DOC

Planrad2007

By Gail Lopez,2014-08-12 11:33
24 views 0
Planrad2007 ...

Republika Srbija

    Univerzitet u Beogradu

    Ekonomski fakulteta

    Broj: 3814/1

    Beograd, 01.10.2009. godine

    Na osnovu ĉlana 126. Statuta Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Nastavno-nauĉno veće Fakulteta, na sednici odrţanoj 23.09.2009. godine donosi

    PLAN

    IZVOĐENJA NASTAVE

    U ZIMSKOM SEMESTRU 2009/2010. GODINE

    NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA

    I UVOD

    Nastava na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu, izvodi se po semestrima u

    prostorijama Fakulteta, izuzev nastave na daljinu.

     II POĈETAK I ZAVRŠETAK NASTAVE

    Poĉetak nastave u I semestru je 28. septembar 2009. godine, a završetak 16. januar

    2010. godine.

    Poĉetak nastave u III, V i VII semestru je 05. oktobar 2009. godine, a završetak 16.

    januar 2010. godine.

     III BROJ GRUPA ZA PREDAVANJA I VEŢBE

     I SEMESTAR: Predavanja - 4 grupe - veţbe 12 grupa.

     III SEMESTAR: Predavanja - 2 grupe - veţbe 10 grupa.

     V i VII SEMESTAR: Do 300 studenata za predavanje - 1 grupa i do 100 studenata za

     veţbe – 1 grupa.

     IV STUDIJE NA DALJINU

     Od 05. oktobra 2009. godine predmetni nastavnici i saradnici preko sajta Fakulteta /link

    studiranje na daljinu/ omogućiće studentima da pristupe svim materijalima neophodnim za uspešno pripremanje ispita.

     Posebno se organizuju za ove studente konsultacije i to:

     I SEMESTAR: 3. oktobar; 7. novembar i 5. decembar 2009. godine.

     III SEMESTAR: 7. novembar; 5. decembar i 26. decembar 2009. godine

     V. SADRŢINA PLANA

     I SEMESTAR

    ZAJEDNIČKI PREDMETI

    Fond ĉasova i naĉin polag. NASTAVNICI I SARADNICI

    Predav. veţbe Polag. PREDMETI

    dr Branko Medojević 1. OSNOVI EKONOMIJE 60 60 P

    dr Boţidar Cerović

    mr ĐorĊe Mitrović

    mr Jelena Laušev

    mr Jelena Ţarković Rakić

     Svetozar Tanasković

    Literatura:

    Mankju, G. E, Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.

    Dragišić, Ilić, Medojević, Pavlović: Osnove ekonomije, Beograd, Ekonomski fakultet, 2006. (odabrani tekstovi)

    dr Branislav Boriĉić 2. MATEMATIKA 60 60 P+U

    dr Мirjana Isaković- Ilić

    mr Dragan Azdejković

    mr Jelena Stanojević

    Literatura:

    B. Boriĉić, M. Ivović, /Matematika/, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

    M. Ivović, B. Boriĉić, D. Azdejković, J. Stanojević, /Zbirka

    zadataka iz matematike/, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

    C. P. Simon, L. Blume, /Mathematics for Economists/, W. W. Norton & Comp., New York, 1994.

    K. Sydaeter, P. Hammond, /Essential Mathematics for Economic Analysis/,Prentice Hall, London, 1995.

     1

    3 SOCIOLOGIJA 60 0 P dr Ĉedomir Ĉupić

    dr Sreten Vujović

     Literatura:

    Entoni Gidens, Sociologija, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

    III SEMESTAR

    1. TEORIJA CENA 60 60 P+U dr Stojan Babić

    dr Milić Milovanović

    dr Boţo Stojanović

     dr Dejan Trifunović

    Bojan Ristić Literatura:

    Udţbenik:Hal R. Varijan, Mikroekonomija: moderan pristup, Beograd CID;

    Dopunska: S.Babić, Milovanović M. Teorija cena Beograd, CID;

    Henderson, J.& R. Quandt, Microekonomic Theory: A Mathematical Approach: McGraw Hill; MaColell, A.,M.

