TXT

lang_lt

By Eric Cox,2014-05-31 10:39
10 views 0
lang_lt

// Lithuanian language module for EVEREST

    // Translated by Gvidas Kirvelis (gvidas@benefita.lt) and Saulius Kuzas

    (saulius@benefita.lt)

    // Last updated: Apr 25, 2004

// Ðis vertimas yra padarytas ið pagarbos nuostabiai programai ir jos

    kûrëjo atsidavimui.

    // Jei radote klaidø ar loginiø nesutapimø, raðykite apie jas man

    el.paðtu. gvidas@benefita.lt // Aèiû uþ supratingumà!

    //

    //

    //

    // www.benefita.lt

    //

// application menus

    &File=&Failas

    &View=&Iðdëstymas

    &Report=&Raportas

    &Audit=&Auditas

    Re&mote=&Nuotolinis

    Fav&orites=&Nuorodos

    &Information=&Informacija &Help=&Pagalba

// application menuitems

    &Audit Manager=&Audito valdymas &Database Manager=&Duomenø bazës valdymas

    &Change Manager=&Pokyèiø valdymas &Preferences=&Nustatymai

    E&xit=Ið&eiti

&Search=&Ieðkoti

    Large &Icons=&Didelës ikonëlës &Small Icons=&Maþos ikonëlës &List=&Sàraðas

    &Details=&Detalus

    &Report Wizard=&Raporto Vedlys Qu&ick Report=&Greitas raportas All pages=Visi puslapiai

    menu=meniu

    Menu=Meniu

Report &Converter=Raporto &konverteris

    R&emote Report Wizard=&Nuotolinio raporto vedlys

&Add Report Files=Ákelti raporto f&ailus

    Add Reports from Data&base=Ákelti raportus ið duomenø &bazës &Files=&Failai

    F&older=&Katalogas

    Compare &List=&Palyginimø sàraðas

    &Computers=&Kompiuteriai

    &Users=&Vartotojai

    &Statistics Details=&Statistika

    Statistics &Diagram=Statisztikos &diagrama

    Full &HTML Report=Pilnas &HTML raportas

    Remove &Computer from Audit=P&aðalinti kompiuterio duomenis ið audito Remove All C&omputers from Audit=Pað&alinti visus kompiuterius ið audito

    &Join Lines=&Sujungti linijas

    D&elete Section=&Trinti sekcijà

    Connect to &Remote Computer=Prisijungti &prie nutolusio kompiuterio &Monitor Remote Computers=Stebëti nutolusius &kompiuterius &Accept Incoming Remote Connections=Leisti prisijungti prie ðio &kompiuterio

    &Ignore Incoming Remote Connections=Neleisti prisijungti prie ðio &kompiuterio

    Remote Computer &Information=Informacija apie &nutolusá kompiuterá Me&ssage to Remote User=Siøsti þ&inutæ nutolusiam kompiuteriui

&Browse Files=&Perþiûrëti failus

    &Processes=&Vykdomi procesai

    Screen S&hot=Ekrano nuo&trauka(screenshot'as)

    &Full Size=&Per visà ekranà

    &Half Size=1/&2 ekrano

    Q&uarter Size=1/&4 ekrano

    &Operations=&Operacijos

    R&un Program=P&aleisti programà

    &Close %s=&Uþdaryti %s

    &Turn Off=I&ðjungti

    &Restart=Perk&rauti

    &Log Off=A&tsijungti

&View Log=&Perþiûrëti log'à

    &Disconnect=&Atsijungti

Add to &Favorites=Ákelti á &Favorites

    Remove from F&avorites=Iðmesti ið F&avorites &Web=&Nuorodos

&Info Database Status=&Þinomø árenginiø

    &What's New=&Kas naujo?

%s &Online=%s &Online

    &Contact=&Kontaktai

    &License=Li&cencija

    C&ommand-line Options=&Komandinës eilutës nustatymai &About=&Apie

Preferences=Nustatymai

    License Agreement=Autorinës teisës

    Registration=Registracija

    What's New=Kas naujo?

// remote control

    Local=Vietinis

    Remote=Nutolæs

    Connect to Remote Computer=Prisijungti prie nutolusio kompiuterio

    Connect to &single computer=Prisijungti tik prie vieno &kompiuterio

    Address:=Adresas:

    Scan local &network for computers=Ieðkoti kompiuteriø vietiniam

    &tinkle

    Network:=Tinklas:

    Connection Established=Susijungta

    Client Connected=Klientas prijungtas

    Connection Refused=Praðymas prisijungti atmestas Please enter command line=Áveskite komandinæ eilutæ Incoming Message=Gauta þinutë

    To:=Kam:

    From:=Nuo:

