DOC

REPUBLIKA HRVATSKA

By Jacob Lewis,2014-08-12 12:09
11 views 0
REPUBLIKA HRVATSKA ...

REPUBLIKA HRVATSKA

    SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU

    FILOZOFSKI FAKULTET

    Zagreb, Ivana Luĉića 3

Broj: 01-21-5-2001.

    Zagreb, 14. svibnja 2001.

    P O Z I V

    __________________________________________________________

     Na osnovi ĉlanka 34. Statuta sazivam 9. sjednicu Fakultetskog svijeća Filozofskog fakulteta, koja će se odrţati u ĉetvrtak, 17. svibnja 2001. u 9,00 sati u

    Vijećnici fakulteta.

     Za sjednicu predlaţem sljedeći

    DNEVNI RED:

     1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Fakultetskog vijeća, odrţane 23. travnja 2001.

A. IZBORI U ZNANSTVENO-NASTAVNA, NASTAVNA, SURADNIĈKA I

    ISTRAŢIVAĈKA ZVANJA

     2. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u suradniĉko zvanje višeg asistenta

    za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za englesku knjiţevnost Odsjeka za anglistiku

    Pristupnica dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić ispunjava uvjete iz ĉl. 89. stav 4. ZVU (str. 17)

     3. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    docenta, za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje arheologije, na Katedri za prapovijesnu arheologiju u Odsjeku za arheologiju

    Pristupnik: dr. sc. Ivor Karavanić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU (str. 21)

     4. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor mr. sc. Tanja Tomašić u istraţivaĉko

    zvanje asistenta u Odsjeku za kroatistiku, na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo ( str. 30)

     2

     5. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u suradniĉko zvanje asistenta za

    znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Katedri za metodiku hrvatskog jezika i knjiţevnosti, u Odsjeku za kroatistiku

    Pristupnici: mr. sc. Marko Alerić ispunjava uvjete iz ĉl. 89. stav 2. ZVU, a Lidija Dujić, Ana Krivec, Goran Krnić i Ţeljana Puljiz ne ispunjavaju uvjete iz ĉl. 89. stav 2. ZVU

     (str. 32)

     6. Izvještaj stuĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    docenta za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

    Pristupnik: dr. sc. Neven Hrvatić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU (str. 36)

     6.1. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, na Katedri za bibliotekarstvo, u Odsjeku za informacijske znanosti Pristupnica: dr. sc. Jadranka Lazić-Lasić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 3. ZVU (str. 50)

     6.2. Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    docenta za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, na Katedri za muzeologiju u Odsjeku za informacijske znanosti

    Pristupnica: dr. sc. Ţarka Vujić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU (str. 62)

    B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA ZA IZBOR U ZVANJA

    PREDLOŢENIKA VISOKIH UĈILIŠTA

     7. Mišljenje za izbor mr. sc. Hrvoja Relje u suradniĉko zvanje mlaĊeg

    asistenta za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije za rad na projektu "Znanje i protok informacija" pri Filozofskom fakultetu u Zadru

    Pristupnik ispunjava uvjete iz ĉl. 89. stav 1. ZVU (str. 71)

     8. Mišljenje za izbor mr. sc. Hrvoja Relje i Dalibora Piraka u suradniĉko

    zvanje mlaĊeg asistenta za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje filozofija, za predmet Filozofija religije pri Filozofskom fakultetu u Zadru Pristupnici: Hrvoje Relja i Dalibor Pirak ispunjavaju uvjete iz ĉl. 89. stav 1. ZVU (str. 72)

     9. Mišljenje za izbor mr. sc. Mislava Šimunića u suradniĉko zvanje asistenta

    za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, za kolegij Informacijska tehnologija, na Fakultetu za turistiĉki i hotelski menadţment u Opatiji

    Pristupnik ispunjava uvjete iz ĉl. 89. stav 2. ZVU (str. 74)

     9.1. Mišljenje za izbor dr. sc. Miljenka Grgića u znanstveno-nastavno zvanje

    izvanrednog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje povijesti, za predmet Povijest glazbe, na Umjetniĉkoj akademiji u Splitu

     3

    Pristupnik ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 2. ZVU (dodatak)

     9.2. Mišljenje za izbor dr. sc. Vlatka Domovića u znanstveno-nastavno zvanje

    docenta za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, za predmet Didaktika, u Odsjeku za pedagošku, psihološku i didaktiĉku izobrazbu predmetnih nastavnika, na Uĉiteljskoj akademiji u Zagrebu

    Pristupnik ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU (dodatak)

    D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

    a) Izvještaji stručnog povjerenstva za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija

     10. Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Hrvoja

    Potrebice za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Veze Egeje i Panonije tijekom starijeg ţeljeznog doba (str. 76)

     11. Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Line Pliško za

    stjecanje doktorata izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Grammatica della lingua illirica Francesca Marije Appendinija, mentor dr. sc.

