DOCX

Managementhgskolan Blekinge Tekniska Hgskola En studie om

By Mildred Ruiz,2014-11-21 07:20
11 views 0
common methods of investment appraisal are the net present value method,IT-investment, cashflow, discounted cashflow, evaluating IT-investments

     Managementhögskolan

    Blekinge Tekniska Högskola

En studie om skillnader och likheter i beslutsprocessen mellan

    IT-investeringar och traditionella investeringar

     Författare:

     Per Karlsson

     Fredrik Petersson

     Handledare:

     Emil Numminen

    Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng VT 2009

Sammanfattning

    Titel: En studie om skillnader och likheter i beslutsprocessen mellan IT-

    investeringar och traditionella investeringar.

Författare: Per Karlsson och Fredrik Peterson

Handledare: Emil Numminen

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng

    Syfte: Uppsatsen skall försöka ge en bild av hur företag resonerar när de

    gör en IT-investering för att på så vis ta reda på varför

    beslutsprocessen ser ut som den gör.

    Metod: Studien är gjord med en kvalitativ ansats, studie har genomförts på

    Tarkett Sverige AB i Ronneby. Vi har genomfört intervjuer med

    ekonomichef på Tarkett Sverige AB i Ronneby.

Teori: De vanligaste metoderna för investeringsbedömning är

    nuvärdesmetoden, internräntemetoden och paybackmetoden.

    Forskare anser dock att dessa metoder inte är lämpliga att använda

    vid bedömning av IT investeringar då de inte är gjorda för IT

    investeringars karaktäristiska egenskaper såsom nyttor som

    uppstår sent och omfattande indirekta kostnader som kan vara väl

    dolda.

    Slutsats: Studien visar att alla investeringar följer samma procedur och

    bedöms med hjälp av samma modell, men att skillnaden ligger i

    vilken personal som berörs av de olika investeringarna då det är

    den personal med mest expertis i området som arbetar med

    investeringen.

    Nyckelord: IT-investering, kassaflöde, investeringsbedömning, beslutsprocess.

    2

Abstract

    Title: A study about the differences and similarities in the decision-

    making between IT investments and traditional investments.

Author: Fredrik Peterson and Per Karlsson

Supervisor: Emil Numminen

    Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

    Course: Bachelor?s thesis in Business Administration, 15 credits

    Purpose: The essay will try to provide a representation of the company's

    reasoning when making an IT investment in order to find out why

    the decision-making look like it does.

    Method: The study is done with a qualitative approach, a study has been

    carried out in Tarkett in Ronneby. We have conducted interviews

    with the CFO on Tarkett in Ronneby.

    Theory: The most common methods of investment appraisal are the net

    present value method, the internal rate of return and the payback

    method. Scientists believe that these methods are not suitable for

    use in the evaluation of IT-investments since they aren’t made for

    characteristics of IT - investment such as benefits that arise late

    and wide indirect costs that can be well hidden.

    Results: The study shows that all investment follows the same procedure

    and are assessed using the same model, but the difference lies in

    the staff affected by the various investments since it is the staff

    with the most expertise in the field working with the investment.

    Keywords: IT-investement, Cashflow, investment valuation, decision making

    process.

    3

Innehållsförteckning

    1. Inledning .......................................................................................................................... 6 1.1 Definitioner ................................................................................................................. 6 1.1.1 IT-investering ........................................................................................................ 6 1.1.2 Traditionell investering.......................................................................................... 6 1.2 Bakgrund ..................................................................................................................... 6 1.3 Problemdiskussion ....................................................................................................... 7 1.4 Syfte ............................................................................................................................ 9 1.5 Forskningsfråga ........................................................................................................... 9 1.6 Avgränsningar .............................................................................................................. 9 1.7 Disposition .................................................................................................................. 9 2. Metod .............................................................................................................................. 11 2.1 Uppsatsens ansats ....................................................................................................... 11

     2.2 Genomförande ............................................................................................................ 112.3 Val av respondent ........................................................................................................12 2.4 Datainsamling .............................................................................................................12 3. Teoretisk referensram .....................................................................................................14 3.1 Ett företagets målfunktion ...........................................................................................14 3.2 Varför företaget genomför investeringar ......................................................................14 3.3 Klassificering av investeringar ....................................................................................16 3.4 Bedömningsmodeller ..................................................................................................17 3.4.1 Kassaflöden .........................................................................................................17 3.4.2 Diskonterade kassaflödesmodeller ........................................................................18 3.4.3 Icke diskonterade kassaflödesmodeller ..............................................................23 3.5 Kassaflödesmodellers tillämplighet på IT-investeringar ...............................................24 3.5.1 Risk och osäkerhet ...............................................................................................24 3.5.2 Indirekta kostnader ...............................................................................................24 3.5.3 Kvalitativa nyttor .................................................................................................25 3.5.4 Försvar av kassaflödesmodellerna ........................................................................27 4. Empiri/Analys .................................................................................................................29 4.1 Tarkett Sverige AB ......................................................................................................29 4.2 En investerings väg genom företaget ...........................................................................29 4.3 Investering i ett nytt produktionsstyrsystem ................................................................32 4.4 Bedömningsmodell .....................................................................................................32 4.5 Indirekta kostnader och kvalitativa nyttor ....................................................................34 4.6 Uppföljning ................................................................................................................37

