DOC

Uao oOeaUaoAUU iaaOU iIUaoAUaoUUA aae aiOoei

By Francis Rodriguez,2014-04-15 05:41
7 views 0
Uao oOeaUaoAUU iaaOU iIUaoAUaoUUA aae aiOoei

    ?aU.i.iO.U i...?.aoAUaoU

    ..U... o.O.ea.UaoAUaoUA .i

    Ua. U.E...i.U. ..UI.I.U ?.OaoAA

    ea...i ..O..e..U.U

    Uan U.ECc..YC N.UI.I.Y ?.OaoAA, anA

    NCUY.-I.YaoU I..Ui.I .n 1779A. .I.i?nCY. II I.UenaoNao Y.-E.O?eYaoAU.Uµ i?n.µY.I?oi.I

    OnCU.N.UaoAUaoYCo, 19-n. ..nC I?e?nCY

    iYi?e.I.Y . N.e.n.I.I.Y EC.Aau

    IU.Y-uai .n .anaoU: ..U N.U.UYuY aoY?n InAi.I ao .e.c..?U Ui.ian.I.YaoAUaoY, Uan

    U.ECc..YA ..nO?E .n ..?.UCY IU.Yuai .anaO

    N.UI.I.Y I.n.an I?YinaY. eaoe.ei.YC N.n.iaoU: .aYC N.UaoAU.Y I?Ye.I.Y Y..Y.IaoAUaoY aoY?oaO

    N.no?nCo .n N.U AaOain.C .n.Ui.N.U N.ii.IA

    Aaonu.I.Y EICo ...i.?n?Eao EY.CnA:

    AY.N.Yn.a?e. 19-n. ..nC I?e?nCo eIe.I N.U

    Aa-Oain.C .n.UiU.Y N.ii.IC .Ai.nCY I.oaoAUaoYY Cn in. .n ?.UaoU N.U N.e.n.I.I.Y ao ...i.?n.I.Y UCiuA: Uan U.ECc..YaoU .e N?i.aoU .CY

    AaonuC.UaoU . .n.UiU.Y ..U.ei.YaoU I.i.niaO Cn...nOaoAUaoYY?-nCY . .U?Y I?na c.YaoU

    Ya.ei?E N.n...i AaOain.C ...i.?nU.Y ?anICY: 1870-80-.I.Y

    Ai.I.YY?nCY .n.Ui.N.UaoAU.Y ...i.?nU.Y U?I

    c.i.?aO e.y.U?E a.iI.YU.YY ao.Cao.ai N?i.aoU .n I.i.niaO .You?nCY, U.eY.ian.a?e. eaoe-Aaonu.I.Y a.i?n..UC N?i..Yuai ei?OIi.I

    Cn...nOaoAUaoYY?nCY, .n. U?c i?eY?Eai

    N.U-n?Y.ICoY?nC ...i.?nU.Y Cn.I.Y aoOCY:

    a.Uu.nC Ia-aaO N.Un?Y.eCn.I.Y .Yaai ?ni.I

    Yn. ?anI?nA E.UY .n-O.?.Yu .CY ?iYaoU

    N.UI.I.Y .nc.YY?naoU, N.iI.a?e ?nCi.e.n.aoAU.Y U?c:

    Uan U.ECc..YC N.e.n.I.I.Y IU.YuC

    UAYaEan-iA a.n.ni NaO .n. e.

    a.iI.YU.YC ?.O...nY?nC i.-n.IU.Y N.U.n:

    UanY.ECc..YoCY?nA, CYaa?e . .UE eao-e.N.U

    N.U.UYuY?nA, eaoe.I.Y .?YuC N.OA.Y.IC U?c .CY i?eYaoU .n.Ui.N.UaoAU.Y ...i.?naoAU.Y ?n..ECuA ., Aei .U.U, c.YaoU .CY Cn?Yo µ.ACYY aoY?Y.E

    N.U AaOain.C N.U.n I?Ye.I.Y Y..Y.IaoAUaoY

    aoY?oaO eaoe-Aaonu.I.Y a.i?n..UaoU eaoe.ei.YC N.OA.Y.IC U?c: .n. .n-i.N.UiaoAUaoYY?nCo

    U?IY .n .N.. 1877-78AA., a.i?n..-UC N?Yo eI.µaoU,

    iCn.ianY?nCY EY.U?Eao, Yn.Yo u?iCY I.i.niaO

    YiCn.iiaoAUaoYY?nC ?anIA ?EE.ian?Eao N.-U.n

    Uan U.ECc..YaoU ei?OIi.I N.iaoI

    N.YOY.AaOaiC ?anIaoY?aoAUaoYA:

    .Yaa?e N.UiYC .. AaonuC.UaoU 1894-96AA. N.UI.I.Y c.n.?nC (anaYu I.n?EC . N.U.n?E ..Uao o?O.ea.YaoAU.Y eIC.µA)

    N?i..Yuai .n.Ui.N.U?nC N.U.n I.Yn.?aoUY Cn.iC..I .n

    ei?OIi?E: .U. .eC-Aai. eaoe.N.U N.U.UYuY?nCo u?YaoAUaoY

    ei.Y.Eao .IYI.EaoAU.Uµ, Iaei.Y.YaoaaEeC a.inC.nu O.

    unU.YU.YA Iaaai .CUaoU . e. ..N.-.C.CY: OaeIi.UC, a?i?nµaon?C,

    Uan U.ECc..YC . .UE N.UI.I.Y

    N.-U.UYuY?nY .YUCc.a?e .nO.?.YuaoU ?Y .U. IaaCY: ei.oi.I

    UCcao-Y?nai anµ.YaoY?n . .anaoY?n ?Y µ.oiaoU: .aYC 1N.UaoAUaoYA 45 N...n eaoµEC YiCn.iiaoAUaoY . I.i.naoU,

    CeI ?.OaoAC Y..Y.ian Ui.ian.-I.Y . N.e.n.I.I.Y ?anICa

    O. .?nµ?nU.YY Cn UCcaoY?nai µ.oaoU . anµ.Yao:

    20-n. ..nC eI.µY?nCY Uan U.ECc..YaoU Nn.i.n.IiaO ?Uan IU.Yu?, ?O?n O.UYA? . UUaoe A?nA?nA

    a.nµ?n.µ.n .Y.n...eYaoU .CY .n.Ui.N.UaoAU.Y I.Yn

    iC..ICY . .?.iaoU .UYi?O µ.n?Yana?aoUY?n

    I.i.n?Eao .YNn.A?.iaoAUaoYA: O.eY.ian.a?e ?O?n O.UYA?

    En.?CnA 1908A. µ..UCoe .Y.n...eYaoU . ?nCiAaonu?nC

    N?O..ncU.YA . .n.Ui.N.UaoAU.YA Yn.Yo Eaei.o.I

    µ.n?Yana?aoUY?nC EY.nCY: ?Aaonu.I.Y e.NU.Y..naoAUaoYA

    N.UI.I.Y IU.YuaoU? Na.i.I...-naoU . .UE YUaoA?naoU Aaonu?nC

    i.n.I u.O.u.I.YaoAU.Y . AaOain.C IU.YuCo i?noi.I ..ei?nC

    i?nEaoIaoAU.Y NCU.Y in. A?nAA oaoUo . i.ECe, an

    ea.e?ECuY?n aa?iu . aoY?Y.E AaonuC.UaoU I.i.niaO

    N?-O..ncaoUCo:

    .e.cCY N.U..E.nN.UCY a.i?n..UA N.UI.I.Y .nc.YY?naoU, .U.

    AiaoU . ?.OAuc.EY?naoU, ?n?A? .U?Yaon?u .n.UiU.Y ..U.ei.YA ...

    i.?n?Eao NaoUe?nC U?I .ECu µ.nOn.on?o: a?.anaoAUaoYA U?I .n

    Y.. .aYC N.UaoAU.Y .nc.YaoU: I..U.I?naiaoU ?Y UCiCY?Y?n Uan

    U.ECc..YaoU, eaonµ E.a i.YuaoU . .UEaon: .Uei?O, CYaa?e . .UE

    eao-e.N.U N.U.UYuY?naoU, I.e.i.naoAU.Y AaoUE.iiaoAU.Uµ,

    ei?OIiaoU ?Y N.UI.I.Y IaUCi?Y?n: UanY.ECc..YU.Y IaUCi?C

    I..UaoU .CY N.UiYC ?anICaY?n. ?n. a.EEao.U.YA, ?.

    aaoµ.nU.YA, .. ..N..C.A, e. .?nµ?nU.YA, e. OU.eYCIU.YA, E.

    oanu.?U.YA . .UEu: I..U.I?naiaoU . ?n?IaoUA, aon ?n.

    aan?uaU.YA (N?i.?.UaoU .U?Y.UY N.Uao I.AaOCIae) i?OC N.U

    N.YnaoAU.YA Nan.anaoU . Ya.ei?E

    N.U ..?C .IYI.EaoAUaoY-Y?nC Cn.?anIU.YA: .EaoUA ?Y

    aoY?YaoU N.Yn.N.Ui a.iU.µ.Y . .n-i?ei.µ.Y .. .Ci?E??aiA, Y..Y.ian

    E?.i.µ.Y .. ...eU.YA, Cn.i.-µ.Y E. oanu.?U.YA: ..iI.Y..I.Y ., an ?n.

    a.EEao.U.YA, Eae?Eai N.U?nC N.U.n a.i?n..UC µ.Eiana.