    Diana Stolac (str. 80)

     12. Izvještaj struĉnog povjerenstva o molbi mr.sc. Sandre Kriţić-Roban za

    promjenu naslova odobrene teme doktorata znanosti Moderna stambena arhitektura

    u Zagrebu izmeĊu dva svjetska rata. Predlaţe se novi naslov Urbani modeli

    individualne stambene izgradnje u Zagrebu izmeĊu dva svjetska rata (str. 82)

     13. Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Davora

    Topolĉića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Sociologijski aspekti neplaćenog rada u obitelji, mentor prof. dr. sc.

    Vjeran Katunarić (str. 83)

     14. Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Antona

    Vukelića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenog hrvatskog društva,

    mentor prof. dr. sc. Josip Kregar (Pravni fakultet Zagreb) (str. 85)

b) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu disertacije

     15. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Marije Znika

    pod naslovom Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku. Odnos semantike i sintakse na primjeru imenica (str. 87)

     4

    E. STJECANJE MAGISTERIJA I SPECIJALIZACIJE

a) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog i specijalističkog rada

     16. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Katarine

    Gospodnetić pod naslovom Transatlanski odnosi: SAD i EU u razdoblju nakon Hladnog rata (str. 93)

     17. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marte Medved

    Krajnović pod naslovom Uloga priĉe u razvoju i mjerenju jeziĉne i komunikacijske

    kompetencije kod uĉenika engleskog jezika mlaĊe školske dobi (str. 97)

     18. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarske radnje Slavice

    Alajbeg pod naslovom Znaĉenje filozofske hermeneutike Hansa-Georga Gadamera

    za suvremenu estetiku (str. 101)

     19. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Mije

    Šarĉevića pod naslovom Primjena konaĉnoga automata na probleme prirodnog jezika (str. 104)

     20. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu specijalistiĉkog rada Ines Denona

    pod naslovom: Provjera nekih prediktora emocionalnih stanja oĉeva i majki djece s cerebralnom paralizom (str. 106)

    F. SINOPSISI ZA IZRADU MAGISTARSKOG I SPECIJALISTIĈKOG RADA

    I

     UPISI NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

     21. Prijedlozi za odobrenje sinopsisa za izradu magistarskog rada

     1. Martine Bleĉić pod naslovom Autohtona kultura rimskodobne (peregrinske) Tarsatike, mentor: prof. dr. sc. Nives Majnarić-Pandţić (str. 109)

     2. Mirele Dalić pod naslovom Prehrana u vuĉedolskoj kulturi, mentor: prof.

    dr. sc. Aleksandar Durman (str. 111)

     3. Damira Kliškića pod naslovom Prapovijesne fibule iz Arheološkog muzeja u Splitu, mentor: prof. dr. sc. Nives Majnarić Pandţić (str. 113)

     4. Saše Kovaĉevića pod naslovom Naseljenost sjeverozapadne Hrvatske u starijem ţeljeznom dobu, mentor: prof. dr. sc. Nives Majnarić Pandţić (str. 115)

     5. Ivane Oţanić pod naslovom Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca - lokaliteti Vinkovci-Šokadija, Vinkovci-Varteks, Vinkovci-Komercijalna Banka, Vinkovci-Muzej, mentor: dr. sc. Ivana Iskra Janošić (str. 117)

     5

     6. Domagoja Tonĉinića pod naslovom Spomenici VII legije na podruĉju rimske provincije Dalmacije, mentor: prof. dr. sc. Mirjana Sanader (str. 119)

     7. Promjena sinopsisa Ljubice Perinić pod naslovom Vojniĉki kultovi na

    podruĉju Hrvatske (bivši naslov Vojniĉki kultovi u Panoniji) (str. 121)

