DOC

marec - N104575-104955 and bi=0309 f2

By Sara Myers,2014-08-12 12:44
25 views 0
marec - N104575-104955 and bi=0309 f2 ...

Novosti v marcu 2009

    Vsebinsko kazalo za laţje brskanje po našem gradivu:

    ; 0 SPLOŠNO:KNJIŢNIĈARSTVO,ENCIKLOPEDIJE,ZBORNIKI...

    ; 1 FILOZOFIJA.ETIKA.OKULTIZEM.PSIHOLOGIJA.

    ; 2 VERSTVO

    ; 3 SOCIOLOGIJA.POLITIKA.EKONOMIJA.PRAVO.VZGOJA.ETNOLOGIJA.

    ; 5 OKOLJE.MATEMATIKA.ASTRONOMIJA.FIZIKA.KEMIJA.BIOLOGIJA.

    ; 6 MEDICINA.TEHNIKA.KMETIJSTVO.VODENJE.INDUSTRIJA.OBRT.

    ; 7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTOGRAFIJA.GLASBA.ŠPORT.

    ; 81 JEZIKOSLOVJE VR

    ; 82 KNJIŢEVNOST

    ; 82-1 POEZIJA.

    ; 82-2 DRAMATIKA.

    ; 82-3 ROMANI.KRATKA PROZA.

    ; 82-4...9 ESEJI.HUMOR.SPOMINI.DNEVNIKI.POTOPISI.

    ; 82C-P-M MLADINSKO LEPOSLOVJE.

    ; 9 DOMOZNANSTVO.GEOGRAFIJA.ZGODOVINA.BIOGRAFIJE.

    ; NASLOVNO KAZALO

    ; IMENSKO KAZALO

    ; PREDMETNO KAZALO

0 SPLOŠNO:KNJIŢNIČARSTVO,ENCIKLOPEDIJE,ZBORNIKI...

    1. HUDALES, Joţe, 1955- Slovenski muzeji in etnologija : od kabinetov ĉudes do muzejev 21. stoletja / Joţe

    Hudales. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete, 2008. - 311 str. - (Zbirka Zupaniĉeva knjiţnica ; št. 27) 069(497.4)(091) 39(497.4)(091) VRo 0 HUDALES, Joţe Slovenski... COBISS.SI-ID 243569664

    2. KOCIJANČIČ, Gorazd Kaj je filozofska, pesniška, psihoanalitska, teološka, literarnoteoretska, zgodovinopisna,

    potopisna, kozmološka : pogovori s Tinetom Hribarjem, Tomaţem Šalamunom, Mladenom Dolarjem, Edvardom

    Kovaĉem, Jankom Kosom, Jankom Prunkom, Pavletom Rakom in Markom Uršiĉem / Gorazd Kocijanĉiĉ ; [avtor

    fotografij Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. - 215 str. - (Zbirka Novi pristopi) 028 02(047.53) VRo 02 KOCIJANĈIĈ, G. Kaj... COBISS.SI-ID 243420160

    3. PRISPEVKI h kritiki managerske paradigme : P. F. Drucker in njegov managerski ideologem / uredil Tonĉi

    Kuzmanić. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne druţbene in politiĉne študije, 2008. - 270 str. -

    (Zbirka Politike) 005.1(082) 001.101:005(082) VRo 005 PRISPEVKI Prispevki... COBISS.SI-ID 241337344

    4. SITAR, Iztok Dnevnik Ane Tank : ljubezenska zgodba z okusom heroina / Iztok Sitar ; [portret avtorja je narisal

    Alem Ćurin]. - Ljubljana : UMco, 2008. - 109 str. - (Zbirka Dos Pesos) 084.11 VRo 084.11 SITAR, Iztok Dnevnik...

    COBISS.SI-ID 242414848

1 FILOZOFIJA.ETIKA.OKULTIZEM.PSIHOLOGIJA.

    5. ATEIZEM / [uredil Mladen Dolar]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008. - 290 str. - (Zbirka Analecta) 141.45(082) VRo 14 ATEIZEM Ateizem COBISS.SI-ID 243930624

    6. BIRD, John, 1946- Spremenite svoje ţivljenje v 7 korakih / John Bird ; [prevedla Metka Hrovat]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 98 str. 159.923.2(035) VRo 159.9 BIRD, John Spremenite... COBISS.SI-ID 232579584

    7. CUDERMAN, Vinko Pogovori o umetnosti in knjiţevni vzgoji / [Vinko Cuderman]. - Idrija : samozal., 2008. - 243 str. 111.852(081) 82.0(082) 7.01(081) LDo 1 CUDERMAN, Vinko Pogovori... VRo 1 CUDERMAN, Vinko

    Pogovori... COBISS.SI-ID 242582784

8. CURRIVAN, Jude [Osma] 8 ĉakra : spoznajte kozmiĉno zavest in kdo v resnici ste / Jude Currivan. - Ljubljana :

    Cangura.com, 2009. - 272 str. 133.2 130.33 VRo 133 CURRIVAN, Jude 8[Osma]... COBISS.SI-ID 244080640

    9. GRÜN, Anselm Sreĉa v veselju do ţivljenja : abecednik umetnosti ţivljenja / Anselm Grün ; s fotografijami Dušana Jeţa ; [prevedla Sabrina Leskošek]. - Maribor : Slomškova druţba, Slomškova zaloţba, 2009. - 30 str.

    159.923.2:17.023.34 VRo 159.9 GRÜN, Anselm Sreĉa... COBISS.SI-ID 62059009

    10. KANDRIČ Koval, Irena Drţavljanska vzgoja in etika : pojmovnik drţavljanske (in domovinske) vzgoje ter

    etike / Irena Kandriĉ Koval. - Ljubljana : Millennium, 2009. - 8 str. 17(038) 37.017.4(038) LDo 17 KANDRIĈ K., I.

    Drţavljanska... VRm 1 KANDRIĈ K., I. Drţavljanska... COBISS.SI-ID 244039424

    11. KOMPAN Erzar, Katarina Rahloĉutnost do otrok : stik z otrokom v prvem letu ţivljenja / Katarina Kompan Erzar, Andreja Poljanec. - Ljubljana : Brat Franĉišek : Franĉiškanski druţinski inštitut, 2009. - 175 str. - (Izzivi ljubezni ;

    1) 159.922.7 VRo 159.9 KOMPAN Erzar, K. Rahloĉutnost... COBISS.SI-ID 244233984

    12. O'DONOHUE, John Veĉni odmevi : raziskovanje hrepenenja po pripadanju / John O'Donohue ; [prevedela [!] Saša Poţek]. - 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2009. - 255 str. 159.947.5:133.2 VRo 159.9 O'DONOHUE, John Veĉni...

