DOC

RAR0351_Internet-programmeerimine_JavaI_Pavlenkodoc - RAR0351

By Rodney Carpenter,2014-04-24 14:42
119 views 0
RAR0351_Internet-programmeerimine_JavaI_Pavlenkodoc - RAR0351

    TTÜ VIRUMAA KOLLEDŽ

    LAIENDATUD PROGRAMM

RAR0351 INTERNET-PROGRAMMEERIMINE (JAVA)

Rühm Tunde Loeng Prakt./ Harj. Kontr Projekt Referaat Ainepunktid

    Labor töö A E

    RDIR61 4 2 - 2 2 1 - - 3,5

    RDIR62 4 2 - 2 2 1 - - 3,5

Õppeaine eesmärk:

    Süvendada varasematel objektorienteeritud programmeerimise kursustel omandatud programmeerimisoskusi ja

    kogemusi ning omandada internet-programmeerimise algteadmisi: klasside ja liideste programmeerimine ja

    kasutamine, aplettide ja rakenduste loomine, võrgutöö korraldamine, lihtsate klient-server-programmide

    loomine. Tutvumine keele laiendatud võimalustega.

    Õpitulemused:

    Peale aine läbimist tudeng süvendab varem omandatud teadmisi ja oskusi, peab tundma aine aluseid, teadma

    kust saab keskkonna ja programmi uusimaid variante allalaadida, tundma programmeerimiskeele põhireegleid ja

    saama programmeerimise kogemuse. Samuti õpib tudeng rühmatööd, tööd infoallikatega, saab projekti loomise

    kogemuse.

    Õppejõud

    Maia Pavlenko loengud, harjutustunnid, projekt

    Eeldusaine: RAR0341 Keel C ja objektorienteeritud programmeerimine

    Õppeaine programm (õppenädalate/teemade järgi)

Nädal Plaan

    1 Sissejuhatus. Sun firmast. Java arenemise ajalugu. Objektorienteeritud programmeerimise põhimõisted.

     Programmeerija töökeskkond Eclipse. Mõisted: Projekt, pakk, klass,

    konsoolrakendus ja rakend.

    Standardobjektid, nende kasutusvaldkond, klassid. Keelereeglid.

     C++ ja Java võrdlus. Graafiliste võimaluste tutvustus, lihtne aplett. 2 Modifikaatorid, komponendid, juhuslikud arvud, kuulari mõiste.

     Siseklassid.

    3 Andmetüübid, oma andmed, rakenduste parameetrid

     Sõned, paneelid, paigaldushaldurid

    4 - 5 Graafilised võimalused. Graafiliste vahendite kasutamine. Liikumise korraldamine. Animatsioon.

    Sündmused, nende järjekord, töötlus, kuularid.

     Objekt. Kapseldus.

    6 Graafilised võimalused. Graafilise kasutajaliidese loomise vahendid. 2Dgraafika, rekursioon. 7 Java teekide kasutamine. Apleti kasutamine veebileheküljel.

    8 Uute klasside tuletamine. Polümorfism keeles Java. Objektide kogumid.

     Baasklassi loomine. Liidesed.

    9 Sisend-väljund keeles Java.

     Failid Javas. Streams, Readers, Writers.

    Veatöötlus, erindid.

    10 - 11 Graafiliste kasutajaliideste koostamine. Swing. Rakenduste loomine. Tarkvara arendusprotsess, UML

    elemendid. Projektijuhtimise põhimõisted. Javadoc

    12 Lõimed (threads), paralleelprogrammeerimise elemente.

     Eriolukordade käsitlemine. Protsesside sünkroniseerimine 13 Võrgud Javas. Võrguprogrammeerimise elemente.

     Socket ja ServerSocket. Lihtsa server-klient rakenduse loomine 14 Objektide identifitseerimine programmi töö ajal.