    Whinston & J. Green, Microekonomic Theory: (Oxford)

    2. EKONOMSKO MATEMATIĈKI 60 60 P+U dr Marko Backović METODI I MODELI dr Ivana Prica

    dr Zoran Popović

     demonstratori po odluci dekana

    Fakulteta Literatura

    Marko Backović, Jovo Vuleta, Ekonomsko matematiĉki metodi i modeli, Ekonomski fakultet Beograd. • Marko Backović, Jovo Vuleta, Ivana Prica, Zoran Popović, Zbirka zadataka iz Ekonomsko matematiĉkih metoda i

    modela, Ekonomski fakultet Beograd.

    3. NACIONALNA EKONOMIJA 60 45 U dr Biljana Jovanović Gavrilović

    dr Gojko Rikalović

    Mirjana Gligorić

    mr Dejan Molnar Literatura:

    dr Stevan Devetaković, dr Biljana Jovanović Gavrilović, dr Gojko Rikalović, Nacionalna ekonomija,udţbenik, Ekonomski fakultet Beograd, 2008

    P+U 4 ENGLESKI JEZIK 60 0 dr Nadeţda Silaški

    dr Tatjana Đurović Literatura:

    Silaški, N., T. Đurović: Engleski jezik I/II, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004. Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

    P+U RUSKI JEZIK 60 0 mr Milena Marojević

    u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U FRANCUSKI JEZIK 60 0 dr Marija Dţunić Drinjaković Literatura:

    M. Dţunić-Drinjaković, Francuski za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Beograd 1998

    P+U NEMAĈKI JEZIK 60 0 Sonja Uzelac

    U toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    M.Vuĉković-Stojanović, Uvod u poslovni nemaĉki jezik

    V SEMESTAR

    EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA

    Pred. Veţbe PREDMET NASTAVNICI I SARADNICI

    1. MAKROEKONOMSKA ANALIZA 60 30 P dr Miomir Jakšić

    dr Aleksandra Prašĉević Litartura:

    dr Miomir Jakšić, dr Aleksandra Prašĉević, Makroekonomska analiza, Ekonomski fakultet, Beograd, 1. izdanje,

    2005.

    Pomoćna literatura: dr Miomir. Jakšić, PC EKONOMIJA, edukativni CD-ROM, EF,Beograd, 2007.

    2. SAVREMENI PRIVREDNI SISTEMI 60 30 U dr Ljubinka Joksimović

    dr Jurij Bajec

    dr Ivan Vujaĉić

    mr Jelena Ţarković Rakić

     2

Osnovna literatura:

    Joksimović, Lj., Bajec, J., 2006, Savremeni privredni sistemi, Ekonomski fakultet, Beograd.

    Dopunska literatura:

    Cernet, L.,2006, Europeanisation, Varieties of Capitalism and Economic Performance in Central and Eastern

    Europe, Palgrave Public Press.

    Hall, P. and Soskice, A., 2001, Varieties of Capitalism: the Institutional Foundation of Comparative Advantage,

    Oxford University Press.

    Joksimović, Lj., 2006, Kako do briselskih dveri?, Economist, Beograd, str. 21-31.

    Joksimović, Lj., 2007: The Rule of Law in Serbia, Privreda Srbije u procesu evropskih integracija, Zbornik, Institut društvenih nauka, str. 187-203.

    3. TEORIJA I PLANIRANJE 60 30 P dr Milorad Filipović

    PRIVREDNOG RAZVOJA dr Diana Dragutinović

    Literatura

    1. dr Diana Dragutinović, dr Milorad Filipović, dr Slobodan Cvetanović; ?Teorija privrednog rasta i razvoja?,

    Ekonomski fakultet, Centar za izdavaĉku delatnost (CID), Beograd 2005.

    4. JAVNE FINANSIJE 60 30 P dr Milojko Arsić

    mr Saša RanĊelović

    Marija Jovović

    Literatura

     Harvey Rosen i Ted Gayer, Public Finance, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

     Studenti koji su slušali nastavu 2008/2009. godine i ranije, mogu do kraja školske 2009/2010. godine koristiti

    sledeću literaturu:

    1. Boţidar Raiĉević, Javne finansije, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008.

    godine,

    2. Zakoni i dokumenti o javnim finansijama Republike Srbije: Zakon o budţetskom sistemu, poreski zakoni

    (o porezu na dohodak graĊana, o porezu na dobit preduzeća, o porezu na dodatu vrednost i dr.), Zakon o

    lokalnoj samoupravi, Zakon o javnom dugu, Memorandum o budţetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici,

    Bilten javnih finansija.