    Mentor: prof. dr. sc. Mirjana Sanader

     8. Sandia Blagonića pod naslovom Geneza i razvoj subetniĉkih skupina u Istri od 16. stoljeća do danas, mentor dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović (str. 123)

     9. Nikolaja Lazića pod naslovom Model sinteze hrvatskoga govora, mentor

    prof. dr. sc. Ivo Škarić (str. 124)

     10. Nele Brussi pod naslovom Obiljeţja ţenskoga putopisnog diskursa u prvoj polovici 20. stoljeća (Freya Stark, Gertrude Bell i Alexandra David Neel),

    mentor dr.sc. Dean Duda, docent (str. 125)

     11. Maje Starĉević pod naslovom Hamlet u Hrvatskoj: studija prevoĊenja,

    mentor dr.sc. Zoran Kravar, red.prof. (str. 127)

     12. Molba Davida Šporera za promjenu teme magistarskog rada pod odobrenim

    naslovom Metodološka polazišta znanosti o knjiţevnosti Zagrebačke škole u novu temu

    pod naslovom Poetika kulture i ideologija drame, mentor dr.sc. Dean Duda, docent

     (str. 129)

     13. Ane Kandare pod naslovom "Sklonost doţivljaju srama i krivnje i psihološka prilagodba", mentor prof. dr. sc. Predrag Zarevski (str. 131)

     14. Višnje Modrić pod naslovom Prikriveno ĉitanje i slobodni pripremljeni govor na televiziji, mentor prof. dr. sc. Ivan Ivas (str. 133)

     15. Ţeljka Jozića pod naslovom Fonologija govorâ brodskoga Posavlja,

    mentor prof. dr. sc. Mira Menac Mihalić (str. 135)

     16. Prijedlog Odjeka za psihologiju da se umjesto dosadašnjeg mentora doc. dr.

    sc. Petra Bezinovića novim mentorom Neli Abramić imenuje doc. dr. sc. Denis Bratko

Upisi na poslijediplomske studije

     22. Prijedlog da se Xhaferu Syla odobrava prijelaz s upisanog postdiplomskog

    studija informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaţdinu , na

    postdiplomski studij informacijskih znanosti u Zagrebu, pod uvjetima upis u IV.

    semestar akademske godine 2000./2001. i prijave teme magistarskog rada u dogovoru s

    mentorom. Za mentor predlaţe se dr. sc. Aleksandra Horvat, izv.prof.

     6

     23. Odobrenje za upis u I. semestar poslijediplomskog znanstvenog studija Sociologije, u akademskoj godini 2000/2001.:

    1. Lidiji Japec

    2. Tihani Delić,

    uz uvjet polaganja diferencijalnih ispita iz kolegija Suvremene sociološke teorije,

    Klasične sociološke teorije, Metodologija socioloških israţivanja, do upisa u III.

    semestar tudija.

    G. PRIZNAVANJE DIPLOMA

     24. Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome Marie Joao Vinković steĉene na Sveuĉilištu Nova de Lisboa u

    Lisabonu u Portugalu (str. 136)

     25. Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome Saše Dimitrovskoga steĉene na Filološkom fakultetu Sveuĉilišta u Prištini (str. 137)

     26. Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti magistarske diplome Ester Vidović, steĉene na Sveuĉilištu u Aucklandu, Novi Zeland

     (str. 138)

     27. Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome Ane-Marije Papeţ, steĉene na Filozofskom fakultetu u Novom

    Sadu (str. 139)

     28. Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome SlaĊane Sakaĉ Magdalenić, steĉene na Sveuĉilištu u Bremenu,

    Njemaĉka (str. 140)

    H. IMENOVANJE STRUĈNIH POVJERENSTVA

a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor

     29. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u nastavno zvanje za predmete Engleski jezik i Engleski poslovni jezik na Visokoj školi za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti u Zagrebu.

    1. dr.sc. Jelena Mihaljević Djigunović

    2. mr.sc. Vesna Beli, viši lektor

    3. Jasenka Šafran, viši lektor

     30. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor nastavnika za kolegij Njemaĉki jezik, bez zasnivanja radnog odnosa na Visokoj školi za ekonomiju poduzetništva s pravom javnosti u Zagrebu

    1. dr. sc. Maja Häusler, doc,

     7

    2. dr. sc. Dragutin Horvat, izv. prof.

