DOC

Raport - ANCS

By James Cole,2014-04-16 18:23
10 views 0
?n perioada recent?, ?n special dup? 2003, se ?nregistreaz? o tendin?? constant? de Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific?, prin OI-CDI. Prima competi?ie la programul Capacit??i din Planul Na?ional CDI II a fost

    GUVERNUL ROMÂNIEI

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE

    ŞTIINŢIFICĂ Strada Mendeleev nr. 21-25, 010362 Bucureşti , Tel.:319 2322, 319 2326,

    fax cabinet Preşedinte 312.66.17

    e-mail: programe@mct.ro; pagina web: www.mct.ro;

    O

    N

    A

    O

    N RAPORT PRIVIND ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR

    PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

    DUPĂ TREI ANI DE MANDAT

Politici în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare

    DECEMBRIE 2007

CUPRINS

     I. Prevederile Programului de guvernare 2005-2008 referitoare la politicile din domeniul

    cercetare-dezvoltare şi inovare

    II. Stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare 2005-2008 după trei ani de

    mandat

    A. Măsuri prevăzute în Programul de Guvernare

    II. 1 Creşterea rolului cercetării in dezvoltarea şi transferul în economie al

    tehnologiilor avansate pentru a asigura rolul competitiv al unor sectoare pe plan

    internaţional

    II.2 Dezvoltarea mecanismelor care asigură transferul tehnologic în economie

    II.3 Încurajarea participării sectorului privat în activităţi de cercetare-dezvoltare

    şi inovare

    II.4 Majorarea cheltuielilor totale destinate sectorului de cercetare-dezvoltare

    II.5 Întărirea capacităţii în domeniul cercetare-dezvoltare

    B. Măsuri suplimentare

    II.6 Dezvoltarea coooperării internaţionale în domeniul CDI

III. Priorităţi în perspectiva anului 2008 şi măsuri pregătitoare

    IV. Strategii/ Prorgame coordonate de alte minitsere şi la care MECT ANCS este

    participant

     2

     I. Prevederile Programului de guvernare 2005-2008 referitoare la politicile din domeniul

    cercetare-dezvoltare şi inovare

    În deplin acord cu orientarea actuală a politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) la nivel european, pentru a favoriza obţinerea şi menţinerea de către ţara noastră a unui avantaj competitiv durabil, atat în plan

    european, cat şi la nivel global, Guvernul Romaniei recunoaşte prioritatea strategică reprezentată de domeniile

    cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.

    Programul de guvernare 2005 2008 prevede următoarele obiective strategice şi direcţii de acţiune pentru

    politicile din domeniul cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:

    - creşterea rolului cercetării in dezvoltarea şi transferul în economie al tehnologiilor avansate pentru a

    asigura rolul competitiv al unor sectoare pe plan internaţional;

    - corelarea mai strînsă a activităţilor de cercetare-dezvoltare si inovare cu politica industrială a României

    si întărirea pe termen lung a legăturii între sectorul de cercetare-dezvoltare şi mediul economic, prin:

    o dezvoltarea mecanismelor care asigură transferul tehnologic în economie

    o încurajarea participării sectorului privat în activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

    - majorarea cheltuielilor totale destinate sectorului de cercetare-dezvoltare la 1% din PIB până în 2007,

    iar a celor publice la 1% din PIB până în 2010;

    - întărirea capacităţii în domeniul cercetare-dezvoltare, atât la nivelul autorităţilor publice, cât şi al

    unităţilor şi personalului de cercetare-dezvoltare.

    Obiectivele strategice referitoare la domeniile cercetare-dezvoltare şi inovare sunt promovate în primul rând prin politicile specifice sectorului, coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

II. Stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare 2005-2008 după trei ani de mandat

    A. Măsuri prevăzute în Programul de Guvernare

II. 1 Creşterea rolului cercetării in dezvoltarea şi transferul în economie al tehnologiilor avansate

    pentru a asigura rolul competitiv al unor sectoare pe plan internaţional

Resursele actuale ale sistemului CDI

    România dispune de un număr total de personal angrenat în activităţi de cercetare-dezvoltare (CD) care la nivelul anului 2006 se ridica la cca 42220, din care 30122 cercetători (Buletinul Statistic Activitatea de Cercetare-Dezvoltare în anul 2006, Institutul Naţional de Statistică, 2007). În perioada recentă, în special după 2003, se înregistrează o tendinţă constantă şi semnificativă de creştere a

    personalului angrenat în activităţile de cercetare-dezvoltare (CD). Aceste activităţi continuă însă să se desfăşoare,

    în cea mai mare parte, în sectorul public - peste 60%.