    COBISS.SI-ID 242119424

    13. POSADA, Joachim de Ne vseh bonbonov hkrati! / Joachim de Pasada in Ellen Singer ; [prevod Katja Kranjec]. - Ljubljana : Tuma, 2009. - 100 str. 159.922(035) VRo 159.9 POSADA, Joachim Ne... COBISS.SI-ID 243278080

    14. POVALEJ, Leopold Vse obseţno stvarstvo / Leopold Povalej ; [ilustracije Marko Leskošek]. - Celje : Grafika

    Gracer, 2008. - 92 str. 113 VRo 1 POVALEJ, Leopold Vse... COBISS.SI-ID 240481280

    15. SHARMAN-Burke, Juliet Mitološki tarot / Juliet Sharman-Burke, Liz Greene ; ilustracije Giovanni Caselli ;

    [prevedla Metka Lebar]. - 1. izd. - [S.l.] : Zaloţba Synergie, 2008. - 256 str. 133.3:794.43(036) VRo 133 SHARMAN-B.,

    J. Mitološki... COBISS.SI-ID 10103444

    16. SHIMOFF, Marci Sreĉni kar tako : sedem korakov do pristne notranje sreĉe / Marci Shimoff ; v sodelovanju s

    Carol Kline ; [prevedla Jasna Kamin]. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009. - 316 str. 17.023.34 VRo 17 SHIMOFF, Marci Sreĉni... COBISS.SI-ID 242216448

    17. ŢORŢ, Bogdan Pisma mojim mladim prijateljem / Bogdan Ţorţ. - Koper : Ognjišĉe, 2009. - 176 str.

    159.922.8(044) LDo LDo 159.9 ŢORŢ, Bogdan Pisma... VRo 159.9 ŢORŢ, Bogdan Pisma... COBISS.SI-ID 243367680

2 VERSTVO

    18. DUHOVITOST duhovnih : zgodbe pušĉavskih oĉetov / [zbral in priredil] Dorotej ; [slovenski prevod Boţo Rustja]. - Koper : Ognjišĉe, 2008. - 79 str. 27-29 VRo 2 DUHOVITOST Duhovitost... COBISS.SI-ID 241924608

    19. GRÜN, Anselm Duhovno spremljanje pri pušĉavskih oĉetih / Anselm Grün ; [prevedla Barbara Babšek]. -

    Maribor : Slomškova druţba, Slomškova zaloţba, 2009. - 105 str. - (Duhovna rast ; 8) 27-584.5-472 27-9"01/07":27-58 VRo 2 GRÜN, Anselm Duhovno... COBISS.SI-ID 62057985

    20. GRÜN, Anselm Post / Anselm Grün ; [prevedel Roman Štus]. - Maribor : Slomškova druţba, Slomškova

    zaloţba, 2009. - 90 str. - (Duhovna rast ; 9) 27-536.74 VRo 2 GRÜN, Anselm Post COBISS.SI-ID 62150657

    21. PITAMBAR Pangerc, Peter Pure domination of spirituality = Ĉista dominacija duhovnosti / [[napisal in] uredil Peter Pitambar Pangerc ; fotografija Jure Tomassini]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] P. Pitambar Pangerc, 2008. - 44 str.

    2-58 VRo 2 PITAMBAR Pangerc Pure... COBISS.SI-ID 241959424

    22. PRPA, Marko Hrvatske katoliĉke misije u Sloveniji : (predloţak za monografiju) = Hrvaške katoliške misije v Sloveniji : (osnutek za monografijo) / Marko Prpa ; [prijevod Mila Vujević, Marija Leskovec Sindiĉiĉ ; fotografi Stanislav Boţić ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Sirius AP, 2009. - 94 str. 272-05(497.4=163.42) VRo 2 PRPA, Marko Hrvatske... COBISS.SI-ID 243243008

3 SOCIOLOGIJA.POLITIKA.EKONOMIJA.PRAVO.VZGOJA.ETNOLOGIJA.

    23. ALI poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? / Robi Krofliĉ ... [et al.] ; [ilustracije Aleksander Nišaviĉ Aco]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraţevanje, 2009. - 187 str. 377.01 LDo 37 ALI Ali... VRo 37 ALI

    Ali... COBISS.SI-ID 244172800

    24. BELHAR, Klemen Nastop na televiziji / Klemen Belhar ; [ilustracije Andrejka Belhar Polanc]. - Ljubljana : Šola retorike, 2007. - 55 str. 316.772.4:654.17(035) VRo 316 BELHAR, Klemen Nastop... COBISS.SI-ID 234998528

    25. BITI direktor v času socializma : med idejami in praksami / uredila Jurij Fikfak in Joţe Prinĉiĉ s sodelovanjem Jeffreya D. Turka ; [prevodi Deks in avtorji]. - Ljubljana : Zaloţba ZRC, ZRC SAZU, 2008. - 280 str. - (Opera

    ethnologica Slovenica) 330.342.14/.15-057.177(082) VRo 33 BITI Biti... COBISS.SI-ID 242994176

    26. BREZOVŠEK, Marjan Organizacija oblasti v Sloveniji / Brezovšek Marjan, Haĉek Miro, Zver Milan. -

    Ljubljana : Fakulteta za druţbene vede, 2008. - 273 str. 321(497.4) VRo 32 BREZOVŠEK, Marjan Organizacija... COBISS.SI-ID 242414336

    27. CENCIČ, Majda Kako poteka pedagoško raziskovanje : primer kvantitativne empiriĉne neeksperimentalne raziskave / Majda Cenciĉ. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009. - 168 str. 37.012 311.1:37.01 303:37.012 VRo

    37 CENCIĈ, Majda Kako... COBISS.SI-ID 243206400

    28. GASPARIČ, Zlatka Šport : priroĉnik za športno vzgojo za tretje triletje osnovne šole / Zlatka Gaspariĉ, Jure Jeromen, Martina Jeromen. - Ljubljana : Millennium, 2009. - 8, 4 str. 37.091.3:796(035) LDo 796/799 GASPARIĈ,

    Zlatka Šport VRm 796/799 GASPARIĈ, Zlatka Šport COBISS.SI-ID 244040448

    29. JAMNIŠEK, Srečko [Enaindvajseto] 21. stoletje / Sreĉko Jamnišek. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] S.

    Jamnišek, 2008. - 207 str. 308(100)"20" VRo 308 JAMNIŠEK, Sreĉko 21.[Enaindvajseto COBISS.SI-ID 241521664

    30. KLEIN, Naomi Doktrina šoka : razmah uniĉevalnega kapitalizma / Naomi Klein ; [prevedla Barbara Simoniti]. -

    1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 580 str. - (Zbirka Premiki) 339.9 327 LDo 33 KLEIN, Naomi Doktrina... VRo 33 KLEIN, Naomi Doktrina... COBISS.SI-ID 243358208

    31. LEBE, Sonja Sibila Kulturna dedišĉina in lokalne tradicije kot temelj turistiĉne ponudbe podeţelja / Sonja Sibila Lebe. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2008. - 270 str. 338.483.13(497.4-22) VRo 33 LEBE, S. S. Kulturna... COBISS.SI-ID 61894913

    32. LENČEK, Marina Kruh ljubezni : biti dober kot kruh / Marina Lenĉek ; [fotografije Stane Klemenc, Anţe Lenĉek ; spremna beseda Zoran Mihajlović, Jelka Pšajd, Nastja Vojnoviĉ]. - 1. izd. - Domţale : samozal., 2008. - 176 str.