    Y..Y.IaoAU.Y U.eCY, uYY...-iaoU . i?OC UC u.YC ?.O.Y?nC?,

    anaYu .Yi.nµ?n ?Y i?n.µ?niaoU N.-n...i AaOain.C ..I.i.?nCY .

    NC.?oYaoU . ?.U.e o.ACa.UC N.UiYC Eaeu?nA. ?A? 2an .aOCo. ..N aaoYC ..U.ei.Y, Au?E ?U ua .E, .aOC. .E in.Y?:

    a?i.I.Y .aoU.UC .Y..U, YanY.ECc..YoC N.e.n.I.I.Y ?anICa

    O. ..?UU.YA, .Y.nIaiI.eCo i?n...eY.Eai, .?IaooaoU . I.n-.aoU .U.

    a.i?n..UaoU N.U?nC N.U.n µ.oiaO N?e.YI.nY?nC, I.U.-ian EUµ?n 3

     Uan U.ECc..YaoU I..U.I?naiaoU . I..U.I?na?Eao U.eCY:

    I.U.ian.I.Y EUµ?nC N.Y.?nO.ianaoUA, i.nA?oaoUA . .a..

    Yn.Yo ..Y.a.nNaoUA .Y.nIaiI.e, CeI .Uei?OCo .E.

    e..U...I.i. .n.UiU.Y ..U.ei.Y: a.EAn ?UaoOaoU, unCY.I,

    I..U.I?naiaoU . N.U-I.I.Y ?UaoO?nC Yan.Iaa .CYianY?nC 4AY.aoY?EaoAUaoY: UanY.ECc..YoC I.Y.Uu ei?OI?E .CY N.iaoI IaUCi?. iCICY .. .?nµ?nU.YC ?EE.ianao-AU.Uµ, anA .µ.OiaoU .n

    I.U.ianY?nC N.U.n eaCi.I?O?Y, i.u N.-?aoei a.in.ei?Eao, CYaa?e Y.. 5Yn.Yo eYaoY.A Na?.Eao EY.nai:

    Uan U.ECc..YC . eaeiaiC N.UI.I.Y IaUCi?Y?nA

    I.U.ia-n.I.Y EUµ?n ?Y I..U.I?naaoU . ..Y.a.nNaoU .?aC IaiI.e:

    1914A. YaU?Uµ?nC 19-CY eaonµ Eaoe.ianaC ?I?O?oaoU NaI

    µ..UaoAU.Y Y?nI.Uao-AU.Uµ i?OC . aoY?YaoU a.i?n..UC ...i 6U?IYaO U.ECc..YC . eae-iaiC N.U I.U.ianY?nC .na.C uIaoUA:

    .aYC

    N.UI.I.Y ?.OaoAC .?nA .n.Ui.N.UaoAU.Y ...i.?nao-AU.YA

    Ya.ei?Eao N.noaoU UC.UY .U. ..ei?nai ao UCcao.eaoUY?nai a.n

    e.NU.Y...IiaoU: ?iYi?Eai IaiI.eA eaoe.ei.YC N?i I.aaO NCUY.I.Y

    aoOao in., Uan U.ECc..YA ..nO?E .n N.UI.I.Y i.nµ?n

    I?YinaYY?nCo I.U.ianY?nC AY.aoYU.Y I.n.an UC

    N.Y?ni.Y: .Uei?O .CY ?.OA.i.Un?nCo a.nµ?n.µ.n A.U.YaoU

    I.U.ian.I.Y EUµ?nA, ?iYaoU E.i AY.aoY?EaoAUaoY,

    N.Y.?nO.ianiaoU, .CYiaoU . aoO.aniaoU .Y.nIaiI.e: O.eY.ian.a?e.

    e..U...I.i U?IY?Eao ..Y.a.nNCY .Uei?O .CY N.Y?ni.YaoU N.U

    I.U.ian.I.Y EUµ?n .ein.E.YCo, O.nCaoaaECo, OnCUCo, E.nIaiCo,

    a?i?nµaon?Co, OaeIi.UCo, CYaa?e Y.. N.U 7I.U.ianY?n. .aoEO.nC.UCo, eaoUCYC.UCo, .OU-Co:

    .Yaa?e N.UiYC .. 1915A. eI.µY?nCo AY.N.Yaon

    Iaian.IY?nC N?i..Yuai .n.UiU.Y ..U.ei.YCo ?.OA.I.YY?nC U?I

    Naeu eIei?o Y... .?aC eaoe.ei.Y: O.eY.ian.a?e. 1915A. eI.µ?nCY

    Uan U.-ECc..YaoU N.Y?ni.YaoU ?Y e.nCO.UC.Co,

    uEACCo, .n..N.YCo, .n.-iCYCo . .UE µY.I.i.Un?nCo .aonc 8500 ?.OA.I.YY?n: Un.Yo u?Yao-AU.Y ?anIY Cn?Yo in. .CY i?non?E i?OC N.UI.I.Y IaUCi?Y, ?I?O?o.-I.Y