    Infrastructura de instruire şi de cercetare cuprinde:

    ? un total de peste 880 de unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare dintre care cca 540 în sectorul privat

    (Buletinul Statistic Activitatea de Cercetare-Dezvoltare în anul 2006, Institutul Naţional de Statistică,

    2007) ;

    ? personal specializat într-o gamă largă de cca 50 de domenii ştiinţifice şi tehnologice, care cuprind

    inclusiv unele domenii ale tehnologiilor de vîrf (ex.: TIC, electronică, medicină, industrie farmaceutică,

    aeronautică). Ponderea majoritară, de cca 44%, a cercetătorilor din domeniile ştiinţelor tehnice şi

    inginereşti, constituie o premiză favorabilă pentru susţinerea procesului de introducere mai rapidă a

    tehnologiilor avansate în toate sectoarele economice;

    ? orientarea semnificativă a activităţilor CD spre domenii aplicative (conform datelor statistice cca 29%

    din fonduri au fost cheltuite pentru activităţi CD în domeniul producţiei şi tehnologiilor industriale);

    ? reţeaua de instituţii specializate pentru transfer tehnologic si inovare, aflată in curs de dezvoltare, care

    cuprinde în prezent 42 de entităţi specifice (centre de transfer tehnologic, centre de informare

     3

    tehnologică, incubatoare tehnologice şi de afaceri), precum şi 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice, situate

    in diverse regiuni ale tării.

    Cu toate acestea decalajele tehnologice şi de competitivitate care separă ţara noastră de statele din Uniunea Europeană sunt încă foarte serioase. Ca exemple, menţionăm pe cele legate de nivelul resurselor umane înalt

    specializate - 3,68 cercetători la 1000 persoane ocupate civile (2005), faţă de media de cca 5,4 la nivelul UE

    (2003), ca şi cele legate de infrastructura pentru cercetare şi pentru dezvoltare tehnologică, care continuă să

    înregistreze un important decalaj tehnologic, cuprins între 5 şi 10 ani.

Politicile promovate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

În aceste condiţii, politicile promovate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, organismul

    guvernamental care a preluat în 2005 responsabilităţile Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind domeniul

    CDI, susţin rolul strategic şi poziţia prioritară a domeniului ca principal promotor al creşterii competitivităţii

    economice şi al integrării în noua economie globalizată.

    Din această perspectivă, ANCS şi-a asumat responsabilitatea armonizării politicilor naţionale CDI cu cele

    dezvoltate la nivel european, urmărind să asigure pregătirea comunităţii ştiinţifice şi tehnice şi a mediului

    economic din România pentru racordarea la priorităţile specifice ştiinţei şi tehnologiei în Uniunea Europeană, ca şi la dinamica alertă de evoluţie a acestora.

    Racordarea la priorităţile specifice ştiinţei şi tehnologiei în Uniunea Europeană :

    Programul Cercetare de excelenţă (CEEX)

    Astfel, în anul 2005 ANCS a lansat Programul Cercetare de excelenţă (CEEX), aprobat prin HG 368/ 2005. Programul se derulează pînă în 2008 şi susţine în mod direct racordarea la priorităţile şi obiectivele ştiinţifice şi

    tehnologice specifice ariei europene de cercetare, prin :

    ? proiecte de cercetare-dezvoltare complexe şi dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare în domenii

    specifice tehnologiilor de vârf, conforme cu cele cuprinse în Programul Cadru pentru Cercetare al UE pe

    perioada 2007-2013 PC7 ;

    ? promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare,

    ? dezvoltarea infrastructurii de cercetare în organismele specializate, cum sunt laboratoare de

    experimentare şi testare, laboratoare de etalonare, organisme de certificare.

    Distribuţia pe arii tematice a proiectelor CD complexe din cadrul Programului Cercetare de excelenţă indică poziţia dominantă a următoarelor domenii ştiinţifice şi tehnice specifice tehnologiilor de vîrf :

    - nanoştiinţe şi nano-tehnologii

    - sănătate

    - alimentaţie, agricultură şi biotehnologii

    - tehnologii informaţionale şi de comunicaţii,

    - mediu şi energie

    - ştiinţe de bază

    Datele statistice generale privind nivelul de participare şi rata de succes la competiţiile CEEX, care au avut loc

    în perioada 2005-2006, indică următoarele:

    Programului Cercetare de excelenţă - Situaţia proiectelor acceptate la competiţiile 2005-2006