    4

     6. Slutsats ............................................................................................................................386.1 Slutsatser ....................................................................................................................38

     6.2 Svar på forskningsfrågan.............................................................................................39

    6.3 Begränsningar i studien ...............................................................................................39 6.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................39 7. Referenser .......................................................................................................................41

     7.1 Litteratur .....................................................................................................................41

     8. Bilagor .............................................................................................................................458.1 Bilaga 1. Intervjufrågor ...............................................................................................45 8.2 Bilaga 2. Uppföljningsfrågor .......................................................................................46

    5

1. Inledning

    I detta kapitel ger vi en bakgrund till den forskningsfråga vi kommer att undersöka, problematisera vår forskningsfråga samt syftet med uppsatsen. Här presenteras också uppsatsens disposition samt dess avgränsningar.

    1.1 Definitioner

    Vi vill här klargöra vad vi avser med två termer som används genom uppsatsen. 1.1.1 IT-investering

    IT-investering är en investering som gäller affärssystem, produktionsstyrningssystem och andra typer av större IT-system som företag investerar i.

    1.1.2 Traditionell investering

    En traditionell investering definieras i denna studie som materiella investeringar i produktionen.

1.2 Bakgrund

    Under de senaste decennierna har IT varit en av grunderna för framgång. När IT först började tillämpas i verksamheten handlade det om automatisering och förenkling av enskilda operationer. Inom tillverkningsindustrin handlade det om övervakning av tillverkningen och inom ekonomi och administration om informationsinsamling och presentation. När tillämpningen, i början av 90-talet, spred sig till relationen till kund blev detta inledningen av en ny fas, företag kunde nu skapa affärer med hjälp av IT. IT användes inte bara för enklare tillämpningar utan var nu ett avancerat verktyg och det nya stora investeringsområdet, där begränsningarna låg i kreativiteten istället för i tekniken. Den som bäst tog tillvara på möjligheterna med IT skulle få betydande konkurrensfördelar (Lundberg, 2004). IT används både i ett operativt perspektiv likväl som i ett företagsstrategiskt perspektiv i många moderna företag. I ett operativt perspektiv kan det handla om att underlätta för företagsledning att ta rätt beslut i en komplicerad situation, IT ska då fungera som ett analys- och beslutsverktyg. I det strategiska perspektivet kan IT verka som redskap för att nå konkurrensfördelar gentemot andra företag eller som att etablera sig på nya marknader (Hedman & Kalling, 2002).

    6

1.3 Problemdiskussion

    I rapporten Företagens användning av IT 2008 från Statistiska Centralbyrån framkom det att

    företags utgifter för mjukvara uppgick till 21,5 miljarder kronor under 2008. Anandarajan & Wen (1999) skriver att utgifterna för IT-investeringar fortsätter att öka drastiskt och att det finns uppgifter som säger att en tredje del av de utgifter som företag har går till IT-investeringar. Trots detta så påvisar många organisationer att de inte få ut all nytta av sina IT-investeringar.

    Ny teknologi och de affärsmöjligheter som uppkommer vid IT-investeringar är enorma och ledningen i företagen blir presenterade dessa möjligheter i mycket snabb takt. Det kan vara allt från att delta i viktiga affärsnätverk till att binda ihop sina leverantörer och kunder på ett bättre sätt till verksamheten som att t.ex. använda sig av olika IT-system som innebär att den manuella hanteringen minskar. Under lång tid har ekonomer haft en nyckelroll gällande beslut angående IT-investeringar och pga. den bakgrund som de vanligtvis har så fokuserar de på att söka sina svar i monetära mått. De vanligaste metoderna som då används är nuvärdesmetoden och internräntemetoden. Dessa metoder, som är en del av kapitalbudgeteringsmodeller, används för att utvärdera de ekonomiska utsikterna för investeringen alltså se om de är lönsamma ur en ekonomisk synvinkel. (Anandarajan & Wen, 1999)

    Men IT-investeringar har karaktäristiska drag som försvårar utvärderingen. Anandarajan och Wen (1999) skriver att det finns två avgörande aspekter som gör IT-investeringar svårare att värdera och bedöma i jämförelse med vanliga investeringar;

    ; IT-investeringar innehåller en rad olika strategiska fördelar som är väldigt svåra att

    kvantifiera.

