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    d) Görünüşler

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    e) En az iki kesit,

Birbirine dik ve biri merdivenden geçmek kaydıyla, Bakanlığın gerekli görmesi

    halinde ikiden fazla ve 1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak

    hazırlanacaktır.

    f) En az iki, Bakanlığın gerekli görmesi halinde ikiden fazla yerden geçirilen ve

    yapısal sistem ile malzemeyi tanımlamayı amaçlayan sistem detayı.

    Görünüş 1/20, Plan 1/20, Kesit 1/20 olarak hazırlanacaktır.

    g) Pencere, kapı, ocak, dolap, niş, saçak, taşıyıcı sistem süsleme elemanları vb.

    yapı öğelerinden tipik olanlarına ilişkin sistem ve nokta mimari detayları.

Detayların ölçekleri 1/10, 1/5 ve 1/1 dir. Yerleri ve sayısı Bakanlık tarafından yer

    tesliminde tutanakta ve daha sonra projenin gelişim sürecinde başka detaylara

    ihtiyaç duyulursa idarece belirlenip yükleniciden istenebilecektir.

4.3. Rölöve Analiz Raporu

    a) Yapının oluşumunu sağlayan ekonomik, sosyal kültürel ve tarihi etkenler ile

    özgün kullanımına ilişkin bilgiler ve bu konuda ulaşılabilen belgeler,

    kaynaklar (fotoğraf, resim, tapu kaydı )

    b) Yapının mimari tanımı (Yapının çevresi ile ilişkisi, konumu, açık ve kapalı

    mekanların mimari tanımı, işlev tanımı, mimari elemanları vb.)

    c) Yapım tekniği ve malzeme kullanımı, (temel, yatay ve düşey taşıyıcı

    elemanlar, dolgu elemanları, yatay ve düşey kaplama elemanları, örtü

    malzemeleri ve tekniği, süsleme elemanlarına ilişkin mevcut durum

    tanımları).

    d) Yapıda yaşayan nüfusun sosyo-kültürel, ekonomik yapısına ilişkin bilgiler,

     8

    4.4 Sorunlar (Mevcut fiziki durum değerlendirmesi)

    a) Yapısal bozulmalar, deformasyonlar ve dağılımları, Temel sorunları, yatay

    ve düşey yönde taşıyıcı sistem sorunları, dolgu malzemesinin sorunları,

    cephe elemanları sorunları, cephe kaplama ve üst örtü malzemesine ait

    sorunlar, cephe mimari süslemelere ve yapı malzemesine ait sorunların

    tespiti, nedenleri,

    b) Kullanım (Aşırı yüklenme, terk edilme vb.) sonucu oluşan bozulmalar ve

    dağılımları.

    c) Dış fiziksel etkenler (rüzgar, kar, yağmur, güneş, don, yer altı suyu vb.)

    sonucu oluşan bozulmalar ve dağılımları.

    d) Malzeme sorunları; yapıdaki mevcut malzemelerin durumu ile korumaya

    yönelik müdahale yönteminin belirlenmesi ve yeni önerilecek malzemenin

    tespiti için yapılması gerekli olan malzeme laboratuar analizlerinin verilmesi.

    MADDE 5 - RESTĠTÜSYON PROJESĠ HĠZMETLERĠ

    Restitüsyon Projesi Hizmetleri Oranı Kaynak Araştırması ve Karşılaştırmalı Çalışma Raporu...… % 20 Ön Proje………………………………………………………… % 30 Restitüsyon Projesi ……………………………………… % 30 Detaylar..................................................................................% 15

    Orijinallerin Teslimi……………………………………………….% 5 Toplam %100

    5.1. Restitüsyon Projesi

    Restitüsyon çalışmaları 1/50 ölçekte yapılacaktır.

    a) Kat Planları 1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.

    b) Çatı Planı 1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.

    c) Tüm cepheler 1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.

    d) En az iki kesit 1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.

    e) Detaylar;1/10, 1/5 ve 1/20 ölçeğinde hazırlanacaktır.

    5.2.Restitüsyon Raporu (Kaynak Araştırması ve Karşılaştırmalı Çalışma

    Raporu)

Yapının geçirdiği dönemlere ait değişmişliklerin (ekler, yok olan mimari elemanlar

    kapatılan-açılan kapılar, pencereler, izler vb.) siyah-beyaz grafik veya renkli anlatımla ifade edilmesi.

Yapının geçirdiği değişikliklerin (ekler, yok olan mimari elemanlar vb.) her döneme

    göre ayrı ayrı çizimler üzerinde restitüsyon dayanakları (yapıdan gelen izler,

    karşılaştırmalı çalışma, benzer yapı, eski fotoğraf, resim sözlü kaynak, mimari

    gereklilik vb. da belirtilerek siyah- beyaz grafik veya renkli anlatımla ifade edilmesi.

    MADDE 6- RESTORASYON PROJESĠ HĠZMETLERĠ

     9

    Restorasyon Projesi Hizmetleri Oranı Ön Proje+ Rapor ……………………………………………… % 15

    Kesin Proje…………………………………………………… % 30

    Uygulama Projesi…………………………………… % 30

    Detaylar…………………………………………………… % 15

    Orijinallerin Teslimi………………………………………. % 5

    İhale dosyası.............................. ……………………… % 5

    Toplam………………………………............................. % 100

    6.1.Restorasyon Projesi

    Keşfe esas yapıda uygulamaya yönelik olarak 1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır. Bu çalışmalara yönelik sistem detayları plan, kesit ve görünüşleri ölçülü ve malzeme

    tanımlı olarak 1/20 ölçekte hazırlanacaktır. Kontrollük teşkilatının belirlediği yerlerden

    1/10, 1/5 ve 1/1 ölçekte nokta detayları verilecektir.

İşyeri teslim tutanağında belirlenmemiş olsa da cephede özgün niteliğine göre

    yenilenmeleri zorunlu veya muhdes olan mimari elemanlar yerine, yeni getirilen öneri

    mimari elemanlara ilişkin 1/10, 1/5, 1/1 ölçekte detaylar mutlaka üretilecektir.

Yapıya getirilen müdahalelere ilişkin ana yaklaşım ve bu ana yaklaşım çerçevesinde

    cephede yapılacak müdahalelerin anlatımı (aynen korunacak elemanlar, yenilecek

    elemanlar, tamamlanacak elemanlar) projeler üzerinde gerekli referanslarla

    gösterilecektir.

    a) 1/100 ölçekli Vaziyet Planı ve iki kesit

Parselde ve komşu parsellerde yer alan yapılar, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe

    duvarı, döşeme malzemesi vb.her türlü öğe, kotlar, yol yapı ilişkileri işlenecektir.

    b) Kat Planları

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    c) Çatı Planı

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    d) Görünüşler

    1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

    e) En az iki kesit.

Birbirine dik ve biri merdivenden geçmek kaydıyla, Bakanlığın gerekli görmesi

    halinde ikiden fazla ve 1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak

    hazırlanacaktır.

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com