     2005 -2006

     Număr de Număr de Module în cadrul Programului Cercetare de excelenţă proiecte proiecte

    depuse acceptate I. Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe 3669 1411 II. Dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare 408 193 III. Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare 385 261 IV. Dezvoltarea infrastructurii pentru evaluarea şi certificarea conformităţii 606 314 TOTAL 5068 2179

     4

    Focalizarea investiţiei publice pentru cercetare spre domenii ştiinţifice şi tehnice

    de mare complexitate: Strategia şi Planul Naţional CDI 2007-2013

    Pentru a stabili perspectiva şi direcţiile de dezvoltare a sistemului CDI în perioada post-aderare 2007-2013, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) a derulat în perioada 2005- 2006 proiectul privind

    Elaborarea strategiei naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013”, cu următoarele obiective principale:

    ? elaborarea strategiei naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013, care să cuprindă instrumentele

    programatice şi de finanţare, cât şi sistemul de evaluare şi monitorizare şi control pentru realizarea

    performanţelor;

    ? elaborarea Planului Naţional CDI pentru perioada 2007-2013 (profil programe, rezultate aşteptate,

    indicatori de evaluare) şi a unor propuneri privind procedurile şi mecanismele de contractare, finanţare,

    monitorizare şi control.

    Proiectul a promovat primul exerciţiu naţional de foresight de mare anvergură în ştiinţă şi tehnologie din Romania, care a implicat participarea majorităţii comunităţii ştiinţifice din ţara noastră. Astfel, în cadrul celor şase runde de consultări au participat peste 800 de reprezentanţi ai institutelor de cercetare,

    firmelor, ONG-uri, decidenţi politici, precum şi peste 4000 de persoane consultate online. Proiectul a avut ca rezultat documentele de referinţă reprezentate de Strategia Naţională şi Planul Naţional CDI

    2007-2013, inclusiv recomandări privind modul de implementare a acestora şi evaluarea impactului lor în dezvoltarea economico-socială.

    Guvernul României a adoptat Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, în forma rezultată din proiectul finanţat de ANCS, în martie 2007, prin HG 217/ 2007. Strategia naţională CDI urmăreşte creşterea competitivităţii economiei romaneşti prin inovare, cu impact direct asupra creşterii capacităţii tehnologice a întreprinderilor, care vor beneficia de serviciile oferite de platformele şi

    reţelele integrate de cercetare.

Strategia CDI 2007-2013 asigură suportul pentru planificarea şi implementarea politicilor CDI promovate de

    ANCS în perioada post-aderare, prin care se urmăreşte atât stimularea activităţilor CDI realizate la nivelul

    întreprinderilor şi/sau prin parteneriate stabilite între institutele de cercetare-dezvoltare, universităţi şi întreprinderi, cât şi creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie în economie a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice,

    inclusiv a rezultatelor de cercetare şi a noilor tehnologii, prin dezvoltarea activităţilor şi infrastructurii CDI în plan regional.

    Principalul instrument de implementare a Strategiei îl reprezintă Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi

    Inovare pentru perioada 2007-2013, denumit generic Planul Naţional CDI II – PN II, care a fost adoptat de Guvern în mai 2007, prin HG 475/ 2007.

Obiectivele strategice şi direcţiile tematice prioritare stabilite prin Strategia şi Planul Naţional CDI 2007-2013

    urmăresc focalizarea investiţiei publice pentru cercetare spre domenii ştiinţifice şi tehnice de mare

    complexitate, considerate prioritare datorită impactului deosebit asupra creşterii competitivităţii economice şi integrării în noua economie globalizată:

    ? Tehnologia informaţiilor şi comunicaţii – TIC.

    ? Tehnologii avansate, materiale şi produse innovative, inclusiv bio- şi eco-tehnologii, în industrie,

    agricultură şi alimentaţie, sănătate, energie, mediu, transporturi, securitate şi spaţiu;

    ? Ştiinţe de frontieră;

    ? Cercetări socio-economice

    În mod special se pune accentul pe dezvoltarea surselor interne de competenţă ştiinţifică şi expertiză

    tehnică în domeniile de înaltă tehnologie. De asemenea, se urmăreşte creşterea numărului agenţilor economici

    specializaţi în domeniile respective şi dezvoltarea activităţilor CDI desfăşurate de aceştia, în scopul creşterii

    producţiei şi exporturilor în aceste domenii.

