TXT

lang_dk

By Andrea Burns,2014-05-31 10:37
22 views 0
lang_dk

    // Danish language module for EVEREST // Translated by Jorgen Larsen (info@penquin.dk)

    // Last updated: Apr 25, 2004

// Finder du nogen fejl i denne oversættelse, er du velkommen

    // til at kontake mig på min e-mail, også hvis du finder

    // sproglige formuleringer du mener kan forbedres.

// application menus

    &File=&Fil

    &View=&Vis

    &Report=&Rapport

    &Audit=R&evison

    Re&mote=&Fjern

    Fav&orites=F&avoritter

    &Information=&Information

    &Help=&Hjælp

// application menuitems

    &Audit Manager=&Revisions Håndtering &Database Manager=&Database Håndtering &Change Manager=&Ændre Håndtering &Preferences=&Indstillinger

    E&xit=&Afslut

&Search=&Søg

    Large &Icons=S&tore Ikoner

    &Small Icons=S&må Ikoner

    &List=&Vis Almindelig

    &Details=&Detailler

    &Report Wizard=&Rapport Assistent Qu&ick Report=&Hurtig Rapport

    All pages=Alle Sider

    menu=Menu

    Menu=Menu

    Report &Converter=Rapport &Konverter R&emote Report Wizard=&Fjern Rapport Wizard

    &Add Report Files=&Tilføj Rapport Filer Add Reports from Data&base=Til&føj Rapporter fra Database

    &Files=F&iler

    F&older=&Bibliotek

    Compare &List=&Sammenlign Liste

&Computers=&PC'er

    &Users=&Brugere

    &Statistics Details=St&atistiske Detailler Statistics &Diagram=Statistik &Diagram

    Full &HTML Report=Fuld &HTML Rapport

    Remove &Computer from Audit=Fjern PC fra &Revision Remove All C&omputers from Audit=Fjern A&lle PC'er fra Revision

    &Join Lines=&Forbind Linier

    D&elete Section=&Slet Sektion

    Connect to &Remote Computer=Forbind til fjern P&C &Monitor Remote Computers=&Overvåg Fjern PC'er &Accept Incoming Remote Connections=Acceptér indg&ående Fjern

    Forbindelser

    &Ignore Incoming Remote Connections=&Ignorér indgående Fjern

    Forbindelser

    Remote Computer &Information=Fjern PC In&formation Me&ssage to Remote User=&Besked til Fjern Bruger

&Browse Files=&Gennemse Filer

    &Processes=&Processer

    Screen S&hot=Skærm &dump

    &Full Size=F&uld Størrelse

    &Half Size=&Halv Størrelse

    Q&uarter Size=&Kvart Størrelse

    &Operations=T&ransaktioner

    R&un Program=S&tart Program

    &Close %s=&Luk %s

    &Turn Off=&Luk Ned

    &Restart=&Gensstart

    &Log Off=A&fmeld

&View Log=&Vis Log

    &Disconnect=&Afbryd

    Add to &Favorites=&Tilføj til favoritter Remove from F&avorites=&Fjern fra Favoritter &Web=&Web

    &Info Database Status=&Informations Database Status &What's New=&Hvad er der af Nyt?

%s &Online=%s &Online

&Contact=&Kontakt

    &License=Li&cens

    C&ommand-line Options=&Kommando linie Valg &About=O&m

Preferences=Indstillinger

    License Agreement=Licens Aftale

    Registration=Registrering

    What's New=Hvad er der af nyt

// remote control

    Local=Lokal

    Remote=Fjern

    Connect to Remote Computer=Forbind til Fjern PC Connect to &single computer=Forbind til &Enkelt PC Address:=Adresse:

    Scan local &network for computers=&Skan lokalt netværk for PC'er

    Network:=Nætværk:

    Connection Established=Forbindelse Oprettet Client Connected=Klient Forbundet

    Connection Refused=Forbindelse Afslået Please enter command line=Indtast Kommandolinie Incoming Message=Indgående Besked

    To:=Til:

    From:=Fra:

