DOC

KOLEN TRENR III

By Juan Green,2014-04-16 11:32
12 views 0
KOLEN TRENR III

    Ústecký a Liberecký svaz karate si Vás dovoluje pozvat na

    školení trenérů III. třídy , doškolení trenérů III. třídy a doškolení trenérů II.třídy

    ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY 29 31. května 2009

    DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. a III. třídy 31.května 2009 jeden den

Termín :

     Školení trenérů 3. třídy – zahájení 29.5. 2009 v 18.00 hod.

     Doškolení trenérů 3 a 2. třídy - zahájení 31.5. 2009 v 9,00 hod.

    Dodržte čas zahájení !!!

    Kde : - ZŠ Špičák pod hotelem Lípa, vchod označen logem SPORT RELAX, ul. 28. října 2733, Č. Lípa

    Věk : min. 18 let a držitel STV min. 3. Kyu -pro trenéry 3. třídy

     (s sebou - průkaz karate, karate – gi , psací potřeby )

    Ubytování: Hotel Kahan Jáchymovská 2352, 470 01 Česká Lípa

     487/ 824577, Fax: 487/ 526 167 nahlaste se jako sportovci od

     p. Znamenáčka karate sleva na sportovce

    Stravování : účastník si zajistí sám ! ( v centru obchody a restaurace )

    Cena školení : 800,- poplatek splatný na místě v den konání Obnovení licencí 3.třídy 200,-

    Podmínka konání školení trenérů 3. třídy je min. 10 osob

    Informace : Pavel Znamenáček , Okružní 2162, Česká Lípa 470 01

     mobil: 607- 525 995 mail: pavel@karate-znamenacek.cz

    Přihlášky zasílejte do 10. 5. 2009 E-mail: pavel@karate-znamenacek.cz

S pozdravem OSS

     Pavel Znamenáček

     Předseda TMK ÚSKe

    ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

    (test k ověření teoretických znalostí)

1. telefonní číslo RLP:

2. normální dechová/tepová frekvence je:

    a: 14-16/ 60-80

    b: 20-30/90-100

    c: 5-10/40-50

    3. průchodnost cest dýchacích při resuscitaci zajistíme:

    a: vytaţením jazyka z dutiny ústní event. jeho přifixováním

    b: šetrným záklonem hlavy a předsunutím dolní čelisti

     c: otočením zraněného tváří k zemi

     4. poměr vdechů a komprese hrudníku při resuscitaci je:

    a: 2/15

    b: 15/2

    c: 3/1

    5. frekvence stačování hrudníku při resuscitaci dospělého je:

     a:30-40

     b:60-80

     c:80-100

6. do “stabilizované“ polohy ukládáme:

    a: postiţeného s podezřením na poranění páteře

    b: postiţeného v bezvědomí, který spontánně dýchá a je přítomná akce srdeční

    c: kaţdého zraněného, pokud je to jen trochu moţné

7. větší krvácení stavíme:

     a: zásadně škrtidlem

     b: tlakovým obvazem event. vícevrstevným, v krajním případě šrktidlem

     c: krvácení nestavíme, odplavuje z rány toxiny a bakterie

8. v případě podezření na zlomeninu:

    a: končetinu znehybníme i provizorní dlahou nad a pod místem zlomeniny

    b: postiţeného necháme v poloze jak jsme ho nalezli

    c: transportujeme co nejrychleji bez zdrţování se znehybněním

9. první pomoc u popálenin spočívá :

    a:v ochlazení studenou vodou a pokud moţno sterilním krytí

    b: v strţení puchýřů a promazání inertní mastí

     c: rychle transportujeme bez provizorního ošetřování

10. při vdechnutí cizího tělesa :

     a: nezasahujeme, postiţený těleso vykašle

     b: pomůţeme úderem mezi lopatky, event tzv. Heimlichovým manevrém

     c:vyčkáme aţ postiţený ztratí vědomí a zahájíme resuscitaci

    SMĚRNICE TMK Ústeckého kraje

    Školení a doškolení trenérů III a II třídy

    Trenéři Ústeckého svazu karate ( trenéři) mají za povinnost zkvalitnit a prohlubovat výuku stylu Shotokan ryu

    podle technických a metodických pokynů Českého svazu karate a Ústeckého svazu karate. Z organizačních důvodů

    je činnost trenérů začleněna pod trenérsko metodický úsek Ústeckého kraje.

    Základní úkoly trenérů jsou

a) šířit a vyučovat karate do stylu Shotokan ryu

    b) zvyšovat úroveň cvičenců svazu výchovou kvalitního trenérského kádru. c) Přinášet nové poznatky ,informace a trendy praxe karatedo od mez. Instruktorů d) Upevňovat a zvyšovat morální kredit a mravní principy karatedo a cílem pozitivně ovlivňovat výchovu

    členů svazu.

    e) Spolupůsobit s trenérsko metodickým úsekem a úsekem soutěţí v oblasti výkladů principů karatedo ,

    včetně soutěţních forem a pravidel.

