DOC

doc - 336k - didactic.ro-planuri de lectie, planificari, examene

By Joel Hawkins,2014-04-16 08:29
10 views 0
by P DE LEC?IE - Related articles

    PROIECT DE LECŢIE

    Data: 3.11.2008

    Şcoala: „Spectrum”.Constanţa

    Clasa: I B

    Aria curriculară: Limbă şi comunicare

    Disciplina: Limba şi literatura română- abecedar

    Unitatea de învăţare: Sunetele limbii române

    Subiectul: Sunetul „r”

    Propunător: Institutor Elisei Elena Daniela

    Motivaţia:

    -Din perspectivă instructivă-elevii îşi însuşesc cunoştinţe despre sunetele limbii române şi împărţirea lor în vocale şi

    consoane

    .Din perspectivă educaţională-lecţia contribuie la dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de vietăţile din natură .Lecţia dezvoltă gândirea critică, dând elevilor posibilitatea să-şi exerseze abilităţile de investigare, analiză şi dezbatere Obiective:

    -să distingă cuvintele în diferite propoziţii date

    -să distingă silabele şi sunetele din cuvinte date

    -să alcătuiască cuvinte pornind de la silabe date

    -să realizeze propoziţii din 2-3 cuvinte în care fiecare cuvînt începe cu acelaşi sunet

    -să enumere vocalele învăţate, exemplificînd prin diferite cuvinte

    -să stabilească locul sunetului în cadrul cuvintelor

    Resurse:

    Procedurale: conversaţia, explicaţia, jurnal dublu, scaunul intervievatului, schimbă perechea, analitico-fonetico-sintetică Materiale:coli flipchart, markere, coli A4, plicuri cu jetoane

    Temporale:45 minute (evocare= 5 minute, realizarea sensului=25minute, reflecţia=10 minute, extensia=5 minute) Umane:10 elevi

    Formă de organizare:frontal, individual, în perechi

    Desfăşurarea lecţiei:

    A)Evocarea

    Elevii sunt rugaţi să alcătuiască propoziţii din 2-3 cuvinte în care fiecare cuvânt să înceapă cu acelaşi sunet.(Ana are alune.) Fiecare îşi alege un sunet învăţat şi alcătuieşte o propoziţie, iar cei din clasă descoperă sunetul la care s-a gândit colegul lor.

    Se solicită elevii ca din vocalele învăţate să alcătuiască cuvinte(oaie, oi, ou.....)

    B)Realizarea sensului

    *Jurnal dublu elevii deschid caietele cu foaie velină, scriu data şi împart foaia de caiet în două , pe vertical. La tablă se

    expune o coala de flipchart, împărţită în două. Pe o coloană sunt imagini ce încep sau conţin sunetul „r”, urmând ca pe cealaltă coloană elevii să despartă în silabe şi să identifice sunetele, notându-le cu semnele convenţionale stabilite. Sunt

    solicitaţi să specifice ce văd în fiecare imagine, iar după pronunţare să spună despre ce sunet cred ei că vor învăţa. Câte un elev este solicitat să iasă la tablă şi cu ajutorul markerelor specifice să analizeze fonic câte un cuvânt. Ceilalţi, după ce şi-ai desenat imaginea în caiet pe o coloană să analizeze cuvintele pe cealaltă coloană.

    *Scaunul intervievatului-se solicită elevii să extragă câte un bileţel de pe măsuţa din faţa clasei, iar cei ce au desenat o

    bulină verde vor veni , pe rând , în faţa clasei, pe un scaun, iar ceilalţi îi vor adresa întrebări legate de ceea ce am învăţat: Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 1

din ce este alcătuită o propoziţie, ce trebuie să conţină o propoziţie ca să fie cu înţeles, din ce sunt alcătuite cuvintele, ce

    este sunetul, etc).Cei ce adresează întrebări trebuie să cunoască şi răspunsul. C)Reflecţia

    *Schimbă perechea-elevii sunt împărţiţi în două şi aşezaţi faţă în faţă. Unii stau pe loc, ceilalţi se mişcă, catre dreapta un

    scaun, schimbându-şi perechea de lucru. Fiecare pereche va extrage câte un jeton cu imagini din pliculeţ şi pe o coală A4

    vor analiza cuvintele respective, explicând unul altuia, rezolvând sarcina împreună. În momentul în care toate perechile au terminat se schimbă perechea.