    3. mr. sc. Marija Lütze-Miculinić, viši predavaĉ

     31. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u nastavno zvanje predavaĉa, podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika za predmet Njemaĉki jezik na Prehrambeno-

    biotehnološkom fakultetu u Zagrebu

    1. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.

    2. Andrea Šupih-Kvaternik, viši predavaĉ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

    3. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

     32. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika na Pedagoškom fakultetu u Osijeku

    dr. sc. Stanko Ţepiæ, red. prof.

    2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

    3. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.

     33. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znanstveno-nastavno zavnje predavaĉa ili više za podruĉje

    humanistiĉkih znanosti, polje Znanost o umjetnosti, za predmete Filmska, radio i TV kultura i Medijska kultura, na visokoj uĉiteljskoj školi u Splitu

    1.dr.sc. Ante Peterlić, redo.prof.

    2.dr.sc. Stjepko Teţak, red.prof. u miru

    3.dr.sc. Boris Senker, red.prof.

     34. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno

    podruĉje humanistiĉkih znanosti, za voĊenje znanstvenih projekata u djelatnosti povijesti audiovizualnih medija i filmologije, u Hrvatskom drţavnom arhivu

    1. dr.sc. Ante Peterlić, red.prof.

    2. dr.sc. Hrvoje Turković, izv.prof., Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb

    3. dr.sc. Pavao Pavliĉić, red.prof.

     35. Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u nastavno zvanje predavaĉa ili višeg predavaĉa za znanstveno

    podruĉje društvenih znanosti, polje psihologija, za predmet Psihologija odgoja i obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Zadru

    1. dr. sc. VesnaVlahović-Štetić, doc.

    2. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, red. prof.

    3. dr. sc. Izabela Sorić, doc. (Filozofski fakultet u Zadru)

     8

    b) Imenovanje stručnih povjerenstava za utvrĎivanje uvjeta za stjecanje doktorata

    znanosti i odobrenje predložene teme

     36. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Davora

    Pećnjaka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod

    naslovom Svijest i propozicionalni stavovi u suvremenoj analitiĉkoj filozofiji

    1. dr.sc. Goran Švob, doc

    2. dr.sc. Lino Veljak, red.prof.

    3. dr.sc. Hotimir Burger, red.prof.

     37. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Alojza

    Ćubelića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod

    naslovom Herman Dalmatin model hrvatskog i europskog mislioca. 1. dr.sc. Branko Despot, red.prof.

    2. dr.sc. Ljerka Schiffler, red.prof.

    3. dr.sc. Lino Veljak, red.prof.

     38. Imenovanje struĉnog povjerenstva za promjenu naslova teme doktorske

    disertacije mr.sc. Igora Mikecina za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, pod novim naslovom Religija, zajednica i sloboda u ranoga Hegela i Hölderlina.

    1. dr.sc. Branko Despot, red.prof.

    2. dr.sc. Hotimir Burger, red.prof.

    3. dr.sc. Nadeţda Ĉaĉinoviĉ, red.prof.

     39. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Nataše

    Govedić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod

    naslovom Retoriĉke paradigme dramskog subjekta: Shakespeareov Hamlet i

    Marloweljev Dr Faustus u intermedijalnoj analizi

    1.dr.sc. Janja Ciglar-Ţanić, izv.prof.

    2. dr.sc. Boris Senker, red.prof.

    3. dr.sc. Nadeţda Ĉaĉinović, red.prof.

     40. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta, promjena naslova i

    proširenje teme, mr. sc. Lahorke Plejić-Poje za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, novi naslov Hrvatsko satiriĉko pjesništvo u Dubrovniku od posljednjih desetljeća 15. do prvih desetljeća 19. stoljeća.

    1. dr. sc. Dunja Fališevac, red. prof.

    2. dr. sc. Darko Novaković, red. prof.

    3. dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.

     41. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Zdravka

    Matića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod

    naslovom Ivan Marz i katoliĉka akcija u Hrvatskoj

    1. dr.sc. Mira Kolar, red.prof.

    2. dr sc. Boţena Vranješ-Šoljan, izv.prof.

