TXT

include-include-define-uchar-unsigned-char-(1)

By Willie Dixon,2014-10-01 11:18
11 views 0
include-include-define-uchar-unsigned-char-(1)

#include<reg52.h>

    #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tang[20]="woshitangqun";

    uint i,j;uint count=0; uchar temp,qun,bao,m,n; void t();void a();

    void main()

    {j=0;

    TMOD=0x20;

    TH1=0xfd;

    TL1=0xfd;

    SM0=0;SM1=1;

    ET0=1;

    TR1=1;ES=1;

    REN=1;

     while(1)

     {

     if(j==0) //µ?Æ??úÎʺò??ÏòµçÄÔ??ËÍÒ??ö×Ö?û?????íÊ?µ?Æ??úÒÑ?-×???ºÃ??×?ÁË

     {

     for(i=0;i<20;)

     {

     SBUF=tang[i];

     while(TI==0);

     i++;

     TI=0;

     j++;

     }

     }

     t();

     }

    }

    void t()

    { while(RI==0);

     RI=0;

     if(SBUF=='s')

     { /* SBUF='s';

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='s')a();

    //µ?ÓÃa??????ÊÇΪÁË?â?össstartºÍsstartµÄÎÊÌâ

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='a')

     {

     /*SBUF='a'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0; //?ÓÊÕ×Ö?û????ÓÃÏÂÃæµÄifÓï?äÅÐ?Ï

     if(SBUF=='r')

     {

     /*SBUF='r';

    //??Ë͵?ÆÁÄ?,Èç?ûÏëÒª??ÃüÁîÏÔÊ?ÔÚÆÁÄ?ÉϵÄ?????Í?ÉÒÔ??ÕâÒ??äÓÃÉÏ

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(1)

     {n=0;

     while(RI==0);RI=0;temp=SBUF; //?ÓÊÕÒ??ö×Ö?û????Öµ?øtemp;

     if(SBUF=='e')

    //ÅÐ?ÏÊÇ?ñÊÇe??Èô?ñÔòÓÃelseÊä?ö??ÊÇÔò?üÈëifÓï?ä

     {

     while(RI==0)

     {for(m=0;m<100;m++);count++;}

     RI=0; //Èô??ÊäÍê?Ï??Ôò?øRI??Öµ??

     bao=SBUF; //?Ñ??ÈëµÄÖµ???øbao

     #include<reg52.h>

    #include<intrins.h>

    #define uchar unsigned char

    #define uint unsigned int

    uchar tang[20]="woshitangqun";

    uint i,j;uint count=0;

    uchar temp,qun,bao,m,n;

    void t();void a();

    void main()

{j=0;

    TMOD=0x20;

    TH1=0xfd;

    TL1=0xfd;

    SM0=0;SM1=1;

    ET0=1;

    TR1=1;ES=1;

    REN=1;

     while(1)

     {

     if(j==0)

     {

     for(i=0;i<20;)

     {

     SBUF=tang[i];

     while(TI==0);

     i++;

     TI=0;

     j++;

     }

     }

     t();

     }

    }

    void t()

    { while(RI==0);

     RI=0;

     if(SBUF=='s')

     { /* SBUF='s';

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='s')a();

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='a')

     {

     /*SBUF='a'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='r')

     {

     /*SBUF='r'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(1)

     {n=0;

     while(RI==0);RI=0;temp=SBUF; //?ÓÊÕÒ??ö×Ö?û????Öµ?øtemp;

     if(SBUF=='e')

    //ÅÐ?ÏÊÇ?ñÊÇe??Èô?ñÔòÓÃelseÊä?ö??ÊÇÔò?üÈëifÓï?ä

     {

     while(RI==0)

     RI=0; //Èô??ÊäÍê?Ï??Ôò?øRIÈí?þÇåÁã??

     bao=SBUF; //?Ñ??ÈëµÄÖµ???øbao

     while(SBUF=='n')

    //ÅÐ?ϵÚ?þ?ö×Ö?ûÊÇ?ñÊÇ

     RI=0;

     qun=SBUF;

     if(SBUF=='d')

     {;

     break;

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF='n';while(TI==0);T

    I=0;SBUF=qun;while(TI==0);TI=0;}

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF=bao;while(TI==0);T

    I=0;}

     }else{ SBUF=temp;while(TI==0);TI=0;}

     }

     }

     }

     }

     }

     }

    }

    void a()

    {

     if(SBUF=='s')

     { /* SBUF='s';

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='s')a(); //µÝ?éµ?ÓÃ??ÖØ??Ê?ÓÃa????

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='a')

     {

     /*SBUF='a'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='r')

     {

     /*SBUF='r'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(1)

     {

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='e')

     {

     while(RI==0);RI=0;

     bao=SBUF;

     if(SBUF=='n')

     {

     while(RI==0);RI=0;

     qun=SBUF;

     if(SBUF=='d')

     {

     //SBUF='d';while(TI==0);TI=0;

     break;

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF='n';while(TI==0);T

    I=0;SBUF=qun;while(TI==0);TI=0;}

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF=bao;while(TI==0);T

    I=0;}

     }

     temp=SBUF;

     SBUF=temp;

     while(TI==0);

     TI=0;

     }

     }

     }

     }

     }

     }

    }

(SBUF=='n') //ÅÐ?ϵÚ?þ?ö×Ö?ûÊÇ?ñÊÇ

     {

     RI=0;

     qun=SBUF;

     if(SBUF=='d')

     {n++;

     break;

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF='n';while(TI==0);T

    I=0;SBUF=qun;while(TI==0);TI=0;}

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF=bao;while(TI==0);T

    I=0;}

     }else{ SBUF=temp;while(TI==0);TI=0;}

     }

     }

     }

     }

     }

     }

    }

    void a()

    {

     if(SBUF=='s')

     { /* SBUF='s'; //?ËÐÐ?ÉÒÔ??×Ö?ûÊä?öµ?ÆÁÄ?

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='s')a();

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='a')

     {

     /*SBUF='a'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);

     TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='r')

     {

     /*SBUF='r'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='t')

     {

     /*SBUF='t'; //??Ë͵?ÆÁÄ?

     while(TI==0);TI=0;*/

     while(1)

     {

     while(RI==0);RI=0;

     if(SBUF=='e')

     {

     while(RI==0);RI=0;

     bao=SBUF;

     if(SBUF=='n')

     {

     while(RI==0);RI=0;

     qun=SBUF;

     if(SBUF=='d')

     {

     break;

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF='n';while(TI==0);T

    I=0;SBUF=qun;while(TI==0);TI=0;}

     }else{SBUF='e';while(TI==0);TI=0;SBUF=bao;while(TI==0);T

    I=0;}

     }else{temp=SBUF;SBUF=temp;while(TI==0);TI=0}

     }

     }

     }

     }

     }

     }

     } }

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com