    39 664.667(497.4) VRo 39 LENĈEK, Marina Kruh... COBISS.SI-ID 239636480

    33. MAKAROVIČ, Marija Resnice posameznikov : po ţivljenjskih pripovedih koĉevarjev staroselcev in slovencev s Koĉevskega / Marija Makaroviĉ in avtorji in avtorice ţivljenjskih pripovedi Franc Bobek ... [et al.] ; [fotografije v knjigi

    so iz arhivov avtorjev in avtoric, avtorje in avtorice je fotografiral Gore Makaroviĉ]. - [Dolenjske Toplice] : Društvo

    Koĉevarjev staroselcev, 2008. - 605 str. 39(497.434=112.2) 94(497.434)"19" 929(497.434) VRo 39 MAKAROVIĈ, Marija Resnice... COBISS.SI-ID 242130688

    34. MLINAR, Zdravko Ţivljenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Knj. 1, Prostorsko-ĉasovna organizacija

    bivanja : raziskovanja na Koprskem in v svetu / Zdravko Mlinar. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za druţbene vede :

    Slovenska akademija znanosti in umetnosti, cop. 2008. - XVI, 485 str. 316.334.5 711:316 VRo 316 MLINAR, Zdravko Ţivljenjsko... COBISS.SI-ID 242478080

    35. NIANE, Djibril Tamsir Sundţata : mandinški ep / Djibril Tamsir Niane ; iz francošĉine prevedla Katja Zakrajšek ; [spremna beseda Nikolai Jeffs]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009. - 143 str. - (Zbirka Sanje) 398.87(6-015=432.211.3) 821.432.211.3-13 VRo 39 NIANE, D. T. Sundţata COBISS.SI-ID 243595008

    36. PAVIČ, Lojze Terorizem smo ljudje : kako razumeti sodoben samomorilski terorizem / Lojze Paviĉ. -

    Radovljica : Didakta, 2009. - 159 str. 323.285 VRo 32 PAVIĈ, Lojze Terorizem... COBISS.SI-ID 244320256

    37. PROSTORI soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna / urednika Rajko Muršiĉ in Katja Hrobat. - Ljubljana : Znanstvena zaloţba Filozofske fakultete, 2008. - 287 str. - (Zbirka Zupaniĉeva knjiţnica ; št. 26)

    39(497.4)(082) 929Brumen B.(082) 316.7(082) VRo 39 PROSTORI Prostori... COBISS.SI-ID 243084032

    38. ROBNIK, Sonja (Ne)razumljeni ne?! : spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi spola na delovnem mestu / Sonja Robnik. - 1. izd. - Ljubljana : i2, 2009. - 125 str. 343.541:331.103.1 VRo 34 ROBNIK, Sonja (Ne)razumljeni... COBISS.SI-ID 242451712

    39. SLOVENIJA. Zakoni itd. Nepremiĉninsko pravo : do 31. 12. 2008 / urednika in avtorja uvodnih pojasnil Matjaţ Tratnik, Renato Vrenĉur. - 1. natis. - Ljubljana : GV zaloţba, 2009. - 951 str. - (Nova slovenska zakonodaja ; 1)

    347.235(497.4)(094) VRo 34 SLOVENIJA Nepremiĉninsko... COBISS.SI-ID 243694848

    40. SUNDERLAND, Margot Znanost o vzgoji : praktiĉni nasveti o spanju, joku, igri in ustvarjanju ĉustvenega ravnovesja za vse ţivljenje / Margot Sunderland ; [prevedla Slavica Petrović Jesenovec, Borut Jesenovec Petrović]. -

    Radovljica : Didakta, 2008. - 288 str. 37.018.1 LDo 37 SUNDERLAND, M. Znanost... VRo 37 SUNDERLAND, M. Znanost... COBISS.SI-ID 240850688

    41. ŠVAJNCER, Janez J., 1948- Jesen 1993 / Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2009. - 204 str.

    355(497.4)"1993" VRc d 35 ŠVAJNCER, J. J. Jesen... COBISS.SI-ID 244478464

    42. TURKOVIC, Zlatko Prihodnost borze in gospodarstva / Zlatko Turkovic. - Ljubljana : Soleco, 2009. - 136 str. 336.76 LDo 33 TURKOVIC, Zlatko Prihodnost... VRo 33 TURKOVIC, Zlatko Prihodnost... COBISS.SI-ID 243648768

    43. ULE, Mirjana Za vedno mladi? : socialna psihologija odrašĉanja / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za

    druţbene vede, 2008. - 276 str. - (Knjiţna zbirka Psihologija vsakdanjega ţivljenja) Sorodni elektronski vir: http://csp.fdv.si/media/books/bookindex/soc_psi_odr_kaz.pdf 316.6 VRo 316 ULE, Mirjana Za... COBISS.SI-ID

    243068160

    44. VOGRIN, Andreja, 1981- Ĉlovekova varnost v mednarodnih odnosih / Andreja Vogrin, Iztok Prezelj in Bojko Buĉar. - Ljubljana : Fakulteta za druţbene vede, 2008. - 103 str. - (Knjiţna zbirka Mednarodni odnosi) 327:351.78 VRo

    327 VOGRIN, Andreja Ĉlovekova... COBISS.SI-ID 243247872

    45. ZAPISOVATI socialno delo / Gabi Ĉaĉinoviĉ Vogrinĉiĉ ... [et al.] ; uredila Milko Poštrak, Mojca Urek. - V

    Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008. - 107 str. - (Zbirka Katalog socialnega dela) 364(035) VRo 36 ZAPISOVATI Zapisovati... COBISS.SI-ID 242647296

5 OKOLJE.MATEMATIKA.ASTRONOMIJA.FIZIKA.KEMIJA.BIOLOGIJA.

    46. BENEDICT, Ruth, 1887-1948 Vzorci kulture / Ruth Benedict ; [prevod Maja Viher]. - Maribor : Aristej, 2008. - 212 str. - (Dialogi ; letnik 9) 572.026:008 39:008 VRo 57 BENEDICT, Ruth Vzorci... COBISS.SI-ID 61911041

    47. DYER, Alan, 1953- Misija na Luno / Alan Dyer ; [prevod Ivan Doviĉ]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška zaloţba

    Slovenije, 2009. - 80 str. + 1 DVD 523.3(02.053.2) VRm 52 DYER, Alan Misija... VRo 52 DYER, Alan Misija... VRo dvd 791 dokumentarni film MISIJA COBISS.SI-ID 241161216

    48. KOMAC, Blaţ Geografski vidiki poplav v Sloveniji / Blaţ Komac, Karel Natek, Matija Zorn ; [fotografi Marjan Bat ... [et al.] ; kartografi Jerneja Fridl, Blaţ Komac, Matija Zorn]. - Ljubljana : Zaloţba ZRC, ZRC SAZU, 2008. - 180

    str. - (Geografija Slovenije ; 20) 556.166(497.4) 911.2:556.166(497.4) VRo 55 KOMAC, Blaţ Geografski... COBISS.SI-

    ID 241975296

    49. KOZAK, Jernej Numeriĉna analiza / Jernej Kozak. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - zaloţništvo, 2008. - 417 str.

