TXT

lang_ca

By Tiffany Russell,2014-05-31 10:36
13 views 0
lang_ca

    // Catalan language module for EVEREST // Translated by Jordi Conde i Baltrons (jordi@jordiconde.com)

    // Last updated: Apr 25, 2004

    // Fitxer en llengua catalana per a EVEREST // Traducció de: Jordi Conde i Baltrons // http://www.jordiconde.com

    //

// application menus

    &File=&Fitxer

    &View=&Visualització

    &Report=&Informe

    &Audit=A&uditoria

    Re&mote=&Remot

    Fav&orites=&Preferits

    &Information=I&nformació

    &Help=A&juda

// application menuitems

    &Audit Manager=&Administrador d'auditoria &Database Manager=A&dministrador de la base de dades

    &Change Manager=&Canvia l'administrador &Preferences=&Preferències

    E&xit=&Surt

&Search=&Cerca

    Large &Icons=&Icones grans

    &Small Icons=Ic&ones petites

    &List=&Llista

    &Details=&Detalls

    &Report Wizard=&Assistent d'informes Qu&ick Report=Informe &ràpid

    All pages=Totes les pàgines

    menu=menú

    Menu=Menú

    Report &Converter=&Conversor d'informes R&emote Report Wizard=A&ssistent remot d'informes

    &Add Report Files=&Afegeix els fitxers d'informe Add Reports from Data&base=Afegeix informes des de la &base de dades

    &Files=&Fitxers

    F&older=&Carpeta

Compare &List=&Compara la llista

    &Computers=&Ordinadors

    &Users=&Usuaris

    &Statistics Details=Detalls d'&estadístiques

    Statistics &Diagram=&Diagrama d'estadístiques

    Full &HTML Report=Informe complet en &HTML

    Remove &Computer from Audit=S&uprimeix l'ordinador de l'auditoria Remove All C&omputers from Audit=Su&primeix tots els ordinadors de l'auditoria

    &Join Lines=&Uneix aquestes línies

    D&elete Section=&Suprimeix la selecció

    Connect to &Remote Computer=&Connecta a l'ordinador remot &Monitor Remote Computers=C&ontrola els ordinadors remots &Accept Incoming Remote Connections=&Accepta les connexions entrants remotes

    &Ignore Incoming Remote Connections=&Ignora les connexions entrants remotes

    Remote Computer &Information=&Informació de l'ordinador remot Me&ssage to Remote User=&Missatge a l'usuari remot

&Browse Files=&Cerca fitxers

    &Processes=&Processos

    Screen S&hot=Capt&ura de pantalla

    &Full Size=&100%%

    &Half Size=&50%%

    Q&uarter Size=&25%%

    &Operations=&Operacions

    R&un Program=I&nicia el programa

    &Close %s=%s tan&ca

    &Turn Off=&Apaga

    &Restart=&Reinicia

    &Log Off=&Surt

&View Log=&Visualitza el registre

    &Disconnect=&Desconnexió

Add to &Favorites=&Afegeix als Preferits

    Remove from F&avorites=&Suprimeix dels Preferits &Web=&Web

    &Info Database Status=Estat de la &base de dades &What's New=&Novetats

%s &Online=%s &En línia

    &Contact=&Contacta amb l'autor

    &License=Lli&cència

    C&ommand-line Options=O&pcions de la línia de comandaments &About=&Quant a...

Preferences=Preferències

    License Agreement=Llicència

    Registration=Registre

    What's New=Novetats

// remote control

    Local=Local

    Remote=Remot

    Connect to Remote Computer=Connecta a l'ordinador remot Connect to &single computer=Connecta a un &sol ordinador Address:=Adreça:

    Scan local &network for computers=&Escanneja la xarxa local a la recerca

    d'ordinadors

    Network:=Xarxa:

    Connection Established=S'ha establert una connexió Client Connected=S'ha connectat el client Connection Refused=S'ha rebutjat la connexió Please enter command line=Introduïu la línia d'ordres Incoming Message=Missatge entrant

    To:=A:

    From:=De:

    &Send=&Envia

    &Reply=&Respon

    Run Program=Executa un programa

    Remote File Browsing=Cerca fitxer remot

    Remote Screen Shot=Captura de pantalla remota Remote Program Launch=Executa programa remot Remote Server Shutdown=Atura el servidor remot Remote Power Off=Apaga el servidor remot Remote Restart=Reinici remot del sistema Remote Log Off=Desconnexió remota

