DOC

ANG - CYCM

By Leroy Simpson,2014-01-08 16:21
7 views 0
1 ANG BUGNA VERSION BIBLIA ANG IKADUHANG BASAHON SA MGA HARI CAPITULO 1 1 Ug ang Moab mialsa batok sa Israel sa tapus ang kamatayon ni Achab. 2 Ug si Ochozias nahulog lahus sa kinuroskuros sa iyang kinatas-an nga lawak didto sa Samaria ug nasakit siya: ug siya nagpadala ug mga sinugo, ug miingon kanila: Lakaw, pangutan-..
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Report this document

For any questions or suggestions please email
cust-service@docsford.com