    Structura Planului Naţional CDI pe perioada 2007-2013 cuprinde şase programe, cu următoarele obiective : Programul 1. Resurse umane

     5

Obiectiv: Creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi

    creşterea atractivităţii carierei în cercetare

    Programul 2. Capacităţi

    Obiectiv: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către mediul ştiinţific

    internaţional şi mediul socio-economic naţional. Programul va permite cercetătorilor să lucreze utilizând

    aparatură performantă, să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu

    nevoile socio-economice

    Programul 3. Idei

    Obiectiv: Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, comparabile cu cele de la nivel european,

    reflectate prin creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea internaţională a cercetării româneşti. Accentul va fi pus pe excelenţă şi vizibilitate internaţională, prin cercetări complexe în domenii de frontieră şi

    interdisciplinaritate şi participarea în reţele internaţionale de cercetare de excelenţă. Programul 4. Parteneriate în domeniile CDI prioritare

    Obiectiv: Creşterea competitivităţii activităţilor CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile CDI prioritare, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative. Programul urmăreşte crearea condiţiilor

    pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de CDI, agenţi economici şi/sau unităţi ale

    administraţiei publice, pentru a oferi soluţii la nevoile socio-economice strategice, iar cercetarea este evaluată referitor la capacitatea sa inovativă.

    Programul 5. Inovare

    Obiectiv: Creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor

    cercetării la nivelul agenţilor economici, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii economiei naţionale şi a

    creşterii calităţii vieţii

    Programul 6. Performanţa instituţională

    Obiectiv: Susţinerea performanţei instituţionale prin asigurarea continuităţii şi stabilităţii activităţii

    entităţilor de CDI, în scopul implementării strategilor proprii de dezvoltare, elaborate în acord cu Strategia

    Naţională de CDI.

    Anul 2007 a marcat lansarea primei competiţii la cinci dintre programele din Planul Naţional CDI 2007-2013 : Resurse umane, Capacităţi, Idei, Parteneriate în domeniile CDI prioritare, Inovare, cu următoarele rezultate:

    - La programul “Resurse umane” s-au derulat deja două competiţii, în lunile iunie 2007, cu 211 proiecte

    finanţate din 438 depuse, respectiv septembrie 2007, cu 418 proiecte admise la finanţare din 551. Cele

    două competiţii beneficiază de un buget de aproximativ 135 milioane lei.

    Este cunoscut faptul că unul dintre factorii care favorizează în mod semnificativ creşterea competivităţii

    economice este existenţa forţei de muncă cu instruire superioară, cu precădere în domenii ST. Raportat

    la personalul angajat în întreaga economie, personalul CDI reprezintă o fracţiune redusă comparativ cu

    media UE. Pe de altă parte, ponderea cercetătorilor în domeniul ştiinţelor inginereşti a stagnat, după o

    lungă perioadă de descreştere. Indicatorii cei mai utilizaţi sunt numărul de doctoranzi/post-doc finanţaţi

    prin proiecte de cercetare, numărul de cercetători din străinătate integraţi în sistemul CDI, numărul de

    şcoli de excelenţă finanţate.

    De asemenea, programul prevede şi îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin strategii de proprietate

    intelectuală sau implementarea strategiilor de inovare, cu indicatorul „număr de persoane care au urmat

    cursuri de formare în domeniul managementului cercetării şi /sau inovării”. - La programul “Capacităţi”, competiţia iulie 2007 este destinată proiectelor de investiţii în dezvoltarea

    infrastructurilor existente, cu valori de până la 2 milioane lei pe proiect. Bugetul alocat competiţiei a

    fost de circa 200 milioane lei, pentru finanţarea a 140 de proiecte dintr-un total de 460 înregistrate.

    Programul este structurat pe mai multe module, două dintre acestea fiind dedicat susţinerii entităţilor

    CDI naţionale în proiecte şi reuniuni internaţionale.

    Impactul în sfera calităţii şi productivităţii muncii de cercetare este atins prin creşterea posibilităţilor de

    acces la laboratoare şi instalaţii cu înzestrare tehnică superioară, precum şi prin ameliorarea capacităţii

    de absorbţie a fondurilor europene prin colaborări internaţionale. Indicatorii cei mai importanţi sunt:

    gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI, valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de

    comunicaţii, număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate, număr de proiecte de studii prospective,

    număr de participări în proiecte internaţionale finanţate.

     6

    - La programul “Idei”, din 1278 de proiecte înregistrate s-au finanţat 404, în limitele unui buget de

    aproape 270 milioane lei. Accentul este pus pe excelenţă şi vizibilitate internaţională, pe cercetarea la

    frontiera cunoaşterii, pe interdisciplinaritate şi cercetări complexe în domenii de frontieră şi participarea

    în reţele internaţionale de cercetare de excelenţă.