    &Send=&Send

    &Reply=S&var

    Run Program=Start Programm

    Remote File Browsing=Søg Filer på Fjern Server Remote Screen Shot=Screenshot på Fjern Server Remote Program Launch=Programstart på Fjern Server Remote Server Shutdown=Luk Fjern Server Ned Remote Power Off=Frakobl Fjern Server Remote Restart=Genstart Fjern Server

    Remote Log Off=Log ud af Fjern Server Remote computer is currently busy. Please try again later=Fjern PC

    er optaget. Prøv igen senere

    Connection Type=Forbindelses Type

    Simple=Simpel

    Command=Kommando

    Server Log=Server Log

    C&lear=&Ryd

// remote monitor

&Columns=&Kolonner

    Remote Monitor=Fjern Monitor Connect to &Remote Computers=F&orbind til Fjern PC'er

    &Remove from List=&Fjern fra Liste Address=Adresse

    Pending=Forhandler

    Busy=Optaget

    OS=OS

    Idle Time=Tomgangs Tid

    Mem. Total=Total Hukommelse Mem. Free=Fri Hukommelse

    Disk Total=Total Disk

    Disk Free=Fri Disk

    Active Window=Aktivt vindue Screen Shot=Screen Dump

    Save Screen Shot=Gem Screen Dump JPEG files=JPEG filer

    Save &As=&Gem Som

    Date Modified=Ændret Dato

    Browse=Gennemse

// remote report

    &New=&Ny

    N&ew=N&y

    &Delete=&Slet

    &Select All=&Vælg Alt

    &Clear All=&Ryd Alt

    Command sent=Sendte Kommandoer Welcome to the Remote Report wizard=Velkommen til Fjern Rapport

    Wizard'en!

    This wizard will help you to create report files of remote

    computers.=Denne wizard vil hjælpe dig med at oprette rapport filer

    fra fjern PC'er.

    Remote computers=Fjern PC'er Please choose the computers you want to have report of:=Vælg de PC'er

    du vil have en rapport om:

    Report output=Rapport visning Please enter reports file name and reports folder:=Indtast rapport

    filens navn og bibliotek:

    Save to &file=&Gem til fil

    &Send in e-mail=&Send som e-post

// remote processes

    &End Process=&Afslut proces

    Are you sure you want to end '%s'?=Er du sikker på at du vil afslutte: '%s'?

// winsock errors

    Remote computer cannot be found=Fjern PC kan ikke findes Connection timed out=Forbindelsen er gået i time out Remote computer name cannot be resolved=Fjern PC navn kan ikke afgøres

// info database status

    Info Database Status=Info om Database Status

    Motherboards=Motherboards

    Hard Disk Drives=Hard Diske

    Optical Drives=Optiske drev

    Video Adapters=Videokort

    Monitors=Monitorer

// database manager

    Database Manager=Database Håndtering

    %d reports=%d rapporter

    %d computers=%d PC'er

    %d users=%d brugere

    %d days old=%d dage gammel

    %d reports selected=%d rapport valgt

    &Refresh=&Opdatér

    Show &Outdated Reports=&Vis gamle Rapporter

    &Insert Report Files to Database=&Indsæt Rapport Filer i Database &Export Selected Reports=&Eksportér Valgte Rapporter &Delete Selected Reports=&Slet Valgte Rapporter

    Delete &Outdated Reports=S&let gamle Rapporter

    Switch &RComplete Field to Yes=Skift &RComplete Felt til Ja Do you want to insert '%s' file to database?=Vil du indsætte '%s' i database?

    Do you want to insert %d report files to database?=Vil du indsætte rapport filer i database?

    outdated=gamle

    Lines=Linier

    Reports=Rapporter

    Inserting report file to database=Indsætter rapport filer i database Exporting report from database=Eksport rapport fra database Deleting report from database=Slet rapport fra database

    Insert Report Files to Database=Indsæt Rapport Filer i Database &Use file name instead of computer name=&Brug fil navn i stedet for PC-navn

&Only insert the lines used by Audit Statistics=&Indsæt kun linier brugt

    af Revisions Statistikker

    &Show grid lines=&Vis gitterlinier

// change manager

    Change Manager=Ændre Håndtering

    &Start=&Start

    Checking for changes=Check for ændringer Full List=Fuld Liste

    Value Before=Tidligere Værdi

    Value After=Senere Værdi

    Added=Tilføjede

    Removed=Fjernede

    Changed=Ændret

    %d events=%d begivenheder

    Load reports from:=Hent rapporter fra: &Folder (CSV report files):=&Bibliotek (CSV rapport filer):