     9

    3. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

     42. Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Dine

    Milinovića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme

    pod naslovom Ut pictura poesis? Formiranje kršćanskog likovnog izraza na primjeru nekih prizora iz Kristova ţivota u razdoblju Kasne antike (II.-IV.

    stoljeće)

    1. dr.sc. Miljenko Jurković, izv.prof.

    2. dr.sc. Igor Fisković, red.prof.

    dr.sc. Petar Selem, red.prof

c) Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada

     43. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc.

    Stjepanu Sremcu pod naslovom: Folklorni ples u Hrvata od 'izvora' do pozornice

    1. dr. sc. Zorica Vitez, znans. sav.

    2. prof. dr. sc. Vitomir Belaj

    3. prof. dr. sc. Filip Potrebica

     44. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.

    sc. Sanje Seljan pod naslovom Leksiĉko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktiĉni modeli

    1. dr. sc. Boţidar Tepeš, izv. prof.

    2. dr. sc. Zdravko Dovedan, doc.

    3. dr. sc. Bulcsú László, red. prof. (u mirovini)

     45. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada mr.

    sc. Tomislave Lauc pod naslovom Problemi obrade prirodnoga jezika u sustavima za pretraţivanje obavijesti putem pretraţivanja punoga teksta na hrvatskome

    knjiţevnom jeziku

    1. dr. sc. Damir Boras, doc

    2. dr. sc. Miroslav TuĊman , red. prof.

    3. dr. sc. Damir Kalpić, red. prof. Fakultet elektrotehnike i raĉunarstva

     46. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc. Nade

    Zgrabljić pod naslovom Govor u novinarstvu: vrste i funkcija dijaloga u radijskom

    programu

    1.dr.sc. Manca Košir, red.prof., Fakultet za društvene znanosti, Ljubljana

    2.dr.sc. Milivoj Solar, red.prof.

    3. dr.sc. Ivan Ivas, docent

     47. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr.sc.Vesne

    Deţeljin pod naslovom: Odrazi dodira meĊu jezicima i kulturama u leksiku Maldobria (funkcija aloglotskih elemenata) (stari naslov: Kultura i jezik u djelu Lina Carpinteria i Mariana Faragune).

    1. dr. sc. Damir Kalogjera, red.prof.

     10 2. dr. sc. Vera Glavinić, red.prof. (Fil.fakultet Pula)

    3. dr. sc. Josip Silić, red.prof.

     48. Promjena struĉnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. Lelije Soĉanac pod naslovom: Talijanizmi u hrvatskome knjiţevnom jeziku.

    Umjesto drugog ĉlana dr.sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, znan.suradnika predlaţe se

    dr.sc. Josip Silić, red.prof.

    Prvotno Povjerenstvo:

    1. dr. sc. Maslina Ljubiĉić,izv.prof.

    2. dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski,znan.suradnik 3. dr. sc. Ţarko Muljaĉić,prof. emeritus

    Novo povjerenstvo:

    1. dr.sc. Maslina Ljubiĉić,izv.prof.

    2. dr.sc. Ţarko Muljaĉić, prof. emeritus

    3. dr.sc. Josip Silić, red.prof.

     48.1. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan pod naslovom Posebnosti tipologije i ikonografije

    mitraiĉkih reljefa rimske Dalmacije

    1. dr. sc. Mirjana Sanader, izv.prof. 2. dr. sc. Petar Selem, red. prof. 3. dr. sc. Marin Zaninović, red.prof. (u miru)

    d) Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog i specijalističkog rada

     49. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskog rada Franci Piveca pod naslovom Knjiţnice u informacijskom društvu

    1. dr. sc. Damir Boras, doc.

    2. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, izv. prof

    3. dr. sc. Nenad Prelog, red.prof. (Leksikografski zavod, Zagreb)

     50. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Diane Maršić pod naslovom O hrvatskim prijevodima T.S. Eliotovih poema "Pusta

    zemlja" i "Ĉetiri kvarteta"

    1. dr.sc. Sonja Bašić, red.prof.

    2. dr.sc. Miroslav Beker, red.prof. u miru 3. dr.sc. Gordana Slabinac, izv.prof.

     51. Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Tomislava Bogdana pod naslovom Status lirskog subjekta u kanconijeru Dţore Drţića 1. dr. sc. Zoran Kravar, red. prof. 2. dr. sc. Dunja Fališevac, red. prof.

    3. dr. sc. Mirko Tomasović, red. prof. u mirovini

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com