    - (Matematika-fizika ; 44) 519.6(075.8) MSC 2000: 65-01 41-01 VRo 51 KOZAK, Jernej Numeriĉna... COBISS.SI-ID

    243136512

    50. LUCCHETTI, Roberto Strast do trilĉkov : nekaj matematiĉnih zamisli / Roberto Lucchetti ; [prevedla Alenka Klokoĉovnik]. - Ljubljana : DMFA - zaloţništvo, 2008. - 145 str. - (Knjiţnica Sigma ; 86) 51-7 VRo 51 LUCCHETTI, R.

    Strast... COBISS.SI-ID 243247104

51. MRČUN, Janez Topologija / Janez Mrĉun. - Ljubljana : DMFA - zaloţništvo, 2008. - VI, 147 str. - (Izbrana

    poglavja iz matematike in raĉunalništva ; 44) 515.1(075.8) MSC 2000: 54-01 VRo 51 MRĈUN, Janez Topologija

    COBISS.SI-ID 243021824

    52. PINTERIČ, Aleksandra Loĉevanje odpadkov : za otroke stare od 5. do 9. leta / Simona Pintariĉ, Aleksandra Pinteriĉ ; [uredil] Branko Škafar. - Murska Sobota : Pomurski ekološki center, 2008. - 1 mapa Vsebina: Zgodbice Delovni

    zvezek Pobarvanka 02(02.053.2) VRm 502/504 PINTERIĈ, A. Loĉevanje... COBISS.SI-ID 239672320

    53. STICHMANN-Marny, Ursula Novi vodnik po ţivalskem in rastlinskem svetu / Ursula Stichmann-Marny,

    Erich Kretzschmar ; s sodelovanjem Wilfrieda Stichmanna ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2009. -

    543 str. 581.9(4-191.2) 591.9(4-191.2) B LDm 59 STICHMANN-Marny Novi... VRo 58 STICHMANN-Marny Novi... COBISS.SI-ID 243171072

    54. STRNAD, Janez Mala zgodovina vesolja / Janez Strnad. - Ljubljana : DMFA - zaloţništvo, 2008. - 265 str. -

    (Knjiţnica Sigma ; 85) 524 VRo 52 STRNAD, Janez Mala... COBISS.SI-ID 243246336

6 MEDICINA.TEHNIKA.KMETIJSTVO.VODENJE.INDUSTRIJA.OBRT.

    55. BECKETT, John D. Rad imam ponedeljek : kako postaneš dober poslovneţ, ne da bi prodal lastno dušo / John D. Beckett ; prevedel Joţe Stabej ; [spremna beseda k slovenski izdaji Edvard Svetlik]. - Celje : Društvo Mohorjeva

    druţba : Celjska Mohorjeva druţba, 2009. - 214 str. 658:27 VRo 65 BECKETT, John D. Rad... COBISS.SI-ID

    243985152

    56. BELČIČ, Franc Proces zaposlovanja kadrov : skripta / Franc Belĉiĉ. - Kranj : Moderna organizacija, 2002. -

    258 str. 658.3.01(075.8) 331.108.2(075.8) 331.5(075.8) VRo 65 BELĈIĈ, Franc Proces... COBISS.SI-ID 120161536

    57. DEREANI, Mateja Tea Matejina veganska kuhinja 2 / [avtorica Mateja Tea Dereani ; pesmi Jaka Košir ; fotografija Matjaţ Prešeren, Barbara Jakše Jeršiĉ]. - Ljubljana : Dereani in druţbeniki, 2008. - 155 str. 641.56-

    056.84(083.12) VRo 64 DEREANI, M. T. Matejina... COBISS.SI-ID 242769152

    58. JÄNICKE, Christof Alternativna medicina : praktiĉni in strokovni priroĉnik : metode zdravljenja, terapije, samozdravljenje / Christof Jänicke, Jörg Grünwald ; [prevod Herta Orešiĉ, Marusja Uhernik]. - 1. izd. - Ljubljana :

    Modrijan, 2009. - 735 str. 615.8(035) VRo 61 JÄNICKE, Christof Alternativna... COBISS.SI-ID 243456768

    59. LEWIS, Sara How to feed your baby with healthy homemade meals / Sara Lewis. - Fully revised and updated ed. - London : Southwater, cop. 2006. - 96 str. 613.22 641.562(083.1) VRo 61 LEWIS, Sara How... COBISS.SI-ID 12957746

    60. MRZLIKAR, Helena Pripoved o hrani / Helena Mrzlikar ; [fotografije Tomaţ Leviĉar, Petra Juvan]. - 1. izd. -

    Novo mesto : Iris, podjetje za zaposlovanje invalidov, 2008. - 143 str. 613.2(035) 641.55(083.12) VRo 61 MRZLIKAR, Helena Pripoved... COBISS.SI-ID 242472960

    61. MUMEL, Damijan Komuniciranje v poslovnem okolju / [Damijan Mumel]. - Maribor : De Vesta, 2008. - 620 str. 659.2 005.57 VRo 65 MUMEL, Damijan Komuniciranje... COBISS.SI-ID 61732353

    62. OSNOVE ultrazvočne anatomije trebušne votline / [avtorji Vojko Flis ... [et al.] ; urednika Vojko Flis, Nina Kobilica ; ultrazvoĉne slike Vojko Flis ... [et al.], CT slike Marko Vinter ; 3D CT rekonstrukcije Marko Vinter, risbe Vojko Flis, Nina Kobilica]. - Maribor : Pivec : Medicinski meseĉnik, 2009. - 256 str. 616-073:611.95 VRo 61 OSNOVE

    Osnove... COBISS.SI-ID 62091521

    63. PAPUGA, Petar Kitajski kljuĉ do zdravja / Petar Papuga. - Komenda : Daofa, 2008. - 341 str. - - Raztegovalne

    in dihalne vaje za krepitev zdravja / vaje izvaja Petar Papuga ; bere Pavle Ravnohrib. - 1 video DVD (ca 60 min) 615.8(510) VRo 61 PAPUGA, Petar Kitajski... VRo dvd 791 dokumentarni film KITAJSKI COBISS.SI-ID 238593536

    64. PETRIČ, Marko, 1962- Nelesni materiali v izdelkih lesnopredelovalne in pohištvene industrije : univerzitetni

    uĉbenik / Marko Petriĉ. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, 2008. - 148 str. 678:674(075.8) VRo

    67/68 PETRIĈ, Marko Nelesni... COBISS.SI-ID 238513920

65. POKORN, Draţigost Dietetika / Draţigost Pokorn ; [ilustrator Vili Vrhovec]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1999.