    Remote computer is currently busy. Please try again later=L'ordinador

    remot està actualment en ús. Intenteu-ho més tard Connection Type=Tipus de connexió

    Simple=Simple

    Command=Ordre

    Server Log=Registre del servidor

C&lear=Es&borra

// remote monitor

    &Columns=&Columnes

    Remote Monitor=Monitor remot

    Connect to &Remote Computers=Connecta a &ordinadors remots &Remove from List=&Suprimeix de la llista Address=Adreça

    Pending=En curs

    Busy=Ocupat

    OS=Sistema Operatiu

    Idle Time=Temps mort

    Mem. Total=Memòria total

    Mem. Free=Memòria lliure

    Disk Total=Espai total en el disc

    Disk Free=Espai lliure en el disc

    Active Window=Finestra activa

    Screen Shot=Captura de pantalla

    Save Screen Shot=Desa la captura de pantalla JPEG files=Arxius JPEG

    Save &As=&Anomena i desa...

    Date Modified=Data de l'última modificació Browse=Cerca

// remote report

    &New=&Nou

    N&ew=N&ou

    &Delete=&Suprimeix

    &Select All=S&el?lecciona-ho tot

    &Clear All=Suprimeix-ho &tot

    Command sent=S'ha enviat l'ordre

    Welcome to the Remote Report wizard=Benvinguts a l'Assistent d'Informes

    Remot!

    This wizard will help you to create report files of remote computers.=Aquest assistent us ajudarà a crear fitxers d'informes o

    ordinadors remots.

    Remote computers=Ordinadors remots

    Please choose the computers you want to have report of:=Trieu els

    ordinadors dels quals en volgueu obtenir un informe: Report output=Sortida de l'informe

    Please enter reports file name and reports folder:=Introduïu el nom

    del fitxer d'informes i de la carpeta d'informes: Save to &file=&Desa al fitxer

    &Send in e-mail=&Envia per correu electrònic

// remote processes

    &End Process=&Finalitza el procés

    Are you sure you want to end '%s'?=Esteu segur que voleu finalitzar: '%s'?

// winsock errors

    Remote computer cannot be found=No s'ha trobat l'ordinador remot Connection timed out=S'ha esgotat el temps de connexió Remote computer name cannot be resolved=No es pot resoldre el nom de l'ordinador remot

// info database status

    Info Database Status=Informe de l'estat de la base de dades Motherboards=Placa mare

    Hard Disk Drives=Unitats de disc dur

    Optical Drives=Discos òptics

    Video Adapters=Targetes gràfiques

    Monitors=Monitors

// database manager

    Database Manager=Administrador de la base de dades

    %d reports=%d informes

    %d computers=%d ordinadors

    %d users=%d usuaris

    %d days old=%d dies

    %d reports selected=%d informes seleccionats

    &Refresh=&Actualitza

    Show &Outdated Reports=&Mostra els informes obsolets &Insert Report Files to Database=&Insereix els fitxers d'informe a la base de dades

    &Export Selected Reports=&Exporta els informes seleccionats &Delete Selected Reports=&Suprimeix els informes seleccionats Delete &Outdated Reports=&Suprimeix els informes obsolets Switch &RComplete Field to Yes=&Canvia tot el camp a Sí Do you want to insert '%s' file to database?=Voleu inserir el fitxer '%s' a la base de dades?

    Do you want to insert %d report files to database?=Voleu inserir els fitxers de l'informe %d a la base de dades?

    outdated=obsolet

    Lines=Línies

    Reports=Informes

    Inserting report file to database=S'està inserint el fitxer d'informe a la base de dades

    Exporting report from database=S'està exportant l'informe des de la base de dades

    Deleting report from database=S'està suprimint l'informe de la base dades

    Insert Report Files to Database=Insereix els fitxers d'informe a la base de dades

    &Use file name instead of computer name=&Utilitza el nom de l'arxiu en comptes del nom de l'ordinador

    &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Insereix només les línies utilitzades per les Estadístiques de l'auditoria &Show grid lines=&Mostra línies quadriculars

