DOC

DNEVNI RED

By Bertha Lane,2014-08-12 10:59
15 views 0
DNEVNI RED ...

REPUBLIKA HRVATSKA

    SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU

    FILOZOFSKI FAKULTET

    Zagreb, Ivana Luĉića 3

Broj: 01-21-3-2001.

    Zagreb, 15. oţujka 2001.

    P O Z I V

    ________________________________________________________

     Na osnovi ĉlanka 34. Statuta sazivam 7. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, koja će se odrţati u srijedu, 21. oţujka 2001. u 9,00 sati u

    Vijećnici fakulteta.

     Za sjednicu predlaţem sljedeći

    D N E V N I R E D:

     1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Fakultetskog vijeća, odrţane 26. veljaĉe 2001.

    A. IZBORI U ZNANSTVENO-NASTAVNA I SURADNIĈKA ZVANJA

     A4.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    docenta, za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje filozofija, na Katedri za spoznajnu teoriju u Odsjeku za filozofiju

    Pristupnici: dr.sc. Borislav Mikulić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU, a Acija Alfirević, nije priloţila nikakvu dokumentaciju (str.12)

     A4.2 Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u suradniĉko zvanje mlaĊeg

    asistenta, za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje filozofija, na Katedri za etiku u Odsjeku za filozofiju

    Pristupnici: Dalibor Pirak, Petar Šegedin i Hrvoje Jurić, ispunjavaju uvjete iz ĉl. 89. stav 1. ZVU (str. 19)

     A6.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    izvanrednog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti, grana teorija i povijest knjiţevnosti, na Katedri za Njemaĉku knjiţevnost u Odsjeku za germanistiku

    Pristupnik: dr. sc. Dragutin Horvat ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 2. ZVU (str. 24)

     2

     A18.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti, na Katedri za rusku knjiţevnost u Odsjeku za slavenske jezike i knjiţevnosti

    Pristupnica: dr. sc. Ţiva Benĉić-Primc ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 3. ZVU (str. 34)

     A18.2 Izvještaj struĉnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti, na Katedri za rusku knjiţevnost u Odsjeku za slavenske jezike i knjiţevnosti.

    Pristupnica: dr. sc. Magdalena Medarić-Kovaĉić ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 3. ZVU

     (str. 48)

    B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA ZA IZBOR U ZVANJA

    PREDLOŢENIKA VISOKIH UĈILIŠTA

     B1.1 Mišljenje za izbor Ţeljka Rišnera u nastavno zvanje predavaĉa za

    znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, za predmet Engleski jezik, na Pravnom fakultetu u Osijeku

    Pristupnik Ţeljko Rišner ispunjava uvjete iz ĉl. 80. stav 1. ZVU, a ne ispunjava uvjete

    iz ĉl. 80. stav 2. ZVU za izbor u višeg predavaĉa

     B1.2. Mišljenje za izbor Tereze Matić-Brandić, Silvane Soljaĉić, Vane

    Bonaĉić-Dorić i Vane Pivalica Giorgi u nastavno zvanje predavaĉ za znanstveno

    podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, za Engleski jezik, na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovnikuţ

    Pristupnice Tereza Matić-Brandić i Silvana Soljaĉić ispunjavaju uvjete iz ĉl. 80. stav 1. ZVU, a pristupnice Vana Bonaĉić-Dorić i Vana Pivalica Giorgi ne ispunjavaju uvjete

    iz ĉl. 80. stav 1. ZVU

     B4.1 Mišljenje za izbor mr. sc. Miljenka Brkića i mr. sc. Ksenije Premur u

    nastavno zvanje višeg predavaĉa za znanstveno podruĉje humenistiĉkih znanosti, polje

    filozofija, za Filozofiju odgoja, u Odsjeku za izobrazbu uĉitelja na Uĉiteljskoj akademiji u Zagrebu

    Pristupnik mr. sc. Miljenko Brkić ispunjava uvjete iz ĉl.80. stav 2. ZVU, a mr. sc. Ksenija Premur ne ispunjava uvjete iz ĉl. 80. stav 2. ZVU

     B6.1 Mišljenje za izbor dr. sc. Vladimira Karabalića u znanstveno-nastavno

    zvanje docenta za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje (za predmet Njemaĉki jezik), na Pedagoškom fakultetu u Osijeku