    FINANSIJE BANKARSTVO I OSIGURANJE

    1. POSLOVNE FINANSIJE 60 30 U dr Milorad Ivanišević

    dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac

    Literatura

    Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008

    2. JAVNE FINANSIJE 60 30 P dr Milojko Arsić

    mr Saša RanĊelović

     Marija Jovović

    Literatura

     Harvey Rosen i Ted Gayer, Public Finance, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

     Studenti koji su slušali nastavu 2008/2009. godine i ranije, mogu do kraja školske 2009/2010. godine koristiti

    sledeću literaturu:

    1. Boţidar Raiĉević, Javne finansije, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008. godine,

    2. Zakoni i dokumenti o javnim finansijama Republike Srbije: Zakon o budţetskom sistemu, poreski zakoni (o porezu na

    dohodak graĊana, o porezu na dobit preduzeća, o porezu na dodatu vrednost i dr.), Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o

    javnom dugu, Memorandum o budţetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici, Bilten javnih finansija.

    3. FINAN. I AKTUARSKA 60 30 P+U dr Jelena Koĉović

    MATEMATIKA demonstrator po odluci dekana

    Fakulteta

    Literatura

    1. Koĉović J.; ?Finansijska matematika?, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd 2006.

    2. Koĉović J; ?Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica?, Centar za izdavaĉku delatnost,

    Ekonomski fakultet, Beograd 2006.

    3. Kočović J., Rakonjac-Antić T.; ?Zbirka rešenih zadataka iz Finansijske i aktuarske matematike?, Centar za

    izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd 2005.

    dr Kata Škarić 4. BILANSI PREDUZEĆA I BANAKA 60 30 U mr Marija Pantelić

     3

     Literatura:

    1. dr Jovan Ranković, Teorija i analiza bilansa, Ekonomski fakultet, Beograd 2007.

    2. dr Radiša Radovanović, Bilansi preduzeća i banaka

    3. dr Kata Škarić-Jovanović, Kvalitativne odlike finansijskih izveštaja, FINRAR br. 1/2000

    4. dr Kata Škarić-Jovanović, Izveštaj o tokovima gotovine banaka, FINRAR br. 1/2004

    5. dr Kata Škarić-Jovanović, Analiza bilansa banaka, FINRAR br. 1/2003

    6. dr Kata Škarić-Jovanović, Napomene uz finansijske izveštaje banaka, FINRAR br. 6/2003

    MARKETING

    POSLOVNE FINANASIJE 60 30 U dr Milorad Ivanišević 1. dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac Literatura

    Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

    Dr Galjina Ognjanov 2. TRŢIŠNO KOMUNICIRANJE 60 30 P

    Literatura: Vraĉar, D., Strategije trţišnog komuniciranja, CID Ekonomski fakultet, Beograd, 2007

    dr SrĊan Bogosavljević 3. ISTRAŢIVANJE TRŢIŠTA 60 30 P+U

    dr Ivana Prica

    mr Marina Petrović LITERATURA:

    „Marketinška istraţivanja“, David Aaker, V. Kumar i George Day, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

    dr Branko Mariĉić 4. PONAŠANJE POTROŠAĈA 60 30 U mr Aleksandar ĐorĊević Literatura:

    1. Mariĉić B., Ponašanje potrošaĉa, VIII izdanje, CID Ekonomski fakultet Beograd, 2008.

    P+U 5. ENGLESKI JEZIK ZA EKON. III 15 15 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

    P+U mr Milena Marojević RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15

    u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOM. III 15 15 dr Marija Dţunić Drinjaković Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005.

    -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003. -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978.

    -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EKONOM. III 15 15 Sonja Uzelac

    u toku je postupak za angaţovanje

    MEĐUNARODNA EKONOMIJA I SPOLJNA TRGOVINA EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA 1. 60 30 U dr Radovan Kovaĉević INOSTRANSTVOM

    Literatura

    Kovaĉević, R., Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2008

    2. MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 60 30 U dr Jelena Perović Оbavezna: Perović J., MeĊunarodno privredno pravo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008 Dodatna: Vasiljević M., Kompanijsko pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2005; Vasiljević M., Trgovinsko pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2006; Perović S, Obligaciono pravo, Sl. SFRJ, Beograd 1990; Perović J, Bitna povreda ugovora meĊunarodna prodaja

    robe, Sl. list SCG, Beograd, 2004; Draškić M, Stanivuković M, ugovorno pravo meĊunarodne trgovine, Sl. list SCG, Beograd,

    2005; Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, 2000; Marsh P.D.V., Comparative Contract Law England, France, Germany, Gover, 1996; Radley-Gardner O., Beale H., Zimmerman R., Schulze R.,

    Fundamental Texts on European Private Law, Hart Publishing, 2003.

