DOC

NOVES ADQUISICIONS JULIOL 03

By Roberta Fox,2014-08-12 11:31
11 views 0
NOVES ADQUISICIONS JULIOL 03 ...

    NOVES ADQUISICIONS BIBLIOGRÀFIQUES

    CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN SOCIOLINGÜÍSTICA

    SECRETARIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

     MARÇ 2004

FINALITAT

    ; Informar en profunditat dels darrers documents, editats o inèdits, en

    qualsevol suport i format, rebuts i tractats documentalment al Centre de

    Documentació en Sociolingüística durant el darrer mes.

ORDENACIÓ

    Les referències bibliogràfiques corresponents es troben ordenades

    temàticament. Quan la matèria ho demana, dins de cada apartat s’estableix

    una subdivisió, que pot ser temàtica o geogràfica.

    ; Dins d’aquesta ordenació les referències segueixen l'ordre següent:

    ; En primer lloc les corresponents a obres monogràfiques

    ; En segon les de parts de llibre (articles d’autor individual dins una obra

    col?lectiva).

    ; En tercer lloc les d’articles de revistes.

    ; Finalment, les corresponents a altres tipus de documents, com ara fitxers

    informàtics.

    ; Dins de cada apartat totes les referències bibliogràfiques es troben

    ordenades alfabèticament pel títol.

; A l’inici s’inclou un sumari de matèries.

    ; Al final, un índex d’autors (tant de llibres com d’articles de revistes, parts de

    llibres o qualsevol altre tipus de document) i una butlleta de préstec

    interbibliotecari.

    Agraïm a totes les institucions la tramesa de materials relacionats amb la

    temàtica del nostre Centre de Documentació.

Centre de Documentació en Sociolingüística

    Secretaria de Política Lingüística

    Departament de la Presidència

    Generalitat de Catalunya

    Tel. 93.567.10.00/70

    Fax. 93.567.10.01

    Correu electrònic: dgplcds@gencat.net

     http://cultura.gencat.net/llengcat/cds/índex.htm

SUMARI

CULTURA, POLÍTICA I SOCIETAT

    DRET GENERAL I DRET LINGÜÍSTIC

    ENSENYAMENT

    LÈXICS, DICCIONARIS I VOCABULARIS

    LINGÜÍSTICA

    SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

    TERMINOLOGIA

    TOPONÍMIA

    ÍNDEX D'AUTORS

    BUTLLETA DE PRÉSTEC

CULTURA, POLÍTICA I SOCIETAT

MONOGRAFIES

ÀMBIT CATALÀ

    1. Catalunya estadística / [Barcelona] : Cambra de Comerç de Barcelona, [19--].

    - desplegable, gràf., maps. ; 17 cm

    TOPOGRÀFIC: S/C-Cat03

    2. Guia Amer&Cat / Coordinació edició: Ariadna Lluís i Vidal-Folch, redacció

    Natàlia Fernández Díaz. - Barcelona : Institut Català de Cooperació

    Iberoamericana, 2003. - 414 p. ; 24 cm. - ISBN: 84-85736-15-X

    TOPOGRÀFIC: DIR/Al-Gui

ÀMBIT INTERNACIONAL

    3. 12 Questions à propos de l'Estonie / Tallinn : Eesti Instituut : Institut

    Estonien, [2003]. - 12p ; 17 x 29 cm

    TOPOGRÀFIC: S/Eu-Que

    4. L'Estat del món 2003 : informe del Worldwatche Institute sobre el

    progrés cap a una societat sostenible / Barcelona : Centre Unesco de

    Catalunya, 2003. - XXVII, 253 ; 24 cm. - ISBN: 84-95584-24-7

    TOPOGRÀFIC: GEO-Est 04

    5. Palabra por palabra : contos da policía / Carlos G. Reigosa... [et al.]

    /prólogo para esta edición, Avelino L. De Francisco Martínez. - Vigo : Ir indo, DL