    - 87 str. 613.24 641.563 VRo 61 POKORN, Draţigost Dietetika COBISS.SI-ID 100291072

    66. REICH, Günther Motnje hranjenja : ponovno odkrivanje zdrave prehrane / Günther Reich, Silke Kröger ; [prevedla Nada Juriĉ]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2009. - 143 str. 613.24/.25(035) 616.89-008.441.12:613.2(035) LDo 61 REICH, Günther Motnje... VRo 61 REICH, Günther Motnje... COBISS.SI-ID 62151425

    67. RITTER-Groenesteyn, Franziskus von Svetopisemska dieta za telo & dušo : zdrav post in hujšanje s Svetim pismom / [[besedilo in] fotografije] Franziskus von Ritter-Groenesteyn ; [prevedel Aleš Maver]. - Maribor : Vox, 2009. -

    144 str. 613.24:27-23(035) VRo 61 RITTER-G., F. von Svetopisemska... COBISS.SI-ID 61966081

    68. RODRIGUEZ, Judith C. Vse diete sveta : kako izbrati dieto, ki popolnoma ustreza vašim potrebam / Judith C. Rodriguez ; [prevod Helena Marko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška zaloţba Slovenije, 2009. - 192 str. 613.24(035)

    641.56(035) B LDo 61 RODRIGUEZ, J. C. Vse... VRo 61 RODRIGUEZ, J. C. Vse... COBISS.SI-ID 242003200

    69. SCHREIBER, Chris Savna : uţitek za telo in ĉute / Chris Schreiber, Jerry Goldberg ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 128 str. - (Zbirka Za zdravo ţivljenje) 615.832.5 VRo 61

    SCHREIBER, Chris Savna COBISS.SI-ID 242276352

    70. VRTNA opravila korak za korakom / [avtorji Peter Berwanger ... [et al.] ; s 95 fotografijami, ki so jih prispevali Peter Beck ... [et al.] ; s 1142 risbami, ki so jih prispevali Fabian Hofmann ... [et al.] ; prevedel Milan Lovka]. -

    1. izd. - Olševek : Narava, 2009. - 283 str. 635(035) 631.542:634.1/.7(035) 712.28(035) B LDo 631/635 VRTNA Vrtna... VRo 631/635 VRTNA Vrtna... COBISS.SI-ID 242755072

    71. WEEKS, Nora Nastanek cvetne terapije Edwarda Bacha / Nora Weeks ; [iz nemšĉine prevedla Irena Rogliĉ Kononenko]. - Ljubljana : Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, 2008. - 155 str. 615.89(410):929Bach E. VRo 61 WEEKS,

    Nora Nastanek... COBISS.SI-ID 242040832

    72. ZAVRŠNIK, Bruno Management nabave in oskrbnih verig / Bruno Završnik. - Maribor : Ekonomsko-poslovna

    fakulteta, 2008. - 162 str. 658.7:005 VRo 65 ZAVRŠNIK, Bruno Management... COBISS.SI-ID 61884417

    73. ZUPAN, Neja Z dotikom do zdravja : priroĉnik / Neja Zupan ; [fotografije Janez Pelko]. - Kranj : Bisernica,

    2008. - 252 str. 615.85(035) B VRo 61 ZUPAN, Neja Z dotikom... COBISS.SI-ID 242257408

    74. ŢUGIČ, Margareta Pogumno na pot / Margareta Ţugiĉ. - Ljubljana : [s. n.], 2005. - 73 str. 613.98 VRo 61 ŢUGIĈ, Margareta Pogumno... COBISS.SI-ID 222626048

7 UMETNOST.ARHITEKTURA.FOTOGRAFIJA.GLASBA.ŠPORT.

    75. Il DIVO Il Divo : naša glasba, naša pot, naše besede / [prevod Jure Erznoţnik ; avtorji fotografij Bernardo Doral ... et al.]. - Ljubljana : Star Elysium, 2008. - 188 str. 784.66Divo VRo 78 IL DIVO Il Divo COBISS.SI-ID 241942784

    76. FIGGIS, Mike Kako narediti film z digitalno tehnologijo : priroĉnik za filmske zanesenjake / Mike Figgis ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec ; avtor spremne besede Aleš Blatnik]. - Ljubljana :

    UMco : Slovenska kinoteka, 2008. - 175 str. - (Knjiţna zbirka Premiera ; št. 86) (Zbirka Kinoteĉni zvezki) 778.5:004(035) VRo 77 FIGGIS, Mike Kako... COBISS.SI-ID 244182016

    77. FRENCH, Karl Abba : unplugged / Karl French. - London : Portrait, 2005, cop. 2004. - XIV, 287 str., [8] str. ilustr. pril. 784(485):929 VRo 78 FRENCH, Karl Abba COBISS.SI-ID 5472992

    78. GARIFF, David Najvplivnejši slikarji sveta in umetniki, ki so ustvarjali po njihovem navdihu / David Gariff,

    Eric Denker, Dennis P. Weller ; [prevod Helena Marko]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška zaloţba Slovenije, 2008 [i. e.] 2009. - 192 str. 75(100)(091):929 B VRo 75 GARIFF, David Najvplivnejši... COBISS.SI-ID 241057024

    79. "GLEDALI bodo vanj, ki so ga prebodli" : [kriţev pot z mozaiki p. Rupnika in ateljeja Centra Aletti] / [foto Ĉerv]. - [Koper] : Ognjišĉe ; Roma : Lipa, 2009. - 30 str. 726(083.82) 27-312 VRo 2 GLEDALI Gledali... COBISS.SI-ID 538440

80. GLIPTOTEKA : razvojna moţnost kiparstva v Ljubljani / uredili Jiři Koĉica, Staša Kokot, Andrej Srakar. -

    Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2007. - 91 str. 730(497.4):069.5 069.5(497.4):730 VRo 73 GLIPTOTEKA Gliptoteka COBISS.SI-ID 234756096

    81. GOODMAN, Fay A handbook of martial arts : tae kwondo, karate, aikido, ju-jitsu, judo, kung fu, tai chi, kendo, iaido, shinto ryu : a step-by-step practical guide / Fay Goodman ; [photographer Mike James]. - London : Southwater, cop. 2008. - 256 str. 796.85(035)=111 VRo 796/799 GOODMAN, Fay Handbook... COBISS.SI-ID 10135455