    Filter=Filter

    Filter By Date=Filtrér På Dato

    Filter By Component=Filtrér På Komponent &List all events=&Vis alle begivenheder List events occured in the past &days:=Vis begivenheder indtruffet de

    sidste &dage:

    List events occured in the following date &interval:=Vis begivenheder

    indtruffet i følgende dato &interval: HW Components=HW komponenter

    SW Components=SW komponenter

    DMI Components=DMI komponenter

    Displaying changes=Vis ændringer

// report converter

Report Converter=Rapport Konverter

    Destination=Destination

    Add &Files=&Tilføj Filer

    Add F&older=T&ilføj Bibliotek

    &Remove=&Fjern

    &Destination folder:=&Destinations bibliotek: Type of converted &reports:=Type på konverterede &rapporter:

    Converting report file=Konverterer rapport fil

// hints

    Double-click to open file properties window=Dobbelt klik for at åbne

    vindue med fil egenskaber

    Double-click to browse share=Dobblet klik for at gennemse delte drev Double-click to modify user/group settings=Dobbelt klik for at ændre bruger/gruppe opsætninger

    Double-click to open display properties window=Dobbelt klik for at åbne vindue med visnings egenskaber

    Double-click to open multimedia properties window=Dobblet klik for at åbne vindue med multimedie egenskaber

    Double-click to open game controller properties window=Dobblet klik for at åbne vindue med spil kontrol egenskaber

    Double-click to open network connections window=Dobbelt klik for at åbne vindue med netværks egenskaber

    Double-click to run DirectX Diagnostics=Dobbelt klik for at starte DirectX Diagnose

    Double-click to open printers window=Dobbelt klik for at åbne vindue med printere

    Double-click to modify task properties=Dobbelt klik for at ændre opgave egenskaber

    Double-click to uninstall program=Dobbelt klik for at afinstallere programmet

    Double-click to launch Control Panel applet=Dobbelt klik for at åbne Kontrol Panel

    Double-click to empty recycle bin=Dobbelt klik for at tømme affaldskurv Double-click to edit system file=Dobbelt klik for at redigere system fil

    Double-click to browse folder=Dobbelt klik for at gennemse bibliotek Double-click to open event properties window=Dobbelt klik for at åbne vindue med egenskaber

    Double-click to open ODBC properties window=Dobbelt klik for at åbne vindue med ODBC egenskaber

    Double-click to open statistics details window=Dobbelt klik for at åbne vindue med statistik detailler

    Double-click to browse URL=Dobbelt klik for at gennemse URL

// init

    Loading Icons=Indlæser Iconer

    Loading Driver=Indlæser Driver

    Loading Data=Indlæser Data

    Reading MSR Data=Læser MSR Data

    Loading BIOS Content=Indlæser BIOS Indhold

    Scanning SMART Devices=Skanner SMART Enheder

    Scanning Windows Devices=Skanner Windows Enheder

    Scanning PCI Devices=Skanner PCI Enheder

    Measuring CPU Speed=Måler CPU Hastighed

    Updating Windows Devices=Opdaterer Windows Enheder

// internet update

    This program will be restarted to complete the update=Dette program genstartes for at fuldføre opdateringen

    NetUpdate is finished=NetOpdatering er slut

    Query NetUpdate information=Forespørg på NetOpdatering information This software is up to date=Denne software er opdateret Cannot complete the update=Kan ikke færdiggøre opdateringen %d KB downloaded=%d KB hentet

    %d of %d KB=%d / %d KB

    Connecting to the Internet=Forbinder til Internettet Starting Internet download session=Starter Internet session med filhentning

    Connecting to NetUpdate server=Forbinder til Opdaterings server Downloading NetUpdate information=Henter NetOpdaterings information Query NetUpdate variants=Forespørg på NetOpdaterings varianter No variants found=Ingen varianter fundet

    New version of %s found=Ny version af %s er fundet Do you want to upgrade to it=Vil du opdatere