    &Send=&Siøsti

    &Reply=&Atsakyti

    Run Program=Startuoti programà

    Remote File Browsing=Kliento kompiuterio failø perþiûra Remote Screen Shot=Kliento kompiuterio Screenshot'as Remote Program Launch=Startuoti programà kliento kompiuteryje Remote Server Shutdown=Iðjungti nutolusá serverá Remote Power Off=Iðjungti kliento kompiuterá Remote Restart=Perkrauti kliento kompiuterá

    Remote Log Off=Atjungti (Log off) kliento kompiuterá Remote computer is currently busy. Please try again later=Kompiuteris,

    prie kurio jungiatës neatsako. Pabandykite vëliau Connection Type=Prisijungimo tipas

    Simple=Paprastas

    Command=Komandinis

    Server Log=Serverinis

    C&lear=I&ðvalyti

// remote monitor

    &Columns=&Stulpeliai

    Remote Monitor=Nutolæs monitorius

    Connect to &Remote Computers=Prisijungti prie &nutolusiø kompiuteriø

    &Remove from List=&Iðtrinti ið sàraðo

    Address=Adresas

    Pending=Jungiamasi

    Busy=Neatsako

    OS=Operacinë sistema

    Idle Time=Idle Time

    Mem. Total=Viso atminties

    Mem. Free=Laisva atminties

    Disk Total=Kietojo disko talpa

    Disk Free=Laisvos vietos kietàjame diske

    Active Window=Aktyvuotas langas

    Screen Shot=Screenshot'as

    Save Screen Shot=Iðsaugoti Screenshot'à

    JPEG files=JPEG failai

    Save &As=Iðsaugoti &kaip

    Date Modified=Koregavimo data

    Browse=Narðyti

// remote report

    &New=&Naujas

    N&ew=N&aujas

    &Delete=&Trinti

    &Select All=&Paþymëti viskà

    &Clear All=N&uimti visus þymëjimus

    Command sent=Komanda nusiøsta

    Welcome to the Remote Report wizard=Sveiki atvykæ á nuotolinio raporto

    vedlá!

    This wizard will help you to create report files of remote computers.=Ðis

    vedlys, padës Jums greitai sukurti nutolusiø kompiuteriø raportus.

    Remote computers=Nutolusiø kompiuteriø

    Please choose the computers you want to have report of:=Pasirinkite

kompiuterá, kurio raportà norite sukurti:

    Report output=Raporto iðsaugojimas

    Please enter reports file name and reports folder:=Áveskite raporto failo ir katalogo pavadinimus:

    Save to &file=&Iðsaugoti faile

    &Send in e-mail=Siøsti &elo. paðtu

// remote processes

    &End Process=Sustabdyti &procesà

    Are you sure you want to end '%s'?=Ar tikrai norite uþbaigti: '%s'?

// winsock errors

    Remote computer cannot be found=Nutolæs kompiuteris nerastas Connection timed out=Prisijungti nepavyko

    Remote computer name cannot be resolved=Nepavyko nustatyti nutolusio kompiuterio pavadinimo

// info database status

    Info Database Status=Þinoma irenginiø

    Motherboards=Pagrindinës plokðtës

    Hard Disk Drives=Kietieji diskai

    Optical Drives=Optiniai árenginiai

    Video Adapters=Vaizdo plokðtës

    Monitors=Monitoriai

// database manager

    Database Manager=Duomenø bazës valdymas

    %d reports=%d raportai (-ø)

    %d computers=%d kompiuteriai (-ø)

    %d users=%d vartotojai (-ø)

    %d days old=%d dienø senumo

    %d reports selected=%d paþymëti raportai

    &Refresh=&Atnaujinti

    Show &Outdated Reports=&Rodyti pasenusius raportus

    &Insert Report Files to Database=Ákelti raportø failus á &duomenø bazæ &Export Selected Reports=Exportuoti paþymëtus &raportus &Delete Selected Reports=Trinti paþymëtus &raportus

    Delete &Outdated Reports=T&rinti pasenusius raportus Switch &RComplete Field to Yes=&RComplete laukà perjungti á 'YES' padëtá

    Do you want to insert '%s' file to database?=Ar norite ákelti failà (-us) '%s' á duomenø bazæ?