    ; Det finns många omständigheter kring IT-investeringar som väldigt snabbt kan

    förändras.

    Alshawi, S. Irani, Z. Baldwin, L. (2003) menar att ledningen måste gå bortom traditionella metoder som bara utgår från de ekonomiska måtten och istället även fokusera på mjuka mått och indirekta kostnader i beslutsprocessen. Gyampoh-Vidogah et al (1999) för samma resonemang och skriver att om företagen vill ha ut den fulla potential som finns i IT, både strategiskt och operativt, måste de även identifiera de direkta och indirekt nyttan samt de

    7

direkta och indirekta kostnaderna.

    Anandarajan & Wen (1999) nämner i sin studie den huvudsakliga kritiken gentemot de traditionella kapitalbudgeteringsmodellerna på följande sätt;

    ; De tar inte hänsyn till dolda kostnader.

    ; De kvantifierar inte många omätbara nyttor.

    ; De tar inte, på ett förnuftigt sätt, hänsyn till risk.

    Flera forskare anser att metoder avsedda för bedömning av traditionella investeringar inte är lämpliga vid bedömning av IT-investeringar (Hochstrasser 1992, Irani 1999, Anandarajan & Wen 1999). Trots detta använder sig företag i stor utsträckning fortfarande av metoderna för just IT-investeringar.

    I Ballantines & Strays (1999) undersökning om skillnaden mellan utvärderingsmetoder för IT-investeringar och traditionella investeringar i företag visar att 88,9 % av företagen har definierade procedurer för utvärdering av traditionella investeringar medan endast 46,3 % har definierade procedurer för utvärdering av IT-investeringar.

    Svårigheten att identifiera och uppskatta de möjligheter och kostnader som ett IT-projekt medför beror till stor del av den osäkerhet som finns gällande vad en IT-investering ska bidra med till verksamheten. På grund av detta gör många verksamheter ineffektiva utvärderingar som ofta ger ett dåligt resultat som saknar tillräcklig information för att göra en bra bedömning av investeringen (Love, Irani et al, 2005).

    Hur ser egentligen beslutsprocessen ut då företag ska investera i IT? Behandlas en IT-investering likt andra investeringar eller läggs det större vikt vid att IT-investeringar är komplexa i sin natur och att det finns kostnader och nyttor som är svåra att värdera? Används

     samma modell för samtliga investeringar eller väljs modell utefter investeringens karaktär?

    8

1.4 Syfte

    Uppsatsen skall försöka ge en bild av hur företag resonerar när de gör en IT-investering för att på så vis ta reda på varför beslutsprocessen ser ut som den gör.

1.5 Forskningsfråga

    Skiljer sig beslutsprocessen mellan en ITinvesteringen och en traditionell investering i ett företag, och i så fall hur?

1.6 Avgränsningar

    Den typ av investeringar som vi kommer att undersöka är olika typer av IT-system, affärssystem och produktionsstyrningssystem. Vi kommer även att avgränsa oss till att undersöka ett företag som nyligen har genomfört en IT-investering. Vi har valt Tarkett Sverige AB i Ronneby som vårt fallföretag för att beskriva och besvara vår forskningsfråga, detta innebär att vi begränsa oss till en bransch och en typ av tillverkande företag.

1.7 Disposition

Kapitel 1. Bakgrund Problem Syfte.

     I detta kapitel ger vi en bakgrund till den forskningsfråga vi kommer att undersöka, problematisera vår forskningsfråga samt syftet med uppsatsen.

Kapitel 2. Metod

    I detta kapitel redogör vi för vilken vetenskaplig ansats vi har använt oss av i vår undersökning samt hur vi har gått tillväga för att genomföra undersökningen.

Kapitel 3. Teoretisk referensram

    I detta kapitel lämnas en redogörelse för relevant teori för att kunna besvara vår forskningsfråga.

    9

Kapitel 4. Empiri Analys

    I detta kapitel redovisas det insamlade materialet. Det analyseras och kopplas samman med den teori som har använts i kapitel 3.

Kapitel 6. Slutsats

    I detta kapitel presenteras våra egna slutsatser efter genomförd undersökning.

Kapitel 7. Referenser

    I detta kapitel finns en förteckning över de källor som vi har använt i uppsatsen.

    10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com