    2003. - 322 p. ; 21 cm. - ISBN: 84-7680-498-9

    TOPOGRÀFIC: C/Ga-Pal

REVISTES I ARTICLES DE REVISTA

ÀMBIT CATALÀ

    6. El Patró narratiu : l'habilitat de narrar / Joan Bellès. - A: " Llengua i ús",

    núm. 28 (3r quadrimestre 2003), p. 34-44. - Barcelona : Departament de

    Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 28

ÀMBIT INTERNACIONAL

    7. "Espanya no serveix ni per anar a Eurovisió" / Joan Esculies. - A: " Temps,

    El", març de 2004. - València : Edicions del País Valencià, 2004

    TOPOGRÀFIC: Exemplar fotocopiat. TOP: PP-WZ61

    Dret general i dret lingüístic | Ensenyament | Lèxics, diccionaris i vocabularis | Lingüística |

    Sociolingüística i política lingüística | Terminologia | Toponímia | Índex d'autors | Butlleta de

    préstec interbibliotecari | Sumari

    ________________________________________________________________

DRET GENERAL I DRET LINGÜÍSTIC

MONOGRAFIES

ÀMBIT CATALÀ

    8. Codi bàsic de funció pública de Catalunya / [recopilació, indexació i notes a

    peu de pàgina: Lluís Azemar i Mallard]. - 2a ed. - Barcelona : Generalitat de

    Catalunya, Departament de la Presidència : Escola d'Administració Pública de

    Catalunya, 2004. - 605 p. ; 19 cm. - (Legislació bàsica ; 7). - ISBN: 84-393-

    6263-3

    TOPOGRÀFIC: SAA/C-Cat; DL/23-Cod

ÀMBIT INTERNACIONAL

    9. Europa 2004 : un nou marc per a totes les llengües? = II Mercator

    International Symposium / Tarragona : inèdit, 2004

    TOPOGRÀFIC: R-1240

    10. First Mercator International Symposium on Minority Languages and

    Research : 8-9 April 2003 / Cardiff : [mecanoscrit inèdit], 2003. - 66 p. ; 30

    cm

    TOPOGRÀFIC: R-1241

11. Regulamentos municipais I / Xoaquín Monteagudo Romero; TERMIGAL;

    director: Manuel González González; investigadores: Carlos Búa Carballo ... [et

    al.]. - Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 1998. - 210 p. + 1 disquet. -

    1998. - ISBN: 84-453-2378-4

    TOPOGRÀFIC: DL/Ga-Reg

REVISTES I ARTICLES DE REVISTA

ÀMBIT CATALÀ

12. De l'ampliació de la Unió Europea i la llengua catalana / Antoni Milian i

    Massana. - A: " Ampliació", 1r quatrimestre (2004), p. 8-10. - Barcelona :

    Patronat Català Pro Europa, 2004. - REC. ELECTR.: Text complet:

    http://www.infoeuropa.org

    TOPOGRÀFIC: PP-AMP 2004/1

    13. Dret lingüístic [Ressenya] / Santiago Vilardell i Codina. - A: " Llengua i ús",

    núm. 28 (3r quadrimestre 2003), p. 72. - Barcelona : Departament de Cultura

    de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 28

14. La Discriminació del català arriba per primera vegada a l'ONU / Gemma

    Aguilera. - A: " Temps, El", març de 2004. - València : Edicions del País

    Valencià, 2004

    TOPOGRÀFIC: Exemplar fotocopiat. TOP: PP-WZ56

    15. La Regulació del sector socioeconòmic de la Llei de política lingüística i

    el seu desplegament i aplicació / Joan Ramon Solé i Durany, Santiago

    Vilardell i Codina. - A: " Llengua i ús", núm. 27 (2n quadrimestre 2003), p. 8-12.

    - Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. -

    ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

ÀMBIT INTERNACIONAL

16. État, langue et droit en France / par Marc Frangi. - A: " Revue du droit

    public", nº 6 (novembre-décembre 2003), p. [1607]-1632. - [S.l : s.n], 2003

    TOPOGRÀFIC: Exemplar fotocopiat. TOP: PP-WZ60

    17. La Tutela delle minoranze linguistiche nella costituzione del nuovo

    titolo V / di Ludovico A. Mazzarolli. - A: " Regioni, Le" anno XXXI, numero 5

    (ottobre 2003), p. [727]-736. - [S.l : s.n], 2003

    TOPOGRÀFIC: Exemplar fotocopiat. TOP: PP-WZ59

    Cultura, política i societat | Ensenyament | Lèxics, diccionaris i vocabularis | Lingüística |

    Sociolingüística i política lingüística | Terminologia | Toponímia | Índex d'autors | Butlleta de

    préstec interbibliotecari | Sumari

    ________________________________________________________________

ENSENYAMENT

MONOGRAFIES

ÀMBIT CATALÀ

18. A Catalan handbook : (working with Digui, digui ...) / Alan Yates, Toni

    Ibarz. - Sheffield : Botifarra Publications, 1992. - XV, 288 p., taules ; 25 cm. -

    ISBN: 0-9520127-0-7

    TOPOGRÀFIC: GD/D-22 Yat

ÀMBIT INTERNACIONAL

19. Breton : the breton language in education in France / updated by Davyth

    Hicks. - 2nd edition. - Ljouwert/Leeuwarden : Mercator-Education, 2001. - 45 p ;

    21 cm. - (Regional Dossiers Series)

    TOPOGRÀFIC: E/Eu-Mer B

20. Programa de formación de profesores de español como lengua

    extranjera / Instituto Cervantes. - [Alcalá de Henares] : Instituto Cervantes,

    [1999]. - v. ; 21 cm

    TOPOGRÀFIC: E/E-Pro 04

21. Slovene : the slovene language in education in Italy / [this regional

    dossier was written by Norina Bogatec]. - Ljouwert/Leeuwarden : Mercator-

    Education, cop. 2004. - 49 p, taules, gràf. ; 21 cm. - (Regional Dossiers Series)

    TOPOGRÀFIC: E/Eu-Mer S

    22. Trilingual primary education in Europe : Interventory of provisions for

    trilingual primary education in minority language communities of the

    Europea Union / Edited by Danny Beetsma. - Ljouwert\Leeuwarden : Fryske

    Akademy. Mercator Education, 2002. - 138 p.

     TOPOGRÀFIC: E/Eu-Bee

PARTS DE LLIBRES

ÀMBIT CATALÀ

23. Ensenyament, societat i competència lingüística / Lluís López del Castillo. -

    A: " Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [205]-207

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    24. Escola i política al País Valencià / Vicent Sala, Vicent Pasqual. - A: " Temps

    d'educació", núm. 16 (2n semestre 1996), p. 195-222. - Barcelona : Universitat

    de Barcelona. Divisió de Ciències de l'Educació, 1996. - ISSN: 0214-7351

    TOPOGRÀFIC: E/C-Lle V

25. Integració i aprenentatge de la llengua catalana a l'escola / Montserrat

    Castanys. - A: " Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL

    Aniversari de les Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.).

    - Barcelona: Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [185]-186

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

26. L'Escola catalana a les Illes Balears / Ramon Bassa. - A: " Llengua i

    ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les Instruccions de

    Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona: Institut d'Estudis

    Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [179]-184

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

27. L'Escola d'estiu i la renovació pedagògica a Mallorca / Pere Segura. - A: "

    Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [187]-190

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

28. L'Escola valenciana en la perspectiva de demà / Vicent Pitarch. - A: "

    Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [107]-120

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    29. La Formació permanent en català del professorat del País Valencià (Del

    "reciclatge dels ICE" al Pla de Formació Lingüisticotècnica del

    Professorat No Universitari) / Vicent Brotons. - A: " Temps d'educació", núm.

    16 (2n semestre 1996), p. 247-258. -Barcelona : Universitat de Barcelona.

    Divisió de Ciències de l'Educació, 1996. - ISSN: 0214-7351

    TOPOGRÀFIC: E/C-Lle V

30. La Llengua catalana a l'ensenyament al País Valencià / Vicent Romans. -

    A: " Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [201]-203

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

31. La Llengua catalana en el sistema educatiu de les Illes Balears / Antoni J.

    Colom Cañellas. - A: " Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL

    Aniversari de les Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.).