    Pristupnik ispunjava uvjete iz ĉl. 74. stav 1. ZVU

     B10.1 Mišljenje za izbor mr. sc. Nade Lagumdţija u nastavno zvanje

    profesora visoke škole za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje

     3

    jezikoslovlje, za predmet Metodika hrvatskog jezika, na Visokoj uĉiteljskoj školi u Osijeku

    Pristupnica ispunjava uvjete iz ĉl. 80. stav 3. ZVU

    C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA

     C10. 1 Izvještaj o radu u ak. god. 2000/2001. Andree Jukić, znanstvene

    novakinje na Odsjeku za kroatistiku (str. 61)

    D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

    a) Izvještaji stručnog povjerenstva za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskog studija

     Da10.1 Izvještaj struĉnog povjerenstra za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Branka

    Kune za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom ATRIBUTIVNI GENITIV, mentor prof. dr. sc. Ivo Pranjković (str. 62)

     Da10.2 Izvještaj struĉnog povjerenstra za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Branimira

    Belaja za stjecanje doktorata znanosti (u poslijediplomslkom studiju LINGVISTIKE) i prihvaćanje teme pod naslovom GRAMATIĈKI I LEKSIĈKI PASIV U

    HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU, mentor prof. dr. sc. Ivo Pranjković (str.64)

     Da14.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Baţdar

    Zdenke za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom "Trgovina Slavonije na primjeru pojedinih gradova i trgovišta od 1868. do 1914.", mentor: prof. dr.sc. Mira Kolar (str.

    66)

     Da14.2 Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr.sc. Maria Streche za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom "Razvoj politiĉkog katolicizma u banskoj Hrvatskoj uoĉi pr vog svjetskog rata (1904.-1910.)", mentor: prof. dr.sc. Nikša Stanĉić (str.

    69)

     Da19.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc. Tomislava

    Smerića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i prihvaćanje teme pod naslovom SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI VOJNE PROFESIJE, mentor prof. dr. sc. Ozren Ţunec (str. 71)

     Da20.1 Molba Mr. sc. Vesne Deţeljin za promjenu mentora i promjenu naslova doktorske disertacije. Novi mentor je prof.dr. Nelida Milani Kruljac. Novi

     4

    naslov je:ODRAZI DODIRA MEĐU JEZICIMA I KULTURAMA U LEKSIKU MALDOBRIA (FUNKCIJA ALOGLOTSKIH ELEMENATA)

b) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu disertacije

     Db.14.1. Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr.sc. Ane Malnar pod naslovom "Antropološka istraţivanja populacijske strukture

    stanovništva priobalja srednje Dalmacije studijom izonimije (1857.-1991.)"

     (str. 75)

    Db15.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu disertacije mr. sc. Vlaste

    Zajec pod naslovom DRVENA SKULPTURA 17. STOLJEĆA U ISTRI (str. 81)

    E. STJECANJE MAGISTERIJA I SPECIJALIZACIJE

a) Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu magistarskog rada

     Ea20.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarske radnje Viviane Viviani pod naslovom: GIACOMO SCOTTI: A CAVALLO FRA DUE CULTURE (GIACOMO SCOTTI: IZMEĐU DVIJU KULTURA) (str. 88)

    F. SINOPSISI ZA IZRADU MAGISTARSKOG I SPECIJALISTIĈKOG RADA

    I

     UPISI NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

Prijedlozi za odobrenje sinopsisa za izradu magistarskog rada

     F9.1 Tihomiru Engleru pod naslovom APOLONIJSKO I DIONIZIJSKO KAO ANTROPOLOŠKE NITI VODILJE U RANOM DJELU THOMASA MANNA,

    mentor prof.dr.sc. Marijan Bobinac (str. 93)

     F9. 2 Miroslavi Vuĉić pod naslovom MODELI KRIMINALISTIĈKOG ROMANA U HRVATSKOJ KNJIŢEVNOSTI, mentor prof.dr.sc. Krešimir Nemec

     (str. 95)

     F14. 1 Itković Boško pod naslovom "Novine NDH o Ţidovima (Novi list/Nova Hrvatska Spremnost-Hrvatski narod)", mentor: dr.sc. Ivo Goldstein, izv.prof.