    3. Jedan izborni predmet

     TEORIJA I PLANIRANJE 60 30 P dr Milorad Filipović PRIVREDNOG RAZVOJA dr Diana Dragutinović Literatura

    1. dr Diana Dragutinović, dr Milorad Filipović, dr Slobodan Cvetanović; ?Teorija privrednog rasta i razvoja?,

    Ekonomski fakultet, Centar za izdavaĉku delatnost (CID), Beograd 2005.

     4

    SAVREMENI PRIVREDNI SISTEMI 60 30 U dr Ljubinka Joksimović

    dr Jurij Bajec

    dr Ivan Vujaĉić

    mr Jelena Ţarković Rakić Osnovna literatura:

    Joksimović, Lj., Bajec, J., 2006, Savremeni privredni sistemi, Ekonomski fakultet, Beograd. Dopunska literatura:

    Cernet, L.,2006, Europeanisation, Varieties of Capitalism and Economic Performance in Central and Eastern

    Europe, Palgrave Public Press.

    Hall, P. and Soskice, A., 2001, Varieties of Capitalism: the Institutional Foundation of Comparative Advantage, Oxford University Press.

    Joksimović, Lj., 2006, Kako do briselskih dveri?, Economist, Beograd, str. 21-31.

    Joksimović, Lj., 2007: The Rule of Law in Serbia, Privreda Srbije u procesu evropskih integracija, Zbornik, Institut

    društvenih nauka, str. 187-203.

    POSLOVNE FINANASIJE 60 30 U dr Milorad Ivanišević

    dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac Literatura

    Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

    MAKROEKONOMSKA ANALIZA 60 30 P dr Miomir Jakšić

    dr Aleksandra Prašĉević

     Litartura:

    Osnovna literatura:

    dr Miomir Jakšić, dr Aleksandra Prašĉević, Makroekonomska analiza, Ekonomski fakultet, Beograd, 1.

    izdanje, 2005.

    Pomoćna literatura:

    dr Miomir Jakšić, PC EKONOMIJA, edukativni CD-ROM, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.

    P+U 4. ENGLESKI JEZIK ZA EKONOM. III 30 30 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

    P+U RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 30 30 mr Milena Marojević

    u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOMIS. III 30 30 dr Marija Dţunić Drinjaković Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005.

    -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003.

    -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978.

    -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 30 30 Sonja Uzelac

    u toku je postupak za angaţovanje

    Opciona grupa SPOLJNA TRGOVINA

    1. MEĐUNARODNI MARKETING 60 30 P+U dr Branko Rakita

    mr Sanja Mitić

    mr Dušan Marković Literatura

    MeĊunarodni marketing, Rakita Branko, 2009, CIDEF

    2. EKONOMSKA GEOGRAFIJA SVETA 60 30 U dr Mirko Grĉić

    u toku je postupak za angaţovanje

    dr Emilija Manić

    MENADŽMENT

    1. UPRAVLJANJE ORGAN. PROMENAMA 60 30 P Dr Nebojša Janićijević Literatura

    Janićijević, N., Upravljanje organizacionim promenama, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

     5

    2. TRGOVINSKI MENADŢMENT 60 30 U dr Stipe Lovreta

    dr Goran Petković

    dr Zoran Bogetić

    mr Dragan Stojković Literatura:

    Lovreta Stipe, Trgovinski menadţment, Ekonomski fakutlet Beograd, 2006. osnovni udţbenik ; Petkovic Goran, Modeli za donošenje odluka u trgovini, Ekonomski fakultet Beograd, 2000. (pomoćni udţbenik)

    dr Branko Rakita 3. MEĐUNARODNI MENADŢMENT 60 30 P+U mr Sanja Mitić

    mr Dušan Marković Literatura

    MeĊunarodni biznis i menadţment, Rakita Branko, 2006, CIDEF

    4. MENADŢMENT LJUDSKIH RESURSA 60 30 P dr Mirjana Petković Literatura Bogićević Milikić, B., Menadţment ljudskih resursa, , CID - Ekonomski fakultet Beograd, 2008. godina.