    - Barcelona: Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [95]-106

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    32. La Llengua transmesa a les aules / Josep Tió. - A: " Llengua i ensenyament:

    aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les Instruccions de Baldiri Reixac".

    González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona: Institut d'Estudis Catalans ;

    Fundació Jaume I, 2003 p. [191]-192

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

33. La Situació del català a França / Joan Becat i Rajaut. - A: " Llengua i

    ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les Instruccions de

    Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona: Institut d'Estudis

    Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [121]-172

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    34. La Situació present de la llengua catalana a l'ensenyament i les

    perspectives de futur / Joaquim Arenas i Sampera. - A: " Llengua i

    ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les Instruccions de

    Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona: Institut d'Estudis

    Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [173]-177

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    35. Llengua i ensenyament a Catalunya / Joan Mallart i Navarra. - A: " Llengua i

    ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les Instruccions de

    Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona: Institut d'Estudis

    Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [53]-94

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

36. Llengua i ensenyament al Principat d'Andorra / Josep M. Areny Aché. - A: "

    Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [35]-51

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

    37. Moviments socials i llengua / Diego Gómez i García. - A: " Temps d'educació",

    núm. 16 (2n semestre 1996), p. 259-265. -Barcelona : Universitat de Barcelona.

    Divisió de Ciències de l'Educació, 1996. - ISSN: 0214-7351

    TOPOGRÀFIC: E/C-Lle V

38. Moviments socials i llengua al País Valencià / Diego Gómez i García. - A: "

    Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL Aniversari de les

    Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.). - Barcelona:

    Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [197]-199

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

39. Problemes actuals de l'ensenyament de la llengua / Joan Domènech

    Francesch. - A: " Llengua i ensenyament: aportacions per a un debat: CCL

    Aniversari de les Instruccions de Baldiri Reixac". González-Agàpito, Josep (ed.).

    - Barcelona: Institut d'Estudis Catalans ; Fundació Jaume I, 2003 p. [193]-195

    TOPOGRÀFIC: E/C-Llen B

40. Variació lingüística, norma i ensenyament de la llengua / Joan J. Ponsoda

    Sanmartín. - A: " Temps d'educació", núm. 16 (2n semestre 1996), p. 223-246.

    -Barcelona : Universitat de Barcelona. Divisió de Ciències de l'Educació, 1996. -

    ISSN: 0214-7351

    TOPOGRÀFIC: E/C-Lle V

REVISTES I ARTICLES DE REVISTA

ÀMBIT CATALÀ

41. Dossier : ensenyament de llengües estrangeres per a traductors /

    Bellaterra : UAB, Servei de Publicacions, DL 2003. - A: " Quaderns. Revista de

    traducció", núm. 10 (2003), p. 11-90. - ISSN: 1138-5790

    TOPOGRÀFIC: PP-QUA 10

    42. El Curs de català per a pares i mares no catalanoparlants, un èxit sense

    precedents / Fancesca C. Cabot, Antònia Santandreu Servera, Catalina Font

    Rangel. - A: " Llengua i ús", núm. 28 (3r quadrimestre 2003), p. 45-48. -

    Barcelona : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. -

    ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 28

    43. Els Cursos de llengua catalana per a estrangers del Consorci per al

    Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de

    les Illes Balears / Bàrbara Torres i Serra. - A: " Llengua i ús", núm. 27 (2n

    quadrimestre 2003), p. 52-57. - Barcelona : Departament de Cultura de la

    Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

    44. L'Anàlisi del discurs i l'avaluació de l'expressió oral : lliçons de la

    recerca i implicacions per a la docència / Neus Figueras Casanovas. - A: "

    Llengua i ús", núm. 28 (3r quadrimestre 2003), p. 45-48. - Barcelona :

    Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-

    7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 28

45. L'Ensenyament de la llengua rep un cop a la Catalunya Nord / Sebastià

    Girard. - A: " Temps, El", febrer de 2004. - València : Edicions del País Valencià,