    Question=Spørgsmål

    Ready to update=Klar til opdatering

    old=gammel

    new=ny

    Variant=Varianter

    Local Folder=Lokalt Bibliotek

    bytes/s=bytes/s

    KB/s=KB/s

    MB/s=MB/s

    MPixel/s=MPixel/s

    MTexel/s=MTexel/s

    Mbit/s=Mbit/s

    Software Update=Software Opdatering

    Downloading %s=%s Hentet

    Update Description=Beskrivelse af opdatering

    Update Comment=Opdaterings Kommentarer

    Update Type=Tilstand

    Product Description=Produkt Beskrivelse

    Product Copyright=Produkt Copyright

    Product Comment=Produkt Kommentarer

    Preview version - Only for testing purposes=Prøve version - Kun til test

    Beta release=Beta version

    Final release=Endelig version

// report wizard

    Report wizard=Rapport assistent

    Remote Report wizard=Fjern Rapport Wizard

    Quick Report=Hurtig rapport

    Remote Report=Fjern Rapport

    Command-line=Kommandolinie

    &Back=Til&bage

    &Next=N&æste

    Cancel=Afbryd

    &Load=&Hent

    &Save=&Gem

    &Finish=Af&slut

    Welcome to the Report wizard=Velkommen til rapport assistent! This wizard will help you to create a report of your computer.=Denne assistent vil hjælpe dig med at oprette en rapport på din PC. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Efter færdiggørelse af rapporten, kan du udskrive den, gemme den som fil eller sende den som e-post.

    Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Prøv at minimere de informationer du vælger at inkludere i rapporten, for at undgå at generere meget store rapporter.

    You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Du kan hjælpe udviklerne ved at sende rapport filer til forfatteren:

    To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=For at være sikker på at du ikke sender fortrolige informationer i rapporten til forfatteren, skal du vælge profilen: "Hardware relaterede sider"

    Report Profiles=Rapport Profiler

    Please choose a desired report layout profile:=Vælg det ønskede rapport layout:

    &All pages=&Alle sider

    Sys&tem Summary only=&Kun System relaterede

    &Hardware-related pages=&Hardware relaterede sider

    &Software-related pages=&Software relaterede sider

    B&enchmark pages=B&enchmark sider

    Pages required for a&udit=S&ider beregnet for kontrol

    &Custom selection=&Tilrettet valg

    &Load from file:=He&nt fra fil:

    Custom Report Profile=Tilrettet Rapport Profil

    Please select the pages you want to include in the report:=Vælg siderne du vil inkludere i rapporten:

Report format=Rapport format

    Please choose a desired report format:=Vælg det ønskede rapport format:

    Plain &Text=&Ren Tekst

    &Database=&Database

    Submit Report=Indsend rapport

    Report saved to '%s'=Rapport gemmes til: '%s' Processing=Arbejder

    Transferring=Overfører

    Done=Færdig

    Error=Fejl

    Generating report=Genererer rapport

    Saving report=Gemmer rapport

    Preparing MHTML code=Forbereder MHTML kode Generating MHTML code=Genererer MHTML kode Removing MHTML temp files=Fjerner temporære MHTML filer %d of %d=%d / %d

    &Close=&Luk

    &Stop=&Stop

    &Registration Request=&Registrerings Anmodning Opening report file '%s'=Åben rapport fil: '%s' Homepage=Hjemmeside

    Report Type=Rapport Type

    Generator=Generator

    Computer Type=PC type

    Date=Dato

    Time=Tid

    %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d

    cylindre, %d hoveder, %d sektorer pr spor, %d bytes pr sektor

    Load Report Profile=Hent Rapport Profil Save Report Profile=Gem Rapport Profil

    %s report files=%s rapport filer

    %s archives=%s arkiv

    All files=Alle filer

    Report files=Rapport filer

    Report of <%s>=Rapport af: <%s>

    Physical Drive=Fysisk Drev

    Report has been inserted into a database. Report output is not

    visible.=Rapporten er indsat i en database. Visning er ikke synlig.

    Warning: Error occured during report generation process=Advarsel: Der

    er opstået en fejl under generering af rapporten Save To File=Gem Til Fil

    Send In E-mail=Gem i E-post

    Print Preview=Se Udskrift

    Print=Udskriv

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com