    P+U 5. ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

    P+U RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 mr Milena Marojević

    u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Marija Dţunić Drinjaković Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005.

    -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003. -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978.

    -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EK.ONOMISTE III 15 15 Sonja Uzelac

    u toku je postupak za angaţovanje

     RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE

    dr Kata Škarić 1. TEORIJA I POLITIKA BILANSA 60 60 U

    mr Marija Pantelić

     Literatura:

    1. dr Jovan Ranković, Teorija i analiza bilansa, Ekonomski fakultet, Beograd 2007.

    2. dr Radiša Radovanović, Bilansi preduzeća i banaka

    3. dr Kata Škar-Jovanović, Kvalitativne odlike finansijskih izveštaja, FINRAR br. 1/2000 4. dr Kata Škarić-Jovanović, Izveštaj o tokovima gotovine banaka, FINRAR br. 1/2004

    5. dr Kata Škarić-Jovanović, Analiza bilansa banaka, FINRAR br. 1/2003

    6. dr Kata Škarić-Jovanović, Napomene uz finansijske izveštaje banaka, FINRAR br. 6/2003

    dr Milorad Ivanišević 2. POSLOVNE FINANSIJE 60 60 U dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac

     Literatura Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

    dr Radmila Jablan Stefanović 3. RAĈUNOVODSTVO TROŠKOVA 60 60 P+U

    mr Vladan Kneţević

     Literatura:

    1. Jablan Stefanović dr R., Raĉunovodstvo troškova, udţbenik u pripremi;

    2. Stevanović dr N., Sistemi obraĉuna troškova, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.

    Dopunska literatura:

    1.)Colin D., Management and Cost Accounting, Sixth Edition, Thomson Learning, London, 2007.; 2.) Barfield,

    Raiborn, Kinney, Cost Accounting, Traditions and Innovations, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH,

    1998.; 3.) Anthony R.N., Hawkins D.F., Marchant K.A., Accounting, Text & Cases, Eleventh Edition, International

    Edition, Mc Graw-Hill Companies, 2006.

    FINAN.I AKTUARSKA MATEMATIKA 4. 60 30 P+U dr Jelena Koĉović

    demonstator po odluci dekana

    Fakulteta Literatura

    1. Koĉović J.; ?Finansijska matematika?, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd 2006.

    2. Koĉović J; ?Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica?, Centar za izdavaĉku delatnost,

    Ekonomski fakultet, Beograd 2006.

     6

    3. Koĉović J., Rakonjac-Antić T.; ?Zbirka rešenih zadataka iz Finansijske i aktuarske matematike?, Centar za

    izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd 2005.

     STATISTIKA, INFORMATIKA I KVANTITATIVNE FINANSIJE

    1 MATEMATIKA II 60 60 P+U dr Branislav Boriĉić

    dr Ljiljana Petrović

    mr Jelena Stanojević

     Literatura:

    B. Boriĉić, Linearna algebra, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

    Lj. Petrović, Teorija verovatnoća, Ekonomski fakultet, Beograd, 2003.

    Napomena: Kao dopunska literatura moţe posluţiti i svaki drugi kvalitetan univerzitetski udţbenik (i zbirka

    zadataka) koji se bavi materijom predviĎenom nastavnim programo

    2. ANALIZA PODATAKA 60 30 P+U dr Jasna Soldić Aleksić LITERATURA:

    Autor: Soldić-Aleksić, J.

    Naziv: Aplikativni softver za statistiĉku analizu i tabelarna izraĉunavanja; Izdavaĉ: Centar za izdavaĉku deĉatnost, Ekonomski fakultet, Beograd , 2004.

    3. DEMOGRAFSKA ANALIZA 60 30 U dr Biljana Radivojević Literatura

    Radivojević B. Demografska analiza- radni materijal u elektronskoj formi

    ĐurĊev B. Osnovne tehnike u demografiji- Zmaj i DDJ, Novi Sad 2001.