    Na?.µ.nOaoAUaoYA . µ.n??anI.I.Y .UE

    N.ei.iaoAUaoYY?n: ..U ?.OA.I.YaoAU.Y, CYaa?e . I.U.ianY?nC

    u?iCY I.i.niaO N.Y?.-Y.IaoAUaoYA I..U.I?nai.I AYA.ou i.Eao .

    N?.i.oY?Eao Ya.i.Iai N.UI.I.Y IaUCi?Y u.O.uA µ.A.Y?E .n 26

    A.O.U.e?nC . Uaon.u.Ya-Uaon i?O.U.eaoU Y..Y.I?E

    a.i.eE.Y.iao .YO: Un.Yo AiaoU .CY .UYaCeC N.UiYC ?anICaY?n, 9CYaaCeCu .CY .n. ...eU.YA, E. oanu.?-U.YA . .UEu: .C..i.I?EC .,

    an .U. YaoUY A.U.Y.I .Y.nIaiI.eaoU a.iea.ni.I ?.OA.I.YaoAU.Y

    N.U.n Uan U.ECc..YA 20 N...n eaoµEC ?aoU.n . U?I 10u.Y.IaoAU.Uµ N.?aoei . aoO.nI?E:

    1915A. u?aeiaeCY YanY.ECc..YoCu, N.U N.e.n.IaoAU.Y

Y?n-I.U.oaooCaY?nC AaOaiaoU, YI.iC .eY?Eai ei?OIi.I

    I.Yn .naoAUaoYA, ana.aoU ?Y 250 Na?ao N.U.n anµ.Yao 11

     .aYC N.UaoAUaoYA a.nµ?-n.µ.n i.?aYY?nai µ.o?E:

    N.o.N.iCI . .EUaon .n aoO.nIaoU ..Eei.I.Y-Y?nCY, 12

    anaYu .a.ei.Y?E .CY .n.?EU.Y ..U.ei.YaoU:

    .UeaCeai, ..Uao o?O.ea.YaoAU.Y ..A.Y i.nCY?nCY eaoe.e-i.YaoU .a.ei.Y.I ?.OA.I.Y N.UaoAU.YY u?Y?Eao N.noaoU

    UUaoe ?.OaoAY?nC . .eN.e.n.I N.UI.I.Y .nc.YY?nC N?i

    N.Un?Y.eCn.-I.Y i?n.µ?nUaoYu .ne.an?o . Cn Ya.eiA µ?n?o .aYC

    N.U N.U.UYuA:

    .Ue µ.Eiana. i.nCY?nCY Cn?Yo O.UYY ?Y µ.nOn.oYaoU ..i .Yi.YC YanY.ECc..YoCY?n. Ui.ian.I.YY?n,

    Nn.a.n.I.EaeY?n, ?naOY?n: Un.Yo AiaoU. Uan

    U.ECc..YC ..n??anI.I.Y AYI?naoAU.Y ?nI.n.UU. Y.E.?.N, Y..Y.ian 13N.e.n.I.I.Y ?anICa, Cn.i.µ.Y ?nC?an a.EEao.U.YA: .Ue

    N.e.n.I.I.Y ?anIaC U.eCY N.nI . Eae?E .i?EC N.Y?.U.Y.EC:

    ..UiYC ., an Uan U.ECc..YC N.UaoAUaoYA N.U AaOain.CY ii?E . N.e.n.I.I.Y-u.O.u.I.Y . U..IaoA.UCY

    ?n.?EC ?anICaY?nC UC .U-µaOc N.U.ei?OaoAUaoY:

    Un.YoCo ..i?nA ..Y.ai.I .?Uu?n ?Y ?O?E aa UC.UY N.U

    Cn.I.YaoAU.Y U?c, .UE. aoY?o?E ?Y

    N.U.eaoe.ei.YU.Y ?anIaoY?aoAU.Y ..e.iCO ao ..Y.aaoU (O.