    Indicatorii uzuali urmăresc numărul de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor (din care în

    reviste indexate ISI sau în reviste indexate în baze de date internaţionale), rata de succes a cererilor de

    finanţare pentru proiectele de cercetare internaţională etc.

    - La programul „Parteneriate în domeniile CDI prioritare” s-a derulat, de asemenea, competiţia iulie

    2007. Programul urmăreşte stimularea formării de consorţii în domenii ştiinţifice şi tehnice, specifice

    tehnologiilor de vârf, în vederea realizării de tehnologii, produse şi servicii inovative. Au fost depuse

    2291 de proiecte, dintre care au primit finanţare 768, bugetul total fiind de circa 500 milioane lei.

    Impactul este aşteptat asupra reducerea deficitului de cont curent prin asimilarea unor produse importate

    şi al accesului produselor româneşti pe piaţă, cu respectarea standardelor internaţionale de calitate, fiind

    monitorizat prin indicatori precum ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte CDI (cu

    evidenţierea contribuţiei financiare directe), număr de IMM participante în proiecte (în prezent cca 300),

    număr de studii de necesitate publică (din care de interes naţional, regional sau local), sau numărul

    mediu de poziţii echivalente cu normă întreagă pe proiect (din care doctoranzi sau post-doc) etc.

    - La programul „Inovare”, care susţine proiecte iniţiate şi dezvoltate de întreprinderi, orientate spre

    creşterea capacităţii de inovare, dezvoltarea tehnologică şi asimilarea în producţie a rezultatelor

    cercetării, punând accentul pe dezvoltarea surselor interne de competenţă ştiinţifică şi expertiză tehnică

    în domeniile de înaltă tehnologie, au fost înregistrate: 294 de proiecte, dintre care au fost finanţate 137,

    cu un buget de aproximativ 200 milioane lei.

    Pregătirea accesării fondurilor structurale în domeniul CDI:

    Programul IMPACT

ANCS a acordat o atenţie specială pregătirii proiectelor din domeniul CDI în vederea finanţării prin fonduri

    structurale în perioada 2007-2013.

    Astfel, în anul 2005 a fost înfiinţat în cadrul ANCS Organismul Intermediar pentru CDI (OI- CDI), la nivel de direcţie generală. Organismul Intermediar pentru CDI are responsabilitatea conducerii pentru obiectivele

    specifice domeniului CDI cuprinse în Programul Operaţional Sectorial pentru creşterea competitivităţii

    economice (POS-CCE), în Axa Prioritară II: Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare.

    Organismul Intermediar pentru CDI este organizat atat la nivel central, în cadrul ANCS, cat şi la nivelul

    regiunilor de dezvoltare, în cadrul universităţilor şi/ sau institutelor de cercetare reprezentative pentru regiunile

    respective

    Pentru a mări capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale în domeniul CDI, ANCS a lansat în anul 2006 programul IMPACT, aprobat prin HG 918/ 2006, care urmăreşte pregătirea pentru finanţare din fonduri

    structurale a proiectelor ce susţin creşterea competitivităţii întreprinderilor prin activităţi de cercetare-dezvoltare şi dezvoltarea infrastructurii CDI, în special la nivel regional.

    Durata de derulare a programului este 2006-2010. Conducerea Programului IMPACT se exercită de

    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, prin OI-CDI.

    Pana in prezent la Programul IMPACT s-au desfasurat 3 sesiuni de evaluare, la care au fost depuse in urma 950 proiecte. Dintre acestea au fost selectate 630 care urmează a fi dezvoltate în vederea finanţării ulterioare din

    fonduri structurale prin POS-CCE/ componenta CDI.

     7

    II.2 Dezvoltarea mecanismelor care asigură transferul tehnologic în economie

Pentru a face faţă cerinţelor de reducere a decalajelor tehnologice şi de competitivitate care o separă de statele

    membre ale Uniunii Europene, Romania este în poziţia de a căuta cele mai bune căi pentru a dezvolta şi

    valorifica avantajele existente, inclusiv prin creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie în economie a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, inclusiv a rezultatelor de cercetare şi a noilor tehnologii. În acest sens, un prim obiectiv îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor specializate pentru

    inovare şi transfer tehnologic, care se realizează în mod unitar prin programul INFRATECH (aprobat prin HG 128/ 2004) coordonat de ANCS.