     (str. 99)

     F14.2 Despot Igor pod naslovom "Balkanski ratovi (1912.-1913.) i hrvatska javnost", mentor: dr.sc. Petar Korunić, red.prof. (str. 101)

     5

     F14.3 Akmadţa Miroslav pod naslovom "Odnosi drţave i katoliĉke crkve u Hrvatskoj od 1945. do 1953.godine", mentor: dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

     (str. 103)

     F14.4 Mandušić Iva pod naslovom "Hrvatska povijest u djelu Nikole (Miklosa) Istvanffyja", mentor: dr.sc. Nenad Moaĉanin,izv.prof. (str. 105)

     F14.5 Ĉuĉek Anja pod naslovom "Povjesno-gospodarsko znaĉenje misija Mirka

    i Steve Seljana u Africi i Juţnoj Americi", mentor: dr.sc. Mira Kolar, red.prof. (str. 107)

     F14.6 Rajĉić Tihomir pod naslovom "Srpski nacionalni pokret u austrijskoj pokrajini dalmaciji 80-tih godina XIX. stoljeća", mentor: dr.sc. Iskra Iveljić, docent

     (str. 109)

     F17.1 Dragici Bukovĉan pod naslovom MORFOSINRTAKTIĈKE

    OSOBITOSTI JEZIKA STRUKE NA PRIMJERU KORPUSA NJEMAĈKOGA

    JEZIKA KRIMINALISTIĈKIH ZNANOSTI, mentor prof.dr.sc. Zrinjka Glovacki-

    Bernardi (str. 111)

Upisi na poslijediplomske studije

     F2.1 Molba Maria Stipanĉevića za odobrenje naknadnog upisa na

    poslijediplomski studij etnologije u akad. god. 2000/2001.

     F14.7 Odobrenje za naknadni upis akadem.godine 2000/2001. na poslijediplomski studij iz Hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest za Petra Bašića

    G. PRIZNAVANJE DIPLOMA

     G4.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje istovrijednosti

    fakultetske diplome Ivana Tabaka, steĉene na papinskom uĉilištu Ateneo Regina

    Apostolorum u Rimu (str. 112)

     G12.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva aza priznavanje potpune istovrijednosti fakultetske diplome Katarine Majdak, steĉene na Filozofskom fakultetu Sveuĉilišta u Debrecenu (str. 113)

     G16.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje potpune istovjesnosti fakultetske diplome Zdenke Kovaĉ, steĉene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

     (str. 114)

     G16.2 Izvještaj struĉnog povjerenstva za priznavanje istovrijednosti fakultetske diplome Kristine Pota, steĉene na Filozofskom fakultetu u Skopju (str. 115)

     G17.1 Izvještaj struĉnog povjerenstva za nostrifikaciju fakultetske diplome Nadie Štifanić-Dobrilović steĉene na Filozofskom fakultetu u Trstu (str.

    116)

6

     7

    H. IMENOVANJE STRUĈNIH POVJERENSTVA

a) Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja za izbor

     Ha6.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u naslovno zvanje mlaĊeg asistenta za podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika za predmet Njemaĉki jezik na Visokoj uĉiteljskoj školi u Petrinji

    1. dr. sc. Stanko Ţepić, red. prof.

    2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

    3. dr. sc. Maja Häusler, doc.

     Ha10.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u nastavno zvanje predavaĉa, višeg predavaĉa ili

    profesora visoke škole za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika, za predmet Novija hrvatska knjiţevnost na Visokoj uĉiteljskoj školi u Zadru

    1. dr. sc. Stipe Botica, red. prof.

    2. dr. sc. Krešimir Nemec, red. prof.

    3. dr. sc. Ante Murn, prof. visoke škole (Visoka uĉiteljska škola u Zadru)

     Ha10.2 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znastveno-nastavno zvanje docent do redoviti profesor

    za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija, za Muzikološke predmete na Muziĉkoj akademiji Sveuĉilišta u Zagrebu.

    1. dr. sc. Nikša Gligo, red. prof. (Muziĉka akademija u Zagrebu)

    2. dr. sc. Eva Sedak, red. prof. (Muziĉka akademija u Zagrebu)

    3. dr. sc. Vladimir Biti, red. prof.