    POPLATKY A ÚHRADY

Licence trenér III třídy : 800,- Kč na 2. roky

    Prodlouţení licence : 200,- na 2. roky

Licence trenérů II. Třídy : 2000,- na 2. roky

    Doškolení trenérů: : 500,- Kč na 2. roky

    Lektoři : lektorská činnost bude ohodnocena - 250,- Kč/ hod. Nájem: kompletní úhrada nájmu

    Zajištění: pomůcek a materiálů ke školení

Trenér III třídy nemůţe poţádat o ţivnostenský list

    Trenér II třídy můţe poţádat o ţivnostenský list.

Udělení zkušebního komisaře (ZK) 500,-

    Udělení technického stupně 1. DAN 1.000,-

    Udělení technického stupně 2. DAN 1.500,- Kč a výše

OTÁZKY PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY

    zde ke stažení ve formátu .doc

    OKRUH OTÁZEK - FYZIOLOGIE ČLOVĚKA :

    1. Energetický metabolismus, zdroj energie.

    2. Ukazatele srdeční činnosti.

    3. Funkce ţláz s vnitřní sekrecí.

    4. Řízení motoriky ( pyramidový a mimopyramidový systém ).

    OKRUH OTÁZEK - FYZIOLOGIE TĚLESNÝCH CVIČENÍ :

    1. Silové schopnosti a jejich rozvoj.

    2. Laktátová neoxidativní ( anaerobní ) kapacita.

    3. Alaktátová neoxidativní ( anaerobní ) kapacita.

    4. Aerobní ( oxidativní ) kapacita organismu.

    5. Energetický metabolismus při zatíţení.

    6. Kyslíkový deficit, dluh, mrtvý bod.

    OKRUH OTÁZEK - SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ :

    1. Věkové a vývojové zákonitosti.

    2. Sloţky sportovního tréninku v přípravě dětí.

    3. Výběr talentů.

    OKRUH OTÁZEK - ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU :

    1. Základní pojmy : zdatnost, výkonnost, tělesná výkonnost, sportovní výkonnost, trénovanost.

    2. Sportovní výkon jako výsledek dlouhodobé adaptace.

    3. Teorie zatíţení, popis zatíţení.

    4. Zatěţování – adaptace.

5. Superkompenzace ve sportovním tréninku.

    6. Přehled metod rozvoje síly.

    7. Zatěţování při rozvoji rychlosti.

    8. Kruhový trénink.

    9. Přepětí a přetrénování.

    OKRUH OTÁZEK - SPECIALIZACE :

    Viz. Témata závěrečných prací pro školení trenérů III. třídy.

    TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PRO ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY

    zde ke stažení ve formátu .doc

     1. Řídící činnost trenéra v karate

    2. Vyučovací zásady a tréninkové metody v karate 3. Zatěţování ve sportovním tréninku karate – u mládeţe 4. Zatěţování ve sportovním tréninku karate – u dospělých 5. Všeobecné rozvíjející cvičení v karate

    6. Speciální cvičení v karate

    7. Cvičení pro aktivní odpočinek – relaxační cvičení 8. Cvičení pro aktivní odpočinek – dechová cvičení 9. Cvičení pro aktivní odpočinek – kompenzační cvičení 10. Obsah etapy sportovní předpřípravky

    11. Rozvoj síly v karate u mládeţe

    12. Rozvoj síly v karate u dospělých

    13. Rozvoj rychlosti v tréninku karate

    14. Rozvoj vytrvalosti v tréninku karate

    15. Rozvoj obratnosti v tréninku karate

    16. Rozvoj pohyblivosti v tréninku karate

    17. Rozvoj techniky u začátečníků

    18. Technicko taktická příprava výkonnostních karatistů 19. Taktická příprava vrcholových karatistů

    20. Psychologická příprava karatistů

    21. Trénovanost a sportovní forma

    22. Stavba ročního plánu – přípravné období

    23. Stavba ročního plánu – hlavní období

    24. Příprava plánu týdenního mikrocyklu

    25. Příprava plánu tréninkové jednotky

    26. Metodika nácviku kata

    27. Metodika nácviku techniky karate dači-waza a aši-sabaki 28. Metodika nácviku techniky karate dţosi-waza ( technika rukou ) 29. Metodika nácviku techniky karate kaši-waza ( technika nohou ) 30. Metodika nácviku techniky karate harai-waza ( technika podmetů )

    31. Metodika nácviku techniky karate kawaši-waza ( technika úniků, úhybů )

    32. Metodika nácviku techniky karate renraku-waza ( kombinace )

    33. Stav karate v ČR ( vývoj, současnost, atd. )

    34. Nábor nových členů, testování, kontrola kondiční přípravy

    35. Trenér a jeho poslání při soutěţích

    36. Kontrola a hodnocení účinnosti sportovního tréninku

    37. Formy a prostředky ve výcviku karate – kumite ( cvičení ve dvojicích )

    38. Formy a prostředky ve výcviku karate - sebeobrana

    39. Specifika tréninku chlapců a dívek

    40. Pitný reţim a ţivotospráva v karate

    Technické požadavky na stupně kyu a DAN

Použité symboly :