    U.Eµ.Y.U.Y, o?naiµ? . e.y.U?E a.iI.YU.YY?n, O. e.nU.Y,

    O. ..NCYU.Y . aonC.Y?n): .U. .I.Y.ian .?Uu?nC N?i UC.eCY .

    Yn.Yo IaOuCY I.UCY Y.. aa e.I.-i.ACi .UYaCeC ?anICaY?n,

    anaYu YU.Y AY.?nIaoU aaoY?Y.Eai N.Y.?nO. Cn?Yo aOc

    i.O.Y.Y ao YiCnaoUA I.e.U?oYaoU .CY .aYC

    N.UaoAU.YA, . .Uei?O Yn.Yu, Cn.i.Uµ, ..Y.ai.I

    i.ei.I...i ?anICaY?n .CY N.-U.niaoU: .?Yo YU.Y .?Uu?nCo .n

    ?nC?an a.EEao.U.YA: U. 1888 Ai.-I.YCo .YAY.U?c ?O?E .

    u.O.u.UCY .aoU.UC .Y..U, ..n??anI.I.Y AYI?naoAU.Y UC ..nu

    N.YOY.AaOaiY?nC Y.E.?.N:

    .nµ 1910A. Y.iaoU .n Yn. Cn.i.µ.Y.I.Y . N.e.n.I.I.Y ?anIaoY?aoAU.Y 25-.UU.IA, U.UaoEaoU, U.eY.ian.a?e

    ?O..I?, ?EaoUe? . .UE A?nA?naoU Nn.a.n.Ii.I µ..U.ACi

    Na.i.IY?naoU .?.iiaoU .n a.EEao.U.YC

    N.e.n.I.I.Y-U..IaoA.UCY ..?u?aoi ?anIaoY?aoAUaoYA, .U. .ea.n?.ao

    U Yn. oaoo.µ?n.I N?i.aO.I.YaoAUaoYA ao YiCnaoUA:

    O.eY.ian.a?e, a?iu . Y.?E Yn. µ?OaoU ?anIaoY?aoAUaoYA eaoe

    N.e.-n.I.I.Y I.nICuC .e.c N.UI.I.Y ..iA a..ia.Y?Eao .n.Ui.N.-U?nC

    µ..UCoe YUaoA.I.Y u?YaoAUaoY I..U.I?na?Eao . ..?.Yi?n .UE

    a.n.?.Y?naoU:

    ?n. a.EEao.U.YA N.e.n.I.I.Y-u.O.u.I.Y N.U.ouY?nai N.n?E . ?n. .nInaoYao aoOOaoAU.YA . UC.i N.i.i.nCU UY.o?E Cn

    N.-Ua.UaoYuY?nCY, ..nO?E ?O..I? A?nAC U.i.I.Y

    AOA.ICoA: .n.i.µ.YC ?anIY.I.Y ..E.i.YuCY .ao?.N?e .?e.e 1880-.I.Y

    Ai.I.YY?nCo Y. .µ.Oi?E . Y..

    a.iU.Cn.i.I.Y, ?n.I.Y ?anIaoY?aoAU.Uµ: Un. ?naCY ?Y a.iI.YaoU,

    U.eY.ian.a?e “A.iyineee aii.in a eeoa .aoay-ea Iaoeaiyia” (1888),

    “A.iyineee aii.in e a.iyineea iia.iiu a .innee. Iaieneaieci” (1905),

“Ainnoaiiaeaiea A.iaiee. I oae iacuaaaiuo “eo.a-neeo caieyo” (1916),

    “Ea.e. Aaiie ia iiaeeo aa.iy” (1916), “A.iyia e .on-neea naiiaa..ou (E

    aii.ino i oo.aoeeo a.iyiao)” (1917), “E.aniay eie-aa”

    (1919) ..E.iaoAUaoYY?nA: ..U?n?Y E?.iai 1914A. EaoUe .n i?e?E U?I N?i.ununaoAUaoY .e.c.on.I ?Oiu?n, EaN?n, .?Uu?n? AaOai.IaoY:

    a.EEao.U.YC ..?.Yi?n ?anIaoY?aoAU.Y U.eCY ?Y iI.UaoU

    Y.. Yn. Y.U.IY?nA: .Uea?e, 1915A. YaU?Uµ?nC 10-CY ?n. a.EEao.U.YA, anA .U?Y I?na .c.IoaoU .n N.UI.I.Y I.U.ian.I.Y caI.iY?nC I..U.-I?naU.YY ao ea.e.nIU.YA, ?naoU . eaoe.ei.YC Y?nuCY ?anI?nC Y.-E.n.n .. EiaeiaiCY. ?.e AaoUE.iiaoAUaoY ?U ei.o?E eian.?n?Eao a?iaoAU.Y N..iCY N.U caI.i.UCYY?nC ?nA.?IaoAU.Y i?n.µ?nU.E N.U-i?nA . UC.A.U.Y.I iI.U.I.Y aoY?U. .?Yu ao U.ni.I.Y N.Y.?n-O.Yu O?eu µ?n?Eao, ana?e caI.iY?nC ?I..U.I?naCa?: .e .nc.?.UaoU ?U u.O.uY?nA, .Uo?EaoU OaeIi., .nU.iCn, .I.i?nCYa..n, u.?e., oC.CY., U.Ei. . .U?Yaon?u µ.o.inaoU a.iU.I.Y UaU?YiC Y..Y.-IaoAUaoYA, µaEan aoA?nC E.nU.Y .YNn.A?.iaoAUaoYA . e?nU.YaoU ?U .i?EaoAUaoY ao ..UnaoUA ??nU.Y.oCY?nC ao Aaonu?nC .?U, e?n ao

