TXT

lang_al

By Elsie Webb,2014-05-31 10:35
10 views 0
lang_al

// Albanian language module for EVEREST

    // Translated by Fatmir Raka (fatmir.raka@coatings.basf.org) // Last updated: Apr 25, 2004

    //

    // Pëshkak të mungesës së gjuhës së standardizuar në informatikë jam

    përpjekur

    // të bëj një përkthim sa më të përshtatshëm. Se sa ia kam arritë qëllimit

    // gjykoni vet. Nëse gjeni gabime apo keni diçka për të shtuar, ndryshuar

    // apo çka do diçka tjetër, mos nguroni lajmrohuni në adresën <<

    fatmir.raka@coatings.basf.org >>

// application menus

    &File=&Skedari

    &View=&Pamja

    &Report=&Raporti

    &Audit=&Kontrolli

    Re&mote=I &largët

    Fav&orites=&Favoritët

    &Information=&Informatat

    &Help=&Ndihmë

// application menuitems

    &Audit Manager=&Mengjeri i auditimit

    &Database Manager=Menagjeri i &datotekës

    &Change Manager=Menagjeri i &ndryshimeve

    &Preferences=Opci&onet

    E&xit=Për&fundo

&Search=&Kërko

    Large &Icons=&Simbolet e mëdha

    &Small Icons=Simbolet e &vogëla

    &List=&Listë

    &Details=&Detalisht

&Report Wizard=&Asistenti i raportit

    Qu&ick Report=Raport i &shpejtë

    All pages=Të gjitha faqet

    menu=meny

    Menu=Meny

    Report &Converter=Konvertuesi i &Raportit

    R&emote Report Wizard=Asis&tenti i raportit të largët

    &Add Report Files=&Shto skedarët e raportit Add Reports from Data&base=Shto skedarët nga &datoteka

&Files=&Skedarët

    F&older=&Follder

    Compare &List=&Krahaso listën

    &Computers=&Kompjuterët

    &Users=&Përdoruesit

    &Statistics Details=&Detalet statistike

    Statistics &Diagram=Diagrami i s&tatistikës

    Full &HTML Report=Raporti i tërësishëm &HTML

    Remove &Computer from Audit=Lar&go kompjuterin nga auditimi Remove All C&omputers from Audit=Largo të g&jithë kompjuterët nga auditimi

    &Join Lines=&Bashko rrjeshtat

    D&elete Section=&Zhlyej seksionin

    Connect to &Remote Computer=Lidhu me kompjute&rin e largët &Monitor Remote Computers=&Monitoro kompjuterin e largët &Accept Incoming Remote Connections=&Prano lidhjet e largëta hyrëse &Ignore Incoming Remote Connections=&Injoro lidhjet e largëta hyrëse

    Remote Computer &Information=&Informata rreth kopjuterit të largët Me&ssage to Remote User=Me&sazhi drejtuar përdoruesit të largët

&Browse Files=Kërko &skedarët

    &Processes=&Proceset

    Screen S&hot=Screens&hot

    &Full Size=&Pamje e plotë

    &Half Size=&Gjysmë

    Q&uarter Size=&Qerek

    &Operations=&Transakcionet

    R&un Program=S&tarto Programin

    &Close %s=&Mbylle %s

    &Turn Off=Ç'&kyq

    &Restart=&Ristarto

    &Log Off=Ç'&lajmërohu

&View Log=&Trego protokolin

    &Disconnect=&Ndërpre lidhjen

Add to &Favorites=Shto tek &favoritët

    Remove from F&avorites=&Zhlyeje nga favoritët

    &Web=&Web

    &Info Database Status=Statuti &informativ i datotekës &What's New=Çka ka të &re

%s &Online=%s &Online

    &Contact=&Kontaktim

    &License=Li&cenca

    C&ommand-line Options=Opcionet &në rrjeshtin komandues &About=&Rreth

Preferences=Opcionet

    License Agreement=Marrëveshjet rreth licencës Registration=Regjistrim

    What's New=Çka ka të re?

