DOC

Fadil Galjic Java

By Samantha Gordon,2014-04-24 14:52
8 views 0
Fadil Galjic Java

Fadil Galjic

     En liten samling

     uppgifter i Java

     ---------------------------------

Uppgift 1

Skriv ett program UpptackTal, som löser två problem angivna nedan.

UpptackTal

Två positiva niosiffriga heltal a och b uppfyller följande:

    1) Alla siffror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ingår i talet a.

    Alla siffror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ingår i talet b. 2) 123456789 + a + b = 987654321;

    3) a <= b

Man vill:

    a) upptäcka åtminstone ett talpar (a, b) som uppfyller givna villkor. b) bestämma hur många passande talpar som finns?

Uppgift 2

    Skapa klassen Person och programmet MedelAlder, som är beskrivna nedan.

Person

    En klass Person hanterar uppgifter gemensamma för alla personer: efternamn, namn och personnummer.

    Klassen har olika faciliteter:

    att skapa ett objekt som representerar en person utifrån olika uppgifter, att ge enskilda uppgifter om en person,

    att sätta olika personens egenskaper,

    att jämföra två personer,

    att få alla uppgifter om en person som en enda sträng,

    att mata ut uppgifter om en person till skärmen,

    att mata in uppgifter om en person från tangentbordet,

    o s v.

MedelAlder

    MedelAlder är ett program som använder (och testar) klassen Person. Man matar in uppgifter om ett bestämt antal (lätt kan ändras) personer. Vid inmatning kontrollerar man att det verkligen gäller olika personer. Man visar uppgifterna på skärmen.

    Sedan visar man alla uppgifter en gång till så att uppgifter om en person hamnar i en rad, och

    att personnumren ligger under varandra i en linje, t ex

Bo Lundgren 780403-8745

    Lina Svensson 790330-2849

    Till sist beräknar man och visar medelåldern för personerna.

Uppgift 3

    Skapa klassen JavaStudent och programmet BetygLista, som är beskrivna nedan.

JavaStudent

    Klassen JavaStudent hanterar uppgifter om en kursdeltagare / student på kursen i Java. Klassen hanterar studenternas personliga uppgifter (efternamn, förnamn och personnummer) och därför ärver från klassen Person.

    Förutom personliga uppgifter hanterar klassen också uppgifter om framgång på kursen. Varje student måste lösa ett antal uppgifter (säg 6, kan lätt ändras). Varje uppgift betygsätts med betyg 0 (inte ännu redovisad), 1 (underkänt), 2, 3, 4 eller 5 (bäst). Slutbetyg på kursen är avrundat medelvärde av alla delbetyg, men om en student inte klarat någon av uppgifterna (åtminstone med 2) är slutbetyget 1.

    Klassen har olika faciliteter:

    att skapa ett objekt som representerar en student utifrån olika uppgifter, att ge enskilda uppgifter om en student (t o m uppgifter om delbetyg och slutbetyg), att sätta olika uppgifter om en student ( t o m enskilda betyg och slutbetyg), att jämföra två studenter,

    att få alla uppgifter om en student som en enda sträng,

    att mata ut uppgifter om en student till skärmen,

    att mata in uppgifter om en student från tangentbordet,

    att mata in en students betyg,

    o s v.

BetygLista

    BetygLista är ett program som använder (och testar) klassen JavaStudent. Man matar in personliga uppgifter om ett antal (säg 12, kan lätt ändras) studenter. Sedan matar man för varje student ett antal betyg (man anger en lista bestående av ordningsnummer på uppgift och motsvarande betyg, nästa ordningsnummer och betyg, o s v). Om vissa Java-uppgifter inte ännu är klarade, inga uppgifter anges om dem. För varje student sätts sedan slutbetyg, som avspeglar nuvarande situation. Sedan visar man alla uppgifter så att uppgifter om en student hamnar i en rad, och att personnumren ligger under varandra i en linje, och att motsvarande betyg och slutbetyg ligger under varandra i en linje. T ex

    BETYGLISTA - JAVA STUDENTER

    Bo Lundgren 780403-8745 4 3 4 0 0 0 1

    Lina Svensson 790330-2849 0 5 5 0 0 0 1

Uppgift 4

    Skapa två program SkapaBetygListaTextFil och JusteraBetygListaTextFil, som är beskrivna nedan.

SkapaBetygListaTextFil

    Man matar in (från tangentbordet) personliga uppgifter om ett antal (säg 12, lätt kan ändras) kursdeltagare / studenter på en kurs i Java.

    Sedan matar man för varje student ett antal betyg (man anger en lista bestående av ordningsnummer på uppgift och motsvarande betyg, nästa ordningsnummer och betyg, o s v). Om vissa uppgifter inte ännu är klarade, inga uppgifter anges om dem.