// change manager

    Change Manager=Canvia l'administrador

    &Start=&Inicia

    Checking for changes=S'estan revisant els canvis

    Full List=Llista completa

    Value Before=Valor anterior

    Value After=Valor posterior

    Added=Afegit

    Removed=Suprimits

    Changed=Canviat

    %d events=%d esdeveniments

    Load reports from:=Carrega els informes des de:

    &Folder (CSV report files):=&Carpeta (fitxers d'informe CSV): Filter=Filtratge

    Filter By Date=Filtratge per data

    Filter By Component=Filtratge per components

    &List all events=Fes una &llista de tots els esdeveniments List events occured in the past &days:=Fes una llista dels esdeveniments que han tingut lloc els darrers &dies:

    List events occured in the following date &interval:= Fes una llista dels esdeveniments que &han tingut lloc en l'interval de temps següent: HW Components=Components HW

    SW Components=Components SW

    DMI Components=Components DMI

    Displaying changes=S'estan visualitzant els canvis

// report converter

Report Converter=Conversor d'informe

    Destination=Destí

    Add &Files=Afegeix &fitxers

Add F&older=Afegeix &carpeta

    &Remove=&Suprimeix

    &Destination folder:=&Carpeta de destí:

    Type of converted &reports:=&Tipus d'informes convertits: Converting report file=S'està convertint el fitxer d'informe

// hints

    Double-click to open file properties window=Feu doble clic per veure les propietats del fitxer

    Double-click to browse share=Feu doble clic per veure la distribució de xarxa

    Double-click to modify user/group settings=Feu doble clic per modificar la configuració d'usuari/grup

    Double-click to open display properties window=Feu doble clic para accedir a las propietats de pantalla

    Double-click to open multimedia properties window=Feu doble clic per accedir a les propietats multimèdia

    Double-click to open game controller properties window=Feu doble clic per accedir a les propietats del controlador de jocs

    Double-click to open network connections window=Feu doble clic per accedir a la configuració de les propietats de xarxa

    Double-click to run DirectX Diagnostics=Feu doble clic per executar els diagnòstics DirectX

    Double-click to open printers window=Feu doble clic per accedir a la configuració d'impressores

    Double-click to modify task properties=Feu doble clic per configurar les propietats de tasques

    Double-click to uninstall program=Feu doble clic per desinstal?lar el programa

    Double-click to launch Control Panel applet=Feu doble clic per iniciar el Tauler de Control

    Double-click to empty recycle bin=Feu doble clic per buidar la Paperera Double-click to edit system file=Feu doble clic per editar els fitxers del sistema

    Double-click to browse folder=Feu doble clic per explorar la carpeta Double-click to open event properties window=Feu doble clic per accedir a les propietasts d'esdeveniments

    Double-click to open ODBC properties window=Feu doble clic per accedir a la configuració ODBC

    Double-click to open statistics details window=Feu doble clic per obtenir el detall de les estadístiques

    Double-click to browse URL=Feu doble clic per accedir a l'URL

// init

Loading Icons=S'estan carregant les icones

    Loading Driver=S'estan carregant els controladors

    Loading Data=S'estan carregant les dades

    Reading MSR Data=Lectura de l'MSR

    Loading BIOS Content=S'està carregant el contingut de la BIOS Scanning SMART Devices=S'estan analitzant els perifèrics SMART Scanning Windows Devices=S'estan analitzant els perifèrics de Windows Scanning PCI Devices=S'estan analitzant els perifèrics PCI Measuring CPU Speed=S'està mesurant la velocitat del processador Updating Windows Devices=S'estan actualitzant els dispositius de Windows

// internet update

    This program will be restarted to complete the update=S'ha de reiniciar el programa per completar l'actualització

    NetUpdate is finished=S'ha completat NetUpdate

    Query NetUpdate information=Verificar l'estat de NetUpdate This software is up to date=Aquest programa ja està actualitzat Cannot complete the update=No s'ha pogut completar l'actualització %d KB downloaded=%d Kb. baixats

    %d of %d KB=%d / %d Kb.