    15 Java laiendatud võimalustest: Servletid. Kaugmeetodite kasutamine. Tutvustus. J2EE, J2ME и Java

    Cards lühitutvustus.

    16 Projektide kaitsmine

Iseseisev töö - orienteeruv maht 70 t

    Üliõpilaste iseseisev töö hõlmab järgmisi tegevusi:

    1. Eclipse keskkonna programmide ja Java installimine oma arvutisse.

    TTÜ VIRUMAA KOLLEDŽ

    2. Materjali loenguvälise osa omandamine (loengutes käsitletakse vaid põhilist, suur osa jääb üliõpilasele

    endal läbi töötada).

    3. Ülesannete lahendamine, tehniliste üksikasjadele lahenduste leidmine kasutades

    programmeerimissüsteemi abiinfot.

    4. Arvutiülesannete ettevalmistamine nende realisatsiooniks praktikumides. See hõlmab iga ülesande

    puhul järgmisi tegevusi:

    ? probleemi formuleeringu täpsustamine,

    ? sisend- ja väljundandmete spetsifitseerimine ja kirjeldamine,

    ? silumine ja testimine, algoritmi kodeerimine (eeldab vastava teoreetilise materjali läbitöötamist) ja

    ? dokumenteerimine.

    Osa materjalide iseseisev omandamine (hõlmab tihti ka vajalike hankimist).

    5. Ühe suurema projekti realiseerimine (väike rakendus või rakend (aplett), milles on kasutatud mitu oma

    klassi, sh tuletatud, kuularid.) Projekt tuleb teha kõikidel tudengitel individuaalselt. Suurema hinde

    saavad andmebaasirakendused, ja klient-server mängud.

    Iseseisev töö toimub osaliselt WebCT-keskkonnas.

    Osa punkte saab rühmatöös osavõtu ja aktiivse WebCT kasutamise eest: kasulikud näpunäited foorumis,

    vastused kursusekaaslaste küsimustele foorumis, ettepanekud kursuse parema läbiviimise kohta.

    Teadmiste kontroll

    Semestri jooksul tuleb

    1.täita 7 kodutööd (tööde kirjeldus on WebCTs)

    2.sooritada 2 kontrolltööd (teooria)

    3.Igas loengutunnis osaleda rühmatöös

    4.osaleda foorumis arutamas keerulisemaid küsimusi

    5.teha üks suurem ülesanne ja vormistada see projektina

    ?Esitada projekt tunnis õppekaaslasele.

Kõik tööd hinnatakse ja kokku võib saada 200 punkti.

    Kui on sooritatud mõlemad kontrolltööd, siis eksami hinne arvutatakse järgmiselt.

    Minimaalne punktide arv % hinne 101 >50 1 121 >60 2 141 >70 3 161 >80 4 181 >90 5 Eksamil võib hinnet ühe punkti võrra parandada.

    Hea hinde saamise üheks põhieelduseks on hea programmeerimisoskus (kvaliteetse programmi koostamise

    oskus), mis tugineb aines käsitletud tehnoloogiate tundmisele.

    Põhiõpikud

    1. Jüro Kiho. Java programmeerimise aabits, 2002

    2. Bruce Eckel. Thinking in Java. Prentice-Hall, 1998.

    3. Николай Вязовик, Евгений Жилин курс лекций в помощь преподавателям: Программирование

    на Java, 2003, Центр Sun технологий МФТИ. (On kättesaadav kolledži materjalidest tudengitele)

    4. David J.Eck Introduction to Programming Using Java, Fifth Edition, Version 5.0, December 2006

    http://math.hws.edu/javanotes/

Metoodilised abimaterjalid

    Loengumaterjalid

    WWW-lehekülgi

    1.http://www.intuit.ru/department/pl/javapl/

    2.http://www.codeguru.com/java/tij/

    3.http://janiry.com/bruce-eckel/

    Koostas: M.Pavlenko 1.02.2009.a.

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com