    82. HERRESHOFF, Halsey C. Jadralski priroĉnik : knjiga za vsakega jadralca / Halsey C. Herreshoff ; [prevod in priredba Bojan Škilan]. - 2. prenovljena izd. - Ljubljana : Tehniška zaloţba Slovenije, 2009. - 227 str. 797.14(035) VRo

    796/799 HERRESHOFF, H. C. Jadralski... COBISS.SI-ID 241632512

    83. KAVČIČ, Matic Premikanje meja moţnega : druţboslovna študija o ekstremnih športih / Matic Kavĉiĉ. - 1.

    natis. - Ljubljana : Fakulteta za druţbene vede, 2008. - 174 str. - (Knjiţna zbirka Ost ; 05) 796.017:316 796.017:159.9

    VRo 796/799 KAVĈIĈ, Matic Premikanje... COBISS.SI-ID 242516480

    84. KIEŚLOWSKI, Krzysztof, 1941-1996 Kieslowski o Kieslowskem / Krzysztof Kieslowski ; uredila Danusia Stok ; prevedla Katarina Jerin. - Ljubljana : UMco : Slovenska kinoteka, 2008. - 295 str. - (Knjiţna zbirka Premiera ; št.

    82) (Zbirka Kinoteĉni zvezki ; št. 8) 791.633-051(438)Kieslowski K. 821.162.1-94 VRo 791 KIEŚLOWSKI, K.

    Kieslowski... COBISS.SI-ID 242261248

    85. MAKE your own jewellery using metal, wire, paper and clay : 40 inspring step-by-step projects for creating

    all kinds of stylish bangles, brooches, earrings, rings, necklaces, hair accessories and trinket boxes / edited by Ann Kay. - London : Southwater, cop. 2008. - 128 str. 745.5(035)=111 VRo 745/749 MAKE Make... COBISS.SI-ID 10135711

    86. SAPAČ, Igor Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 1, Zgornja Vipavska dolina / Igor Sapaĉ. - 1. izd. -

    Ljubljana : Viharnik, 2008. - 200 str. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 20) 728.81(497.4-15) VRo 72 SAPAĈ, Igor Grajske...

    COBISS.SI-ID 243057152

    87. SCHNEEBELI-Morrell, Deborah Egg painting and decorating : 20 enchanting ideas for creating beautiful displays / Deborah Schneebeli-Morrell ; photographs by Heini Schneebeli. - London : Southwater, cop. 2007. - 64 str. 745.594/4 398.332.12:688.76(036)=111 VRo 745/749 SCHNEEBELI-M., D. Egg... COBISS.SI-ID 15808059

    88. SIPPETS, Trevor How to play and win at poker : rules, skills and tactics for beginners : a step-by-step guide to the game, with more than 340 practical photographs and illustrations / Trevor Sippets ; [photography Andrew Perris]. - London : Southwater, cop. 2008. - 128 str. 794.42(035)=111 VRo 794.1/.9 SIPPETS, Trevor How... COBISS.SI-ID 7879114

    89. ŠEME, Špela, 1972- V vrtincu potrošnje / Špela Šeme. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2006. - 288 str.

    72.01"20":330.567.22 72.01"20":316.72 VRo 72 ŠEME, Špela V vrtincu... COBISS.SI-ID 228285184

81 JEZIKOSLOVJE VR

    90. ANGLEŠČINA za odrasle : priroĉnik za pripravo na izpit / [avtorice Saša Benuliĉ ... [et al.] ; urednica Suzana Bitenc Peharc]. - Ljubljana : Drţavni izpitni center, 2008. - 130 str. + 1 CD 811.111(035)(086.76) VRo 811.111

    ANGLEŠĈINA Anglešĉina... VRo cd 926/MP3 COBISS.SI-ID 240768512

    91. BREZAR, Madalina Romsko-slovenski slovar / Madalina in Marina Brezar. - Lokve pri Ĉrnomlju : Romsko

    kulturno društvo Vešoro, 2008. - 191 str. 811.214.58'374=163.6 VRo 81'374 BREZAR, Madalina Romsko... COBISS.SI-ID 241728000

    92. DICCIONARIO de espanol para extranjeros : [con el espanol que sehabla hoy en espana y en América Latina]

    / [proyecto editorial y dirección Concepción Maldonado ; coordinación editorial: Nieves Almarza, Miriam Rivero ; redacción: Jesús Arellano ... [et al.] ; ilustración Javier Aramburu, Jacinto Rodríguez, Julio Sánchez]. - 2. edición, noviembre 2002. - Madrid : Ediciones SM, 2002. - 1408 str. - (SM diccionarios) 811.134.2'374.81 81'374.81(8)=134.2 811.134.2'243(038) VRo 81'374 DICCIONARIO Diccionario... COBISS.SI-ID 121534464

93. SLOVENŠČINA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2008 / [avtorji Mirjam Furlan

    Brec ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodiĉ in Joţi Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Drţavni izpitni center, 2009. - 169 str. -

    (Zbirke nalog za poklicno maturo) 811.163.6(075.3)(076) 37.091.27:811.163.6:377.3 VRo 811.163.6 SLOVENŠĈINA Slovenšĉina... COBISS.SI-ID 243635200

82 KNJIŢEVNOST

    94. ALOJZ Gradnik : pesnik Goriških Brd : zbornik z mednarodnega simpozija na Univerzi v Vidmu (19.-20.

    aprila 2007) : ob 125. obletnici rojstva in 40. obletnici pesnikove smrti / uredila Fedora Ferluga-Petronio. - Trst : ZTT =

    EST, 2008. - 164 str. 821.163.6.09Gradnik A. VRo 82 ALOJZ Alojz... COBISS.SI-ID 3422956

    95. APHTHONIUS, Aelius Festus Progymnasmata : retoriĉne vaje - priprave na javni nastop / Aftonij ; izbor,

    prevod in dodatki Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Šola retorike, 2008. - 159 str. - (Zbirka Traditio lampadis) 82.0 VRo 82 APHTHONIUS Progymnasmata COBISS.SI-ID 239728640

    96. CUDERMAN, Vinko Esej na maturi 2009 : posameznik, druţina in druţba : [Jane Austen Prevzetnost in pristranost, Andrej Hieng, Ĉudeţni Feliks] / [avtorja Vinko Cuderman, Janja Perko]. - Ljubljana : Intelego, 2008. - 136 str. 82.0-4:37.091.27:373.5 37.091.27:82.0-4:373.5 LDo 82 CUDERMAN, Vinko Esej... VRo 82 CUDERMAN, Vinko Esej... COBISS.SI-ID 242491136

    97. CUDERMAN, Vinko Knjiţevnost in jezik na maturi 2009 : priroĉnik za pripravo na ustni del maturitetnega izpita iz slovenšĉine / Vinko Cuderman, Janja Perko. - Ljubljana : Intelego, 2008. - 212 str. - (Zbirka Matura 2009) 821.09:373.5 371.274/.276:811.163.6:373.5 LDo 82 CUDERMAN, Vinko Knjiţevnost... VRo 82 CUDERMAN, Vinko Knjiţevnost... COBISS.SI-ID 237879040

    98. PRIMERJALNA knjiţevnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk / uredila Darko Dolinar in Marko Juvan. -

    Ljubljana : Zaloţba ZRC, ZRC SAZU, 2008. - 390 str. - (Studia litteraria) 82.091(082) 82.0(497.4)(082) 82.0Ocvirk A.(082) B VRo 82 PRIMERJALNA Primerjalna... COBISS.SI-ID 241872640

    99. ZNAMENITI govori / [izbor, priredba, uvodne razlage, opombe] Igor Antiĉ ; [prevod Mili Gabrovšek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 371 str. 82-5 808.51 82-5 VRo 82 ZNAMENITI Znameniti... COBISS.SI-

    ID 243502848

82-1 POEZIJA.