ZK = zenkucu-dači

    KI = kiba-dači

    KK = kokucu-dači

    v = vpřed

    z = vzad

    s = stranou

    / = zůstává postoj (postavení chodidel) - = změna postoje

    1.skupina: 8.- 7.Kyu - nižší žákovské stupně

8. kyu (hači-kju) - bílý pás

KIHON

    1, ZK v: čudan oi-cuki (obrat s gedan-barai)

    2, ZK v: čudan gyaku-cuki

    3, ZK z: age-uke

    4, ZK v: uči-uke

    5, ZK z: soto-uke

    6, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)

    7, ZK v: mae-geri dţodan (paţe gedan)

    8, KI s: joko-geri-kekomi čudan (3 × na kaţdou stranu)

KUMITE

    Gohon-kumite

5 × dţodan oi-cuki (kryt age-uke)

    5 × čudan oi-cuki (kryt soto-uke, po pátém útoku vţdy jednou protiútok gyaku-cuki s kiai)

     KATA

     Heian - šodan (Heian 1)

    Chyby, které nejsou tolerovány :

- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi

    - zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni

    - předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla

    - nedostatečné přitaţení pěsti k boku (HIKITE) - nedostatečné sevření ruky v pěst - při gohon-kumite pohled směřuje k zemi

    7. kyu (šiči-kju) - žlutý pás

KIHON

1, ZK v: dţodan oi-cuki (obrat s gedan-barai)

    2, ZK v: čudan gyaku-cuki

    3, ZK v: sanbon-cuki

    4, ZK z: age-uke

    5, ZK v: soto-uke

    6, ZK z: uči-uke

    7, KK v: šuto-uke (obrat s gedan-barai)

    8, ZK v: mae-geri (dţodan, paţe čudan) 9, KI s: joko-geri-kekomi (jako 8.kyu)

    10,KI s: joko-geri-keage (čudan)

KUMITE

Gohon-kumite

5× dţodan oi-cuki (jako v 8.kyu)

    5× čudan oi-cuki (obránce zakročí levou nohou a provede kryt soto-uke zevnitř pravou rukou)

KATA

Heian - nidan (Heian 2)

Chyby, které nejsou tolerovány :

- chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu

    - chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů

    - málo zdviţené koleno kopající nohy

    - chybná vzdálenost při gohon-kumite

    - chyby z předchozích kyu

    2.skupina: 6.- 4.Kyu - střední žákovské stupně

6. kyu (roku-kjú) - zelený pás

KIHON

    1, ZK v: dţodan oi-cuki (obrat vţdy s gedan-barai) 2, ZK v: sanbon-cuki

    3, ZK z: age-uke / gyaku-cuki

    4, ZK v: soto-uke / gyaku-cuki

    5, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki

    6, KK v: šuto-uke /(ZK) nukite (obrat s gedan-barai)

    7, ZK v: mae-geri (dţodan, paţe čudan) 8, ZK v: mawashi-geri (čudan)

    9, ZK v: joko-geri-kekomi (čudan, zadní nohou) 10,KI s: joko-geri-keage (třikrát na kaţdou stranu)

KUMITE

    Kihon-ippon-kumite

útoky pouze pravou

    2 × dţodan oi-cuki

    2 × čudan oi-cuki

    2 × čudan mae-geri

Obrana proti :

    - dţodan oi-cuki krytem age-uke (střídavě levá, pravá) - čudan oi-cuki krytem soto-uke (střídavě levá, pravá) - mae-geri 1, ústup 45 stupňů vzad s krytem gedan-barai levé

     2, ústup vzad levé nagaši-uke, protiútok volný

KATA

    Heian - sandan (Heian 3)

    Chyby, které nejsou tolerovány :

- chybné drţení těţiště (klesání, stoupání)

    - nepřesné stahování kopající nohy zpět

    - chybná práce boků

    - nejistota v postojích

    - chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata - při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu - chyby z předchozích kyu

5. kyu (go-kju) - fialový pás

KIHON

1, ZK v: sanbon-cuki (obrat vţdy s gedan-barai)

    2, ZK z: age-uke / gyaku-cuki

    3, ZK v: soto-uke / přední noha do KI s joko-empi-uči 4, ZK z: uči-uke / gyaku-cuki

    5, KK v: morote-uči-uke

    6, KK z: šuto-uke / přední noha do ZK s dţodan šuto-uči 7, ZK v: mae-geri-rengeri s mezikrokem (třikrát) 8, ZK v: mawashi-geri dţodan

    9, ZK v: joko-geri-kekomi

    10,KI s: joko-geri-keage (třikrát)

    kombinace (čudan kamae - zápasového střehu)

1, čudan mae-geri / dţodan,čudan rencuki

    2, čudan mawashi-geri / čudan gyaku-cuki

KUMITE

Kihon-ippon-kumite

dţodan oi-cuki

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com