    Programul susţine dezvoltarea Reţelei Naţionale de Transfer Tehnologic şi Inovare – ReNITT, prin două direcţii principale de acţiune:

    1 - crearea şi dezvoltarea de centre de transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu

    industria;

    2 - crearea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice şi de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

ReNITT cuprinde în prezent 42 de entităţi autorizate provizoriu să funcţioneze (15 incubatoare, 12 centre de

    transfer tehnologic, 15 centre de informare tehnologică), în diverse regiuni ale ţării: Arad, Bucureşti, Craiova,

    Cluj-Napoca, Deva, Iaşi, Râmnicu-Vâlcea, Timişoara, Tulcea. Dintre acestea, 20 sunt acreditate conform

    metodologiei de acreditare specifice aplicate de ANCS pentru aceste categorii de unităţi (aprobată prin HG 406/

    2003),

    De asemenea, ANCS a autorizat funcţionarea unui număr de 4 parcuri ştiinţifice şi tehnologice (în baza Legii 50/ 2003), în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi.

    În acelaşi timp, ANCS acordă o atenţie deosebită îmbunătăţirii ratei de valorificare a rezultatelor CDI prin

    creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a acestora.

    Astfel, ANCS susţine prezentarea rezultatelor obţinute de institutele de cercetare-dezvoltare şi de universităţi la manifestări expoziţionale de prestigiu, cu caracter ştiinţific şi tehnic, organizate pe plan naţional şi internaţional. Menţionăm dintre acestea:

    o pe plan intern:

    ? 2005-2006:

    ? Expoziţiile realizărilor cercetării româneşti „SALOANELE CERCETARII (octombrie 2005),

    unde au fost prezentate cele mai recente realizări ale unităţilor de cercetare–dezvoltare;

    ? Saloanele Naţionale de Invenţii - „INVENTIKA(octombrie 2005, octombrie 2006), unde au

    fost prezente peste 100 de invenţii româneşti, precum şi invenţii ale cercetătorilor din ţările vecine

    (Ungaria, Serbia-Muntenegru, Moldova, Ucraina);

    ? 2007:

    ? Expoziţia realizărilor cercetării româneşti SALONUL CERCETARII - 2007 (2 - 6 octombrie

    2007) în care, pe o suprafaţă de expunere de 2900 mp au fost prezente 108 unităţi de cercetare –

    dezvoltare (institute naţionale de cercetare–dezvoltare, societăţi comerciale, universităţi, institute ale

    Academiei Române şi ale academiilor de ramură), prezentându-se peste 1000 de produse şi

    tehnologii noi. În acelaşi timp, 45 de instituţii specializate pentru inovare si transfer tehnologic şi-au

    prezentat gama de servicii oferite în scopul valorificării creativităţii româneşti.

    ? cea de-a XI-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică si Tehnologii Noi –

    INVENTIKA - 2007, organizată în aceeaşi perioada cu SALONUL CERCETARII – 2007, sub

    patronajul MECT ANCS şi al Salonului Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi

    de la Geneva Elveţia, manifestare care a beneficiat de sprijinul OSIM, al Camerelor de Comerţ si

    Industrie, a României şi a Municipiului Bucureşti. La această ediţie au participat peste 200 de

    invenţii din România, Croaţia, Moldova, Polonia, Iran, Ungaria, dintre care cca. jumătate au fost

    invenţii româneşti. Jurizarea invenţiilor prezentate în salon a fost făcută de un juriu internaţional. De

    asemenea, s-a organizat şi un stand sub egida Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Inventatori -

    IFIA (International Federation of Inventors' Associations). Festivitatea de Premiere a fost onorată de

    prezenţa d-lui Jean-Luc VINCENT, Preşedintele Salonului Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi

    Produselor Noi de la Geneva Elveţia şi a d-lui David TAJI, Preşedintele Juriului Internaţional al

     8

    aceluiaşi prestigios salon. De asemenea, a fost prezent la Bucureşti Dl. András VEDRES,

    Preşedintele Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Inventatori – IFIA.

    ? Aniversarea "ZILEI CERCETĂTORULUI ŞI PROIECTANTULUI DIN ROMÂNIA", pe 19

    Noiembrie 2007, ziua de naştere a savantului de origine română Prof. dr. George Emil PALADE,

    Laureat al premiului Nobel, zi instituită prin HG nr. 764/1994. Ziua a fost marcată prin organizarea

    Simpozionul cu tema "Competitivitate prin Cercetare - Dezvoltare şi Inovare". Cu acest prilej,

    Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a acordat 46 de premii în valoarea de 1.145.000

    lei pentru cele mai bune proiecte şi instituţii participante la programele naţionale de cercetare-

    dezvoltare şi inovare.