    100. KRIŢANIČ-Müller, Danica Odprta praznina / Danica Kriţaniĉ Müller ; [spremna beseda Barbara Korun ; reprodukcije Metka Krašovec]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2009. - 116 str. 821.163.6-1 821.163.6.09Kriţaniĉ-Müller D.

    VRo 82-1 KRIŢANIĈ-M., D. Odprta... COBISS.SI-ID 61879297

    101. SEMOLIČ, Peter Rimska cesta / Peter Semoliĉ ; [spremna beseda Vid Sagadin]. - 1. izd. - Ljubljana :

    Cankarjeva zaloţba, 2009. - 109 str. - (Zbirka Poezija) 821.163.6-1 VRo 82-1 SEMOLIĈ, Peter Rimska... COBISS.SI-ID

    242820352

    102. SIMONIŠEK, Robi Avtoportret brez zemljevida / Robi Simonišek. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo

    Literatura, 2008. - 69 str. - (Zbirka Prišleki) 821.163.6-1 VRo 82-1 SIMONIŠEK, Robi Avtoportret... COBISS.SI-ID

    242014464

    103. STIBILJ, Marija Ljubljanske promenade : november 2005 / april 2007 / Mojca Crnobori ; [fotografije Marjan Paternoster]. - Celje : Društvo Mohorjeva druţba : Celjska Mohorjeva druţba, 2008. - 113 str. 821.163.6-1 VRo 82-1

    STIBILJ, Marija Ljubljanske... COBISS.SI-ID 238564864

    104. ŠALAMUN, Tomaţ Levu sem zribal glavo do pol gobca, potem sem nehal / Tomaţ Šalamun. - 1. izd. -

    Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 111 str. - (Zbirka Poezija) 821.163.6-1 VRo 82-1 ŠALAMUN, Tomaţ Levu...

    COBISS.SI-ID 242857472

    105. ZAPRUDER, Matthew, 1967- Ameriška lipa : izbrane in nove pesmi / Matthew Zapruder ; prevedla Ana Pepelnik. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2008. - 93 str. - (Zbirka Ţepna šerpa ; 14) 821.111(73)-1 VRo 82-1 ZAPRUDER,

    Matthew Ameriška... COBISS.SI-ID 241825024

82-2 DRAMATIKA.

    106. PLAUTUS, Titus Maccius Dvojĉka / Plavt ; prevedla in opombe napisala, [slikovno gradivo izbrala] Jera Ivanc ; uvodno razlago napisala Marko Marinĉiĉ in Jera Ivanc ; [fotografije arhiv MGL, arhiv SMG]. - 1. izd. - Ljubljana :

    DZS, 2009. - 147 str. - (Zbirka Klasje) 821.124'02-22 821.124'02.09Plautus VRo 82-2 PLAUTUS, T. M. Dvojĉka

    COBISS.SI-ID 243489024

82-3 ROMANI.KRATKA PROZA.

    107. AJVAZ, Michal, 1949- Drugo mesto / Michal Ajvaz ; [prevedla Nives Vidrih]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 205 str. 821.162.3-311.2 VRo 82-311.2 AJVAZ, Michal Drugo... COBISS.SI-ID 243756288

    108. BIN Ladin, Carmen The veiled kingdom / Carmen Bin Ladin. - London : Virago, 2006. - VIII, 209 str., [16] str. pril. 821.111(494)-94 VRo 82=111 BIN Ladin, Carmen Veiled... COBISS.SI-ID 13065526

    109. CHEVALIER, Tracy Padajoĉi angeli / Tracy Chevalier ; [prevedla Suzana Jovanoviĉ]. - Trţiĉ : Uĉila

    International, 2009. - 327 str. 821.111-311.2 B LDo 82-311.2 CHEVALIER, Tracy Padajoĉi... VRo 82-311.2

    CHEVALIER, Tracy Padajoĉi... COBISS.SI-ID 243705600

    110. CROSS, Donna Papeţinja Ivana / Donna Wooolfolk Cross ; prevod Tadej Ĉater. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig,

    Zaloţba KMŠ, cop. 2008. - 541 str. 821.111(73)-311.6 LDo 82-311.6 CROSS, Donna Papeţinja... VRo 82-311.6 CROSS,

    Donna Papeţinja... COBISS.SI-ID 61943553

    111. DAHL, Roald Poljubĉek / Roald Dahl ; iz anglešĉine prevedla Ana Bariĉ Moder. - Ljubljana : Sanje, 2008. -

    291 str. 821.111-32 LDo 82-32 DAHL, Roald Poljubĉek VRo 82-32 DAHL, Roald Poljubĉek COBISS.SI-ID 242256128

    112. DÖRRIE, Doris Naravnost v srce in druge zgodbe / Doris Dörrie ; izbral Daniel Keel ; [prevedla Neţa Boţiĉ]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 257 str. 821.112.2-32 VRo 82-32 DÖRRIE, Doris Naravnost...

    COBISS.SI-ID 243145472

    113. DOWNER, Lesley Zadnja konkubina : pripoved o šogunu, ţenskah z njegovega dvora in vojni / Lesley

    Downer ; [prevedla Katja Jeraj Valentinĉiĉ, prevod pesmi iz japonšĉine Aleksander Mermal]. - Trţiĉ : Uĉila International,

    2009. - 421 str. 821.111-311.6 B LDo 82-311.6 DOWNER, Lesley Zadnja... VRo 82-311.6 DOWNER, Lesley Zadnja... COBISS.SI-ID 243784192

    114. FRITZ-Kunc, Marinka Mali princ slovenske politike : leta odrašĉanja dr. Janeza Drnovška : literarna biografija / Marinka Fritz Kunc ; [fotografije v knjigi iz privatnega fotoalbuma Antona Urbanije ; spremna beseda France Buĉar]. - 1. natis. - Ljubljana : [samozal.] M. Fritz-Kunc, 2009. - 79 str. - (Zbirka literarnih biografij Manj znano o znanih) 821.163.6-94 929Drnovšek J. LDo 82-312.6 FRITZ-Kunc, M. Mali... VRo 82-312.6 FRITZ-Kunc, M. Mali...