    Do you want to insert %d report files to database?=Ar norite %d raporto failus ákeltiá duomenø bazæ?

outdated=pasenæs

    Lines=Eiluèiø

    Reports=Raportø

    Inserting report file to database=Raporto failai keliami á duomenø bazæ Exporting report from database=Raportas exportuojamas ið duomenø bazës Deleting report from database=Raportas trinamas ið duomenø bazës

    Insert Report Files to Database=Ákelti raporto failà á duomenø bazæ &Use file name instead of computer name=&Vietoj kompiuterio pavadinimo naudoti failo pavadinimà

    &Only insert the lines used by Audit Statistics=&Ákelti tik tas eilutes, kurios reikalingos audito statistikai

    &Show grid lines=&Liniuoti eilutes ir stulpelius

// change manager

    Change Manager=Pasikeitimø valdymas

    &Start=&Pradëti

    Checking for changes=Ieðkoma pakitimø

    Full List=Pilnas sàraðas

    Value Before=Ankstesnë reikðmë

    Value After=Dabartinë reikðmë

    Added=Pridëta

    Removed=Paðalinta

    Changed=Pakeista

    %d events=%d ávykiø

    Load reports from:=Ákrauti raportus ið:

    &Folder (CSV report files):=&Katalogo (raporto failai CSV formate): Filter=Filtrai

    Filter By Date=Filtruoti pagal datà

    Filter By Component=Filtruoti pagal komponentà (-us)

    &List all events=Rodyti visus &ávykius

    List events occured in the past &days:=Rodyti ávykius vykusius per paskutinias &dienas:

    List events occured in the following date &interval:=Rodyti ávykius &vykusius nurodytu laiku:

    HW Components=HW komponentai

    SW Components=SW komponentai

    DMI Components=DMI komponentai

    Displaying changes=Rodomi pakitimai

// report converter

Report Converter=Raporto konvertavimas

    Destination=Tikslas

Add &Files=&Pridëti failus

    Add F&older=&Pridëti katalogà

    &Remove=&Paðalinti

    &Destination folder:=&Konvertuoti á katalogà:

    Type of converted &reports:=Konvertuoto &raporto tipas: Converting report file=Konvertuojamas raporto failas

// hints

    Double-click to open file properties window=Dukart spragtelkite ir atsidarys failo savybiø langas

    Double-click to browse share=Dukart spragtelkite, kad pamatytumëte dalinamas vietas (share)

    Double-click to modify user/group settings=Dukart spragtelkite norëdami pakeisti vartotojo/grupës nustatymus

    Double-click to open display properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á displëjaus savybiø langà.

    Double-click to open multimedia properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á multimedijos savybiø langà

    Double-click to open game controller properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á vairalazdþiø savybiø langà Double-click to open network connections window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á tinklo langà

    Double-click to run DirectX Diagnostics=Dukart spragtelkite norëdami atlikti DirectX diagnostikà

    Double-click to open printers window=Dukart spragtelkite norëdami perþiûrëti spausdintuvus

    Double-click to modify task properties=Dukart spragtelkite norëdami keisti uþduoèiø nustatymus

    Double-click to uninstall program=Dukart spragtelkite norëdami iðmesti programà

    Double-click to launch Control Panel applet=Dukart spragtelkite norëdami patekti á Nustatymø Skydà (Control Panel)

    Double-click to empty recycle bin=Dukart spragtelkite norëdami iðvalyti ðiukðliadëþæ

    Double-click to edit system file=Dukart spragtelkite norëdami koreguoti sisteminá failà

    Double-click to browse folder=Dukart spragtelkite norëdami narðyti katalogà

    Double-click to open event properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á ávykiø savybiø langà

    Double-click to open ODBC properties window=Dukart spragtelkite norëdami patekti á ODBC savybiø langà

    Double-click to open statistics details window=Dukart spragtelkite norëdami perþiûrëti statistikà

    Double-click to browse URL=Dukart spragtelkite norëdami narðyti internetà

// init

    Loading Icons=Kraunamos ikonëlës...

    Loading Driver=Kraunamos tvarkyklës...

    Loading Data=Kraunami duomenys...

    Reading MSR Data=Kraunami MSR-duomenys...

    Loading BIOS Content=Kraunamas BIOS'as...

    Scanning SMART Devices=Ieðkoma S.M.A.R.T. árenginiø... Scanning Windows Devices=Ieðkoma Windows árenginiø... Scanning PCI Devices=Ieðkoma PCI árenginiø...

    Measuring CPU Speed=Matuojama CPU sparta...

    Updating Windows Devices=Atnaujinama árenginiø info...

// internet update

    This program will be restarted to complete the update=Kas atnaujinimai bûtø pilnai ádiegti programa persikraus.

    NetUpdate is finished=NetUpdate atnaujinimas baigtas. Query NetUpdate information=Laukiama informacijos ið NetUpdate... This software is up to date=Nerasta jokiø atnaujinimø ðiai programinei árangai.

    Cannot complete the update=Nepavyko atlikti atnaujinimo. %d KB downloaded=%d KB parsiøsta

    %d of %d KB=%d ið %d KB

    Connecting to the Internet=Jungiamasi prie interneto... Starting Internet download session=Pradedama siøsti ið interneto... Connecting to NetUpdate server=Jungiamasi prie NetUpdate Serverio... Downloading NetUpdate information=Siunèiama NetUpdate informacija... Query NetUpdate variants=Klausima NetUpdate variantø... No variants found=Variantø nerasta.