    Ha15.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje povijest umjetnosti, za predmete Osnove likovnih umjetnosti, Teorija likovnih umjetnosti i Problemi ĉovjekove okoline, na Umjetniĉkoj akademiji Sveuĉilišta u Splitu

    1. dr.sc. Radovan Ivanĉević, red.prof.

    2. dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof.

    3. dr.sc. Igor Fisković, red.prof.

    Ha15.2 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje povijest umjetnosti, za predmete Umjetnost srednjeg vijeka i Bizanta, na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru

    1. dr.sc. Igor Fisković, red.prof.

    2. dr.sc. Ivo Petricioli, red.prof. (Filozofski fakultet u Zadru) dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof

     8

     Ha16.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloţenika za izbor u nastavno zvanje predavaĉa, višeg predavaĉa ili

    profesora visoke škole za znanstveno podruĉje društvenih znanosti, polje psihologija, za predmet Razvojna psihologija na Visokoj uĉiteljskoj školi u Zadru

    1. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, red. prof.

    2. dr. sc. Goranka Lugomer Armano, izv. prof.

    3. dr. sc. Katica Lacković-Grgin, red. prof. (Filozofski fakultet u Zadru)

    b) Imenovanje stručnih povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za stjecanje doktorata znanosti i odobrenje predloţene teme

     Hb19.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za utvrĊivanje uvjeta mr. sc.

    Antuna Vukelića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija i odobrenje teme pod naslovom ANOMIJSKI STAVOVI POJEDINIH SOCIJALNIH GRUPA SUVREMENOG HRVATSKOG DRUŠTVA

    1. dr. sc. Josip Obradović, red. prof.

    2. dr. sc. Vjeran Katunarić, red. prof.

    3. dr. sc. Josip Kregar, izv. prof. (Pravni fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu)

c) Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada

     Hc17.1 Promjena ĉlana povjerenstva za obranu disertacije mr.sc. Tihomire MRŠIĆ, pod naslovom SUPOSTAVNA ANALIZA PRAVIH PRIJEDLOGA U

    FRANCUSKOM I HRVATSKOM JEZIKU

    1. dr.sc. Sanja GRAHEK, docent

    2.dr.sc. Ivo PRANJKOVIĆ, red.prof. (umjesto preminulog prof.dr. Mire Kaĉića)

    3. dr.sc. Vjekoslav ĆOSIĆ, red.prof., Filozofski fakultet - Zadar

d) Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog i specijalističkog rada

     Hd10.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Marije

    Stanković-Avramović pod naslovom ŠIMUN KOŢIĈIĆ BENJA

    1. dr. sc. Stjepan Damjanović, red. prof.

    2. dr. sc. Josip Bratulić, red. prof.

    3. dr. sc. Anica Nazor, prof. (Staroslavenski institut, Zagreb)

     Hd14.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Mladena Tomorada pod naslovom "Egipatske starine u hrvatskim povijesnim znano stima"

    1. dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić, izv.prof.

    2. dr.sc. Petar Selem, red.prof.

    3. dr.sc. Boris Olujić, viši asist.

     9

    4. dr.sc. Mirjana Sanader, izv.prof.

    5. dr.sc. Ivan Mirnik (Muzej grada Zagreba)

     Hd14.2 Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Roberta Holjevca pod naslovom "Pokušaji Ivana Stojkovića u stvaranju crkvene unije"

    1. dr.sc. Franjo Šanjek, red.prof. (Katoliĉko-bogoslovni fakultet Zagreb)

    2.dr.sc. Ivo Goldstein, izv.prof.

    3. dr.sc. Tomislav Raukar, red.prof.

     Hd14.3 Imenovanje struĉnog povjerenstva za obranu magistarskog rada Davora

    Kovaĉića pod naslovom "Koncentracijski logor Stara Gradiška 1941.-1945."

    1. dr.sc. Marijan Maticka, izv.prof.

    2. dr.sc. Ljubo Antić, izv.prof.

    3. dr.sc. Zlatko Radelić, znan.suradnik

     Hd17.1 Imenovanje struĉnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Dragice Bukovĉan pod naslovom MORFOSINTAKTIĈKE OSOBITOSTI JEZIKA STRUKE NA PRIMJERU KORPUSA NJEMAĈKOGA JEZIKA KRIMINALISTIĈKIH ZNANOSTI

    1. dr.sc. Stanko ŢEPIĆ, red.prof.