    2004

    TOPOGRÀFIC: Exemplar fotocopiat. TOP: PP-WZ62

46. Panorama de l'ensenyament del català a l'Alguer / Dolors Munar i Ara. - A:

    " Llengua i ús", núm. 27 (2n quadrimestre 2003), p. 45-51. - Barcelona :

    Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-

    7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

ÀMBIT INTERNACIONAL

47. L'Enseignement de l'allemand en Moselle (2002-2003) / Pierre Gabriel. -

    A: " Land un sproch: les cahiers du bilinguisme: hors série", núm. 7 (2003-04),

    p. 22-26. - Strasbourg : Culture et bilinguisme d'Alsace et de Moselle : René

    Schickele-Gesellschaft, 2003. - ISSN: 0045-3773

    TOPOGRÀFIC: PP-LAN 7

    Cultura, política i societat | Dret general i dret lingüístic | Lèxics, diccionaris i vocabularis |

    Lingüística | Sociolingüística i política lingüística | Terminologia | Toponímia | Índex d'autors |

    Butlleta de préstec interbibliotecari | Sumari

    ________________________________________________________________

LÈXICS, DICCIONARIS I VOCABULARIS

MONOGRAFIES

ÀMBIT CATALÀ

48. De ginecologia i d'obstetrícia, n'hauríem de parlar / [aquest recull

    lexicogràfic ha estat redactat per Oriol Casassas, amb la col?laboració de

    Joaquim Ramis i Coris]. - Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de

    Sanitat i Seguretat Social, 2002. - 77 p. ; 21 cm. - (Reculls lexicogràfics

    Berenguer Sarriera ; 13). - ISBN: 84-393-5984-5

    TOPOGRÀFIC: AT/E-Cas

49. Ictonímia : els noms dels peixos del mar català / Domènec Lloris i Samo,

    Sergi Meseguer i Ballester, Lourdes Porta i Guiu. - Barcelona : Generalitat de

    Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 2003. - 417 p. : il. ;

    24 cm. - ISBN: 84-393-6297-8

    TOPOGRÀFIC: AT/D-Llo

    50. Lèxic multilingüe de la construcció : català-castellà-francès-anglès-

    alemany / Flora Gual Pons. - Palma : Universitat de les Illes Balears, Servei de

    Publicacions i Intercanvi Científic, 2003. - 153 p. ; 21 cm. - ISBN: 84-7632-

    842-7

    TOPOGRÀFIC: AT/H-Gua

ÀMBIT INTERNACIONAL

    51. Dicionario galego dos nomes / Xosé Feixó Cid. - Vigo : Edicións Xerais de

    Galicia, 2003. - XIX,825 p. ; 22 cm. - ISBN: 84-9782-052-5

    TOPOGRÀFIC: AT/90-Fei

    52. El Español jurídico / Enrique Alcaraz Varó, Brian Hughes. - Barcelona : Ariel,

    2002. - 352 p. ; 22 cm. - (Ariel derecho). - ISBN: 84-344-3220-X

    TOPOGRÀFIC: AT/140-Alc

53. El Inglés jurídico norteamericano / Enrique Alcaraz Varó, Miguel Ángel

    Campos Pardillos, Cynthia Miguélez. - 2ª ed. - Barcelona : Ariel, 2002. - 413 p. ;

    22 cm. - (Ariel derecho). - ISBN: 84-344-3226-9

    TOPOGRÀFIC: AT/140-Alc

REVISTES I ARTICLES DE REVISTA

ÀMBIT CATALÀ

    54. Els Diccionaris electrònics : una eina per millorar la qualitat de la nostra

    feina / Lurdes Comas, Montserrat Veiga. - A: " Llengua i ús", núm. 27 (2n

    quadrimestre 2003), p. 29-37. - Barcelona : Departament de Cultura de la

    Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

    Cultura, política i societat | Dret general i dret lingüístic | Ensenyament | Lingüística |