    Devedţić M. O prirodnom kretanju stanovništva- Zavod za izdavanje udţbenika, Beograd 2006. RZS, CDI IDN i DDS Stanovništvo I domaćinstva Srbije prema popisu 2002. godine, Beograd 2006

    4 JAVNE FINANSIJE /izborni 60 30 P dr Milojko Arsić

    mr Saša RanĊelović

    Marija Jovović Literatura

     Harvey Rosen i Ted Gayer, Public Finance, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

     Studenti koji su slušali nastavu 2008/2009. godine i ranije, mogu do kraja školske 2009/2010. godine koristiti

    sledeću literaturu:

    1. Boţidar Raiĉević, Javne finansije, Centar za izdavaĉku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008.

    godine,

     2. Zakoni i dokumenti o javnim finansijama Republike Srbije: Zakon o budţetskom sistemu, poreski zakoni (o

    porezu na dohodak graĊana, o porezu na dobit preduzeća, o porezu na dodatu vrednost i dr.), Zakon o lokalnoj

    samoupravi, Zakon o javnom dugu, Memorandum o budţetu, ekonomskoj i fiskalnoj politici, Bilten javnih finansija

    TRGOVINSKI MENADŽMENT I MARKETING /TMM/

    TRGOVINSKI MENADŢMENT 60 30 U dr Stipe Lovreta 1.

    dr Goran Petković

    dr Zoran Bogetić

    mr Dragan Stojković Literatura:

    Lovreta Stipe, Trgovinski menadţment, Ekonomski fakutlet Beograd, 2009. osnovni udţbenik ; Petkovic Goran, Modeli za donošenje odluka u trgovini, Ekonomski fakultet Beograd, 2000. (pomoćni udţbenik)

    2. SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE 60 30 U dr Jelena Kozomara

    mr Ivana Popović -Petrović Literatura: Kozomara G. Jelena, Spoljnotrgovinsko poslovanje, IED, Beograd, 2005.

    dr SrĊan Bogosavljević 3. ISTRAŢIVANJE TRŢIŠTA 60 30 P+U

    dr Ivana Prica

    mr Marina Petrović Literatura:

    „Marketinška istraţivanja“, David Aaker, V. Kumar i George Day, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

    P+U 4 ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

     7

    P+U RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 mr Milena Marojević u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U dr Marija Dţunić Drinjaković FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOMISTE III 15 15

    Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005.

    -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003.

    -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978.

    -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 Sonja Uzelac u toku je postupak za angaţovanje

    TURIZAM I HOTELIJERSTVO

    dr Vladan Boţić 1. EKONOMIKA SAOBRAĆAJA 60 30 U

    dr Slobodan Aćimović Literatura: V.Boţić, Ekonomija saobraćaja; Ekonomski fakultet Beograd; 2009;

     Studenti koji su slušali nastavu 2008/2009. godine i ranije, mogu do kraja školske 2009/2010. godine koristiti

    sledeću literaturu: Boţić, V. Novaković S.; Ekonomika saobraćaja; Ekonomski fakultet Beograd; 2006;

    2. MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO 60 30 U dr Jelena Perović Оbavezna: Perović J., MeĊunarodno privredno pravo, Ekonomski fakultet, Beograd, 2008

    Dodatna: Vasiljević M., Kompanijsko pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2005; Vasiljević M., Trgovinsko pravo, Pravni fakultet, Beograd, 2006; Perović S, Obligaciono pravo, Sl. SFRJ, Beograd 1990; Perović J, Bitna povreda

    ugovora meĊunarodna prodaja robe, Sl. list SCG, Beograd, 2004; Draškić M, Stanivuković M, ugovorno pravo

    meĊunarodne trgovine, Sl. list SCG, Beograd, 2005; Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, 2000; Marsh P.D.V., Comparative Contract Law England, France, Germany, Gover, 1996; Radley-Gardner O., Beale H., Zimmerman R., Schulze R., Fundamental Texts on European Private Law, Hart Publishing, 2003.

    dr Milorad Ivanišević 3. POSLOVNE FINANSIJE 60 30 U

    dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac Literatur: Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

    P+U 4 ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

    P+U RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 mr Milena Marojević u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007

    P+U dr Marija Dţunić FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOMISTE III 15 15

    Drinjaković Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005.

    -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003.

    -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978.