    Connecting to the Internet=S'està connectant a Internet Starting Internet download session=S'està iniciant la descàrrega des d'Internet

    Connecting to NetUpdate server=S'està connectant al servidor NetUpdate Downloading NetUpdate information=S'està baixant la informació NetUpdate

    Query NetUpdate variants=S'estan verificant les variants NetUpdate No variants found=No s'hi ha trobat cap variant

    New version of %s found=S'ha trobat una nova versió de %s Do you want to upgrade to it=Voleu actualitzar a aquesta versió? Question=Pregunta

    Ready to update=Preparat per a l'actualització

    old=antic

    new=nou

    Variant=Variant

    Local Folder=Carpeta local

    bytes/s=bits/seg

    KB/s=Kb/seg

    MB/s=Mb/seg

    MPixel/s=MPixel/s

    MTexel/s=MTexel/s

    Mbit/s=Mbit/s

    Software Update=Actualització del programari

Downloading %s=%s baixant

    Update Description=Descripció de l'actualització

    Update Comment=Comentari associat a l'actualització

    Update Type=Tipus d'actualització

    Product Description=Descripció del producte

    Product Copyright=Copyright del producte

    Product Comment=Comentari associat al producte

    Preview version - Only for testing purposes=Versió de prova. Només per a usos de test

    Beta release=Versió beta

    Final release=Versió final

// report wizard

    Report wizard=Assistent d'informes

    Remote Report wizard=Assistent d'informes remot

    Quick Report=Informe ràpid

    Remote Report=Informe remot

    Command-line=Línia d'ordres

    &Back=&Enrere

    &Next=E&ndavant

    Cancel=Cancel?la

    &Load=&Obre

    &Save=&Desa

    &Finish=&Finalitza

    Welcome to the Report wizard=Benvinguts a l'assistent d'informes This wizard will help you to create a report of your computer.=Aquest assistent us ajudarà a crear un informe sobre el vostre ordinador. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Després de finalitzar l'assistent podeu imprimir l'informe, desar-lo o enviar-lo per correu electrònic.

    Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Intenteu de minimitzar la informació que voleu incloure en l'informe per evitar que sigui excessivament gran.

    You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Podeu ajudar-ne al desenvolupament tot enviant fitxers d'informe de diversos ordinadors a l'autor:

    To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Per assegurar-vos que no heu inclòs cap mena d'informació personal o confidencial en els informes enviats a l'autor, trieu el perfil anomenat "Pàgines sobre Hardware".

    Report Profiles=Perfil de l'informe

    Please choose a desired report layout profile:=Trieu el perfil que

desitgeu per a l'informe:

    &All pages=&Totes les pàgines

    Sys&tem Summary only=Només &resum del Sistema &Hardware-related pages=Pàgines relatives al &maquinari &Software-related pages=Pàgi&nes relatives al programari B&enchmark pages=Pàgines d'a&valuació del rendiment Pages required for a&udit=Pàginas necessàries per a l'a&uditoria &Custom selection=Sele&cció personalitzada

    &Load from file:=O&bre:

    Custom Report Profile=Perfil d'informe personalitzat Please select the pages you want to include in the report:=Seleccioneu

    les pàgines que desitgeu incloure en l'informe: Report format=Format de l'informe

    Please choose a desired report format:=Trieu el format desitjat per

    a l'informe:

    Plain &Text=Format de &text simple

    &Database=&Base de dades

    Submit Report=Envia l'informe

    Report saved to '%s'=L'informe s'ha desat a '%s' Processing=S'està processant

    Transferring=S'està transferint

    Done=Fet

    Error=Error

    Generating report=S'està generant un informe Saving report=S'està desant l'informe

    Preparing MHTML code=S'està preparant el codi MHTML Generating MHTML code=S'està generant el codi MHTML Removing MHTML temp files=S'estan suprimint els fitxers MHTML temporals

    %d of %d=%d de %d

    &Close=&Tanca

    &Stop=A&tura

    &Registration Request=Sol?licitud de &registre Opening report file '%s'=S'està obrint l'informe '%s' Homepage=Pàgina Web

    Report Type=Tipus d'informe

    Generator=Generador

    Computer Type=Tipus d'ordinador

    Date=Data

    Time=Hora

    %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d

    cilindres, %d capçals, %d sectors per pista, %d bytes per sector Load Report Profile=Carrega el perfil d'informe Save Report Profile=Desa el perfil d'informe %s report files=%s informe de fitxers

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com