    New version of %s found=Rasta nauja %s versija.

    Do you want to upgrade to it=Ar norite atnaujinti? Question=Klausimas

    Ready to update=Paruoðta atnaujinimui.

    old=senas

    new=naujas

    Variant=Variantas

    Local Folder=Vietinis katalogas

    bytes/s=Baitai/s

    KB/s=KB/s

    MB/s=MB/s

    MPixel/s=MPixel/s

    MTexel/s=MTexel/s

Mbit/s=MBit/s

    Software Update=Programos atnaujinimas

    Downloading %s=Siunèiama %s

    Update Description=Atnaujinimas

    Update Comment=Atnaujinimo komentaras

    Update Type=Atnaujinimo tipas

    Product Description=Produkto apibûdinimas

    Product Copyright=Autorinës teisës

    Product Comment=Produkto komentarai

    Preview version - Only for testing purposes=Bandomoji versija - tik bandymo tikslams.

    Beta release=Beta versija

    Final release=Galutinë versija

// report wizard

    Report wizard=Raporto vedliu

    Remote Report wizard=Nuotolinio raporto vedlys

    Quick Report=Greituoju bûdu

    Remote Report=Nuotolinis raportas

    Command-line=Komandine eilute

    &Back=&Atgal

    &Next=&Pirmyn

    Cancel=Atðaukti

    &Load=&Krauti

    &Save=&Iðsaugoti

    &Finish=&Baigti

    Welcome to the Report wizard=Sveiki atvykæ á raporto vedlá! This wizard will help you to create a report of your computer.=Ðis vedlys padës Jums pasidaryti raportà apie Jûsø kompiuterá.

    After completing this wizard you can print the report, save it to file or send it in e-mail.=Ðio vedlio pabaigoje, sukurtà raportà galësite atsispausdinti, iðsaugoti faile ar siøsti el. paðtu.

    Please try to minimize the information you choose to include in the report, to avoid generating huge reports.=Kad negaiðtumëte laiko generuodami milþiniðkus raportus, pasirinkite, kad á raportà bûtø átraukta tik bûtiniausia informacija.

    You can help the development by sending report files of various computers to the author:=Jei norite prisidëti prie programos tobulinimo, atsiøskite ávariø kompiuteriø raportus programos kûrëjams: To make sure you don't include personal or confidential information in the reports sent to the author, you should choose the profile called "Hardware-related pages".=Kad netyèia kûrëjams nenusiøstumëte konfidencialos informacijos, naudokite tik "Aparatûrinë áranga (hardware)" raporto tipà.

Report Profiles=Raporto tipai

    Please choose a desired report layout profile:=Pasirinkite norimà raporto tipà:

    &All pages=&Visa informacija

    Sys&tem Summary only=T&ik sistemos suvestinë &Hardware-related pages=&Aparatinë áranga (hardware) &Software-related pages=&Programinë áranga (software) B&enchmark pages=&Benchmark

    Pages required for a&udit=A&uditui reikalinga informacija &Custom selection=P&asirinktinë informacija

    &Load from file:=&Krauti raporto tipà ið failo: Custom Report Profile=Nuosavas raporto profilis Please select the pages you want to include in the report:=Pasirinkite

    kokio tipo informacijà norite matyti raporte: Report format=Raporto formatas

    Please choose a desired report format:=Pasirinkite raporto formatà:

    Plain &Text=&Text

    &Database=&Duomenø bazë

    Submit Report=Siøsti raportà

    Report saved to '%s'=Raportas iðsaugotas kaip '%s' Processing=Vykdoma

    Transferring=Perverdama

    Done=Raportas paruoðtas

    Error=Klaida

    Generating report=Generuojamas raportas

    Saving report=Raportas iðsaugomas

    Preparing MHTML code=Ruoðiamas MHTML kodas

    Generating MHTML code=Generuojamas MHTML kodas Removing MHTML temp files=Ðalinami MHTML laikini failai %d of %d=%d ið %d

    &Close=&Uþdaryti

    &Stop=&Stop

    &Registration Request=&Registravimosi forma

    Opening report file '%s'=Atidaromas raporto failas '%s' Homepage=Interneto svetainë

    Report Type=Raportas sukurtas

    Generator=Raportà parengë

    Computer Type=Kompiuterio tipas

    Date=Data

    Time=Laikas

    %d cylinders, %d heads, %d sectors per track, %d bytes per sector=Cilindrø %d, Galvuèiø %d, Sektoriø takelyje %d, Baitø sektoriuje %d

    Load Report Profile=Ákrauti raporto profilá

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com