    YiCni.-IaoAUaoY. ?.NC ao ..Un?YCuC N.Y.?a: .e I..U.I?naaoU ?U YiCn.iiao-AUaoYY?nC N.i.u. NCi.Y..YaoY?n (E...n?AY?n) µ.o?Eao . N.U caI.-i.UCYY?nCY .CY?Eao N.U.n, anaYu .U?Y un .Y.aoE I?naai ?YaoU ?Y (?e .n.?Y ..Y.a.nN?E ?U ?n?u N...n Na?C) a.Uu.n?Eao U?n ..e.a.YI .CYian.I.YaoAU.Y N?i IaOu-IaOuC ao ..euai U?eY?Eao .i?ni.I ao a.ii..nIi.I ?nInC 14N?e.ian ...i?naoU?: .i .a.. µaEan N.U?nC .YaoYCo Y. N.UiYaoU ..

    ?a?iaoAU.Y ?anIA ..nO?E . U?n ?anIA, . aI. .aN.µ?naoAUaoY, anC .e.c U?Yu I.Y? .eY?Yu: .aEan

    i?O?nCo. .U?-nCI.UCo, .eC.UCo, .?CaiaeCo, .aoEO.nC.UCo . eaoUCYC.UCo .i.aaoU ?Y N.U caI.i.UCYY?nA?: U. Y.aoU ., an CYuA N.iI.a?e a??.Yai.I . UCIaE.U II ACyECeaoU N.Uao I.AaOCIaeC aoYIY.naoAU.Y A.U.Y.I .n-i.e.Y.I ?.e N.i.iaoU ?U N.U AaOain.C YiCni.IaoAU.YA, O?n µaEan o.YIaoAUaoYY?nA II.i.ni?Y?, CYaa?e Y.. u.?e.UaoU. oC.CY.C

    A?UC .e.cYan. .nu?aCeIaaae U?ne?eC aoYIY.naoAU.Y

    A.U.Y.I .ni.e.-Y.I ?..UiY?u N.U AaOain.CY, an ?e N.i.i.o.I ?U Yn. YiCni.Iao-AU.Y U?c: in. IN.eY?Y E.i un?n Yn. N.U.n? 15Eaeu?nai: ..U N.e.-n.I.I.Y . ..?.UCY ?anICaY?nA, .U. AiaoU . ?n.

    a.EEao.U.YA, a.CY I.naO aa?.ani?E eaoe UC.a?iC Eaeu?nai . AY.aoYaoU .CY .UY ana?e ?.eiIa unNYaoAUaoY? ao c.Yu a.CY EY.UaoU Aei .U?Y.UYC .c.Io?Eao eaoe.I.Y I.e.i.naoAU.YA, anA U.eY.ian.a?e, .ni.N.Uii?o I.-U.ian.I.Y caI.iY?nC I..U.I?naU.Uµ (C .?a. C.E.YaoAUaoYY?nC AaoUEiiaoAU.Uµ . .c.IoaoAU.Uµ): o.eian?Y. Uan U.ECc..YA ..n-O.i .n.UaoiuCo ?IaO N.UI.I.Y I.U.ian.I.Y ?Y.?nCY I?YinaY.-I.Y N.i.u.i?OCY:

    .N.nI?. ?n. a.EEao.U.YC .

    UUaoe ..?.UCY ?anICaY?nC .U. ?an-IaoY?aoAU.Y

    E.i.?aoUY .n.UaoYuA IECY?n, ?A? o.n.I.Y

    I.e.i.nao-AU.YY .n.Ui.N.UaoAU.Y .nIaoAU.Y Nn.i.a EY.CnA EaoI?Eao N.U.n. IaiI.eU.Y e..U...I.iaoU I?YinaY.oY?n eaoe.I.Y

µ.Y.I I.Ya-i.I 250 N...n N.U?nCY, anaYu N?nae.µ.n IIei?CY

    Cn?Yo ..n.ian A.Y.Uao .?U . Cn?Yu CeI

    I...i.?n?CY .n.Ui.N.U .nUaoY.ICoY?nCY: eaoe.ei.YA a?Y.o .U.