// remote control

    Local=Lokal

    Remote=I largët

    Connect to Remote Computer=Lidhu me kompjuterin e largët Connect to &single computer=Lidhu me një &kopjuteri Address:=Adresa:

    Scan local &network for computers=Kërko &rrjetin lokal për kopjuterë

    Network:=Rrjeti:

    Connection Established=Lidhja qëndron

    Client Connected=Client-i është lidhur

    Connection Refused=Refuzohet lidhja

    Please enter command line=Julutem jepni udhëzimin në rreshtin komandues

    Incoming Message=Mesazh në hyrje

    To:=Pranon:

    From:=Nga:

    &Send=&Dërgo

    &Reply=&Përgjigje

    Run Program=Starto programin

    Remote File Browsing=Kërkim skedarësh në PC të largët Remote Screen Shot=Screenshot në PC të largët Remote Program Launch=Startim programi në PC të largët Remote Server Shutdown=Çkyq Server-in e largët Remote Power Off=Çkyq PC-në e largët

    Remote Restart=Ristarto PC-në e largët

    Remote Log Off=Ç'lajmrim nga PC e largët

    Remote computer is currently busy. Please try again later=Kopmjuteri

    i largët është momentalisht i zënë. Ju lutem provoni pak më vonë.

    Connection Type=Tipi i lidhjes

    Simple=Thjeshtë

    Command=Udhëzimi

    Server Log=Protokoli i server-it

    C&lear=&Zhlyej

// remote monitor

    &Columns=&Kolonat

    Remote Monitor=Ekrani i largët

    Connect to &Remote Computers=Lidhu me kompjuterët e &largët

    &Remove from List=&Largo nga lista

    Address=Adresa

    Pending=Në pritje

    Busy=I zënë

    OS=Sistemi operativ

    Idle Time=Kohë e lirë

    Mem. Total=Gjithësejt memorje

    Mem. Free=Memorje e lirë

    Disk Total=Disku gjithësejt

    Disk Free=Disku i lirë

    Active Window=Dritarja aktive

    Screen Shot=Screenshot

    Save Screen Shot=Depono screenshot

    JPEG files=Skedar JPEG

    Save &As=&Depono si

    Date Modified=Data u ndryshua

    Browse=Kërko

// remote report

    &New=&I ri

    N&ew=I &ri

    &Delete=&Zhlyej

    &Select All=Zgjidh të &gjithë

    &Clear All=&Zhlyej të gjithë

    Command sent=Udhëzimi u dërgua

    Welcome to the Remote Report wizard=Mirë se vini tek asistenti i rrjetit

    të largët

    This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ky

    asistent do t'u ndihmojë të krijoni skedarë raporti rreth kompjuterit

    të largët

    Remote computers=Kompjuterët e largët Please choose the computers you want to have report of:=Ju lutem zgjidhni

    kompjuterët rreth të cilëve doni të bëni një raport: Report output=Dalja e raportit

    Please enter reports file name and reports folder:=Ju lutem jepeni emrin

    e skedarit dhe të follderit:

    Save to &file=&Depono në skedarë

    &Send in e-mail=&Dërgo në e-mail

// remote processes

    &End Process=&Përfundo procesin

    Are you sure you want to end '%s'?=A jeni i sigurt se doni të përfundoni: '%s'?

// winsock errors

    Remote computer cannot be found=S'mund të gjejë kompjuterin e largët Connection timed out=Lidhjes i tejkaloi afati

    Remote computer name cannot be resolved=Nuk mund të zgjedhë kompjuterin e largët

// info database status

    Info Database Status=Informatë rreth statutit të datotekës Motherboards=Pllakëza amë

    Hard Disk Drives=Disqet

    Optical Drives=Disqet optike

    Video Adapters=Adapterët grafik

    Monitors=Ekranët

// database manager

    Database Manager=Menagjeri i datotekës

    %d reports=%d raporte

    %d computers=%d kompjuter

    %d users=%d përdorues

    %d days old=%d ditë

    %d reports selected=%d raporte të zgjedhura

    &Refresh=&Fresko

    Show &Outdated Reports=&Trego raportet që kanë tejkaluar afatin &Insert Report Files to Database=&Shto skedarët e raportit në datotekë &Export Selected Reports=&Eksporto raportet e zgjedhura &Delete Selected Reports=&Zhlyej raportet e zgjedhura

    Delete &Outdated Reports=Zhlyej raportet me afat të &tejkaluar Switch &RComplete Field to Yes=Kyç fushën &RComplete në PO Do you want to insert '%s' file to database?=A dëshironi të shtoni '%s' skedarë në datotekë?