    E)Extensia

    Pe caietele cu foaie velină au de desenat cât mai multe imagini ce încep sau conţin sunetul „r”. Bibliografie:

    1. Florica Chereja, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas Education, Bucureşti, 2004

    2. Gabriela Bratu, Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas Education, Bucureşti, 2004

    3. Ligia Sarivan, Mihaela Singer, Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 21, 23

    4. Monica Dvorski, Otilia Păcurari, Limba română ca a doua limbă, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 10-12

    5. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literature română, manual pentru clasa a II a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004

Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 2

    PROIECT DE LECŢIE Data: 11.11.2008

    Şcoala: „Spectrum”.Constanţa

    Clasa: I B

    Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe

    Disciplina: Matematică

    Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 10

    Subiectul: Numărul şi cifra 6

    Propunător: Institutor Elisei Elena Daniela

    Motivaţia:

    -Prin parcurgerea etapelor acestei lecţii elevii vor folosi gândirea critică, vor găsi în grup sau individual soluţii la diferite

    probleme date

    Folosind metodele gândirii critice, elevii îşi însuşesc mai uşor adunarea numerelor, descompunerile şi compunerile,

    comparările, dar şi stabilirea vecinilor unor numere date.

    Obiective:

    -să realizeze mulţimi de 5 elemente la care va mai adăuga încă unul -să stabilească cardinalul mulţimii respective

    -să compare mulţimile respective, apoi cifrele corespunzătoare

    -să descompună şi compună mulţimi de elemente, apoi cifrele corespunzătoare -să ordoneze crescător/descrescător cifrele învăţate

    -să specifice care sunt cifrele pare şi impare

    -să scrie corect cifrele învăţate, respectând liniatura caietului şi poziţia în bancă Resurse:

    Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jurnal dublu, ciorchinele, cadranul, copacul cu idei

    Materiale:coli flipchart, markere, beţişoare/numărătoare, plicuri cu cerinţe Temporale:45 minute (evocare= 5 minute, realizarea sensului=25minute, reflecţia=10 minute, extensia=5 minute)

    Umane:10 elevi

    Formă de organizare:frontal, individual, pe grupe(câte 3 două grupe şi câte 2 două grupe) Desfăşurarea lecţiei:

    A)Evocarea

    Elevii sunt rugaţi specifice direnţa dintre cifră şi număr şi să exemplifice, să numere crescător/descrescător cifrele învăţate,

    să compare, roal, câteva perechi de cifre.

    B)Realizarea sensului

    *Jurnal dublu elevii deschid caietele cu foaie velină, scriu data şi împart foaia de caiet în două , pe vertical. La tablă se

    realizează acelaşi lucru.. Pe o coloană sunt desenate mulţimile de elemente şi se va lucra cu mulţimi (comparări, compuneri,

    descompuneri), urmând ca pe cealaltă coloană elevii să realizeze acelaşi lucru, dar cu cifre corespunzătoare mulţimilor.

    *Ciorchinele-se solicită elevii să deschidă caietele de matematică unde vor scrie 3 rânduri cu cifra 6. Apoi vor realiza o serie

    de exerciţii- ei în caiete şi la tablă: să scrie cifra indicată în mijlocul foii, iar de la ea să plece mai mulote săgeţi. Se cere

    elevilor să scrie în dreptul fiecărei săgeţi ce cifre adunate au ca rezultat cifra indicată în centru. Adunările pot avea 2 sau 3 termeni.

    C)Reflecţia

    Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 3

    *Cadranele-elevii sunt rugaţi să împartă foaia în patru (ca un plus mai mare- se ajută acolo unde este nevoie) . Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă va avea de rezolvat câte o sarcină pe care o va lipi la tablă în pătrăţica sa, va explica ceea ce a lucra, iar celelalte grupe vor scrie în caiete.O grupă nva avea de comparat, a doua grupă de găsit vecinii unor

    cifre date, a treia grupă de scris cifrele pare şi impare, iar grupa patru de realizat o serie de compuneri. E)Extensia

    Fiecare elev cand termină sarcina de lucru va extrage căte un bileţel din „copacul” existent în clasă şi va rezolva cerinţa

    respectivă. Caietele se vor lua la control la sfârşitul orei şi se vor verifica.