    u.UECY, anaiN?i., CYaa?e Y.aoU . O. .n.aoU.Y-U.YA. ?..U?nA

    IaoY?Y.UCY I?YinaY.oi.I .CYian.I.Y aoA. Cn ana..IC e..U.I.Y

    N.OA.Y.IY?nai, anC N?i N.nI IECY?n N..iC Yei?E . ?AY-..e.c?E? 16

     .n.Yai N.Y.?nO N.U AaOain.C ..?.UCY COO?nC I.i.nU.YA?:

    ?..nC.UA .?U a.n .n.UiU.Y ..U.ei.Y UioY?E N.UI.I.Y aoA,

    ana?e.C .UµaOc ..E.nNC .e.c N.ei.iC Cn UO.I a.i?n..UC

    ?AaOain..I.Y-N.Un?Y.eCn.I.Y µYaoUAA? . ?U.n..eCnaoAUaoYA 17unCe-iaYU. Y.N.i.IC? YI.iU.Uµ?:

    .n N.UiYC ?I.nUCn ?nuaoU? (.aYC eaeiai, 1919), aon

    N.i.u-i.I ?Y i.nµ?n I.n.an.?aoUY YUaoA?n, ?n. a.EEao.U.YA,

    µ..U.ACi EY.CnY?n . N.no?n .a...?Eai, .Y.n...eYaoU . Y.. .e.cCY

    N.U..-E.nN.UCY a.i?n..UC A.U.Y.I ...Y.ICoY?nC i.n.I

    u.O.u.I.-YaoAU.Y EY.nCY: O.eY.ian.a?e, Aei a.EEao.U.YC.

    ?Aaonu.I.Y ?.-..YaoAUaoYY?nA N.Y.Ce.o.Y .OU-C a.i?n..UC U?c 18UiY?Eao a.i-..eY?nCo U?IA? . .i?E.oYaoU. ?.Ue

    a.i?n..UaoU .U?nCI.UC U.e-Y.IoaoAUaoYA, anY .UYu.Y Ea.an

    Y..Y.IaoAUaoY aoY?o.i, N.U?Y.UY-.?ae ana. a..ai a?iu . µ.o.iniC

    N?Yo N.U?nC N.Y.?a ?...Yao-AUaoYY?nai. .. a.n I.naO

    a..Un.oY?E .?.UaoY .U?nCI.oCY?nCY, anaYu Cn?Yo IaE?cY?nY

    aoY?Y ..U.ei.YaoU . UaiCICo I.YaA ?Y Aaonu.I.Y µ.nu?nCY ao 19Aaonu.I.Y I.e.i.nU.Y ?O.Y.IY?nCY?:

    ?n. a.EEao.U.YA aa UC.UY N.UI.I.Y anaµE?UY?nC

    U.eCY N.Y-.?e .n ?.ECe U.UaoEaoU, .UE. In.Iai ?EaoUAY?n .n

    aoY?YaoU ..?.UCY N.no?nCY YiCni.I N.U.AaOaiY?naoU aa

    UC.UY Uan U.ECc..YaoU . eaeiaiaoU, .UE. .Y.nIaiI.eaoU,

    U.eY.ian.a?e. ACyECeaoU: .C..nI?-EC . Yn. 1914A. U.UCeC

    4-6-CY Nn.iCni.I 4-n. ..?.UCY N.U.?aoU.nA,

    ani?O ...Y.Io.I.Y ..?.UCY µUaonaY .n?E .n .n.UiU.Y ..U.ei.YC

    N.noA: ?n. a.EEao.U.YY Cn .IiCi U.eY.IoaoAUaoYY .

    µ?naoU ..?.UCY µUaonaUCY, Cn CeI ana.U.Uµ. .U. 20?.aunCI .aoU.UC? ..E.i.YuY?nCY: . .?a. ..?.UCY µUaonaY .U. N.U.AaOaiaoU .n.UiU.Y ..U.ei.YaoU µ.YI NCUY?Eao Ya.i.Iai

    I..U?o N.YOY.AaOai, e.I.UY .Ue O?eY.n-IaoUY .YI.i.n UY.o

    AY.N.Yn.oY?Yu. YanY.ECc..YoCY?nA ..Uao

    o?O.ea.YaoAU.Y i.nCY?nCY Cn?Yo aonaoUY EaoU.Y ?Y

    Y?n.n?E .n.Ui.N.UaoAU.YA Na??-a?e . YUaoA.a?e ?anIY.I.Y

    u?YaoAU.Y .ea.n?.aoU aa UC.UY C .?Ue

    N.UiYC ..?.UCY ?anICaY?nC, .UE . aOc .aYC N.UaoAU.YA:

    I.UaA.?.aoAUaoUU..