    2. dr.sc. Zrinjka GLOVACKI-BERNARDI, red.prof.

    3. dr.sc. Milica GAĈIĆ (Viša policijska škola u Zagrebu)

    I. PRIJEDLOZI ZA RASPIS NATJEĈAJA I IMENOVANJE STRUĈNIH

    POVJERENSTAVA

     I6.1 Raspis natjeĉaja za izbor u nastavno zvanje višeg lektora za znanstveno

    podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana germanistika u Odsjeku za

    germanistiku.

    (reizbor Marije Lütze-Miculinić)

    1. dr. sc. Stanko Ţepić, red. prof.

    2. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof.

    3. dr. sc. Mirko Gojmerac, izv. prof.

     I6.2 Poništava se raspis natjeĉaja objavljen u Vjesniku 29.6.2000. za izbor u

    nastavno zvanje lektora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje

    jezikoslovlje, grana germanistika na Odsjeku za germanistiku.

     I17.1 Raspis natjeĉaja u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili

    redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti na Katedri za francusku knjiţevnost u Odsjeku za romanistiku.

    1. dr.sc. August KOVAĈEC, red.prof.

    2. dr.sc. Darko NOVAKOVIĆ, red.prof.

    3. dr.sc. Vojmir VINJA, red.prof. u miru (F. Alfirevića 43)

     10

     I17.2 Raspis natjeĉaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta,

    izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje jezikoslovlje, za Metodiku nastave francuskog jezika na Katedri za francuski jezik

    u Odsjeku za romanistiku.

    1. dr.sc. Gabrijela VIDAN, red.prof. u miru (Trnsko 24)

    2. dr.sc. Mirjana VILKE, red.prof. u miru

    3. dr.sc. Damir KALOGJERA, red.prof.

     I17.3 Raspis natjeĉaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta,

    izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti na Katedri za francusku knjiţevnost u Odsjeku za romanistiku.

    1. dr.sc. Gabrijela VIDAN, red.prof. u miru (Trnsko 24)

    2. dr.sc. Viktor ŢMEGAĆ, red.prof. u miru

    3.dr.sc. Mladen MACHIEDO, red.prof.

     I17.4 Raspis natjeĉaja za izbor u suradniĉko zvanje mlaĊeg asistenta za

    znanstveno podruĉje humanistiĉkih znanosti, polje znanost o knjiţevnosti, na Katedri za hispanske knjiţevnosti u Odsjeku za romanistiku

    1. dr.sc. Mirjana POLIĆ-BOBIĆ, izv.prof.

    2. dr.sc. Nikica TALAN, izv.prof.

    3. dr.sc. August KOVAĈEC, red. prof.

     I17.5 Raspis natjeĉaja za izbor u nastavno zvanje lektora, višeg lektora za

    španjolski jezik u Odsjeku za romanistiku

    1. dr.sc. Karlo BUDOR, izv.prof.

    2. dr.sc. August KOVAĈEC, red.prof.

    3. Milivoj TELEĆAN, viši lektor

    J. NASTAVNI PREDMETI

     J6.1 Prijedlog Odsjeka za germanistiku za odobrenje gostovanja profesora dr. sc. Friedricha Achleitnera iz Beĉa 28.3.2001.

     J10.1 Odobrenje za odrţavanje nastave dr. sc. Marku Samardţiji na

    Pedagoškome fakultetu Sveuĉilišta u Mostaru

     J10.2 Odobrenje za odrţavanje nastave dr. sc. Darije Gabrić Bagarić , dva

    sata tjedno, na Odsjeku za kroatistiku, Katedri za hrvatski standardni jezik (naknada za

    odrţanu nastavu iz sredstava Odsjeka)

     J11.1 Molba dr.sc. Vlaste Erdeljac za odobrenje odrţavanja nastave i ispita na Fakulteti za podiplomski humanistiĉki študij, ( ISH ) u Ljubljani

     J11.2 Prijedlog Odsjeka za lingvistiku za izbor predstojnika Katedara na Odsjeku za lingvistiku -

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com