    COBISS.SI-ID 243908096

    115. FURNIVALL, Kate Ruska konkubina / Kate Furnivall ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana :

    Mladinska knjiga, 2009. - 579 str. - (Zbirka Oddih) 821.111-311.2 LDo 82-311.2 FURNIVALL, Kate Ruska... VRo 82-311.2 FURNIVALL, Kate Ruska... COBISS.SI-ID 243468800

    116. GARWOOD, Julie Odkupnina / Julie Garwood ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 610 str. - (Zbirka Oddih) 821.111(73)-311.2 LDo 82-311.2 GARWOOD, Julie Odkupnina VRo 82-311.2 GARWOOD, Julie Odkupnina COBISS.SI-ID 243403776

    117. GREGORY, Philippa Dedišĉina Boleynovih / Philippa Gregory ; [prevod Brigita Pavšiĉ]. - Izola : Meander,

    2009. - 464 str. 821.111-311.6 LDo 82-311.6 GREGORY, Philippa Dedišĉina... VRo 82-311.6 GREGORY, Philippa

    Dedišĉina... COBISS.SI-ID 243546624

118. HANAUER, Cathi Hišna mrha / Cathi Hanauer ; prevod Polona Glavan. - Maribor : Hiša knjig, Zaloţba KMŠ,

    2008. - 349 str. - (Zbirka Ţiveti bolje) 821.111(73)-32 LDo 82-32 HANAUER, Cathi Hišna... VRo 82-32 HANAUER,

    Cathi Hišna... COBISS.SI-ID 61904897

    119. HORVAT, Joţe, 1942- Dvojni svet : heidelberška zgodba 1967/68 / Joţe Horvat. - Celje ; Ljubljana : Celjska

    Mohorjeva druţba ; Celovec : Mohorjeva, 2009. - 286 str. 821.163.6-311.2 VRo 82-311.2 HORVAT, Joţe Dvojni...

    COBISS.SI-ID 243601920

    120. JONES, Celeste, 1975- Ne brez moje sestre / Celeste Jones, Kristina Jones, Juliana Buhring ; [prevedla Saša Poţek]. - Trţiĉ : Uĉila International, 2009. - 375 str. 821.111-312.6 LDo 82-312.6 JONES, Celeste Ne... VRo 82-312.6 JONES, Celeste Ne... COBISS.SI-ID 244141568

    121. KAJZER, Janez V temnih, nemirnih noĉeh : realni kristaliti / Janez Kajzer. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska

    knjiga, 2009. - 233 str. - (Nova slovenska knjiga) 821.163.6-32 VRo 82-32 KAJZER, Janez V temnih... COBISS.SI-ID 243024640

    122. KINSELLA, Sophie Strastna zapravljivka / Sophie Kinsella ; [prevedla Nataša Grom]. - Trţiĉ : Uĉila

    International, 2009. - 291 str. 821.111-311.2 B LDo 82-311.2 KINSELLA, Sophie Strastna... VRo 82-311.2 KINSELLA, Sophie Strastna... COBISS.SI-ID 244124160

    123. KLÍMA, Ivan Ljubimĉeve klopotaĉe in druge ţenske grozljivke / Ivan Klíma ; prevod Katja Peĉe ; [spremna beseda Nives Vidrih]. - Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 163 str. - (Moderni klasiki ; 51) 821.162.3-32

    821.162.3.09Klíma I. VRo 82-32 KLÍMA, Ivan Ljubimĉeve... COBISS.SI-ID 243469824

    124. KORANTER, Sonja Trinajsti srebrnik : kriminalke / Sonja Koranter. - Ljubljana : KATR, 2009. - 293 str. Vsebina: Lonĉarjev pes ; Blejska grmada ; Trinajsti srebrnik ; Ĉebelji roj ; Sreĉal me je Buda ; Golobji vodnjak 821.163.6-32 LDo 82-32 KORANTER, Sonja Trinajsti... VRo 82-32 KORANTER, Sonja Trinajsti... COBISS.SI-ID 241392384

    125. LÖTTER, Elbie, 1968- To sem jaz, Anna / Elbie Lötter ; [prevod Jasna Dovjak ; spremna beseda Bogdan Ţorţ]. - Ljubljana : Grad, 2008. - 191 str. 821.112.6-311.2 LDo 82-311.2 LÖTTER, Elbie To... VRo 82-311.2 LÖTTER, Elbie To... COBISS.SI-ID 241161728

    126. MALOUF, David, 1934- Umišljeno ţivljenje / David Malouf ; prevod in spremna beseda Breda Bišĉak. -

    Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 108 str. - (Moderni klasiki ; 49) 821.111(94)-311.2 821.111(94).09Malouf D. VRo 82-311.2 MALOUF, David Umišljeno... COBISS.SI-ID 243237120

    127. MCCALL Smith, Alexander, 1948- Dobri soprog z zebrinega dovoza / Alexander McCall Smith ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 255 str. - (Prva damska detektivska agencija ; knj. 8) (Zbirka Ţepnice) 821.111-312.4 LDo 82-312.4 MCCALL S., A. Dobri... VRo 82-312.4 MCCALL S., A. Dobri... COBISS.SI-ID 242081536

    128. MCCANN, Colum, 1965- Zoli / Colum McCann ; iz anglešĉine prevedel Jure Potokar. - 1. natis. - Ljubljana :

    Sanje, 2009. - 238 str. - (Zbirka Sanje) 821.111(417)-311.2 LDo 82-311.2 MCCANN, Colum Zoli VRo 82-311.2 MCCANN, Colum Zoli COBISS.SI-ID 243360768

    129. MENÉNDEZ-Ponte, María Un novio para Natalia / María Menéndez-Ponte. - 3a ed. - Madrid : SM, 2005. - 157 str. - (4amigas.fueradeclase ; 1) 821.134.2-93-311.2=134.2 VRo 82=134.2 MENÉNDEZ-Ponte Un novio... COBISS.SI-ID 14604853

    130. MUNRO, Hictor Hugo Bizantinska omleta in druge zgodbe / Saki ; [prevod Mateja Perpar]. - Ljubljana : Umco, 2009. - 158 str. - (Zbirka Harlekin) 821.111-32 VRo 82-32 MUNRO, H. H. Bizantinska... COBISS.SI-ID 240970496

    131. NABOKOV, Vladimir Vladimirovič Vabilo na usmrtitev / Vladimir Nabokov ; prevod in spremna beseda Neţa Zajc. - Ljubljana : Cankarjeva zaloţba, 2009. - 168 str. - (Moderni klasiki ; 50) 821.161.1-311.2

    821.161.1.09Nabokov V. VRo 82-311.2 NABOKOV, V.V. Vabilo... COBISS.SI-ID 243476224

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com