     1 ?O?n O.UYA? (Uan U.ECc..Y), 1908, N 73: 2 ??.OaoA? (Uan U.ECc..Y), 1914, NN 32, 36 : 3 UaoUY i?OaoU:

    4 UaoUY i?OaoU, 1915, N 8: 5 UaoUY i?OaoU, 1914, N 39: 6 UaoUY i?OaoU, 1914, N 35: 7 UaoUY i?OaoU, 1914, NN 33, 39, 1915, NN 19, 21, 31, 32, 1916, N 1: 8 UaoUY i?OaoU, 1915, N 12: 9 UaoUY i?OaoU, N 34: 10 UaoUY i?OaoU, NN 1, 3, 5: 11 .Iaa., y. 55, ?. 237: 12 ??.OaoA?, 1915, N 129, . .UEaon: 13 ?. a.EEao.U.YC U.eCY i?e. Aaaaana.yi .. Aaiioea e a.iyineay

    eioaeeeaaioey .innee. A.., 2003, n. 91-176. 14 OAEAI, o. AI, 00, 1915, aa. o.. 14, .. 20-A, e. 7 15 UaoUY i?OaoU, A. 8: 16 .n.aoU.YU.Y O. ..U.ei.Y, 1914-1917, .n., 1969, .c 183: 17 UaoUY i?OaoU, .c 183-184: 18 .aeooouyi A.. E.aniay eieaa. .inoia-ia-Aiio, 1919, n. 188. 19 UaoUY i?OaoU: 20 UaoUY i?OaoU, .c 46:

    . a c . i a

    Aaiioea a.iyi e Ii.-Iaoe.aaaineay a.iyineay eieiiey.

    .iaa.o Aaaaana.yi

     A.iyineay eieiiey ia Aiio, oaio.ii eioi.ie aue ai.ia Ii.-

    Iaoe.aaai (Iiaay Iaoe.aaaiu), yaeyeanu iaiie ec naiuo e.oiiuo e

    aa.iuo a .innee. Iniiaaiiay a 1779a. ii oeaco Aeaoa.eiu Aoi.ie a

    iniia-iii ec e.uineeo ia.anaeaioaa, iaueia ia .aa eiia.ee nua.aea

    nouanoaai-io. .ieu a a.iyii-.onneeo iauanoaaiii-iieeoe.aneeo,

    yeiiiie.aneeo e eoeuoo.iuo naycyo ia i.ioy.aiee ii.oe aaoo noieaoee.

     Aiineea a.iyia aieiaoaeuii neaaeee ca niauoeyie a Caiaaiie

    A.iaiee, aaa io.aaaouaaeny e aue inouanoaeai a aiau Ia.aie ie.iaie

    aieiu .oaiaeuiue ieai oie.oi.aiey e ecaiaiey a.iyineiai ia.iaa, o.a,

    ai.i.ai, eiaaoee i.aoaaaio e.iaaao. .aci. a.iyi a Iniaineie eiia.ee a 1894-1896aa.

     A 1914-1916aa., eiaaa aiaiiua aaenoaey .acaa.ioeenu ia

    oa..e-oi.ee Caiaaiie A.iaiee, iiaiiaoe.aaaiou noaee ai aeaaa aae.aiey

    ii i.-aaiecaoee aia.iaieu.aneeo a.iyineeo a.o.ei a iiiiuu .onneie a.iee,

    a Ii.-Iaoe.aaai i.aa.aoeeny a aa.iue oaio. nai.a aia.iaieuoaa ec .aciuo

    no.ai, aaa i.i.eaaee a.iyia. Caanu .a iaoiaeee i.e.o e ananoi.iii..

    ii-iiuu iioiee aa.aioaa, oeuioaoeo a .inne. ec Caiaaiie A.iaiee

    a .acoeu-oaoa aaiioeaa a.iyi.

    S u m m a r y

    Genocide of the Armenians and

    the Armenian Colony of New Nakhichevan.

    Robert Baghdasaryan

     The Armenian colony on the River Don, the center of

    which was

    Nor Nakhichevan (New Nakhichevan), was one of the largest and

    most important colonies in Russia. Founded in 1779 according to

    the order of Yekaterina II, mainly by the emigrants from Crimea,

    the community took great part in the social-political, economic and cultural life of the people in the southern part of Russia.

    The Donian Armenians were much interested in the

    life of their historical homeland which was under the rule of Turkey where the extermination and deportation of the Armenian population was planned and carried out during the First World War. The precedent of the Genocide was the massacre of the Armenians in Ottoman Empire in 1894-1896.

     In 1914-1916 when the war was going on in the territory of the Western Armenian the Armenians of New Nakhichevan entered into the volunteer forces to help the Russian Army and the city became the center for the volunteers from different countries. Coming to Russia the streams of deportees found refuge and help in this city.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com