    -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 Sonja Uzelac u toku je postupak za angaţovanje

    VII SEMESTAR

    EKONOMSKA ANALIZA I POLITIKA

    Opciona grupa: MAKROEKONOMSKA ANALIZA

    1. TRŢIŠTE I TRŢIŠNE INSTITUCIJE 30 30 U dr Siniša Zarić Literatura

    1. North, D. (2003) Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost, Masmedia, Zagreb, str. 2-54.

    2. Coase, R. H. Priroda firme, u Vilijamson, O. E., Vinter, S. G. Priroda firme, CID, Podgorica, 2000, str. 33-

    53.

    3. Pelević, B. (red.) Ekonomisti nobelovci, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004., str. 41-128, 175-202.

     8

TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE 60 30 U dr Nikola Fabris 2.

    POLITIKE mr Maja Jandrić

    Literatura: Dimitrijević B. I Fabris N., Ekonomska politika teorija i analiza, EF Beograd 2007.

    TEHNOLOŠKI RAZVOJ I POLIT. 60 30 U dr Šahin Mandal 3.

    Literatura

    Mandal Š., Tehnološki razvoj i politika, Ekonomski fakultete CID, Beograd, 2004.

    Vasiljević V., Nauĉni i tehniĉki progres osnovne koncepcije i metodi merenja,Ekonomski fakultet CID, Beograd,

    1996.

    4 Jedan izborni predmet:

    EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM 60 30 U dr Radovan Kovaĉević Literatura

    Kovaĉević, R., Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom, CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2008. BANKARSTVO 60 30 U dr ĐorĊe Đukić Litartura: Đukić Đ. Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama, Beogradska berza, Beograd,2007.

    Đukić Đ. Centralna banka i finansijski sistem, drugo ili treće izdanje, Litopapir Ĉaĉak, 2006. ili 2009.

    Opciona grupa: MIKROEKONOMSKA ANALIZA

    1. EKONOMIKA AGRARA 60 30 U dr Ţaklina Stojanović Literatura:

     Z. Zakić, Ţ. Stojanović; Ekonomika agrara, Ekonomski fakultet, 2008.

    2. POSLOVNE FINANSIJE 60 30 U dr Milorad Ivanišević

    dr Miroslav Todorović

    Dragana Draganac Literatura

    Ivanišević, M., Poslovne finansije, Ekonomski fakultet u Beogradu, 2008.

    3. TRŢIŠTE I TRŢIŠNE INSTITUCIJE 30 30 U dr Siniša Zarić Literatura 1. North, D. (2003) Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost, Masmedia, Zagreb, str. 2-54.

    2. Coase, R. H. Priroda firme, u Vilijamson, O. E., Vinter, S. G. Priroda firme, CID, Podgorica, 2000, str. 33-53.

    3. Pelević, B. (red.) Ekonomisti nobelovci, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004., str. 41-128, 175-202.

ISTRAŢIVANJE TRŢIŠTA 60 30 P+U dr SrĊan Bogosavljević 4.

    dr Ivana Prica

    mr Marina Petrović LITERATURA:

    „Marketinška istraţivanja“, David Aaker, V. Kumar i George Day, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

    P+U 5 RAĈUNOVODSTVO TROŠKOVA /izborni/ 60 60 dr Radmila Jablan Stefanović

    mr Vladan Kneţević

     Literatura: 1. Jablan Stefanović dr R., Raĉunovodstvo troškova, udţbenik u pripremi;

    2. Stevanović dr N., Sistemi obraĉuna troškova, Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.

    Dopunska literatura:

    1.)Colin D., Management and Cost Accounting, Sixth Edition, Thomson Learning, London, 2007.; 2.) Barfield, Raiborn, Kinney, Cost Accounting, Traditions and Innovations, South-Western College Publishing, Cincinnati, OH, 1998.; 3.) Anthony R.N.,

    Hawkins D.F., Marchant K.A., Accounting, Text & Cases, Eleventh Edition, International Edition, Mc Graw-Hill Companies, 2006.

     FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE

    1. BANKARSTVO 60 30 U Dr ĐorĊe Đukić Litartura:

    Đukić Đ. Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama, Beogradska berza, Beograd,2007. Đukić Đ. Centralna banka i finansijski sistem, drugo ili treće izdanje, Litopapir Ĉaĉak, 2006. ili 2009.