    För varje student sätts sedan slutbetyg, som avspeglar nuvarande situation. Sedan visar man på skärmen alla uppgifter så att uppgifter om en student hamnar i en rad, och att personnumren ligger under varandra i en linje, och att motsvarande betyg och slutbetyg ligger under varandra i en linje. T ex

BETYGLISTA - JAVA STUDENTER

    Bo Lundgren 780403-8745 4 3 4 0 0 0 1

    Lina Svensson 790330-2849 0 5 5 0 0 0 1

    Till sist sparar man alla uppgifter i en textfil. Uppgifter om en student sparas i en rad, och när man öppnar filen i en text editor hamnar personnumren under varandra, och motsvarande betyg under varandra, t ex

BETYGLISTA - JAVA STUDENTER

    Bo Lundgren 780403-8745 4 3 4 0 0 0 1

    Lina Svensson 790330-2849 0 5 5 0 0 0 1

JusteraBetygListaTextFil

    Man läser uppgifter om alla Java studenter från en textfil och visar dem på skärmen. Sedan lägger man till nya uppgifter, eller ändrar redan befintliga uppgifter om studenternas betyg.

    Man matar in personnummer för en student, följd av en lista uppgift / betyg par. Man anger bara de studenter man vill, och de par uppgift/betyg som man vill. T ex

    790330-2849 5 2 6 2 (betyder uppgift 5 - betyg 2, uppgift 6 - betyg 2) .

    Slutligen sparar man uppgifter om alla studenter till samma fil.

Uppgift 5

    Skapa två program SkapaBetygListaBinarFil och JusteraBetygListaBinarFil, som är beskrivna nedan.

SkapaBetygListaBinarFil

    Man matar in (från tangentbordet) personliga uppgifter om ett antal (säg 12, lätt kan ändras) kursdeltagare / studenter på en kurs i Java.

    Sedan matar man för varje student ett antal betyg (man anger en lista bestående av ordningsnummer på uppgift och motsvarande betyg, nästa ordningsnummer och betyg, o s v). Om vissa uppgifter inte ännu är klarade, inga uppgifter anges om dem.

    För varje student sätts sedan slutbetyg, som avspeglar nuvarande situation. Sedan visar man på skärmen alla uppgifter så att uppgifter om en student hamnar i en rad, och att personnumren ligger under varandra i en linje, och att motsvarande betyg och slutbetyg ligger under varandra i en linje. T ex

BETYGLISTA - JAVA STUDENTER

    Bo Lundgren 780403-8745 4 3 4 0 0 0 1

    Lina Svensson 790330-2849 0 5 5 0 0 0 1

Till sist sparar man alla uppgifter i en binärfil (en fil med direkt åtkomst, ”random access” fil).

JusteraBetygListaBinarFil

    Man läser uppgifter om alla Java studenter från en binärfil och visar dem på skärmen. Sedan lägger man till nya uppgifter, eller ändrar redan befintliga uppgifter om studenternas betyg. Man matar in ordningsnummer för en student (enligt listan på skärmen), följd av en lista uppgift / betyg par (ordningsnummer på uppgift, motsvarande betyg, ordningsnummer på uppgift, motsvarande betyg, o s v).

    Man anger bara de studenter man vill, och de par uppgift/betyg som man vill. T ex

    2 5 2 6 2 (betyder student nr 2, uppgift 5 - betyg 2, uppgift 6 - betyg 2)

    Så snart man matat in uppgifterna för en student, sparas dem på en gång på rätt plats i den binära filen (gamla uppgifter korrigeras). Sedan anger man uppgifterna för en annan (godtycklig) student från listan (om man vill), o s v.

    Slutligen visar man filens nya innehåll på skärmen.

Uppgift 6

Skapa klassen JavaKlass, programmet SkapaJusteraSparaJavaKlass och programmet

    SkapaJusteraSparaJavaKlassGUI, beskrivna nedan.

JavaKlass

JavaKlass är en klass som hanterar en klass Java-studenter.

    Man kan skapa en klass med ett antal platser, och sedan skriva in ett antal studenter. Nya studenter kan komma till klassen, och gamla kan lämna klassen.

    Man kan visa hela klassen (alltså alla studenter i klassen tillsammans med deras betyg) sorterad efter studenternas efternamn, med personnummer under varandra, och motsvarande betyg under varandra.

    Andra möjligheter finns också.

SkapaJusteraSparaJavaKlass

    SkapaJusteraSparaJavaKlass är ett program som kan skapa en klass Java-studenter, lägga till nya studenter till klassen eller ta bort gamla, sätta/ändra studenternas betyg, spara klassen som ett objekt till en fil, läsa klassen från filen, o s v.

    Användaren får en meny, där man kan välja en av givna funktioner, och sedan komma igen till menyn, välja något annat, o s v, tills man väljer att avsluta programmet.

SkapaJusteraSparaJavaKlassGUI

    Programmet SkapaJusteraSparaJavaKlassGUI har samma funktionalitet som programmet SkapaJusteraSparaJavaKlass, men använder GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt) för inmatning / utmatning av olika uppgifter.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com