    Bibliografie:

    1. Florica Chereja, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas Education,

    Bucureşti, 2004

    2. Gabriela Bratu, Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas

    Education, Bucureşti, 2004

    3. Ligia Sarivan, Mihaela Singer, Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 21, 23 4. Monica Dvorski, Otilia Păcurari, Limba română ca a doua limbă, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 10-12 5. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literature română, manual pentru clasa a II a, Ed. Aramis, Bucureşti,

    2004

Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 4

    PROIECT DE LECŢIE

    Data: 17.10.2008

    Şcoala: „Spectrum”.Constanţa

    Clasa: I B

    Aria curriculară: Tehnologicii

    Disciplina: Abilităţi practice

    Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale din natură

    Subiectul: Compoziţii din frunze: Personalizarea frunzelor, Ploaie peste casa mea

    Propunător: Institutor Elisei Elena Daniela

    Motivaţia:

    - Din perspectivă instructivă- elevii îşi însuşesc cunoştinţe despre forma, mărimea , rolul frunzei pentru plantă .Din perspectivă educaţională-lecţia contribuie la dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a naturii, a plantelor Obiective:

    -să colecteze o serie de frunze de diferite mărimi , culori şi forme

    -să descrie fiecare frunză existentă, exprimându-se în propoziţii

    -să compare frunzele existente în clasă

    -să specifice importanţa frunzei pentru plantă

    -să realizeze compoziţii originale, respectând riteriile stabilite

    -să evalueze lucrările colegilor tinând cont de criteriile stabilte

    Resurse:

    Procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, tur de galerie

    Materiale:coli A4, frunze, petale de flori, lipici, foarfecă, post-it

    Temporale:45 minute (evocare= 5 minute, realizarea sensului=25minute, reflecţia=10 minute, extensia=5 minute) Umane:10 elevi

    Formă de organizare:frontal, individual

    Desfăşurarea lecţiei:

    A)Evocarea

    Elevii sunt rugaţi specifice părţile componente ale unei plante şi rolul fiecaărei părţi, cu accent pe rolul frunzei în dezvoltarea plantei. Fiecare va compara frunzele pe care le are pe bancă: mărime, culoare, formă, exprimându-se în propoziţii B)Realizarea sensului

    *Se explică elevilor ceea ce au de lucru: pe coala de hârtie primită va lipi frunza cea mai mare= capul unei fiinţe, pe care va lipi ochi, nas, gură din petale de flori. Cine doreşte poate îmbunătăţii imaginea cu o pălărie, păr sau diferite accesorii din

    frunze sau petale de flori( realizarea unei feţe).

    C)Evaluarea

    *Tur de galerie- fiecare lucrare este expusă în faţa clasei, elevii vin pe rănd şi tinând cont de criteriile de analiză stabilite ,

    evaluează fiecare lucrare, alegând una care îi place cel mai mult şi îndeplineşte criteriile respective, dar să fie alta şi nu a lui. Pe lucrarea aleasă va lipi un post-it modivând oral alegerea făcută. Lucrarea ieşită câştigătoare va primi un premiu surpriză. E)Extensia

    Fiecare elev cand termină sarcina de lucru va realiza o nouă compoziţie intiutlată „Ploaia peste casa mea” din frunze şi

    petale de flori. Şi aceste lucrări vor fi expuse şi discutate pe baza criteriilor stabilite.

Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 5

Bibliografie:

    1. Florica Chereja, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas Education, Bucureşti, 2004

    2. Gabriela Bratu, Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar, Educaţia 2000+/Ed. Humanitas Education, Bucureşti, 2004

    3. Ligia Sarivan, Mihaela Singer, Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 21, 23

    4. Monica Dvorski, Otilia Păcurari, Limba română ca a doua limbă, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005, pp. 10-12 5. Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Limba şi literature română, manual pentru clasa a II a, Ed. Aramis, Bucureşti,

    2004

Inst. Elisei Elena Daniela, tel.0723349184, e-mail:danaelenaelisei@yahoo.com Page 6

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com