    ? 8 Saloane regionale ale Cercetării, la Cluj - Napoca, Braşov, Arad, Galaţi, Teleorman, Craiova,

    Călimăneşti-Căciulata şi Bacău

    o pe plan extern, organizarea şi susţinerea participării instituţiilor CD din România la:

    ? 2005-2006:

    ? al 33-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi, Geneva–Elveţia, aprilie

    2005, unde România a participat cu un număr de 32 de invenţii, încadrate în 11 domenii tematice.

    Palmaresul României a cuprins: 7 Premii Speciale, 1 Medalie de Aur cu Menţiunea Specială a

    Juriului, 11 Medalii de Aur, 12 Medalii de Argint, 7 Medalii de Bronz;

    ? al 54-lea Salon Mondial al Inovării, Cercetării şi Noilor Tehnologii – EUREKA, Bruxelles-Belgia,

    noiembrie 2005, unde România a participat cu un număr de 50 de invenţii. Palmaresul obţinut de

    România cuprinde: 14 medalii de aur cu menţiune, 21 medalii aur, 14 medalii argint, 1 medalie de

    bronz, 12 premii speciale;

    ? al 34-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi de la Geneva-Elveţia,

    aprilie 2006, unde România a obţinut 4 Premii Speciale şi 23 Medalii de Aur, dintre care 6 cu

    menţiunea specială a Juriului , 15 medalii de Argint şi 2 medalii de Bronz; ? Târgul Industrial Internaţional HANNOVER MESSE 2006, unul dintre cele mai importante

    evenimente din domeniul tehnologiei ce au loc la nivel mondial, cu un stand în care au fost

    reprezentate 11 unităţi de cercetare-dezvoltare din România, dintre care 3 institute naţionale de CD

    (INCDIE ICPE-CA; INCDTP, ICSI Rm. Vâlcea) şi 5 societăţi comerciale (IPA SA, ICPE SA,

    ICTCM SA, ICPE ACTEL SA);

    ? Expoziţia Cercetarea şi Inovarea Europeană – PARIS 2006, organizată sub egida Comisiei

    Europene DG Cercetare. În standul României au fost prezente 12 unităţi de CD, dintre care 7

    institute naţionale. Participanţii români au expus produse şi tehnologii competitive care au atras

    atenţia celorlalţi expozanţi.

? 2007:

    ? al 35-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi de la Geneva –

    Elveţia – 2007, la care România a obţinut 8 premii speciale, 29 medalii de aur, dintre care 4 cu

    felicitările juriului, 17 medalii de argint şi 2 medalii de bronz, pentru cele 40 de invenţii prezentate. ? Târgul Industrial Internaţional HANNOVER MESSE 2007, unul dintre cele mai importante

    evenimente din domeniul tehnologiei la nivel mondial, în cadrul căruia, la secţiunea “Research and

    Technology”, la care au participat 13 unităţi de c-d din România, dintre care 7 institute naţionale, cu

    20 de exponate, produse şi tehnologii.

    ? cel de al 3-lea Salonul European al Cercetării şi Inovării - Paris 2007, organizat în perioada 7-9

    Iunie 2007, sub egida Comisiei Europene - DG Cercetare. Expoziţia, unică în Europa, si-a propus să

    realizeze întâlnirea celor două comunităţi: cercetătorii şi utilizatorii rezultatelor acestora precum şi

    prezentarea celor mai reprezentative rezultate ale cercetării fundamentale şi aplicative, rezultate care

    au un impact deosebit asupra mediului economic şi care să conducă la creşterea patrimoniului

    cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice. In standul României au fost prezente 16 unităţi de cercetare –

    dezvoltare cu 24 de exponate. Pe durata manifestării, s-au organizat, în 5 săli, aproximativ 80 de

    conferinţe şi mese rotunde, pe următoarele domenii : energie, sănătate - medicină - biotehnologii,

    high tech cotidianul de mâine, tehnologii noi în informatică, comunicare şi matematica, ştiinţa

    pământului şi a universului, mediu şi dezvoltare durabilă, nanotehnologii, nanomateriale, oameni-

    civilizaţii-societate, cercetarea şi întreprinderile, cariere şi locuri de muncă, cercetarea şi politica. La

    aceste conferinţe au participat aproximativ 7000 auditori printre ei numărându-se şi cercetătorii

    români prezenţi în stand. Pe data de 7 Iunie 2007 pe platoul TV organizat în cadrul Expoziţiei a

     9

    avut loc conferinţa cu tema „ Există cercetare în Europa”? La această manifestare, pe lângă

    personalităţi din Germania, Finlanda, Spania şi Ungaria, a participat şi România reprezentată de dl.