    Do you want to insert %d report files to database?=A dëshironi të shtoni '%s' skedarë raporti në datotekë?

    outdated=Kaluar afati

    Lines=Rrjeshta

    Reports=Raporte

    Inserting report file to database=Duke shtuar skedarin e raportit në datotekë

    Exporting report from database=Duke eksportuar raportin nga datoteka Deleting report from database=Duke zhlyer raportin nga datoteka

    Insert Report Files to Database=Shto skedarët e raportit në datotekë &Use file name instead of computer name=&Përdor emrin e skedarit në vend të emrit të kompjuterit

    &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Shto vetëm rrjeshta të përdorur nga statistika e auditimit

    &Show grid lines=&Trego vizat e qelizave

// change manager

    Change Manager=Menagjeri i ndryshimit

    &Start=&Starto

    Checking for changes=Kërkoj ndryshimet

    Full List=Lista e plotë

    Value Before=Vlera e mëparshme

    Value After=Vlera e ardhëshme

    Added=Të shtuar

    Removed=Të larguar

    Changed=Të ndryshuar

    %d events=%d ndodhi

    Load reports from:=Thirr raportet nga:

    &Folder (CSV report files):=&Follderi (Skedarët CSV të raporteve): Filter=Filterët

    Filter By Date=Filtro sipas datës

    Filter By Component=Filtro sipas komponenteve

    &List all events=&Trego të gjitha ndodhitë

    List events occured in the past &days:=Trego ndodhitë e &ditëve të fundit:

    List events occured in the following date &interval:=Trego ndodhitë në këtë &interval ditorë:

    HW Components=Komponentet e HW

    SW Components=Komponentet e SW

    DMI Components=Komponentet DMI

    Displaying changes=Pasqyro ndryshimet

// report converter

Report Converter=Konvertuesi i raporteve

    Destination=Caku

    Add &Files=Shto &Skedarët

    Add F&older=Shto &follderin

    &Remove=&Zhlyej

    &Destination folder:=Folderi i &cakut:

    Type of converted &reports:=Lloji i &raportit të konvertuar: Converting report file=Skedari i raportit konvertues

// hints

    Double-click to open file properties window=Kliko dyfish për të hapë vetitë e skedarit

    Double-click to browse share=Kliko dyfish për të kërkuar skedarët e përbashkët

    Double-click to modify user/group settings=Kliko dyfish për të ndryshuar vetitë e përdoruesit/grupit

    Double-click to open display properties window=Kliko dyfish për të hapur vetitë e pamjes

    Double-click to open multimedia properties window=Kliko dyfish për të hapur vetitë multimediale

    Double-click to open game controller properties window=Kliko dyfish,për të hapë vetitë e kontrolluesit të lojës

    Double-click to open network connections window=Kliko dyfish për të hapë lidhjen me rrjet

    Double-click to run DirectX Diagnostics=Kliko dyfish për të startuar diagnozën Direkt-X

    Double-click to open printers window=Kliko dyfish për të hapë vetitë e printerit

    Double-click to modify task properties=Kliko dyfish për të ndryshuar vetitë e task-ut

    Double-click to uninstall program=Kliko dyfish për të deinstaluar programin

    Double-click to launch Control Panel applet=Kliko dyfish për të startuar trarin drejtues

    Double-click to empty recycle bin=Kliko dyfish për të zbrazë shportën e mbeturinave

    Double-click to edit system file=Kliko dyfish për të korigjuar skedarin e sistemit

    Double-click to browse folder=Kliko dyfish për të kërkuar në follder Double-click to open event properties window=Kliko dyfish për të hapë vetitë e ndodhive

    Double-click to open ODBC properties window=Kliko dyfish për të hapë vetitë ODBC

    Double-click to open statistics details window=Kliko dyfish për të hapur detalet e statistikës

    Double-click to browse URL=Kliko dyfish për të kërkuar në URL

// init

    Loading Icons=Thërras ikonat...

    Loading Driver=Thërras shtytësit...

    Loading Data=Thërras të dhënat...

    Reading MSR Data=Lexoj të dhënat MSR...

    Loading BIOS Content=Thërras përmbajtjen e BIOS... Scanning SMART Devices=Kërkoj mjetet SMART... Scanning Windows Devices=Kërkoj mjetet e Windows-it... Scanning PCI Devices=Kërkoj mjetet PCI...

    Measuring CPU Speed=Mas shpejtësinë e CPU-së... Updating Windows Devices=Freskoj mjetet e Windows-it

// internet update

    This program will be restarted to complete the update=Programi do të

    ristartohet për të kompletuar update-in.

    NetUpdate is finished=NetUpdate u kry.

    Query NetUpdate information=Kërkoj NetUpdate informatat... This software is up to date=Ky software është ndër më të rinjt. Cannot complete the update=Update nuk mund të pëfundohet. %d KB downloaded=deri tani %d KB

    %d of %d KB=%d nga %d KB

    Connecting to the Internet=Lidhem me Internet... Starting Internet download session=Starto shkarkimin nga interneti...

    Connecting to NetUpdate server=Lidhem me server-in NetUpdate... Downloading NetUpdate information=Thërras informatat NetUpdate... Query NetUpdate variants=Pyes variantat NetUpdate... No variants found=Nuk gjeta ndonjë variantë.