    Sociolingüística i política lingüística | Terminologia | Toponímia | Índex d'autors | Butlleta de

    préstec interbibliotecari | Sumari

    ________________________________________________________________

LINGÜÍSTICA

MONOGRAFIES

ÀMBIT CATALÀ

    55. Pragmàtica, discurs i llengua oral : introducció a l'anàlisi funcional de

    textos / Lluís Payrató. - Barcelona : Editorial UOC, 2003. - 291 p. : il., gràf. ;

    24 cm. - ISBN: 84-8429-344-0

    TOPOGRÀFIC: L/Gr-Pay; AT/60-Pay

    56. Sintaxi catalana / Maria Josep Cuenca Ordinyana. - Barcelona : Editorial UOC,

    2003. - 288 p., quadres ; 24 cm. - ISBN: 84-9788-017-X

    TOPOGRÀFIC: AT/30-Cue

REVISTES I ARTICLES DE REVISTA

ÀMBIT CATALÀ

57. Diferències lingüístiques entres les illes (i II) / Pep Toni Calvo. - A: "

    Pòrtula", 270 (març 2004), p. 49. - Pòrtol : El Camí de la Lluna, 2003

    TOPOGRÀFIC: PP-POR 270

58. El Patró descriptiu : l'habilitat de descriure / Maria Grau. - A: " Llengua i

    ús", núm. 27 (2n quadrimestre 2003), p. 38-44. - Barcelona : Departament de

    Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

59. L'Argot i els mitjans de comunicació del Grup Flaix / Jaume Salvanyà. - A:

    " Llengua i ús", núm. 27 (2n quadrimestre 2003), p. 26-28. - Barcelona :

    Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-

    7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 27

60. L'obra gramatical de Francesc de Borja Moll / Maria Pilar Perea. - A: "

    Llengua i ús", núm. 28 (3r quadrimestre 2003), p. 28-33. - Barcelona :

    Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2003. - ISSN: 1134-

    7724

    TOPOGRÀFIC: PP-LLE 28

61. Les "Homilies d'Organyà" : l'escrit més antic de la llengua catalana /

    Josep Lluís Paül. - A: " Presència evangèlica", núm. 222-223 (desembre 2003),

    p.10-11

    TOPOGRÀFIC: PP-WZ72

ÀMBIT INTERNACIONAL

    62. Acquisition de particules périverbales par certains parlers de la langue

    rromani : essai de description / Marcel Courthiade. - A: " Faits de langues",

    núm. 18 (2001), p. [101]-127. - Paris : Ophrys, 2001. - ISSN: 1244-5460

    REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

    TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

    63. Calques morphosyntaxiques du turc en judéo-espagnol : mécanismes et

    limites / Marie-Christine Varol. - A: " Faits de langues", núm. 18 (2001), p.

    [85]-99. - Paris : Ophrys, 2001. - ISSN: 1244-5460

    REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

    TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

    64. Contacts de langues et complexification des systèmes : le cas du

    maltais / Martine Vanhove. - A: " Faits de langues", núm. 18 (2001), p. [65]-

    74. - Paris : Ophrys, 2001. - ISSN: 1244-5460

     REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

     TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

65. La Langue arménienne et les récits du retour / Martine Hovanessian. - A: "

    Faits de langues", núm. 18 (2001), p. [167]-180. - Paris : Ophrys, 2001. - ISSN:

    1244-5460

    REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

    TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

    66. Le Garifuna, une langue mixte / Sybille de Pury. - A: " Faits de langues",

    núm. 18 (2001), p. [75]-84. - Paris : Ophrys, 2001. - ISSN: 1244-5460

    REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

    TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

67. Le Ladino : de l'hébreu habillé d'espagnol ou le paradis calqué / Haïm

    Vidal Sephiha. - A: " Faits de langues", núm. 18 (2001), p. [191]-200. - Paris :

    Ophrys, 2001. - ISSN: 1244-5460

    REC. ELECTR.: Resum: http://lettres.univ-lemans.fr/fdl/accueil/fdl.htm

    TOPOGRÀFIC: PP-FAI 18

    68. Les Marques de frontière dans la grammaire du romani : structure de la

    langue et résistance au contact dans la diaspora balkanique / Victor A.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com