    2. OSIGURANJE 60 30 P dr Jelena Koĉov

    dr Tatjana Rakonjac Antić

    Marija Jovović Literatura

     Koĉović J., Šulejić P.; ?Osiguranje?, Ekonomski fakultet, Centar za izdavaĉku delatnost (CID), Beograd 2006. ISTRAŢIVANJE TRŢIŠTA 60 30 P+U dr SrĊan Bogosavljević 3 dr Ivana Prica

    mr Marina Petrović

     9

LITERATURA:

    „Marketinška istraţivanja“, David Aaker, V. Kumar i George Day, Ekonomski fakultet Beograd, 2007.

    P+U 4. ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Nadeţda Silaški Literatura:

    Silaški, N. : Engleski jezik za ekonomiste III, CID, 2008.

    Silaški, N., T. Đurović: English Grammar for Economists, CID, 2008.

    Đurović, T., N. Silaški: English Practice in Economics and Business, CID, 2008.

    RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 P+U mr Milena Marojević

    u toku je postupak za angaţovanje Literatura:

    Ruski poslovni jezik, M. Marojević, Beograd 1996

    Ruski jezik za ekonomiste, knjiga 2. Beogard, 2007.

    P+U FRANCUSKI JEZ. ZA EKONOMISTE III 15 15 dr Marija Dţunić Drinjaković Literatura

    -- Dţunić-Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2005. -- Echaudemaison, C.-D., Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Nathan, 2003. -- D’Assailly, G., La correspondance, Le vrai manuel de savoir écrire, Marabout, 1978. -- Raimond, C., Woods, J., 450 modèles de lettres commerciales efficaces, Editions Générales First, 2003.

    P+U NEMAĈKI JEZIK ZA EKONOMISTE III 15 15 Sonja Uzelac u toku je postupak za angaţovanje

    Opciona grupa: BANKARSTVO

    dr Aleksandar Ţivković 5. BANKARSKO POSLOVANJE I 60 30 U

    dr Rade Stankić PLATNI PROMET mr Velimir Lukić

    mr Svetlana Popović

     Obavezna literatura:

    Dr Aleksandar Ţivković, Dr Rade Stankić i Dr Borko Krstić:

    Bankarsko poslovanje i platni promet, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd, 2008.

    Dopunska literatura:

    a) Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins: Bankarski menadţment i finansijske usluge, Data status, Beograd, 2005.) b) Dr Milutin Ćirović: Bankarstvo, treće dopunjeno izdanje, Nauĉno društvo Srbije Beograd, 2008.

    Opciona grupa: FINANSIJSKA TRŢIŠTA

    FINANSIJSKA EKONOMIJA 30 30 P dr Branko Urošević 5

    dr Boško Ţivković

    Opciona grupa: AGRARNE I RURALNE FINANSIJE

    5. EKONOMIKA AGRARA 60 30 U dr Ţaklina Stojanović

     Literatura:

     Z. Zakić, Ţ. Stojanović; Ekonomika agrara, Ekonomski fakultet, 2008.

    Opciona grupa: FINANSIRANJE LOKALNE SAMUPRAVE

    5 URBANA EKONOMIKA 60 30 U dr Goran Milićević

     Literatura:

    Goran Milićević, ,,Urbana ekonomika,,, Ekonomski fakultet Beograd 1990.

    Opciona grupa: FINANSIRANJE RAZVOJA

    TEORIJA I PLANIRANJE PRIVREDNOG 60 30 P dr Milorad Filipović 5

    RAZVOJA dr Diana Dragutinović Literatura

    1. dr Diana Dragutinović, dr Milorad Filipović, dr Slobodan Cvetanović; ?Teorija privrednog rasta i razvoja?,

    Ekonomski fakultet, Centar za izdavaĉku delatnost (CID), Beograd 2005.

     MARKETING

    1. MEĐUNARODNI MARKETING 60 30 P+U dr Branko Rakita

    mr Sanja Mitić

    mr Dušan Marković Literatura

    MeĊunarodni marketing, Rakita Branko, 2009, CIDEF

    2 ODNOSI S JAVNOŠĆU 60 30 P dr Galjina Ognjanov

    mr Jelena Filipović Literatura:

    Vilkoks, D., i dr. Odnosi s javnošću: Strategije i taktike, CID Ekonomski fakultet, Beograd, 2006.

     (delovi: I, II, III i V).

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com