    New version of %s found=Gjeta një verzion të ri të %s. Do you want to upgrade to it=Doni të bëni një update? Question=Pyetje

    Ready to update=Gati për update.

    old=vjetër

    new=ri

    Variant=Variantë

    Local Folder=Follder lokal

    bytes/s=Byte/s

    KB/s=KB/s

    MB/s=MB/s

    MPixel/s=MPixel/s

    MTexel/s=MTexel/s

    Mbit/s=MBit/s

    Software Update=Software Update

    Downloading %s=Shkarkoj %s

    Update Description=Përshkrimi i update-it

    Update Comment=Komentim i update-it

    Update Type=Update-Tipi

    Product Description=Përshkrim i produktit

    Product Copyright=Produkt Copyright

    Product Comment=Komentim i produktit

    Preview version - Only for testing purposes=Preview Version - Vetëm për qëllim testimi.

    Beta release=Beta Release

    Final release=Final Release

// report wizard

    Report wizard=Asistenti raportues

    Remote Report wizard=Asistenti i raportit të largët

    Quick Report=Raport i shpejtë

    Remote Report=Raporti i largët

    Command-line=Udhëzimi

    &Back=&Prapa

    &Next=&Tjetri

    Cancel=Ndërpre

    &Load=Thi&rr

    &Save=&Depono

    &Finish=&Krijo

    Welcome to the Report wizard=Mirë se erdhët tek asistenti raportues! This wizard will help you to create a report of your computer.=Ky asistent ju ndihmon të bëni një raport rreth kompjuterit tuaj. After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Pas përfundimit të këtij asistenti mund të shtypni raportin, të depononi apo të dërgoni me e-mail

    Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Ju lutem tentoni t'i reduktoni informatat të cilat dëshironi t'i shtoni në raport, me qëllim të evitimit të një raporti të gjatë.

    You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Ju mund të ndihmoni zhvillimin e programit duke i dërguar autorit raporte të kompjuterëve të ndryshëm:

    To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Për të qenë të sigurt se nuk dëshironi të dërgoni raporte me informata konfidenciale, ju duhet të zgjidhni profilin e ashtëquajtur "Faqet me ngjashmëri hardueri": Report Profiles=Profilet e raporteve

    Please choose a desired report layout profile:=Julutem zgjidhni pamjen e profilit për raportin:

    &All pages=Të gjitha &faqet

    Sys&tem Summary only=V&etëm një përmbledhje të sistemit &Hardware-related pages=Vetëm raport &Hardware-i

    &Software-related pages=Vetëm raport &Software-i

    B&enchmark pages=Faqe &krahasuese

    Pages required for a&udit=Faqet e nevojshme për k&ontrollim

&Custom selection=Selektim &vetjak

    &Load from file:=Thirr nga s&kedari:

    Custom Report Profile=Profil i zakonshëm i raportit Please select the pages you want to include in the report:=Julutem

    zgjidhni faqet të cilat doni t'i vendosni në raport: Report format=Formati i raportit

    Please choose a desired report format:=Julutem zgjidhni formatin e

    raportit:

    Plain &Text=&Teksti i plotë

    &Database=&Datoteka

    Submit Report=Dërgo raportin

    Report saved to '%s'=Raporti u deponua në '%s' Processing=Përpuno

    Transferring=Në transferim

    Done=U kry

    Error=Gabim

    Generating report=Raporti në gjenerim

    Saving report=Raporti në deponim

    Preparing MHTML code=Përgatis kodin MHTML

    Generating MHTML code=Krijoj kodin MHTML

    Removing MHTML temp files=Zhlyej skedarët MHTML ndihmës %d of %d=%d prej %d

    &Close=&Mbylle

    &Stop=&Ndërpre

    &Registration Request=&Kërkesë regjistrimi Opening report file '%s'=Hapë skedarin e raportit '%s' Homepage=Homepage

    Report Type=Lloji i raportit

    Generator=Gjeneruesi

    Computer Type=Tipi i kompjuterit

    Date=Data

    Time=Ora

    %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=%d

    Cilindra, %d Koka, %d Sektorë/Spur, %d Bytes/Sektor Load Report Profile=Thirr profilin e raportit Save Report Profile=Depono profilin e raportit %s report files=%s skedarë raporti

    %s archives=%s arkive

    All files=Të gjithë skedarët

    Report files=Skedarët e raportit

    Report of <%s>=Raporti i <%s>

    Physical Drive=Disku fizik

    Report has been inserted into a database. Report output is not visible.=Raporti u deponua në datotekë. Raporti nuk mund të pasqyrohet.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com