    Vicepreşedinte Alexandru ALDEA.

    ? cea de a 5-a ediţie a Salonului international al Inventatorilor - ARCA 2007 ce a avut loc la

    Zagreb Croatia, în perioada 15 Septembrie 2007, Bilanţul rezultatelor obţinute de România este

    unul foarte bun: Premiu Special din partea organizatorilor pentru ROMÂNIA pentru înaltul nivel

    ştiinţific al invenţiilor prezentate şi pentru modul de organizare şi prezentare a Standului României.

    Marele Premiu, 10 Premii ARCA, 35 Medalii de Aur, 40 Medalii de Argint, 45 Medalii de Bronz.

    ? la cea de a 56-a ediţie a Concursului internaţional Bruxelles – EUREKA - 2007 dedicat

    inventicii, organizat în cadrul Salonului INNOVA ENERGY, la Bruxelles, BELGIA, în perioada 22

    - 25 Noiembrie 2007. În standul românesc au fost prezentate cu 42 inventii pentru care au fost

    obtinute: 27 medalii de aur, 12 medalii de argint, 3 medalii de bronz.

    II.3 Încurajarea participării sectorului privat în activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

    Principalele direcţii de acţiune urmărite de ANCS pentru stimularea activităţilor CDI dezvoltate de

    agenţii economici, sunt reprezentate de creşterea eficienţei cooperării cercetare-industrie, pe baza proiectelor CDI comune, dar şi de dezvoltarea platformelor şi reţelelor de cercetare integrate, în special în domenii ştiinţifice şi tehnice prioritare, specifice ariei europene de cercetare.

    În perioada 2005-2007, pentru a stimula participarea sectorului privat la activităţi CDI, ANCS a urmărit în

    special:

    ? promovarea proiectelor CD realizate în parteneriat de institutele de profil CD, universităţi şi întreprinderi,

    în cadrul programelor naţionale CDI. Astfel, proiectele CD complexe din programul CEEX, realizate de

    consorţii cercetare-industrie, susţin întărirea capacităţii naţionale în domenii ştiinţifice şi tehnice specifice

    tehnologiilor de vârf, prin dezvoltarea parteneriatului de lungă durată între instituţiile participante, inclusiv a

    celui de tip public-privat;

    ? creşterea capacităţii de difuzare şi absorbţie în mediul economic a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice , prin

    dezvoltarea Reţelei Naţionale de Transfer Tehnologic şi Inovare – ReNITT.

    De asemenea, pentru a stimula dezvoltarea activităţilor CDI în sectorul privat, ANCS a lansat în 2005 o acţiune

    de amploare pentru crearea platformelor tehnologice la nivel naţional, bazate pe parteneriat public-privat, urmărind integrarea ulterioară a acestora în platformele tehnologice integrate dezvoltate în prezent la nivel

    european.

    ANCS monitorizează în prezent 27 de platforme tehnologice la nivel naţional, în domenii cum sunt: surse alternative de energie, inclusiv pe bază de hidrogen şi pile de combustie, genomică şi biotehnologii pentru plante,

    managementul şi asigurarea calităţii apelor, tehnologii manufacturiere, nanoelectronică, nanomedicină, medicină

    inovativă, chimie durabilă, transport maritim, aeronautică.

    În cadrul platformelor sunt active 44 de instituţii publice şi 40 din sectorul privat. Menţionăm rolul foarte important al programelor Inovare şi Parteneriate din Planul Naţional CDI 2007-2013, care susţin proiecte orientate spre promovarea cunoaşterii şi inovării în rândul întreprinderilor, în special al

    IMM-urilor.

    Creşterea capacităţii CD şi stimularea inovării prin dezvoltarea cooperării între instituţiile de cercetare-dezvoltare şi mediul de afaceri sunt finanţate de asemenea prin POS Creşterea Competitivităţii Economice / Axa

    Prioritară 2 – Creşterea ecompetitivităţii economice prin CDI. Acreastă componentă din POS-CCE prevede finaţarea cercetării în parteneriat intre universităţi / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile; susţinerea investiţiilor în infrastructura de CDI; promovarea accesului

    întreprinderilor, in special IMM, la activităţi de CDI.

    Un rol complementar în stimularea activităţilor CDI la nivelul agenţilor economici îl au planurile sectoriale CD,

    coordonate de ministerele responsabile pentru sectoarele respective şi care susţin activităţile CD necesare pentru

    realizarea obiectivelor de dezvoltare la nivel de sector. Spre exemplu, în anul 2007 au fost lansate planurile

    sectoriale ale MEF şi MCTI.

     10

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com